-4 f 1 Coxy de-Baden Ihf. 9W»J n SCHOONE MEUBELEN 4 Belgisch Schoolscliip. onder de hoogo bescherming van het Belgisch Staatsbestuur. 'i Zij hebben groot gelijk. ca Sm .w SS®®! w fe. l l s I H TT I S t CAMILLE VANDEVELDE-HUYGHE, 1 ..Ir ft i 1 B l - g L. A7(nró-/fr invoer/, opvolger van Mad. Vantlenkerckhove COXSSEiV (c i vurnc. VÊRLOKEA 0 TE KOOPEN |Scboone moderne BROUWERIJ, met t prachtig WOONHUIS en schuimen] BeigeridQm, gelegen e BEVEREnI g(Rousselarej voor den prijs van fr S32,5‘'O Gemak is gegeven aan derT Bkooper er eene hypotheek van 20000 afr. op te laten. De eigenaar zou eens Svoorschot doen van 400.000 fr. in J Bdien de kooper het begeert voor heb raovernemen der verplichte herbergen. n Schrijven 122, Louizalaan. RBrusseL el (i ugi ij lie k oopd ig Vandcrheydc’s Gebrande Koflij •T IS VERDE DE BESTE. Gcd;plom»«rde Meester Kleermaker, Jlozeiulacl.slraat, V cnrne, tegCnMvuur’^fl0tfJ 2 o w Pouniofor tan Dr* S. BER.V4R!) Depot te Veurne Apotheek IIUYSSEN. 2 20 fr. deel ervan I bionch'te, lot g-iandoenitig, Asthma willen geen andet OVERTUIG te zijn. En dat i i 43 1 beroemd COILL1E, van r-r'l c <u a - i# ^oon ÖEfJ bjtrJjyeJ dgL s c '*w ,v Hoogste Midden Leegst? Eieren t s 1 g - t i Bij de Gebroeders VAN Ooslstraat, Rousselaere. Schoonste en goedkoopste badplaats der Belgfrscbe kust, Scboonen Bouwgrond te koop betaalbaar v:n af 25 fr. per maand. Voor.wloi van Kapil. wcr Irtty Schrijven roxyde-Fr.den< V'uve strait, 84-86, Antwerpen. Vi-r.mt’-' dal zich s.-derl moer kleedercn voor 1 BOUKHANnEL Ooststraat, 6, Veurne Magazijn van Registers en Papier. Kantoor en Schoolbebocften, Kerkboeken en Paternosters, Postkaarten, Brillenl Seheersen, Messen. Boter en Kaaskleurse, Fantaisieartikelen van allen aard enz. enz Bijzondere voor waarden voor voortver- koopers. K.ir.to>r van den li. ufAuH de< vivat Fr. 1 den 2 Kilo in alle goede kruidenierswinkels Het ideaal RijvJi?l - "Js.'fuei) Vjj.if.tkeiko en Yper LANGS 'hl IINT al .slacli van werktuigen voor aotomolj»] t« v imaken e.fl Hekende in twee doezen. hene goede beloon mg zsl gegeven "orden aan den persoon of pjrsonen die d'-ze werktuigen bij de Pol cie-connnis iaiis te Veurne zulkn 'erugbrengen. II. RUYSSEN VeLinc. WOENSDAG I» JUNI 1912, "i,) 9 ure 's morgeus, te Veurne, Vleesch l'Ouwerstraat, ten sterf huize van vrou>v de weduwe van den heet1 Eduird De (‘Uwe -Lust van Menagiegoederen Zilverwerk en andere roerende Voorwerpen. Ce wore voorwaal den. 5 S 2 J= c «S a> Officiëele markt van Veurne. Po‘ermarkt (pet tilqj 5 Juni |,UJS P. 26, VAN AF 3 FRANK pet rRamerv met al het heden Idaagsoh getnsk 3 10 2 90 2.70 2 30 VRAAGT IN AL DE WINKELS StoomkoffijbrunderijAppelmarkt, veubne. JB »,R SJ U R E fl aja.EZM~JÏ2® VolledijC voorbereiding lot de zeevaart- loopbaan BEPROEFDE LEERMEESTERS Verzorgde opvoeding