Tc koop lil «Jb T X V 'SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN Coxyde-Baden Men vraagt Opsilan Aanbesteding der uit tr vo ren welken, voor de hes'cehiae in macadam, dm burntwegen N' 7 vil 17 eer Stad me Algemeene Tijdingen. 0" Colonial® et Vinicole GROOTS TOMBOLA CJjUR M@HT GrondstottenMeststallen I NATIEAANDEEL Léon CHEVAL c-/ Samar.gesUidö Messstetten I voor alle gewassen Stal un:e. ,.(P vektditie rtjr X V E N I) I T I E Mcnugie^oe dci n Huismeubels, Herb»rggene\ Afbraak, vee! Brandhout. onz« DENZELVEN DAG, om 3 ure nam d dag te Wulpen-dijk. bij Alidor FJo'’JI" V 1 tt B 7 I s SEEP ^'4*7 ïtaii i en STAD nil ELK; E. Demnn Rosalia. zijnen FABRIEK'van De Burgemeester, I>. 11e llncne» -z.ef»- vooruer 5 I Twintig kussen wil ik u wel geven Zeg wat is da boste 'zeep? S0N L1GH t’ Is t waar mede ik dweep. Boette zeep vindt gij niet in uw loven. 3 60 3 40 3.20 Ir. 2 00 2 15 p. 26, tURCERLIJKEH STAND VAH VEURUE Geboorten. 7. Dec'erck Jozef, z. van Gyriel Van- ihemsclie Maria. Zuidstraat. Sterfgevallen. 11. Lehouck August, winkelier 70 j. 10 m. 11 d. ccbtg. van L Groote Markt. - - ‘BIn» L. - E' H opvolger vit.y J. V i iIb'i k’,;’ Oosts r,At o, vhU'*»’ Magazijn va» i'.^isiPi-s m 1 Kantoor en Schoi<1.|1?,..|tl-n. K-ikl' en Paternoster*, p,,sika:irirn. Schcersen. M -en. (I,.r (>u Kaa-kieiuSj Fantaisiearlikel; n v;. u!j,.|j ;,ard enz. Bijzondtre vwwaarSn v<wr koopers A rp0 Vnnn Sr00lc hoeveelheid ji nuup rierflesschen /A 3|4 en andere te bevragen bij g c. PIETERS, I IJ School weg, DE PANNE, jlm_h a a k p yi'mnr» ISljr.ontlvrc gclcj$culi<*|tl. Aandzul in zeer goede natie te koop, aan zeer voordelige voorwanrden Te bevraget bij Henri Vandin Bergh. Oever 17. Antwerpen. Sch cns'ern ;re. koopsle badpliats d Begissclü kuit, Fibconen Bouwgrond te koop betaalbaar vin af 25 fr. pir maand. VoonJiot van kapit. voor bouw- Schtijvn: »’oxyde-Baden, Werve, strait, 84-80. Antwerpen. AAAHTO.VDS ïchiltlcrsgasten bij I.M. PINTÉ. Vesienstraat, Veurne. K A N T O O van den DEURWAARDER BOUTEN Vleeschhotiwcrslraat, i\'° 29, te ltu'n< MAANDAG 25 MAART 1912. (0. L Vr. Boodschap) om 9 ure ’s mórgens, te Adinkerke-doip bij Dfciré Janssens. Kasten, Phuikt'ii. ™l Staken, Spanniti:',' g< in nikte Baliën, r»r/-. 7’r’ IJ E EC t| E il 0 "'•'■egen langs tic ItanneSlsijife; Huns bewoond oor wed. V.vsi.ElN-- Ingenuttreding mtl I Mei aaóvaantk- - Inlichtingen bij GUSTA V F, VASDEB- SlBAETE, te Veurne. r V- ,K RUFRTWI (H N. Do volgende gemeen ten bekomen loei: g<*n lot uitvoering van wei ken aan biiui twegen Stave’e, 258 fr Wulpen, 617 Ir. Oost !i l< ren. 3660 Ir. YiT.R. Toen A'ois Durnez, land Merekcni, zaterdag rond den den koer der herberg Van lep peet boomplaals, TE <1 l’l) -:.VA A ISSDF. 