J Schulden. Het dalen der Renten. Belastingen afgeschaft, Wetgevende Kiezingcn van 2 Juni. De toestand. Niet tegen den godsdienst. Vwr de1Zu.rliK.I;rVIN ;r -’ de PostIr A'r. 21. 69 Jaargang> H oensdag 22 Mei 1912. r |n BIELS, voor Oostende. dc COtlftCK Je MERCKEM, BIESWAL, \<.<H Nieupooit. VANGER HEÏDE, STRUYE. STRUYE, vóór I ixinude. HAMMAN, MAES. PIL, RONSE, HUYGHEBAERT, j wcrab eu 1 sloten mede ten prijze vin 1 In tijd van kiezing is iedereen volks gezind, met de tong. Maar buiten den tijd van kiezing, wi.s sticht volkswerken, wie verslaaft er zich aan, wie is ten dienste van’t volk Kiezers, kijkt rond u. en antwoordt. V.iTo dat de katholieken de belastin gen zouden vermeerderd hebben, schaf ten zij er verschillige al, die door het liberaal ministerie ingevoerd werden. De katholieken hadden het beloofd en hielden hun woord. Belofte is schuld. Eerst voorde werklieden. Vroeger, onder de liberalen, betaal den zij belasting op de huurwaarde, dea- ren en vensters. Nu zijn ze daarvan vrij, zoolang zij een werkmansbuis bewonen. Wie heeft die belasting afgeschaft Zijn ’t de katholieken niet De liberalen hadden eene belasting gelegd op de brandverzekeringen. De maatschappijen vermeerderden hunne jaar lijksche premie van het be drag der belasting. Wie schafte die belasting al Zijn T de katholieken met, Tot het pijpken tabak toe van den weikman tol het komemije koffie had het liberaal minsterie belast. Wie schafte de belasting af op tabak en koffie Zijn T de katholieken niet Dat is andere thee, niet waar, dan de belastingen te vermeerderen de Gebroeders VAN C0ILL1E Ooststrnat, Housselaere. u De schuld van 't land is versclirikke lijk vergroot zucht een liberaal blad. De lastenbetalers moeten nu 158 mil lioen opbrengen, om den interest van de schuld te betalen onder de libera len was het maar 80 millioen. Dat zijn klare, klinkende leugens. Er meet wel 18a millioen intrest betaald worden, maar de menschen moeten die niet opbrengen. liet katholiek ministerie heelt voor 2000 millioen werken uitgevoerd, ijze renwegen overgenomen, maar die wer ken en ijzeren wegen,? brengen] hunnen eigen intrest op, en nog wat erbij. Dat is de waarheid Men weet, ten andere, nogzeer wel, hos het onder de liberalen ging en waar-: om ze buiten gekegeld we den. Omdat de menschen hun geld liever steken in meer winstgevende zaken, zijn er minder liefhebbers van staatsrenten, en daarom zijn deze gedaald. De Belgi sche rent ook daalde gelijk de Fraosche, de Duitsche en de Engeische, doch min der dan deze twee laatste. Desniettegenstaande werpen de libe rale volksbedriegers de schuld dier da ling op ons Katholiek Goevernement. Nu dan, hoe slaat het met de stadsloten onzer vier groote steden, bestuurd door cartel mannen? Ziedaar het verlies dat di zegt Vooruit, vol republikeinsche ge-- voelens. zegt de Peup'e. Eu ze zijn bovendien vol pretentie en de liberale hoofdmannen dulden bet Ihjmans en de andere liberale hoofd mannen liggen in de tramen gespannen, en de sociale Marianne zit OP den wagen en bestiert met de zweep T Zijn de liberaalkens die koeste man nekens zijn. Deze bij wien de Godsdiensthaat niet alles uitgedoofd, heelt zullen geene lief hebberij vinden van in zulke tramen te loopen. DAT is de toestand Het is niet ontmoedigend voor ons die de partij der orde zijn. loten van 100 fr. ondergaan hebben sedert 6 jaren, Brussel 2 1|2 verlies 21 —Brussel 1905 verlies 20 Ant werpen 1903, verlies 27 Gent 1897 verfies 21 Luik 1897, verlies 21 1905, veriies 25. Wat beteekent de daling van eenige puntjes onzer Belgische rent vergeleken met bovenstaande cijfers Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. fc-j ^00lT 00L Vele die niet deroode \od- van alle bazen Je ravolutionnaire waarin men de sol- huime generaals te VERSCHIJNENDE DEN woensdag