Jos. Vander Wielen, vraagt |)I (XOS Borstb^gel die eene ontegensprekelijkc ktscht bezit legen bnveng -.melde kwal n. ;ti< ’n HUIS ROBBE-pEl^ Séchïï au Four BORSTZIEKTEN. Th. Duwel Zoon Arthur, B R S TL IJ D E Pil IJ ZEX WW I- ■II X K 1 T. ZENUWZIEKTEN! ZENUWZIEKTEN' JA! JA! 'W i A van Halanccn cn Raseu's i’* U; v -x i- M3 I I 3 T I r l* tas» I N «X fl vooraf bewijst dat r» Gabrieli IjlL l)- groite of dubbele flesch 2.50 0e naive fljsca 1.50 4,73 Ir. 3 30 fr. 6,00 tr. Duclos Borstb&Isem Gedroogd im Oven HET VLUGSTE van 100 200 Eiseht hst merk „I onlesbaar pioduki om dn verdwijnen en bc uitvalJuu van te beletten, is verkrijgOaai in den Ous hoe h(.c ACO'd Cf. 300 1000 vetkrejtgen bij G. DUCLuS. Apullie'C a a van vorwT”’ luchtpijpen; T< t-tiig t I- ANTWERPEN. Algcuiecne ngevit voor België der P/ Rijwielen lioflinow. Onberispe'ij fabrikaat. Voordeelige prijzen. Zeven modellen, namelijk voor heeren, dair.on, ko r-rijders, zware rijders, beenhouweis. meisjes en jo igens.Ster k en goedkoop Katiloog op amviaag. 2’/ RIJWIELEN OCEAN. Puik fabrikaat Sierlijke engelsche afwerking Fijne loabehoorten.Zetr aanbevolen aan de kenners. T en modellen voor heeren, damen en koereins; met enkele, of dubbele rem met enkel dubbele oldiievoud ge veis relling enz enz. Billijke piijzen KM Hoog op aanvraag. 3°/ MORORRIJW1ELEN MOTOSACOCI1E. Neuw versteikt model De wonderbare Poedels vaa liet Wit verzachten oogi-nblikkclijk en genezen si><wil>g ALI.E /V 'l v> maandstonden, hoofdpijn, schele Loufi|uju uii-j-<»•.•..-• de hevigste liuidpijn, scheuten in de taud<-n. h -.rlklo ii-i->g- u. »l;<l,, l,,"‘ tnj heid op de zenuwen, zenun/wiktc, v;«i »-i; kb- zenuwaïini.' vrouwen (hysterie zwaarmoedigheid, stokken in de keel rheuinati»|,,e' jicht, enz... enz. H De Poeders van het Wit Kruis verstekken de zenit*1 ze zijn pansch onschad< lijk en ruissen n -uit hun tiilwcikw McnjeHfigefl gewaarborgd OOSTSTRAAT, 9, VEURNE. NIEUWSTRAAT, 29, THO'J^°’jT GZBSTICTEïT ITST Verwelissing, kingerij vermaking. ;jo/ MOHOUIUJWILLEN »iu 1USALOLI1L. - iveuw versteiKt moael voor I9P soic'nal voor de Belpid e wegen gebouwd. - 1/v II. P. Prijs’850, Frs. Kutaloog op arnvraig. V) GARNITUREN BIOS. Hei beste c-igel ch merk. Onoveitroffen lime kwalitd Verschillende nieuwe modellen, welke overal dtn nrooften bnva> b-komen: Volstiekie waarborg. vRIJWIELNAVEN MET REMOHARR. - Wie zo beproefd heeft, zal er nooit geene andere meer begeeren, want ze loopen zoo zacht, en werken 200 uitstekend, dal ieder er over verwonderd is. Kata- 6'1 PERFECTION Tinnen- EN BUITENBANDEN. De bes'ek walieil die er bestaat. Zij zi]<> ongelooflijk zacht, o rmaohug, duurzaam en sterk 7'. 