4 ilv Itoop op «O jnren. Zulk een rnwederlegbaar btwvijr zal- de hoop weergeven aan :.l degmen. weke lijden aan mg- zij- leden- en gewrichleijn. rttmaliek, bctlvebningen. Iwnauv dhei I k'oppitigen, t.lgeine. ne beestachtigheid, koude hmd< n en voeten ei. alie andere kuilsekuiió eener uur- et blaar aandoening. Den lOsten Januari 1905. zegde on M. E Bruno Van li'ie-sche, 2 Tussch-n bruggenstraat, te Oudenaarde Sedert vier jaar vas ik d kwijls verp'ichth. t werk op te geven want de rugpijnen, du ik onderstof,d tr a dien alle moei e ónmo gelijk, om eenen niet was ik kiacb’e'oos Ik had ook duizelingen, benauwdheid ed maagzuren. Dank aan de Foster Pi lei, (verkocht in de Apotheek RÜVSSEN te Veutne), ben ik er toe geraakt mij van die vreeselijke kwalen te verb ssrn. N: eenigc d gen verpl* ging ben erkle il eene groote bekrnts; ik ii >g g»*mnl.kc j lijker, mijne nachten wann rtt.-liger n bij T o ts'at.n was ik wel te pas. Miji water i> thans t.o. maal; ik buk gemak kelijk Dm 16den Mei 1908 voegt M. Drum’ Van Drersche, er bij Ik ben tlnir 70 ja; r O id, I en z er gezond en werl zonder de minste moeite. Sinds mijnt genezing keerde gem enkel ongemak meer weder. In alle apotheken in 't algemeen (Eis 'bt de I at.dtcckening«Jamcs FoMer») 3,50 fr. 'e doos, 19 Ir. de zes ol vracht- vrij tegen mrmdaatEngelsme Xpotheel vuii GK. DEI.At RE, 61, Coudeflhcrg s raat te Btussel. 5 (jfficiëele markt van Veurne, totermarkt (per kilo). 13 MAART. Hoogste pitjs Midden Leegste i reu tii?».;1 s»c?iuK i«ik en sm'i.lii g op de ‘oge'pik bij II. Bonavent re, Rutl udaeliliaat, op Zondag 17 Maart. ‘•iMljfii-s met «fc fc< r!i’ gei vtior i rii knp| el veile kiekens, bij l'ouv kmelie l.ebitu, Zu.dótii.al, o|> Zundap 17 Maait. ’V UITHANGBORD LE LYN^ 650 III LPIIEIZEN en DEPOTS '00r 'le.i VERKOOP van alle KRblDENUi1'5' WAREN, WIJNEN, LIKELREN e0 MERCER IJ EN Maatschappelijke zetel, 7, Ad°lf Lavalléestraat. Brussel (Zeehaven) I" om gocdgclcgcno l‘aI1 deishutzen te buren. VV3J)0‘f personen beschikken 1 b over ceti k'eiu kap>13a'.e^ die zich zouden tab’is.' c .Ti n met al de vo° n gegeven onder d-‘ waarborg der boven?1, 'f'.z.ie ju fje jja3|sC[!appC|ii|te(i I uimï g tci:,S 1KDEBE ZATER0AB Het CoVcgii* van Biirgcm^es'cr .Schepem o der Sta l Veurne maakt be kend dat er op ZATERDAG 23 M\ART 1912. om 1112 ure vnnmmlilag. ten Stadhuizc zal overgegaan worden tol ilc op< nbarn aanbesteding der werken, voor de be- steening in macadam, van v ortnelde buurtwegen. Bedraij der begrooling fr. 10,722-00 borgtocht fr 500 CO De stukken betrekkelijk deze aanbeste ding berusten ter inzage van eenieder, in het Gemeente-Secretariaat te Veurne, en bij den herr A. De Graer. Arrondisse- ment-lngenieur terzelfde stede. Veurne, 28 Februari 1912. De Secretaris, A. CrttryNse. DENZELVEN DAG, otn 3 ute dag. li Avcc: ppelle-dc.rp. >j Dav d. V E A’ 1» I T I E van WAnMrn. Vlnit Maken, £i|iRttiil<t|tt-i*' KvniMnktc IBntlë.i, MAANDAG 8 APRIL 1912. (2de Paaschdag). om 9 ure ’«morgens, te Bn' •.iin|'> (,ha les l'mi Maelc, van van alle slach van gezaag I” houtwaren VAN SCR L VRIEND ten vaordeele d< r Anne Weduwen cn We ze i trcl de »n« hlüpni dtr Beste dige Iteratie der Pioviacie mi Ier de Ibóge Biscberming vr.n Hare Majesteit de Koningin ELISABETH van Be gin en bet E< re-VoorziUersch:i|' van dm lieer Guuvcir.cut der Piovincie. BIJZONDERSTE PRIJS- Een seboone Woonhuis ter waarde van 7000 Franken gebouwd in de koopbai.destraat, te Brugge. Zonder entige kosten in I vollen eigendom can den winner ge- I schonken ro<*ters breed op 17 I meters 85 me vim den bouwgrond). I Volgende jirljr, -n i I Piano, Slaapkamer garnittiur, Nnai- I machien, Schnjlmachicu, Scbouwgarni- I uren, twee Velos, Bedden Prachtarti- I kels en allerhande nuttige voorwerpen. I De loten kosten slechts 10 centiem. I Wie loten I egecrl wende zich tot den I Voorzitter uf Secretaris, en voege een I postzegel van ll) centiemen in zijnen I brief, per 35 loten benevens h t be- I dr; g der gewenschte loten. Het getal loten is bepeikl, en hoe I eerder verkocht, hoe eerder de trekking I geschieden zal. Namens SCHILD VRIEND Pc Voer? i'ter, L HER KI NS SIOEN Noor:lzand>tiaal, 79. De Secretaris. Al Gll.LF.MlN P.tES Nooid .at.dsli aul, 16 RIJK LAND Altijd klinkt het libe ra:.! Heken Belgie g at om zeep omdat het Gouvenemem Katholiek is. Dat klinkt 'n de Kamer en in de meetings en dat ■c?st men in alle geuzetibladen. En Vrijdag stond hel vo'gcndc in de Chronique, een allcrgeusche blad In Holland zijn de «fiicieren gced I etaa d... Zou Belgie, dat land zoo rijk in zoo voorspoed si riche et s uro'pére-ook zijne oflicietén niet wat beter betalen dan bet nu doet Hit is hetgeen reeds ged an is. Zoo, zoo 1 Altijd schreeuwen dat hei tand naar de bankroet gaat, en dan H.-htijven dat rijkdom m voorspoed in Belgie heerschen. Mat I eteekenJ dau hel liberaal gezaag van bankroet m t de muziksnb n van tien Gen sc' cn Schouwburg, waarvan hij de meester is Zoo lange hij daar niets in te zeggt v id vond (ie l.ut< tielaiir dat de muzik ir- tt ii te weinig vonten, nu dat hij bun baas gevvotd"n is, vindt hij d t ze m veel wint en ge mc-et waar ijk meer d:u iwee politieke gezichren t.ebben, om a - 4oo te durven handelen. Mont-Sl-Jean, WATEIi/.OOl Huls sealtcht In ie<58 VOORTBRUiGST150,000 kil. per dag I ll>' ma»og<w»i pupu’’H H'k1' 'p.lll'fi'1 I s i •mi uwer le i i 'dag naar liet Schip, •’mg om zijn «rd en van leopeei ouuH»piu»w>, velo te nemen, was deze —mrr jtmi van X Vru|« yrljxen tn tnllchtl gin I TiUphone Bralne-VAUtod ‘4Q d« Bruxelles)

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 2