tf-ü MILK CARAMEL debeukeEaer C'8 Coloniale et Vinicole 1 Opei ban Aaubeste’ing der uil te voeren werken, voor de besteen i ng in macadam, der buurtwegen tv 7 en 17 der Stud Veurne. f 1 GROOTE TOMBOLA VAN SCHILD VRIEND ten voordode d< r Arme Weduwes •en Weezen flkl <lc ma hligin/ tier Bextcrdi^ Deputatie der Provincie onder de Hooge Bescherming van Majesteit de Koningin ELISABETH 'iS Belgie en het Eere-Voorzitterschap vs’ dut Heer Gouverneur der Provincie- Algomeene Tijdingen. Een groote STOEÏ LÉOia COEVAL Grondstoffen «or Meststoffen Vra.gt (irlji.n Inllchll g.n Gemeente lie Pann^ Te pachten. h'4 FAÖHILK VAN De Sekrutnris, 11- BUYS. De Burgemeester, De Ilaene. n 1-'^ tkkfi Stud cm ne. •/iv ,.s. De Voorzitter, L. CORTIEH-DEVOS. De S( balmeester, D. DESMYl’ER. De Leden MM. Rnyssen H., Dorre G., Terlinck P., Vandc-rkeoien G., Delafon- taine 4. HERIIEHG gelegen langs do I’annekalsijde. Thana bewoond door wed. VANLEENE, Ingenultreding met I Mei aans aande. Inlichtingen bij GUSTAkF, VAN DEB- STR VETE, te Veurne. In eene kiesver gadering op 28 Febru ari li. te Veurne gehouden heelt ome geachte heer volksvertegenwoordiger Pil veiklaard, dat hij de vlaamscbe belangen int overtuiging zal blijven verdedigen c het wetsontwep Van Cauwelaert, over de vorvlaamsching der Hoogeshool te G<-nt, zal slcmmen. 16 Brussel I9O!>. Keeks 008,359 N” I tot en met 008,888 W I 4 028.115 11 032,317 N” 21 tut en niet 25 037.083 N' 24 124.438 N" 21 - 22 <-n 23 cwr kudde, ze pogende door v.-iun! en SCbr.tlen ganseb zijne hai del wijze :<r verleiden, en aan <b n eerbied ■i n i luh rdaniglx id, de II. K. Kerk \er- ^ctiu'digd te oi.iin kken. i a.u-om mocht' n wij niet langer n eer z.wijgi n cnkumii Wij u openlijk v I kknei. dal die ongelukkige onweer- <lig is nog hi t pries'erklced te dragen, en hel gebruik der till. Snkramenlen heintmlz. gd is. Tevens vermanen Wij tidal de lezing zijner schriften, name lijk het weekblad De Volksceuw, aan el e christenc geloovigen verboden is, ii dat alwie hem in zijne weerspannig heid ondersteuiU, gioolclijks plichtig is voor God. Deze waarschuwing zal van den predikstoel ufgclezcn worden, onder al dr missen, op den eersten zondag van dm Vasten. De Handels- cn Nijverhcidskamer van V urno"#onjointrok b-1 ft de eer lu.t publiek te berichten dal zij, z.roals troeger, nut de medehulp van ons Stadsbestuur, nogmaals eene len to nstclling zal inriclitcn voor kunst, b.mdi I en i ij'crheid tol d -welke alle be- 'a- gbebbendm vriéndelijk zijn uitge- noödigd. De 'entoonstclling al op ^7 Juli geopend .*ri m. t 15 September aanstaande gesloten woiden. t e bt schikbare plaatsen zullen aan de. eerst inge.-clirevem i. zijn tóeg’ekend. Voor verdere inlichtii g -n wende men zich bij een der leden van hel be- s't ui- burgerlijkeii STAM0 VAM '^üR,E Geboorten. 20 Februari. Vercruvsse Jacob, van Mcdard en Socq Marqarctba- plaats. 