DANIËL DE HAENE. Sterfgeval. Algemeene Tijdingen. NESTLE’S KINDERMEEL A N I ZEEP ZAAI b(jkend bij kadaster "'ijl* H’ 11,1 Hecht criijke kronijk. 1 OElfI.l/.l N.G I)O\CK, te \tuinf>' Tnufplhtip ter hcrber# A Ville lUblUlldiblü d’Anven, bii Camiel Ceulenaere, op Zondag 9 Juni 1912. Een VET WEIDE bekend bij kadaster wijk H. |,lin"" 638a en 637. ip HOUTWAREN f l!3'1 <n 1912, rond het lijk, toog onder den j/.!,11 8ebruike van M. Ileini Druu tot I OcloLer lOÏd. SiSS overgiooien toeloop onzen diepbetreui den .‘iT Twintig kussen wil ik u wel geven Zog wat is do hoste zeep? SUNLIGHT is t waar mede ik dweep. Beotro zeep vindt gij niet in uw leven. Brysse Ernest visschcr te Nieuport, 26 fr. voor slagen, en 26 Ir. voor vernie ling van afsluiting. Vercrnysse Richard, werkman te Oost- duinkt-rke 16 tlagen voor jachtdelikl. Ryssrn Karei, visschcr te Coxyde, 7 niajnden en 26 fr. voor dielte, 2 maan- .I..A 400 r.. a.. 400 r- - :--u. Minne Marcel, zinkwerk"»- teMiddel- kerke. 26 Ir. voor smaad en 15 fr. voor overtreding gerij. Rosten Lucien. daglooner, Dtifoor Francis, leurde:Lebrouek Renii, metser en t'oggr-.Inlie herbergierster,allen te Veurne; de le 15 dagen voor opstand en 15 Ir. voor dronkenschap, de 2e 15 fr voor dronkenschap, do 3e fair, voor dn akenschap e.i 15 Ir. voor belecdigin- gen, de 4e 25 fr. voor bestellen drank aan dronkaards. Pollenlier Richaid, metser Ier Panne, X dagen voor slagen Coupille Camiel, werker te Houlhem, 50 fr. voor beledigingen door daden. Rubbrecbl Henri, houtzager. Nekelson lleuri, werkman beiden te Leysele, elk 26 fr. voor slagen. Kestemun Emiel, werkman te Watou, 5 fr. voor lick e gewelddaden. Zaterdag M Juni om 3 ure zeer stipt namiddag berg A la Tuur de Duinkrrque, Uenri Thiry te Veurn?, van STA» 1KUKSK- In de Vlceschhouwerslraat, KOOP I. Een schoon en nieuwgebouwd lUATliMEIlSIlU* mot 1 A. 23 Ca. Erf, wijk A, nummer 28Ób. Laatst bewoond door wijlen KANTOOR van den IIEUIlW.VlKIIEK BOUTEX, Vleesrhlunineiataal, A 1 29, le Veume DONDERDAG 6 JUNI (II uren namiddag, te VVu’weringhem- iij Emte David-Uurieu. Studio van Notaris tÜ»«4 ter b«f Lij N- NIFIl.i'UORT. Dinsdag morgend, om 8 i}* n de In vvuneis van de Unde cmoei>..<ili.ia.it u>:s.<:liug eene d.kki .»nttx opstijg n 'i.l i:el dak van t een buis v ;n d.t kwar ler, bewoon 1 door de weduwe Aug. G.-iy Het noodsein werd gegew n en weidra snelde men langs ade kanten V»e. D<: bewoners van het bra.idenJ u warm afwezig en men was verphuh. de deur uit vuislers open te beuke i om binnen te geraken. Heel het liuneiislj van het gebou.v stond in laaie vlam. Fit naburige C «zfabrick kwamen dan eenig.: werklieden toeg- -Hield, die de naburige woningen poogden te vtij- vvann. i.dus c calijd kwamen de pOiD- pleister plaats, die drie iiien moesten welken eer alle gevaar g.w ken was. tan hei gebouw staan nog enkel vier vei kooide Liureii recl.t. Men weet niet hoe de brand ontstaan is, daar de b woners Maandag naur Anl- wer|fcii