bi te I Veurne. 1 I KARTEL-VIKTORIE. De nationale spuwbak. te* IT?1 pdT Sffjoerpcl I Woensdag 8 Mei 1912. 69 Jaargang. /Vr. f9. De Handclskatner Ali I rtprJ ‘doL F den 4 8 1 VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG HIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCK ASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. De Katholieken zijn vijanden van het onderwijs. GETAL SCHOLEN Liberaal bestuur (1884) 4,797 lagere scholen 828 bewaarscholen 2,710 scholen voor vol wassenen. Katholiek bestuur (1910) 7,525 lagere scholen 3,112 bewaarscholen 4,772 scholen voor volwassenen, dus: 2728 lagere scholen, 2,284 be waarscholen en 2,062 sch( len voor vol wassenen raeer. van Veurne en omtrek, heeft de eer de belanghebbenden te erwittigeu dat de iu.sehrijvingen tot de tentoonstelling voor kunst, handel en nijverheid zullen ein digen met 15 JUNIAANSTPANDE. Namens hel Bestuur L. Collier; H. Drys, U. Desrnyter, 1 Gewone aankondigingen per regel 20 et. Bi <,liU-i ’ijk<‘ eerherstellingen per regel Ir. I (til Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. b°?rde S1!)0 -J Post ^onderlijk schrijft in 1 Ostl »u r**(den i I I /'ÜC'IT Oc|J ialrijke i.efeningen Het daverend hand- gek'ap, waarmede de jonge Turners zoo di k wij Is begroet werden waren zooveel ee rbewijzinge n die de jonge uitvoerders en ook den zoobekwamen Bestierder toe gezwaaid wierden. Uit feest zoo prachtig als bet uitmun tend weder, is allerbest van stapel ge- loopen zonder onaangenaamheden te moeten belreuran, uitgenomen een on verstandig feitje een onnoozelaar de zeven kleuren der regenboog verbeelden de van kwaadheid, op zijn gezicht, had al zijn blauw verstandvergaard in eenen zak en weggesmeten, naar de katholieken in den stoet, die hem naar verdiensten en uit medelijden, eene grootsche huld- braehten voor zijne verhevene dommig» - heid. Het is dank aan de Ileeren Voorzitter Raadsleden en hden der katholieke Jonge W.iaht van Veurne, dat wij hier zulk een allerbest gelukt feest gehad hebben dat ons aanwakkert om onbeschroomd meer en meer te werken en hand in hand te roepen Moedig vooruit, dappere telgen. de Gebroeders VAN COJLL1E, Ooslstraat, Rousselaere. Zondag laatst had alhier de wijding en inhuldiging plaats van hel vaandel der katholieke Jonge Wacht. Var. in den morgen waren reeds talrijke huizen bevlagd. Meer dan 100 leden der Jonge Wtjcht trokken stoetsgewijze naar de Hoogmis waar het vaandel ge wijd werd. Daarna had de vergadering plaats der afgeveerdigden van het Gouw- verbond van West-Vlaan deren Om 2 1|2 ii. werd de stoet gevormd aan de statie. Nog nooit wierd er in Veurne zulke betooging gezien; want 100 maatschappijen van alle kanten des lands namen er deel aan, zoodat men met recht mag zeggen dat destoet ruim 3000 mannen telde. En T was niet te verwonderen want de stoet en het weder werdijverden om ’.er schoonst. Na dat de stoet zijnen doortocht in de straten van stad gedaan had, trok de menigte naar den koer van het bisschoppelijk collegie, waar de achtbare Heer Paul de Grave, de op gekomen gilden hertlijk bedankte, en vervolgens de volksvrienden Ileeren Pil, van Veurne Baels van Oostende, Vander- fieyde, van Oostende, Maes, van Dixm u- de, n de Spot, van Veurne opvolgenr lijk het woord namen en de talrijke toe hoorders voor oogen legden. Hoe de liberalen en socilisten het volk roet leu gens willen bedriegen en vooral onzen christen godsdienst en de ziel van het kind aan alle katholieke ouders willen onttrekken. Om 5 u. wierden talrijke en aller schoonste oefeningen uitgevoerd door de Turnersmaatschappij De Oosteude- sebe Turnkring van Oostende. Niet tegenstaande de maatschappij, even als hare leden, nog zeer jong zijn, hebben zij reeds verscheidene eerste prijzen be haald, en zondag iedereen overtuigd van hunne bekwaamheid, door de rappe en juiste