DE AANNEM1NGS EXAMENS zullen plaats hebben in September 4912. Voor prospektus inschrijvingen, enz., wende men zich tot de Om wel gekleed te zijn, wendt n tol een Luis, de specialiteit makende van de kieederen; bet beste is voorzeker het genaamde Jan 10 .iaur slechts ilt.eren en Dames bezig houdt. S 1 R> oc<g 2Kr WHITE STAR LINE voor New-York, Bloston Canada DvtrtoeH met 4e prachtige posipooten OLYMPIC en - TITANIC - de grootste van heel de wereld (45,000 topneo) Overheerlijke inrichtingen derdi Has pechtstfccksche biljetten uit Antwerpei Joaar alle beitemmingen van Noord- er| JZuid AmertobK fEDOJl BERN5 C<4 ■?ecoflcessionneerde afrerntenc agenten® 84. HandclfiltOjjiwerpen. ~!j O-32’aemz.’-Dedrie. Vturn-, W E ca 2 rs s s 1 2 5 S fbv lsl£ J. 5 2 s g s H ar. a> c-a i g-*" .7^ 2 s S ’d’rrjAriAC Allerfijnst, en op 't ge- LrixL/Z* jaat bHjvcnd; onontbeer- De door 2.50 iiJk*oor «ike toilettafel. Te koop in alle goede huigen. Depots: iu Ap tlpk.irs I eu G. 1‘UCLOS. O ftt 5 O >o ïo om S ul li a. o. Z N 3 z 52 w öil 2 D;ze die lij len aan btonchhe, lor gaandoening, AsiLma willen geen ander euieuée dan de die wondeien van genezing gedaan heeft door zijne machtige ont-mctiingswee king op de longen. liet ic genoeg met EENE fleseb te proberen om ij beter aan al de brieven en getuigrchnltfO. De flïsch 3 fr. 75 in alle goede apotheker,, Verzending Ir.mco duoi den algemeene dé, ot Les Grands Laböt’atoires Beiges te L-> Louvt ie, tegen postmandaat van 3 75 Yr. - 42 s c s o S» I .52 b M 5 ra lUJ 5 '<D A la Fortune des Etrangers (Oud huis A. MENG AL). Eigenaar A. Bazinet, gewezen kok Jules Van Praetstraat, 27-29 BRUSSEL, (rechtover de Beurs) Prachtige zaal voor 100 per sonen voor Hj0welijkfee8t.cn I en Banketten voor Maat-j schappijen Spijskaarten persoon. E_ Zeer verzorgde keuken en kelders. Marquice en Piano kosteloos in gebruikt Elechiekc verliehting. 'ïelcf. Sablon, .771)0. 9 E -« is Volkomen gelukt met f* Cte kA I’* o o u c u. z LU O •O I h' «J lus.kciji J? J2 P Cj s ^**v 35 c £3 i^cziBTrrr: t 5 E O k tb •c ok<< ^or^rfton^w^sraMamBow!! wv^cBKM^MMBmonnBEu: «wmm 'm-xr. -_*Jt vlursi Drommels mijne saus margwrine AXA. De boter duur zijnde, zal ik nog enkel die uitmuntendo margarine gebruiken sa c C3 G C f- G-- O 5 o SS a; a> isnKBDn Association Maritime Beige. 15, Brouwersvllet ANTWERPEN, I eo >2OÏ c ui c Q. T« ,Zl o 3 0 w te i 5 ‘3 US s tfc T? 9 Werkc!.idlth»l4 zonder yj^jDA J weezjati^iiwmereproe- >iul- n l De beete voorhet behoud necetuhü.zs eeeerfriecheselMtekleur CrAmaTl A hi I Onfeilbaar voor de je- ®m DAL/A Bezing van kloven; maait n fr" iruld blank IN ESN 7ufxQ.75 (NACHT. IA IA m X X (D u’ -ecu z L. ia UI X ui co LU O UJ ui u. '^■'7 ri k: r P J o g 2 n C—J 7 <c r O r |CO i <r 1 1 o c r.- 4'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 3