vertokken waren en het huis ges oten was. De heer Camiel De Bruyne, hoog- letraar en schepen der stad Grilt, komt benoemd te worden tot Ridder der Leopolds-orde. Wij vernemen met genoegen dal Veurne). ^arinate ik de onze stads genoot M. Camille David ser- gant-majoor bij hel 4’ Linieregimcnt gedetacheerde bij het Ministerie van oorlog zijn examen van officier komt af te leggen. De Tiichtkamer der Notarissen van het a> rundisseinent Veurne voor’t dienst jaar 1912-1913 is samengesteld als volgt; Voorzitter M. Waulers. Dixmude. byndie M. Daeri, Dixmudc. Verslaggever M. Syoen, Loo. Secretaris: E Vermast, Wulveringhem Schatbewaarder: M. Stroom, Nieupoort Leden MM. Donck, Veurne en Proot te Woumen. Miranda’;, had alhier onder eeucii vun volk, du begraving plaats vat» burgerlu i ster BURGERLIJKEN STAND VAN VEURNE Geboorten. 28 Met Cloet Rachel, d. van Alfons Dcbou Adronta, keiweg Duinkerke. 2 Juni. Boonefaes Emiel z. van René cn Declcreq Augusta, Steenweg Mocres Sterfgevallen, 28 Mei, Vai.dendries Albrecht, 8m, 15 et. Ooststraat. 30. Woutlers Anna, 81 j 8 m. 12 d. Hospitaal, wed. v Vermeersch Karei. De Haene Daniël. Officier der Leo pold’s Oido, Burgemeester der stad Veur ne, 81 j. 6m. Zwarte Nonnenstraat, vveduwaar van De Deekere Eudoxia. I Juni. Dehollander Rosalie bijzonde re 73 j. 1 in, 29 d. weduwe van Parel Gustaal. Oostraat. TE KOUSSELAEHE. Ei ne goede bevrijding. De overwinning zal weldra volkomen zijn imlien eenieder handelt zooals Mine J. Arleel, H2 Noordstraat te Rousselaere, zij ze de ons den 2üsteu Februari 1904: Ik leed sedert twee jaar aan vreeseiij- ke Nierpijner; die mij alle rust benamen; reeds bij t opstaan was ik algemat. en ganseb stijf; ondanks al de beproeldc middelen kon ik niet meer bukken zonder te lijden. Ik was zelfs dikwijs niet in staal mijn huishouden te verzorgen. De onuitstaanbare Looldpijnen die mij dik wijls overvielen verdwenen na eenige dagen veip egmg met de Foster Pillen (verkocht m de apotheek Rl'ÏSSEN te i verpleging voorUe te voelde ik een algemeen wcl- j zijn e h maand later was hel water normaal en ik was wel te pas. I Den 31en April 191(1, voegde Mme Arteal er bij Sinds zes jaar zijn mijne vo ten nimmer opgezwollen, ik zweette niet meer aanhoudend; dank aan uwe Foster Pillen ben ik zoo gezond alsof ik naoït ziek geweest ware. Ilugpijn, gezwel der gewrichten, gevoel van zwaarte in de zijden, zwakte en algemeene neerslachtigheid dikwijls ver gezeld van troebel waler, duiden aan dat de Nieren ziek zijrr Met aan de Nieren de kracht e i het bloed van al die ver giften te zuiveren herstellen de Foster Pi leu gaosch het licnaam .n goeden staat. !n alle apotheken in ’t algemeen (Eischt de hairdletkening^James Foster») 3,50 fr. oe doos, 19 fr. de zes o! vracht vrij tegen mandaatLngelsche Apotheek van CL- LiELACRE, 64, Coudenbcrg I Stiaat, te Brussul. 