28. Gaytant August, zoon van en Logge Octavia, llandboogstra*1 .jt 29. Saubain Alice, docht, van J en Vanbcsien Emerenc'a Be<'oi,'1'r hlêf 2 Maart. Knockaeri Blondin;». ef. van Petrus en Vermei Pbilom-1*3, steenweg. vjn 2 De Burchgraeve Hendrik, ^‘’Ljat. David en De Gone Octavia. Klav< i -e| 2. Py liser Zulme, dochter van en Devincke Elza. Noordburgwrg- 27 Feb. Bogaerl Joseph, zond 2‘ H in. 8 d Ooststrna’; 2 Maart Dekeyser Martin,- 111 Pannekidsijde, Aan den Leer i'okt-r Fugern Lust, 'c Brussel, wordt door den Kiezer van Duitschland, het ceretceken toegekend van Officier der l’iuisische Koninklijke Kroonorde. STAATSMINISTERS. De Koning komt vijf nieuwe Staatsministers te be- noemeu MM. Coorcman llellcputtc Lit-baert, Louis lluysmaus en Xavier Neu jean. Deze benoeming breng bet aantal mi- nistets van S’ate op 16, te wvten de ixuren de I.antsho-tf: vader. Woe.Oc, B< ernaert. de Smet de Naeyer, De Volder Van den Veercboom, de f’averenu. Van <‘en Heuvel, Scholiast, 1 aron Greindl, Lm Dijpcnt, Coonmius, L. l uys^ians, Neujean, Liebaert en HeDeputte. Het nummer vau Oi w Volk, is verschenen van Zondag 3 Maart en bevat de volgende ailikel-n: John, Redmond en h l lei-ehe vraag stuk. De v'.asschanid van Jan van Seven Oom’s. Your khrne kinderen en groote inenschrn. Van Vlaamsche koppen. De Wo -slijm be.i t V >gcl M- ngelwerk voor ons volk. Graaf Lexa von A n-nlhaL Menge.iniren in woord en beeld. Hel nummer is daarbij versierd met een 2D tal prachtige platen. Zooals u kimt zien is Ons mitu'a ikt eene uitgave die zoowel te pas komt rond den gezellingen bocrcnheerd als in de leeszaal der groo eren. Men abmm x-il op ons bureel aan den prijs van 3.73 Ir voorop bflnalbaar. Te Yper ook. i Dezelfde bewijzen zeer gemakkelijk -om na te gaan zijn in T bereik van allen in gansch de streek. I Den 28slen Maart ISO», zejd vms Mme Van Gainpen GoiideiqvoDitslra t te YperSinds een jaar had ik zoó hevige rugpijnen, dat ik niet meer kon bukken zonder vreesclijk te lijden. Aanhoudende hoofdpijnen duizelingen, ccne a'gemecne afmatting reeds van ’s morgens dit a les vergalde mijn leven. Mijn water was rood en ’.roebel Mijn toestand vcrl etorde van zoodra ik de Foster Pillen genomen had (verkocht in de Apotheek BI ASSEN te Veurne). Ik had geene bedwelmingen meer; de pijnen waren dag tot dag minder hevig en verdwenen ua twee' weken. Den 30sftcn Maart 1910, voegt Mme Van Lampen, er bij Ik genicide beste gezondheid sinds de Foster Pillen mij genezen hebben van al mijne vroe gere kwalen en ongemakken. Ook raad ik liet gebruik aan al de nierlijders aan. W nae r de nieren niet wel w rken zën de gevaarlijkste inwikkelingcn langs hel hart te vreezen. Men moet zich dus op tijd verzorgen. De Foster Pillen zui veren en versterken de nicrweefsels n met liet watergeste! te herstellen doen al de oorz. ken der veigiftiging en ver- z v ikk ng uit 'l gestel verdwijnen. In alle apotheken in -Ogemeen (l’isclit de handleekening «James Foster») 3,30 Ir. <!e doos. III Ir. de zes el vracht vrij tegen mandaat Engelsenc'Apotheek van LI,. DELALRii, 61, Coudenbcrg straal te Brussel. 4. ber*<J BIJZONDERSTE PRUS: Een sclioone Woonhuis ter waardt van 7000 Franken gebouwd in de Koophandestraot, -■ Brugge. Zonder eenige kosten vollen eigendom aan den w inner g schonken- (5 meters breed op m.