PERU’G'JAxO s I f s s OPGELOSTE Pmi/^Q i TTs a - ~g VERZEKERINGEN 5 I Gelukkig I PHOSPHAATMEST BERNARD I «ti e:: ’Mt. I I c<3 S o - 3 - ra 1 «a ies DAMARALAND-GÜANO 11 0 X o I HEYDE'SWllOE «Fit's,'I is wnds beste. -StiwMtateiji Ippelmaitt It few# i. 13» i H Bi B i s s a 7 8 Vraagt4n aide winUls-vas VANDER- Se ,c to No wé - Bniwaert, opvolger van Mad. VandenkorckhovB -8 sg sg »5 s tr en Canada. j i 710-2 k-e Rechtstreeksche Invoerders Z- cc Potasdi mosphBcrzuur PM *LU ts S «5 CD ra Ss c^sssaa a ft 3 D 2 C- 0 E a. s o E s CA B3 u 15 r- fc 3- ?c d c c *4 Q Gewaarborgd geluhe ÉEHiGE FABRIKANTEN vaa Het Hurt bE PLOEÖ EEMSSmCESSIOfflAlilSSESVOOR L‘^r> d w o s B CP9 5 có 525 K a s w 3 Ï25 fi ItOEH,HAiWI>EI< Costsiraat, 6, Vetir -e. Magazijn van Registers en Papier- Kantoor en Schoolbehoelten, Kerkboekeri en Paternosters, Postkaarten, Brillen, Scheersert. Messen, Boter en Kaaskleürsel Fantaisiearlikelen van allen aard ertz. enz; Bijzondere voo«'waarden voor voortver koopers. s c 4? V X i c 2 -> De Zon J x 3 gt o g- s' 5 u JULES VAN RISSEGHEM, BOOMKWEEKER, fcaKnestraat, te Veurne. (HERBERG De Keizer}, aat bel g« ëei d i ubliek weien dat bij van beden if zich zal gelasten met bet aan leggen en bezorgen van Hoven, giiffeleii van Boomen en alles wal den bovenierstiel betreft. Door zijn zorgvuldig werk, zijné gronlige kennissan in bel vak en spoe dige bediening verhoopt bij de gunst,- zijner medeburgers zullen te genieten I 0? BERNARD. Nen vraagt algemeene agent In ieder kanton ZEER HOOG C0MM1SS1EL00 N Schrijven soutien 41, Henri Maus straat, Brussel. cc LU T H 8 g. -uri 2 o’ 2 c co r SERNAS ^a.ikt oen zacht, rein g< zicht, eeh blo ,er''1- jeugdig tiisch uiterlijk, een blank ?chte huid, en verblindend schooi: ten.te 11 ®He bewerkt ‘*e echte DADA^ZE^P ^an Bergmann C*. Btussel ^5 c per stuk. fe krachtig CBÈVE DADA gewees- kloven tn maakt hit vel wil in ténen bacht depots: in Apothekers. H, RUÏSSEN, en G. DUCLOS. Veurnc. 1 a S E d 2. u ;S S O o 3 C3 5 r 5 S T v' H E ST\3 I.IXE v°or Apiv-Vof/G Boston Q'enochi met de prachtige snelpost- woten OLYMPIC TITANIC »- de grootste der wereld. 45,000 tonnon Buitgewoon schoone inrichtingen van derde klas. ^cbtstreeksclw Biljetten van Anlwerj-en voor al de bestemming van Noord en Zuid-Amerika bij Fédor fiEKNS en Öo gemachtigde Algemeene Agenten. Handalslann, Aatwerpen. pachten of uit ter hand te koopen schoone herberg met uitgangbard n 't Midden der Wereld, gelegen ‘Jngs de Par.nekalsijde, met keuken, tchterkeuken, paarden en zwijnstal, a£azijn en grooten koer. Uitgang van iet paardenstal langs den keiweg leiden e van de Panne kalsijde naar Adinkerke (..voor alle inlichtingen zicht wenden J'J Tbeophile Vandcnbtts,'Cbc, Panne- J S1jde, Veurne. ’8 2 s r £&<h.S S -v !2O g-S Sj S V; 3 Cé H id CD M O “P LU. M D tó CD u w PQ S w CD S fX« 5>t Superphosphaat, Iherslakken, Potaschmesten, enz., enz. Neemt wel voor het kinds yè= i;\- !AAt,Ae2.e. stoffel pnkke? i tó-fhet kinds huid Storen zij: - nGn £Ue%yNL!$HT ZEEP werkt e^nenweM&^S^' balsemen slaap 'i r.a hci’bad.- O u SS 3 H s ^-,-ajftTöiiirÏN-^. V- aW 3 i DISSOUS S - S' S’ p eu t 3 7 2 O o O H e* 5 >a S' ft - a ft 5“ e* ft M ft ft ft n-B S B 'g 8-=:p-=:z '2 S -« 3 2- v S i -( --- V Mkrk 1/2 tot I KALK FIJMIB»» 55 tot 65 <‘n voor nS ■x> c c CÜ 5=5 co 95«.doorilH nr IOO rd MEnk fe- H IOOOÏM ce X I S3RSJ a O U- ex CH in GO W3 be* LU cc LU «Mtf i *D t/3 JdiSSÓVSi \€ros<z* \’;V. *e •5 ft 525 s bd -4 C-aO^S 3 r 4C«Ct ^MOS**0*" I '*f331 5"z -i I 8 tot 20 CO C C« s c ê- c o ■T? QJ §5 2 X3 g S -o o jl-* ^^2 3 klink J>HK LOOI>« N /{HGFM/jS. o 8-1 O o o CCtOK'O »1 ■5 Q. -C 'fis® 7 2* o -- ©3 8 CM tü q5 ‘SWl-.' rC A"riTANlC'(A1.000 TCM» each! S 2 tn tfc-s te - 2 S Z o H n I a Sa j r< r- 01” - L- I - •’•jut ot’0*1* o ra ra O ra cr OQ 8 ra j- iF 'O G> C 2. C6 R’>*1 5? Mi Cb Dq d CD £X CD ft c t-~ CL o> ^7 'T> tü 2^ c- a o 2 ft o o ra. 5 c- «5 S n B ra B S E.| c ra '50 2, M O ZO CD CL P C9 *S o c- 3 ra 3 CtB O JX 0 ft;

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 3