BIJ DE KINDERS B0NH0MME-RYCKASEYS, Nieupoortslraat, 10, Veurne. VELE liberalen zijn er die niet me dedoen om Ie roepen LIEVER TURK- SCH DAN PAAPSCH willen mede! rapen achter de achter de zangers zijn dieven tn van c International-' daten ophitst op schieten. Ja vele liberalen, klaarziende liberalen zullen hunne hoofdmannen laten draaien. Dit hebben wij reeds verschillig-e kee- rtn geschreven. Da', beginnen die zelfde hoofdmannen ook te verslaan en te vreezen. Daarom doen zij nu hun best om te doen gelooven dat de socialisten zoo met te vreezen zijn; dal zij veel ver fraaid zijn, dat zij door hunne verbroe dering met de liberale kartelvrienden, kotste mannekens worden zullen. Plaatsvervangers. \oor Dixinude. voos- den f»rnnat< Heeren van Oostende. v or Dixmmle, l'kidisu-i vangei.de kandidaat. ‘■'’‘it?1 ei deiing van bevolking hei arrondissement recht op över- woord gers en 4 plaatsvervangers. Koesle mannekens? antwoordt Vo>r- uil Koesle mannekens Niet le doen WIJ BLIJVEN WAT WIJ ZIJN Wij blijven den KLASSENOORLOG; wij blijven klassenhaat aanvuren En die haat is onverbiddelijk en ter dood!. Hoort gij het, heeren liberalen De liberale hoofdmannen, deze die leven in de hitte vjn d' n strijd hebben be te doen met de socialisten, j van bun oud programma en hunne waardigheid. Ja maar... hetgeen de hoofdmannen doen in de bedwelming van den strijd, hunkerend dat zij zijn oin toch eens de katholieken omver te werpen.., dal en begeeren toch niet AL de liberalen. 4«t darj Katholieke Kandidaten. X oor Kamer van olKmrcrlrgrnn oordiperw. Titelvoei'ciide kan lidaten De Heeren van Oostende, uittredend Kamerlid. Va" Dixinude. uittredend Kamerlid. van Veurne, uittiedend Kamerlid. van Ghistel, van Nieupoort. O o In een der laatste zittingen van den Antwerpschen gemaantc-rnad zegde gezel Terwagne Ik richt mij tot de bewuste anti-We- rikalen (om verlof te vragen voor de stadsbedienden op I Mei) tot de logieke-vrijdenkers van den Raad, die de vernietiging, de verdwijning willen van den Godsdienst* Waarop do heer Franck zegde We willen niemendalle vernietigen. Doch gezel Terwagne wedervoer Het is uwe politieke laktiek van den cogenblik zoo te spreken. De heer Franck zegde n ets meer de .andere liberalen zwegen ook. 't Was de waarheid wat gezel Ter wagne zei: de liberalen willen ook de vernietiging van den Godsdienst, maar ze verduiken dat nu, zooveel zij kunnen, omdat de kiezing nadert. Allen zijn dus tegen den katfrafieken godsdienst en willen zooals den heer Masson zei de katholieke zede! oer En weet ge wat Ciloyen Van der Velde schrijn in de Peuple over hun fraai zijn Luistert Als ik te Luik gesproken heb met M. üijmans (hoofd der liberale partij heb ik geheel ons socialiHen program- ma verdedigd. Ik heb gesteund up om.cn strijd tegen art. 310 van het strafwetboek. Ik hebgestvund op onze republiekeinschc gevoelens.ik heb er aan gcdiouden te steunen op alles wat ons van de liberalen verwilderd. NIÉT EEN ENKEL PUNT, van ons 'sociaal programma hebben wij afgestaan, niet de minste toogeving is van onzen kant gekomen. Wij hebben al gekregen wat wij vroegen aan de liberalen, en wij hebben niets moeten afslaan in ver- wisseling. Is ’t klaar, heeren liberalen De socialisten ZIJN en BLIJVEN wat »j waren... vol haal voor de burgeiij, •en afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en JDe postbureelen. roKveau I! i ^ntweMüartg<LïK»j*r«i Lï - -— rr W«riT! r^xacj^—JUIM -L[. - - n- - '■■II I I II - W' AA-NKOKDiaiMG-E^- Gewone aankondigingen per regel 20 et. afiiehen bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld opge uÜJcJ? nemen De aankondigingen voor Belgie en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFICE DE PUBLICITY., Nieuwstraat, 36, te Brussel T 11 C* z

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1