uitvoering hunner zoo moeilijke als Op 2 Juni zullen de kartelisten de katholieken wegcijferen 1 Zoo heeft Anseele gezegd op liet soci - alistisch kongres met Paschen te Brussel gehouden. Vroeger, voegde gezel Anseele er bij, zijn de katholieken nog geklopt geweest, maar dan werden zij vervangen door de liberale kapitalisten. Dat zal nu alzoo niet meer zijn er zal nog enkel een gouvernement mogelijk zijn dat rekening houden zal van het proletariaat. Wij. de socialisten, zegde Anseele, zullen zijn met degenen die tan ons rekening houden wij zuilen tegen die genen zijn, die zonder ons of tegen ons zouden willen regeeren. Hebt ge ’t verstaan, heeren liberalen Er kan geene kwestie zijn de socialis ten in de doeken te leggen ze moeten er bij zijn of anders zal ’t wringen. Nu, nu de liberalen hebben al zooveel toegevingen gedaan aan de rooden die nog niets hebben toegegeven, dat ze nog wel eens zeer gedwee zullen zijn. Maar daarmede zijn de socios nog niet kontent. We gaan beginnen met iets te zijn, zegde Anseele, om ALLES te worden, we j'zuden alzoo de omverwerping voorbereiden van de geldmaatschappij ten voordeele der arbeidsmaatschappij» De zegepraal zal ook zeker zijn; het kapitalism zal zoo zeker verpletterd worden als de anstokratie vernietigd is geworden door de burgerij die hare maatschappij wilde stichten. Dus; de omverwerping der huidige maatschappij is hel ideaal van den kar- telgenoot met welken onze liberale be- hondsgezinden arm in arm loopen. r werpen naar de beste onzer volksvien- den; in één woord, de valschste en laagste beschuldigingen uitbraken tegen al wat eerlijk er deftig is En zoo verkwist men den koste ijk^n tijd, die aan 't welzijn van ’t land moet besteed zijn 1 En zoo belet men het maken van nut tige wetten ten voordeele van de kleine burgerij, van den landbouw en werkmansstand 1... Weg met die spuwers en zeeveraars Vlaamsche kiezers, stemt voor onze eerlijke en deftige kandidaten, die uwe belangen zullen walen te behertigen. Ze zijn niet vies onze liberalen 1 1892 zegde gezel Anseele tot de libe ralen Ge zult de roode vlag volgen of niets meer zijn 1 En de liberalen volgen ze. Nu zegt hij dat hij de liberalen gaat vernietigen. Hij zal weeral gelijk halen want zij zelven werken mee. Met de Katholieken zal ’t niet zoo ge makkelijk gaan 1 'rx)r de Stadtr. -’LOO l'-1 de Postfr 6.00 !'n afzonderlijk nummer 10 c. schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in lilt- - -■ *-en oude Brusselsche heer, die nog dikwijls de kamerzitting bij woont, We o'ver eenige dagen bij het uit- Uo; bai is geen PARLEMENT meer, 't is :n nationale -SPUWBAK geworden k'r* Waarlijk, wij moeten dien heer geven. Sedert dai er eenige onbeschofte socia- en eenige liberale charlatans in do 'Hergekomen zijn, schijnt hun daar ‘lles toegelalen He gezag wordt er op de schandigste 'Jze aangevallen God en Godsdienst, en Paus, Koning en openbare rr‘3eht I*‘ November 1910, werden onze ge- I ’fcfde Koningin en de eerbiedweerdige ^feller dor Konings. bij de opening der op de lafste wijze beleedigd en gejouwd door de socialisten, bondge- °°len der liberalen 1 l*1 de Kamer mag een Hubin zijne J %'asin T aangezicht spuwen; ^aar *bag een Vandervede onze hcld- I ’Sc zendelingen van Congoland bc- lcren en bezwadderen; s aar wogen anderen hunne, gal uit- naar priesters en kloosterlingen; vanaar ,llaD inen straffeloos zijne collegas ^eerlijkheid en andere schelmstuk- VerJeQken, met slijk en modder r J O O9 Euzao w* ZOU» A ATXrKOKrnTG T fSTG-TCT-T Aliü .-ulichen bii ons gedrukt, warden E ’.NS onvergeld »M«4e tfUVV nemen i’e aankondieingen voor Belgis en Buitenland (bcule Vlaanderen uit^ ^ondei<i wor Ier» on’vangcn dnor den OF’r H’E L)E PUbl.iClTÉ. Nieuwstraat, ?6, te Brussel 1*X'U. I _s -nr rw - iKTSCHBIJVIN'GSPBIJ3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1