r' |w rlA Algemeen© Tijdingen. I Het gevaar der vliegen. 'gemeen stemrecht .hili !9i2 H oenisila voor de I I VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RU DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEÏS, Nieupoortstrant, 10, Veurne. 7.e geheel lit ui,.t, |1(.( (innig mid.lei tot ver- I' van onzen toestand. •up rijst onmiddelijk eene andere L krijk zijn nog geene onder benen er is we! eene wet op, :al binnen 30 jareh vruchten Er is daar geene spraak van •-*•*>*> HET SCHOOLSGHIP. Het tijdstip der examens nadert. liet getal kandida ten is tot nu toe reeds grooter dan dit van verleden jaar. Men mag zich dees jaar verwachten eene bijzonder talrijke promotie aan boqrd van bet stilstaand schoolschip te zien Ei di! legt zich gemakkelijk uit; want de Association en maritime» vormt niet alleen zeelieden, maar ook handelaars, et) zij vormt bij zonder karakters. De zedelijke op voe ding is bet voorwerp van alle bezorgd heid, DE GRENADIERS NAAR’T KAMP. -De grenadiers zullen zaterdag 20 Juli naar het kamp van Beverloo vertrek ken ort) er schietoefeningen te doen en deel te nemen aan de manoeuvers der 4* legerafdeeling. DE BLIJDE INTREDE TE ANT WERPEN. Het officieel hezoek van koning Albert en koningin Elisabeth te Antwerpen is nu vast bepaald op 14 en 15 Augusti. DE MILIC1ELICHTING. De mili- cianen der lichting van 4012 zullen op op I October binnengeroepen worden, uitgenomen die der bereden veldartillerie die eerste op 15 Deqenffier zplleti moeten binnenkomer),. Met innige voldoening vernemen wij dat de beer Karei Barbier, student ter Hoogeschool van Gept. zijn tweede examen van kandidaat ly de medecijnep komt af te leggen. Wij .vernemen met genoegen dat de heer Maurits Dclpa student ter Hooge- school van Geut, zijn, tweede examen tol den graad van ingeneur. mei onderschei ding, komt af te legen. Uitslag der aanbesteding van een koopwarenmagazijn en het afbrekrn van een bestaande magazijn aan de statie lot Veurne (geschat 38,305,07 fr. en 4,869 14): MM. B. Vandenplasscbe. te Veurne, f ideaal iiWid prdt 17 vliegen is in Engeland onbevredigend, omdat men er niet wetenschappelijk en zonder methode te werk gaat. De jacht op de vliegen kan hun aantal wel doen algemo o stemrecht gevorderd. In Portugaal joeg men over een paar jaar dm Koning weg het ging slecht voer de werklieden in Portegaal de re pub'iek zou beternis brengen. Het a'gcmeen stemrecht bestaat er, maar hel Republikeinsch voorloopig be wind wachtte eerst (i maanden eer het kieziiig hield, en dan legde het de zak n zoo aan boon] dat geen enkel kandidaat, die niet Republjkeii,sch was, zich kon aanbieden. Men hield hem aan en stak hem in den bak. Al de gekozen waren natuurlijk repu blikeinen. De toestand verbeterde niet, maar ver slechtte oog. Gedurig breken onlusten uit, omdat liet volk noch werk noch brood hooft. Ziin algemeen stemrecht heelt hem ia niei iholpen. Wal den rang van Porluganl h etrell, onder haddels-m nijverheid)- oogpunt. Portugaal komt heel aan hel sleerlje op den 20 sten en 25 sten rang. Genoeg niet wair Dal bewijst volko men dat hel algemeen stemrechs in ’t ge heel niet de beste gouvernementen vormt. beter voor de werkliuden daar ■ver Algemeen Stemrecht beslaat? ■nkrijk, bijvoorbeeld estaat het Algemeen Stemrecht zooals onze sosialisten hetzou- Kn. rijk was in 1870 de eerste natie ld - bu slaat het op den vier- li den vijfden rang. Bid gerekend, onder ekonomisch I staat Erankrijk weeral op den b den rang. Belgie op den 9r uit* in Erankrijk beter ;<ed|n Ir. 5.00 h- 6.09 nummer 10 c, een Dtukker-lilgevur en in ie hebben de werklieden een ‘Spensioen het is maar 65 fr. jpiag weldra verbetering ver- afnemen, maar in geen geval doen verdwijnen. Er bestaat noc 'lans een middel om de vliegeplaag flink te besnijden. Om de eieren of larven bet mthraeien te belet- ten, volstaat h l gedurende i|c maand Juli de zink en mestputten, vuilbak ken', enz. met een mengsel van half wa ter en half schisi-plie te overgieten. Vernielen wij zooveel inogr-nlijk de vliegen, want hei zijn buitengewoon vuile en gevaarlijke beestjes. De Handels- ?l) Nijverbeidskamer VAN VEURNE, Heeft de oer het puhliek !e berichten dat de Tentoonstelling van Handel, kunst en Nijverheid op hol Stadspaviljoei zal geopend worden op zaterdag 27" Juli, om 3 ure namiddag. De belanghebbenden die begeoren joh nog voor de tentoonstelling ie later; in schrijven, moeten zich onmiddelijk