-ters 85 mi van den bouwgrond)- Volgende prljsrn l Piano, Slaapkamer garnituur, ^3a' tnachion, Schrijf mach ten, Schou"B'ir-- uren, twee Velos, Bedden Pracht^’ els en allerhande nuttige voorwerp l De loten koslen slechts 10 cenl^J) W ie loten 1 ogoerl wende zich lot loorzi ti-r of Secivlaris, en voege pnst/. gel v:n 10 centiemen in zlr. lui f, per 35 loten benevens I- r g der gewenschte loten. Het getal loten is beperkt, cn eerder verkocht, hoe eerder de trt- geschieden zal. Namens SCHILD VRIEND 1 De Vooniilur. L. HEINKENS SIOEN Noordzandstraal, De Secretaiis. Alh. GILLEMAN’ RAES Noordzandstraat, |6 Het Collegie van Burgctn?ester rn Schopenen der Stad Veurne maakt be kend dat er op ZATEBDAG 23 MAART 1912, om 11 1,2 ure voormiddag, ten Stadhuize zal overgegaan worden lot de openbare °P *'c '’go'pik hij H. Bonavenl aanbesteding der werken, voorde he- 'nn -■ steening in macadam, van voormelde buurtwegen. liedraij tier begrooting fr. 10,722-00 borgtocht fr. 500-00 De stukken betrekkelijk deze aanbeste ding berusten ter inzage van eenieder, in hel Gemeenle-Secretariaal te Veurne, en bij den heer A. De Graer, Arrondisse- menl-higenteur terzelfde slede. Veurne, 28 Februari 4912. De Secretaris, u. (’atrysMe. UITHANGBORD LE LYNX 650 IH LPillTZEN en DEPOTS voor den VERKOIV van alle KRUIDENIERS WAREN, WIJNEN, LIKEUREN cn MERGERIJEN Maatschappelijke zetel, 7, Adolf LavalléestraatBrussel (Zeehaven) 4" om goedgelegene han- deishuizen le huren. vraarrf 2* personen beschikkende Over een klein kapitaal en dio zich zouden willen elablissceren met al dc voor dellen gegeven onder den waarborg c«t bevenge- noemde nrma Zich presenleeren ofwel schrijven aan d< Din-ktie in de MnaUcbappelijken Zetel Tr tw<sldag IEDERE ZAIERDAG jMORGEND. STA» IHIUGCEL H'J 7 ERLOO FulK KCrllebt tu ibÜS VOORTBRENGST: 150,000 kil. per dag Samengestelde Meststoffen voor alle gewassen Bij koninklijk besluit van 26 Fcbruaii 1912 is de heer Jos. Simpelst!'c notaris te Ooslvleterwi, btuoend tut notaris met verblijfp'aats in De Panne, in vervanging van wijlen M. Fracys, no aii? overleden te Alvermghem. - f.AATSTAANGI.KOGHTE ob'igaliën door du Spaai maal.-M-.lrippij Hoop doel 7 Luik 1905. Reeks 4540 N- I t<A en mot 4913 24 en 25. MET HALF VASTEN. Het off eicel fer'S’comit' it 1’‘n Panne, richt een grooie Carnava die zal plaats hebben <>P ^0,l( |,M- Maart, halfvasten, om 3 meii reiB &<M> fr. prijzen “£k worden aan de sdio-m-te -(jij digs'e kostumen. 'l zij in fc oopcl1’ afzonderlijk. ^eii Deze stoet zal voorzeker wc'g’ en ccno menigte v;emdelingen Panne lokken. die I Do inschrijvingen voor degel1* 0) begeeren deel te nemen aan de l' I zal van nu af ontvangen worden secretariat van het leest comité'1- i N’elloy, Do Panne. I Op ZONDAG Hl M.WRT bij Tbeophi c Vanden- b'issche, Panm kalsijde, horberg HET LUSTHOF, Instellniio Combat óp de vog dpik <-n schuiftafel. Sch-jone prijzen onverguld alsook schoone prijzen in het zingen voor dc vrouwspersonen CemhafKChitivIng; en sintijting j t re, Roo- zendaels-trnat, op Zondag 17 Maart. Sitiljtlng; met <lc teerlingen voor eén koppel vette kiekens, bij rouw Amelie Lebleu, Zuidstraut, op Zxu.d: g 17 Maart. 0 I .'mrjc«mmwm w.h ini '—O mb iwn’Sk-JB.iinit** b w——f aiMt I Sterf g e vallen. ■L. r.WJXI I,, Tiliphnn» Brain.-VA lleua BS A (Kê««Ku <1« Uruxr'.lc*) Of|

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 2