4)LAR ACEnXEÉVLANÏAARNS. - Meer dan 150000 werden er in Beig e in minder dan 10 jiren. veikccht. - Albcewel zij zooveel is nagemaakt geweest, wordt de Solar meer dan ooit de voorkeu, ge geven. Lei dus wel op het rnetk en tiscni bij e.ko Sular een bewijs van eer. har waarborg. VerdArV lever ik allo bekendo stukken on toebel oorien voor rijwielen, zooals v En en B S A.. Eadie enTotpedo naven, App'ebij. Club en C'noliï'keitirre* Nagel en World zadels. Keene en Dominion homon velgen, Usuó Ft- uklu. en Englebeilbanden, Statida-d sjacert. Lumen lampen, buizen. Xn landvauen. enz., enz. - G-ooio keus van gereedschappen in XnMtii Volledig assortiment van loebehooilen van motos en autus. Moderne inrichting voor herstel en vernikkelen en verlakken De groote ge.Hustreerde Kaialoog N 200 voor de njwiela-ukelen. of N’ 210 voor de mouradikelen, wotdl gratis gezonden a s men vooral bewijst dat men tol bit vak behoort. LE PLUS PUI VÏ’JLLNT <i- •ff.*»— guriinlis Exigez la f! /si- Ntyasiants er. Er.grais 5'DtcLos’BiMTÏÏLs'^'”' snepen die meestal nadeelig zijn voer de r' Jce1»*7 lfï ISitj ssru’d celtic IBorsIbi»****111 Apotheker, In DEN HERT, op de Gro^t0 hr 15. te Veurne. Ruyssen’« ISorstlmlHcm psatillto I kosren fr.. 1 75 de doos; tr. 1,85 per post. Zij zijn getcelend p iedere p rstbasem ftiyssun- r-rr- - - x»*»*— FABRIEK van Ciment en Ih^ren Voorwerpen bij de Nieupoorthrug. ie VEURNE, tk heb de eer liet achtbaar publiek ie betichten dat tniju li-de voorzien is van Rmgcls voor tleenputten, Beerputten, Regenbakken, Roodvormig genio ceide gen Muurdeksels in nabootsing van arduim, Deur-en Vmsterzailen, p'trtvorms, eivormige er* ova'e van Buizen voor w?lerleidingen en ontvangers, paardekribbtn Awijnsbakken. koeisiieien. e'>« voor stokerijen en brouwerijen. Bakken voor Zeepziederijen en Siokvtscbweekenjen- Wa-ersteC'i^- VFRDERS Paalstakke». Ku'pc» hetbewaren van eetwaren, boter, eieren, enz. --Alle s'ach van c.ment, - Dom-h* goede ho,b’ n-v fabr-ekketels te spil zen, bakken vu bedieni.n^. verhoop ik hel vertrouwen meer en mer t- zullen g nieten. - Alle.» op ^aaibJ woren alsmededonr de trouwe en spoeatg® Güed verzorgd weik - Maüge p.ijzen. i(P 1 3 jvet" vt> gtoieo* T’"'" P W16 3.., K-. Export 6 yp-3, 0 -»L-3ES— BY ALLS vettenkoopHeden 1 7^ 1 A aangeno m r. f» il ALLEEN te xIJh r.tmdrr ■,vn««,'*'r ’t Ii een PRIJS fr. 1.25 de dooi; fr 3.25 de 3 doozsn of de d*-l' dubt» fr. 6 25 de 6 doozen of de z*-t dubb.le doo» ,]*- Algemeen depot: Apotheek F. TCÏI'ESS, Hmibriei. 24, sinlM’1'J en in all<- irm-di- apotheken. W I' vn»» nnmnnkM' Waarborg lood v*> Louuos rrijze baren te doen -i het HAAR papierhandel »an Worez-Decroo Gij Burstllijders, wier ademhaling hstigen wcrk-l. 'o; die geweldige 'r hoesten, die gekweld zi)t door eene dikke slijmoplt i ig. dit het gelicht t ,trl'» achtig tijt, gij zult *1 dele gewaarwordingen vcrivitden en eene onnu-1-1» hre ngen door het nemen van DUCLOS BORBTUALSEM' 9 I Op hoeveel ti)d bekom*, men eene grondige genelig met Duclos Hors* tt .1 Het getal dagen nood ig omniet Duclus Borst' alarm eene ik>”<’ j,tn c’‘C I hangt ot van net ziekte geval, voor velen is Mnc ticach vohl.