aan geven. Arit, I van ’t reglement. De tontoon stellng is vrij en kosteloos. Van af 15" Juli zuilen er lomhola brief jes te verkrijgen zijn aan 10 cf. bij al de leden der Hnndulskamer. De prijzpn voor de tombala zullen onder de tentoonstelt '--s aangekocht worden. De prijs ng zal phqts helihep ejnde September N. B, Dn daarbij ontworpene ten toonstelling van oudheden en eigenaar li ge kunstvoorwerpen die terzelver tijd op 't siadb'us moest plaats hebben is om hijzondefp n-lcps voor één jaar uitge steld. Wij bedanken do persocan die hunne welwillende bijtreding reeds beloofd hadden, en verhopen later op hunne me dehulp te mogen rekenen Namens de Handeiskamer De Voorzitter, L. CORTIER, De Sekretaris, II" BRYS. Commissie D. DESMYTER, G. BORRE. H. RUYSSEN. de Post afzonderlijk schrijf. in bij i‘tlmr-ci-m Juh is de maand der vliegen. De huishonds! «rs nn><i>n waakzaam zijn; want (fe vliegen zijn ui. t zonder gevaar, Een dumstoveism win een zeer bekend geneeskundig gestiolil, tzei ons nog on langs eene vlieg zoownt 250,000 tot 6.000,000 baklerieti meevoert en men weet met nrlke snelhejd deze laatste zich vermenigvuldigen. Een vlieg draagt in haar zuigorganen soms tot 100.000 drekbakterien rond. Wanneer vliegen in melk o! elk andere vloeistof veidrinken. kunnen zij er ziekte elementen inbrengen en namelijk thy- phuskooris, buikloop, enz. De huismoe ders weten ongelukkig niet in hoeverre de liuisvliig verantwoordelijk moet ge steld worden voor kindersleiften gedu rende den zomer In Engeland heelt men plakkaten uiig hangen waarop te lezen staat «Laat ons de vliegen dooden, overal waar zij te vinden zijn Ja, luien wij ze zonder medelijden dooden, vooral op dit ©ogenblik, want het is in Juni dat de eieren begonnen uit te broeien. Men heeft uilgerekend dat eene enkele vlieg gedurende het zomer- tijsperk tot 25 millmen afstammelii gen kan vóórtbrengen De uitslag van den veldtocht tegen de I 39,067 fr., 10 per honderd vermeerde ring en overnaam der materialen 200 !-•, G. Depoorter, Vt> irnCf 40,139,37, .15 per honderd en 20# fr.; A. AnóHis, te Gowone aankopdigin'/en pur regel 2(1 cl. ID ch*m lijke eerherstellingen per regel fr. 1.0D Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. ’Jlr Alle afncb.cn e>i ons geklikt, vvnrden onv?r >n> g zing aan tce tc brengen. •‘Arijk, 7 fr.der 100 kilos, tarwe zeer hooge rechten op ®e, stekskens, verkcnvlcesch ®e niets van dat alles. Snjkalle zonen soldaat. een zoon per huisgezin. t zijn de Eranschcn met hun .au1. .ramt wiinw» f»r »wwi Yper 40,300 40 per honderd en 200 fr.; C. Pauwels. te Oostende, 44,542.24 40 per honderd en 200 fr. Een Koninklijk besluit bepaalt op 11 het getal nutarissep vap hel kanton Yper. De plaats vag Qoslvlcteren is afge schaft, ONZE DUINEN. Tusschen Goxy- de en Oostduinkerke zullen eenige dui nen uitgekozen worden, waaraan men iijet zal raken, ’t is te zeggen die hnn schilderachlig uitzicht blijven bchoude'i. De inricfoting der visschershaven van De Panne zal de afschaffing van een deel der duinen, die zulk een eigenaardig uit zicht geven aan de streek, voor gevolg hebben en de regeeripg w>i er ten injnsffi zooveel niognlijk vim redden. Wtuipnm dril,kl 'ne,) l)‘j VQQr' VV u.«4 UIR keur Topbronnen Waarom wordt het Topwater >1 dopr de gemeesheeren aanbevolen Omdat iedereen weet dat het wereld beroemd Top’Tonnenwijter ECHT bronw’atep is uitspruitende op 't hoogste van den berg Top cn voor iedereen zichtbaar, Omdat de grootste scheikundigen door ontledingen bevonden hebben dat TOP BRONNEN het zuiverste en bet nicest spijsverterend van alle tafel wateren is. Wilt gij dus aangenaam en lekker tafelwaler drinken, zuiver en parelend als kristal vraagt «TOPBRONNEN Hjlt gij een zoeten, verfrisschenden en gezonden draak die volstrekt zpiyer is, in plaats van limonade, mengt zeil bezionsiroop of iets dergelijks met TOPBRONNEN OIT :*5TE,^ ooi Hle Gebroeders VAN (’.DILI IE Blost<lraai, lioii-selaere. Ki du gemoed.:r< n tot h innen ge- ■ocstand beginnen terug te koeren Hle Belgen de vraag stellen Moet, •'e.uiil sp ten dal de katht lieken K■■men hebben. Bcinlisten zullen zeggen ■<jgen wij het Zuiver Algemeen I (bede Vlinderen uitgezonderd! worden onwanccii door d.-u Q|- r l-‘Cl 1>E PUBI.TCITÉ, Nieuwstraat, ?6. te Hiij.spl I w* jw—iTTir- «Mimi rr 1 KiO ci ZEIST rjamen l'c aankon liuincen voor België cn Huüenland

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1