De nieuwe Gouverneur van West-VJaanderen. Op weg naar de zegepraal. Gezag der Huisvaders. ii w- 1 69 Jaargang, g/oensdag 3 .4 pril 1912. An Drukker-Uitgever socia- en .1 dal het daarna aan Ministers erkennen daar het schoo'vvels- zullen wij j 1 waarop de ai heide, op voorban I behoor- kind niet, het leven Rij koninglijk besluit van 24 Maart is bet ontslag van M. baron Ruzette als gouverneur der provincie West-Vlaande- ren, aanveerd. M.Janssens de Bisthoven, advokuat-generaal hij het beroepshof van Gent, is in zijne plaats tot gouverneur benoemd. M. baron Albert Ruzette is benoemd lot officier der Leopoldsorde. Ziehier de lijst der gouverneurs sedert 1830 31 December 1830: M. Da Muelenaere 26 November 1857 M. Vrambout doet den dienst van gouverneur Op j!5 De cember 1859 w*>rdt hij tot dit ambt be< tr. 5.00 tr 6.00 10 e. en in -ij alleen, hou vader met het opperste b. kleed is ten verliezen ’t Zijn de«kandidaten niet alleen die den inzet zijn van den geweldigen strijd dien wij fe leveren hebben., 't Zijn eerst en vooral onze katholieke princiepen, onze burgerlijke en godsdienstige be langen die op het spel staan en die wij piet enkel moeien verdedigen tegen de scbreeiiwen- inet de staats- lijk do;r bekwame leiders verdeeld stil zou staan. Zulks is een echt apostel schap. dal las’ig is, maar uiterst vruchtbaar en waartegen niets opwegen kan. Overn’ nok moeten de kandidaten in gedurige betiekking blijven met het kie zer korps en geerrie md de kiezers om, gaan, niet alleenlijk als hunne stem ge vraagd wordt, maar altijd, en meest als er een dienst kan bewezen worden. De kiezers moeten hunne gekozenen persoon lijk k< nnen, en de overtuiging bekomen dat zij altijd op hen rekenen mogen. In de laatste geme-ntekiezing hebben wij nog bemerkt dat er in zekere ge meenten twee katholieke lijsten waren, die malkander bestreden Dit is spijtig op zich zelf, want verdeeldheid tusschen katholieken moet altijd vermeden wor den; het is ook nog spijt'g omdat zulks bewijst dat de persoonlijke en p’aatselijke behingen hier en daar de groote en alge meens belangen der katholieke partij en des lands op den achtergrond gescho ven hebben. Zulks moet ton allen prijze in de Kamer kiezing van 1912 vermeden worden en daarom moet het. echt kies werk daar heslaan in de geschillen bij te leggen, en iedereen wel te doen be grijpen dat een dracht nu de allereerste plicht is voor alle katholieken, Om dien uitslag te bekomen zullen de katohieken de drie maanden, die nog overschieten, zeer nuttig kunnen besteden Wij he' ben ons programma, waar wij moeten aan getrouw blijven, en dat ais eerste punt de school vrijheid en de rechten des huisvaders bevat. Alle verdeeldheid en tweedracht moet voor het oogenhlik verbannen, alle ge vaar vermeden zijn om eendrachtig en rusteloos te werken, ten einde ons de g'.ansrijkste zege te bereiden, die ooit op Belgischen bodem gewonnen werd. VEKSI HMNEXDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS B0NB0MME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. met geschonken Het gezag, het recht recht der ouders boston tcór ,-r een Staat Welhne dg igder zou het kind het ^’’en schenken, het recht hebben hem ?‘j,i fortuin achter te laten, en hij zou gedach- Huisvaders bij de stembus en socialisten u bet gezag kinderen willen ontnamen. En waarom willen zij dat u uw vader lijk gezag worde ontnomen en in uwe plaats opgelreden Om uwe kinders naar of liever, goddelooze zenden en ze t op te leiden. Ziedaar wat te het L.__ hunne onzijdige, scholen le kunnen tot godverloochenaars, enz. ‘i wachten staat, moest blauw rood kartel op 2 Juni zege vieren Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. mj^cxaAllc affichcn bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld ops® nemen De aankondigingen voor Belgie en Buitcnian“ (beide Vlaanderen uitgezonderd! worden ontvangen door den OFFICE DE PUBLICITY, Nicuwstraat, ?6, te Brussel. Voor de Stad •Met (U‘ Post 1 hi afzonderlijk nummer Men schiijti in bij oen alle ot-Uun eekn. daan is de vrijheid aanvallen van d'-ji vijand maar die wij ipeer en meer bij bet volk moeten doen I kenri'ii en vooruitgang maken. Voorzeker Is de eendracht in de hatho- linke rangen d arom een onontbeerlijke zaak; zonder eendracht kan er geen aan spraak op een volledigen zegepraal ge worden; maar groot zou onze teleurstelling wezen indien wjj ons met die eendracht bepaalden. De gemeentekiezingen van October 1911 hebben ons desaangaande eene grqo e les gegeven; overal waar ze goed ft f-tiert maanden werd voorbereid, waren de uitslagen prachtig. Indien voor de Kanmrkiezing van Juni 1912, geleid en aangenjoHiligd, wij