£Ut(|oliclu IW|L NWIJDING INHULDIGING I VAAKDEI Zondag 5 Mei 1912, op I! h I De groote slag. Zes Vraagkens. VLAMINGEN op I fc m I l\’r. 18. 69 Jaargang, Woensdag I Mei 1912. i tot VAN HET 1 nog werken, gevraagd worden wat gij de dagen heen, toen de gestaan heeft, Het sloeg de wa- i VERSCH'JKENOF DFM WOENSDAG BIJ DE KINDERS ECNHÓHME-B YCK ASEYS, Nieiipocrtstraat, 10, Veurne. I II i in het lokaal bij II. BAILLEL'L, Ooststraat. van het Vaandel. Hoogmis. I Gouwverbond dor KATHOLIEKE i i» z ^ïÉlOMAKERS vraagt AGENTSCHAP WIELRIJDERS \mjjt GRATIS J uwer iTii nri:» - 'oor dt. ■'let de f'en Hen die Ka 0 slag. >it fPii/ij it) f884, misschien 'Z:igen de kntli.iTeketi zoo hoopvol een ^iiig |e f :il|t de wind blaast volop in hunne '•'■u S‘s®rg°ns in geen enkel arrondissement. DE JONGE binnen korten tijd staat gij _a a. tsr tc o tst r» X a t isr o- e isr Gewone aankondigingen per regel 20 cl. I:< elilcriijke eerherstellingen per regel f'r. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens ovesteenkomst. pens uit de banden der tegenstrevers nog voor dat deze ze konden aanwenden, zoodanig dat die oppositie don moed laat zakken en de Kamer schijnt te ont- f vluchten. ^fc^D^ó/ElOMAKERS vraagt AGENTSCHAP WIELRIJDERS vraagt GRATIS UJÏECATALW.liS Bij de Gebroeders VAN COiLLIE, Oöststraat, Róusse’aete. M0 Z-s! I 1 i vereenigingen in het voordeel van klein- i* Stad Post6.00 afzonder!ijk nummer schrijft in bij den Drukker-Oitgever en m postbu reelen. zi s weken scheiden ons van den slag. vei hundingen, worden zij opge- je<iei> Vrijdag werd i tdroep'tigge-- kens was er een HEID voor Wij doen geen voorspellingen, we maken geen berekeningen zonder ver- I trouwbaren grondslag, we eigenen ons I geen zetels toe die we nog winnen moe ten; dal kinderspel laten we over aan hansworsten maar wegelooven dat baron de Pre<ftievillc weel wat hij aan liberale i Wie heeft op zes jaar, van 1878 tot i 1884 voor 43 millioen nieuwe lasten gestemd, voor 514 millioen leeningen aangegaan en nog 59 millioen schuld i gemaakt. dagbladschrijvers, die hem aanspreken, verklaart dal de meerderheid der Re giering na den 2 Juni zal versterkt zijn. Inderdaad, als we de verschil'.ige arrondissementen in oogenschouw ne men, dan treilen zij er geen enkel aan waar we ernstig gevaar ioopen oenen zetel te verliezen Van een andere zijde, er bestaat groote kans dal wij de zete's heroveren die wij in 1908 en 1910 ver loren te Tongeren, Hoei-Waremmé en Nijvel. Ook de zetel van heer Persoon», in Waasland, wankelt fel. Wij zijn dus ZEKER te overwinnen; 't komt er, echter, op aan die overwin ning zoo schillenend mogelijk te ma ken. Dus, vrienden, werker», aanhoudend werken Mannen, I weder voor de stemb is 1 Er zal u verkiest Ofwel dat het land in vrede door de Katholieken zou blijven bestuurd worden Ofwel dat de vijanden van Kerk en godsdienst aan 'l bewind gouden komen, en hiaten twist met ondergang en ellende in ons geliefd Vaderland zouden brengen. Gij <=n g>j alleen moet beslissen, Gij weet dat er tegenwoordig maar 6 stemmen Katholieke meerderheid zijn in de Kamers. Moesten 4 liberalen of swia- lislen de plaats innemen van 4 Katholie ken, dan valt ons duurbaar Belgie in de handen der aartsvijanden van ons H. Ge loof Dus Vlamingen op Bereidt U allen ten strijde En maakt uwe twijfelachtige vrienden de gewichtigheid van den tegenwoordi- gen strijd kenbaar Wie onder de kristene Vlamingen zou willen scholen hebben zonder God zou willen zijn kinders zonder God, zonder katholieke zedeleer zien