-cndc andricn n°°diB' rliik J«“,e”setc4 U de zieke aangetast door eene veroudetdr lu.ial, dan I» het t'*” ur 1 g. is '1’ gcr duurt; doeh in alle geval geneest Euloa Buiatbalgem alujd Dus, Borstlijdeta. it-dirn ge neda alle ten edier gil mikt btbt z<n<’s’ f f moed niet vetleren, doet de pinet n c' ééneflisih I ucles Lois’l”'1,“ ziin over de spoedige genezing of vetbetering uwer kwaal' Jl'1 dn C,/,d Weigert alle aitfete «tieptn die n one»-1 ..-j--’- Piijs I 00 fr tie tie ch 1 wordt .ff «S.' -FF' - P! >n:1.- -ƒ'■ ■•si-tit* iiiif ïii-TiarnritSwiJwaa 7^ t^. ir t ■~>-izriiBW&- men eene grondige genezig met Duclon om met Duclos Horst'al.em eene v Ikatr- PJ--^ velen is fine flcsch void, ende .ndrtct’ I-’ eene verouderde twast. ,*,n i» het .o urh|U /j, F geneest Duloa Hut stbtilacm altijd sl'c r<ed. alle ten edier pel milt bibt z< nt'ct P l,,r, .en,*X° rnC,uéénefltKh r®C>” Eointb^l»*® genezing <f vetbatering uwei kwaal- RUYSSEN S EotnlbrJcrtn Is een onschstbn.tr geneesmiddel V*11'” schnppelijse ui tvmd.ngcn gereed ^entunkt, bet t-cstgeschikte voor oor* Zijne werking i» zeker cn duurzaam. ..s( 5tilten De sh| ii-n io;<en gemakkciijk cn verminderen, de koor;» neemt u, ue meene ve*bc er ng doet zich voor in korten tijd. itr aevoel »,s" Met d n eer. en lepel, is de zieke eene beternis gewaar en em btjto b dat ii-'n ander s’enecS'iuddel eeven kan. <rrleP ofl^ tn 4H ure:., dikwijls zelfs in 24 ii eene verkoudheid of een begin'* K I iirnncht** Hij br.rgi c.ne onmlddn* Jk» vcrhch'lrg mcéc «*n deze d>c h|dcn a«n d K-CTYS^EKfS HOnSTBA1.3EM I" 'ccl leven in gevallen van wederhiel- tule Iri-.ic-inet cn z-;li» van tering. ecnc oooid8‘ Die .t|den aan asthma of -rn hors wuter kuuen .mot z-l c wcis'"n ontdus-in; e> ku n n gen» iL'.vlii'. .1- bR.-cu I h u in e vcrdi -"Wn- noTR a lSE^ 'm Deze ij rjshte wonder! ue uitv erts l> vun HUYSBEN'S BORl»1 ,,ritn tri I uli'cgpvn-lour zi 11e sv< tens■|ij| p..|i!l..e II n* Z in: t'c >i"d.kelcn qu reciJl|Ue I ucthcvcn, omUr andere l i g' «>e k-i.^ c i 1< n,4j tjp *kzen. alwaar ^->1 wc’docndc werking uit>.t i.en. injcfG" i» r. n.lcr opium of morphine en t jn gebruik'is dauom toder gevzzr. z *o 'J-,r volwassen -w De echte Borstba’sem is sedert mee dun 10 |arcn bereid A.-ir -r->"NT KLOTST O FtüÉ RUYSS^T hz'senrBu! O,i ieder tl.- ch staat in het glas ge,-ient la woirdcn "°f?, o p. Op het etiket o'**-, al* waarborgmerk, een rechtstaande 11 j.aif u geen* o-beduidende of gavatrliike H- handen sloppen. In Veurne is hij bij ds t UI rVlNU^- krijgen. Prijzen fr. 3.50, 1.75 cn de kleine flesch 1.00 Ir. Voor 1O fr. 3 dubbele tlesschcn FRANCO. V or 5.25 fr, 3 gewone fksschen FRARCO. nS1' Verlangt gj pens grondige gon»zing van verws”'’' koudheden; 'J ij b-lljko ontst< kingen <1-r luohl’»i kingen hoest; Fluiming; Ko'lkwalan; T< Hun; k’ longon; Heeschheid; PI'pen dor bois'. blijmhotst. Bronchiet; Asthma; enz. pijp1^1 i>t' fleurt’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 4