17. Om de 8 ZIEKTEN DER INGEWANDEN n voor te komen ofte bestrijden, die vo<>rde zuiyelinyen gedurende de L gróote hitte gevaarlijk zijn, is het t>eslc voedsel KüSTtLOOZEVliRZLNDING ctntc doos als staal, mits vraag gericht tut M. Ferdinand DENY 7.5, ue da Grand Hospice BRUSSEL Siuds 28 jaar bestierde hij wijselijk de stad Ve»rne. en werd duor iedereen om zijn groot verstand geeërbiedigd en be mind. Hij was geboren le Brugge den 30 Fovember 1830. De lijkstoet, samengesteld uil ’t Sladsrnuziek al de gilden en sci olen van stad, werd gevormd om 10 1 [2 ure in de Zwarte INonnenstraat. Het pompierskorps vormde de eercwacht Om 1 I ure kwam de stoet in beweging en dii |)sten indruk naar de St. Walburga kerk, al waarde plechtige lijkdienst plaatshad. Dia den dienst, werden de stoffelijke overblijfselen ter laatste rustplaats gudregen vergezeld door eene zeer groole menigte. Wij bieden de bedrukte familie de gevoelens aan van onze rechtzinnige deelneming in hare droefheid. BOLLING cn Smijting op de vogelpik voor twee konijnen op Zondag 9 Juni, bij Adolf Scys, (herberg De Malterie.) Tnoinlh+io ,er herberK in do lllolulldblu ÜE fla^DUE bij M DESAEVER. Grootc Ma-kt, Zondag 16 Juni. Maar ingesteld fo Gemeente COXYL>L' KOOP VI, H. 1-0 l -10 C zaailaN0 bekend bij kadaster wijk B. Prijzjp van houtg«?"'3S 1 Verdeeld in 2 loten. LOT I,groot 8’men 05c^’-f O' door MM. Frans ter^r e» r!j Wt-er, mits 138.90 fr. ’s jaa«- |9p; laten met recht tot I Outob‘;f nijcii1' En LOT 2, groot 82 aren v gebruikt door M. Lha les D(fai 9.40 fr. ’sjaars, vrij van October 1912 en M. Enyel h J;p- 129,50 Ir. vrij van lasten voor 'g||. jaren, ingegaan den I Oetobfi Bij samenvoeging ingesteld fr- r De titels, plans en vcikoopy, den berusten ter studie van ',el' OONGK te Veurne Ook geu te bekomen ter studie vaü larii FAICT te Oostende. bekend bip*'* jpvr. Wed. Degroutc Lust, Seffens Prijzie foyer, tapijten, linoleum eiu 1 Slechts ingesteld fr. IO'O( In de Zn'arte Nvnuenstf^l' KOOP 11. ten dienste van winkel md ’t j^j,. Erf bekend bij kadaster wijk A, In ffebruike van M. Trans .w^'' niC| mits 250 fr. ’s jaars boven de la6 recht tot 23 April 1913. Maar ingesteld fr« J Wijk KOOP 1H. „p H. 1—31—69 C. HOVING Verdeeld in 3 loten. l( (I In gebniike van MM. I.oiti-lhi '".j^ Barbé Eduard Vfishaeli jgë- en Charles Van Ca es, samen »"ls fr. ’sjaars, al viij van Inst'O, 111,1 tot 1 October l'.H2. En "'V'11, weg van hel ,n tit< rgeie*ei> j Mevr. VaotooTlelboom wordt j'"11'1- fr. betaald. I Bij samenvoeging ingestel 1 fr Koop iv. H, 1—37—.O c 046. 647‘a cn 648.” „n p1 gebruike van M. Ilein i Ihnu' 163 fr ’s jaars. boven de lastri1 ,lie lot I October 1916. Slechts ingesteld 4,0 KOOP v. H 0-72 10 C. tn gebruike van M. Jus. 125 fr. ’sjaars, boven de l-1<’i,: recht tot 1 October 1918, w<j. Sariatreutdag) om 4 Zwaahije., bij Eu van Dekzeilen, Reepen en kettingen 1 V .'■JOZ.V- V IVII V1V> J KUCHTHANK VAN VEURNE. LiClUldl DCWUU1IU uuv» 3 f I bekend bij kadaster wijk I» n' 938a. r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 2