opbrengen. Wie zou willen zijn geloof verraden gemaakt. IJe liberalen I Wie stemde later tegen de werkmans woningen of onthielden ach »e liberalen Wie bestreed de wet op de beroep; handel en landbouwers Wederom liberalen I Wie onthield zich bij stemming vergoeding der arbeidsongevallen Al de liberalen I Wie weigerde stemming der ouder domspensioenen De liberalen I Wie zegde er op de Kamers Wij kunnen niets doen)voor de boe ren, zij moeten maar hen zelven helpen Nog altijd de liberalen 1 ZEVEN ANDERE VRAAGKENS. Wie heefj de laster, op tabak, op koffie, I op thee en cacao af geschaft of vermin derd? De katholieken Wie eindigde elk jaar niet een batig overschot in alle landen, zegde de Fransche minister van Financiën, sluit men jaarlijks met eep tekort, behalve in Belgie Wie hestBurt zoo te>e katholieken Wie verschaft den eenvoudigen werk man een gemakkelijk middel om eigenaar te worden van zijne woonst Nogeenedc katholieken Wie gaf en geeft er 39 fr, in de maand aan uwe zonen die moeten soldaat wor. den Wederom de katholieken Wie werklieden, heeft! de werkmans- kaartjes op dej treinen ingébracht, die toelaten voor eenige centen o/eral te kunnen gaan werken Weeral de kntïioiieken Wie gaf over d: 2o mil'ioen uit voor het landbouwonderwijs, over de 10 mil joen voor afgekeurd vee J Alijd maar de knfholleken? Verleden Donderdag bad er eene partijstemming plaats. Het Ministerie, dat in de Kamer eigenlijk beschikt over 'stro, hn" -- G stemmen meerderheid KREEG ZIJNEN lnt,,,'l<‘l?U lescn hen waar te nemen. zfN 51ET 26 STEMMEN MEERDERHEID "dee overal waar hun Imders j s|ecMs |p(iefl f)ooi. |il)kei.zijde be. ^>en "t” *S-^en F°®da woon! nrjtWoordden de naamafroepingVef- '5ch[ ",l,'’ntfen. worden zij opge- Vrijdag werd er drijmaal bij naam- 'k^.i" lop£pJu’cht d'T°r geestdriftige j ;,froep'tigges'emd in da Kamer, en tel- aren- kenswas er een GROOTE MEERDER- - j HEID voor de Regeeeing; 24 stemmen, 'ir v,'ij.;ugdig leven stroomt 22 stemmen, 33 stemmen Partij Zij spreidt een weeïge- welke do 1 ls of de l^^ncht ten toon, legen fl,. _'-l''F’beid d« stormloop de weede, der oppositie breekt en uit Pat’ Ke:ijk eene holle zee tegen het let der rotskust 1,1 9 Vergadering 11,11 'O ure in Sint Niklaaskerk; Wijding ',:rgadering der afgevoerdigden van het ^GE WACHTEN van West-Vlaanderen. 11,11 2 lz2 ujo Groote Vlaggestoet en Katholieke Meeting. o ure Lijlo/ f. ningen door de TURNERSMAATSCHAPPIJ "■‘NEltS vnn Oostende. 80 uitvoerders). '"<>,>||iiiige premiën zijn voor het Vaandelfeest uitgeloofd. Ie Katholieken van Veurne en ’t omliggende worden vriéndelijk tot dit feest ^''iioodigd. Waa,, Z*Jn dagen heen, toen de drjj 1 Se|aarsk lick l.et Ministerie geen ll((*”''Cn meer !e leven gaf! ni Z°U l|el c*ndo der maand Novcm- KG';f 1 ,necr beleefd hebben... e*k 't,T|be." is voorbijgegaan. December iliea ele andere maanden sinds Ut 00)/ "et Mininsterie staat vaster dan Ten andere, de liberaleensocialis- sche leiders die den toestand beter ken nen en dieper inzien dan sommige op pervlakkige tafelspi ingers of papierbe- j kladders, weten allang wat uur 't geslag- gen heelt. V -n rtnmöri fnfvryjp Alle afl’iehen bij ons gedrukt, worden F.FNS onvergeld opge JIlL.-- nemen De aankondigingen voor Belgie en Buitenland (benle Vlaanderen uitaezonderd) worden ontvangen door den OFFICE DE PUBLICITY, Nieuwstraat, ’6, te Brussel fl> THFIWO1A CYCLE Cy IW, W, PFWWnSW. HTWWi Mfl— >»tfasiatm>iMKyiMiK3aëaMnBSi«aB5^Ëci<aSr<^?j -- 1 L F ■L— 1I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1