overal en vlijtig aan het werk willen vallen, dan zullen wij een schitterenden triomf be'eveti i Ons grJal stemmen is reeds merkelijk aai,gegroeid, het zal en bet moet nog meer aangrocien Daa' voor bestaat slechts nog een mid del; alleen zonder uitzondering, onmid- del.ijk aan 'l werk Wij moeten ons niet tevreden stellam met in de laatste weken de katholieken op eenige meetingen samen te tromme len en vlammende kiesblqadjes uit te geven Onze gedachten moeten bij hei volk langzamerhand en vooitdurend ingeplant worden. Alle onkruid door den vijand gezaaid moet zorgvuldig gewied en van den akker verwijderd worden; ten allen jijde moet ons volk de waarheid voorge- houden worjen, om de zwakken te on dersteunen, in een woord, om onze stellingen tebehouden en den vijand te beletten er eêne bres in te houwen. Doch wij dienen meer te doen. Wij moeten voor uit. De jonge kiezers vooral moeten wij langs onzen kant trekken, En wij weten bij ondervinding hoe mneii.ijk het is de jonkheden den weg naar vergaderingen te leeren kennen en hen te overtuigen. De twijfelaars en de gematigde tegen strevers moeten wij trachten te winnen en dat zullen wij met door ronkende re devoeringen. Willen wij vooruit, dan moeien wij zulks bekomen door persoon lijken arbeid, die bestaat, m de wankelba re kiezers op te zoeken en-te liewilljge om in onze gelederen plaats te nemen. Gedurende de drie maanden, die nog voor de Kamerkiezingen verloopen zul len, zou er geen dag mogen voorbijgaan. recht niet hebben bem zijne l‘in> zijne zici ;n te prenten Wie dat niet aanucecat keil de betês- De katholieke associatie heeft uitspraak gedaan - iizkfpn wien de eer is toever- vaandel in den te houden, zijn dat recht beter de vader dan de De kandidaten wieu trouwd het katholiek aanstaanden strijd hoog aangeduid Het zijn allen mannen vol geztig, gekend en L_ zij hebben rr burger en werkman, aan arm aan groot en 1.. zen, het zijn juist moeten hebben om te leveren me. zegevieren. Dosh wij mogen het k<nns van 't woord vader niet. ()i betwistbaar moet de vader dus liet recht hebben aan zijn kim' eene opvoe ding te bezorgen die bij, naar zijn oordeel het best acid en paar de school zenden die hij vei kiest. Onze Katholieke dit recht en van ontwerp van M. Schollaert hijgelreden door den lloofdminister de Broqu villo en slechts maar eenigzins gewijzigd in zekere zijner bepalingen. Dit wetsontwerp stelt alle scholen oflicieële en vrije op den zeilden voel allen worden door toelagen van den Slaat ondersteund \olgcns hei getal der leerlingen. Op die wijze ir A- van keus eencr school naar zijne over tuiging aan den huisvnUer gewaarborgd Het is maar rcchiveeidig dag alle scholen waar di gelijk omhe-wijs u'o'dt. verscliaft toelagen van den Saai ont vangen. liet ware overigens mm de onreehlveerdigheid gelden, de geiden van iedereen <l« oHi- cieeie scholen alleen rijkelijk ie onder steunen en aan de >tije fcholcti, die evengoed onderwijs geven, alle gelde lijke hulp te weigeren gelijk de litieralen en socialisten het zullen dom zoo ze ’t be wind in banden krijgen Huisvaders cischt uw rechtJa, eischt «en vrij en kosteloos onderwijs Gedenkt u dat liberalen over uwe L «LOUAKERS vrazjL A«NTÖCHAP MHRUDERS vraagt GRATIS 1 I LUXECATALOGUS MIHtfU Ottt tj IK, U ntfltoSTIMMAf». Hij de Gebroeders VAN COILLIE, Ooststraat, Rousselaere. Hedendaags en nu bijzonderlijk .vedert In t schoolwetsontwerp door liet Katho liek Ministerie aangeboden, wordt het \ra.igsnik van het vaderlijk gezag van 'l recht der ouders op hunne kinderen, veel besjiroki n. Wij, Katholieken, en wij alleen, hou mot het opperste opzichte zijner 1 moed, van I bemind door het volk; reeds groote diensten aan en rijk, klein op alle gebied bewe- de mannen die wij kloek den kiesstrij l et zulke mannen niet uit het oog den staan dat <ie gezag kunl'-reo. W it beweren de liberalen üsten* De liberalen zeggen het kind is vrij 'an den Jag af zijner geboorte 0e sociah ten roepen hel kind behoort toe aan den Staal; Enkelen houden liet er voor kind eerst aan de ouders cn c.._ Gen Slaat toehoort. Noen, wij herhalen het, 't opperste gezag over een kind behoort den huis '•'ader, de ouders toe. ie zou dat gezag, kunnen uitvoereri dan ouders "ie kent het kind beter dan zij Wie bemint heimeer? "ie heeft meer belang als zij in ’t wel- golukkm zijner opvoeding het bij toeval de Staat wezen Maar de Slaat kent het bemint hel niet, heeft hem des vaders, het d reeds eeuwen bestond. =WJB '1 I JK.-A-TsT TC O TxT ‘DI O- T JST Q 1-2W Gewone aankondigingen per regel 20 cl. - --.y,-p... t - - - rrr- rf lisjes

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1