-DIXMUDE-OOSTEND Kiezing voor 5 VEURNE Lj ARRONDISSEMENT Volksvertegonwoordigers en 2 Senatoren S Roode en blauwe Huichelaars. •I uTTITI 1912 KIEZERS Rï?®ïf I? 'oensda. /Vr. Ch 09 3WW 29 Vei 5052. {fel DE Driikki r-l itgever L'uyl Hamman Sciriiys Maes Lcsaffre Pil Valid ér Heyde Jozef Rouse Van Vlaenderen Huyghebaert Plaatsvervangers. Van Sideghsm Baels Van Glabbekc de Coninck de Merckem Van, Ciesbroiick Bieswal Glorie Vander Heyde Hubert 81 Vander Heyde Slruye Plaatsvervanger Plaatsvervangers Struye Ze zijn tegen den Godsdienst nie:. zij, de Spot Onder nummer Kiezers, ge moogt niet stemmen van boven op de lijst en dan nog nevens den naam van eenen kandidaat. Uw briefje ware nietig! Ge moogt op ieder briefje maar ééi pun je zwart maken, best van boven op den kop ’t Is gemakkelijk en ’t is goed Nog iels Ge moogt niet stemmen voor kandidaten van verschillige lijsten Niet panaeheeren r ntnniufir bij cn oor (Ie Stad cl de P,,.t afzonderlijk e" •'<’lnijlt in llel'ostbureolen. Ir. 5.00 Ir 0.00 10 c. en in VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG nu KIN DER S BONH01-' MF-K YC K AS EY S, Nieupportstrnat, 10 Veurne. Hoort ze eens die blauwe en roode huichelaars De Godsdienst heeft van hunnen twege niets te vreezen, neen niets Niemand heeft meer eerbied voor den Godsdienst onzer vaderen dan zij E i wat meer is ’t liberalism of de vrij metselarij en ’t socialism bekommeren zich niet met politiek. Wat huichelaars ja, waive achtelijke huichelaars toch Ze zijn tegen den’ Godsdienst niet, zij, die bij alle geusche betoogingcn van 't ongediert der papen brullen; Ze zijn tegen den Godsdienst niet, zij, die ons aankondigen dat zoo ze meester geraken, zij onze kerken en bidplaatsen zullen veranderen in theaters, danszalen; Ze zijn tegen den Godsdienst niet, zij, die langs de straten huilen Weg met de kloosters Ze zijn tegen den Godsdienst niet zij, die in hunne volkshuizen eene wereld lijke eerste communie inrichten ten spot met de godsdienstige Eerste Communie Ze zijn tegen den Godsdienst niet, zij, die brullen weg met dat Papenra’s, slaat I ze dood de papen i Ze zijn tegen den Godsdienst nie;. zij, de beeldstormers, dit lijk de geuzen te Bij d1 Gebroeders VAN COILI.IE, Ooststraat, Housselaere. NOOIT DEpJ ^5TE^ doL Gewone aankondigingen pjr regel 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per retre! fr. '1.00 Herhaalde aankondigingen, vólgens overeenkomst Als ge gaat stemmen, ge moogt niet vergeten uwen Kiesbrief meê te dragen. Ge moet stemmen, op al de briefjes, welke de Voorzitter van het kiesburee 1 lu zal overhandigen, en zoowel op de roode als op de witte briefjes, indien gij Senaatkiezsr zijl. Onthoudt dat wel. en ziet d it ge geene briefjes overlaat Moe moet gij stammen Om alle nietige of ongeldige stemmen ie vermijden, om niet te missen; maakt met hel potlood, dat in ’t kieskotje hangt, HET WH’ PUNTJE ZWART VAN HET VIERKANT dat slaat boven den naam der katholieke kandidaten,onder nummer 1. Een dop van bovon op den Kop Plaatsvervangers Het ideaal Rij kViel wicrdt ■- Aarschot en de socialisten te Aalst, de Christusbeelden {steenigden; Ze zijn tegen den Godsdienst niet, zij, die te Seraing het Christusbeeld door de schoolkinderen deden vertrappelen; Vreesden wij niet te lang te wezen wij zouden nog tal van voorbeelden kun nen aanhalen die de helsehe vijandschap tegen God en KerK d«r liberalen en socialisten bewijzen. Om te bewijzen hoe de socialisten met de Ceremonïen der R. K. Kerk spotten, willen wij onder oogen onzer geachte lezers, ’t volgende brengen, geknipt uit een schrijven van LE PEUPLE van 3 Januari 1910, getiteld ROODE KERSTMIS Zonder twijfel gebeuren de zaken in onze volkshuizen heel anders dan in de kerk. In den socialistischen tempel bieden wij onze genoodigden smakelijke spij- zen aan choc Jade, boter en eierkoe- ken, warmen wijn en beschuiten, voor de mannen, hunne vrouwen en hunne kinders Meer dan 250 hebben er van r> geprofiteerd. In het Huis van God krijgen de toehoorders niets. Een enkel man drinkt daar wijn, de anderen krij- g.*n nooit een enkel glasje Wraakroepend niet waar, gij men- schen die in Gód gelooft' en de kerke lijke cérémoniën eerbeidigt Ziedaar wat ons overal te wachten siaat moesten de roode en blauwe geu zen gesteund door de groene volksbe driegers, meester worden van ’s lands bestuur. 1 Als die geusche huichelaars, kiezers, uwe stemmen komen afbedelen wijst ze gat van den timmerman; ja, dedt-ur uit! Zegt hun maar vlakaf dat ge aan ’t H. Geloof onzer vaderen getrouw zult blijven en alleen zult stemmen voor hen welke de voorstaanders zijn van Godsdienst en Vaderland, vrede en alge meene welvaart. Serruys i: Verbcke Van Iseghem n>i »rr«. S3 I i v 1 irrwatitv .-vx^cS3KSKEM«b»| -Ar~r KI- Al. A T<T K O W ZOI <3- I JM O E JST A He affkhcn bii ;.o* inikt. warden EENS ouvergeld op g ii!- r' nemen Pc rianknndi<?:ncr«2n vo »r Belg;e en Buitenland (Heide Vlaanderen uitzeznn ww len on vangen don*’ den OFElCj E PÜBLlCïTÉ, Nieuw.-traat, ?6, ic I russel «wc.TEJVefcTKBJuti u«

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1