t M i LIJXVISSCIIEN V ruchten QUMLRGHT d i Beestialen zooals Winkelhuis NESTLE’S KINDERMEEL, het leste voedsel voor jonge kinderen, steeds ORÏWandert, en voor rijk en arm geschikt. ilitt rox HST’ LU F Zondag 4 OOGST 1912, Belgisch Sclioolschip. ouder de hoogc bescherming vru lio| Belgisch Staatsbestuur. Voor CANADA zoekt de 200 fr. prijzen, Meubels& Menagiegosderen sw raw I De Rugpijn. 8 DEURWAARDER BOUTEN, PRIJSKAMP IN IlliV EXSTEE VOQ HOFSTEDEKE en 2-82-72 C. Erf te Beveren-Haringhe STAD VEURWi Gustaaf Ecnninck^oivé Fruchten te Melde ‘i XEE» deel Mcnagie Goed, LandsUallaam. Kuip en Kerngetutg en Jpeiihttre erkou3 WOONHUIS ten dienste \:m herberg, genaamd IN DEI BOLI'l liSlloF, met magazijn vu en bnllia, met 2 aren 30 cent, cil, wijk A, nummers ;>7' 1 en 57'2. RENÉ GLORIE, WOONHUIZEN e IfI de weduwe Seraphim on Maria, borduurster, te I I LU 03 1 Alles wordt duurder, Alleen blijft prijs van Hare gevaren. i KANTOOR van don Vlccschhouwerstraat, A’° 29. te V’turre met mtdidiu'p van T Stadsbestuur J RM, ÜSMXIKÜA meik niet draagt. stutje, bij Je-oom Facon,- Gebruikt door Cyrillq Rossc^l-Lazeure. ■BhdfrraflTj»—-——>■! >-'emwc STUDjE va#. »lvu Natarls DONGK, i te Veurne. Vestenstraat (Kerkhof,) Veurne, heeft de eer liet publiek en geachte mede mrgers bekend te maken dat hij zich ten huize begeeft voor hel plakken van papier, Maltrassen verslaan en reso rt bakken er spannen en ai walden stiel van tappissieren betreft. Spoedige bediening en aangmad 'ge 2 T3 o o DINSDAG O AUGUST! 1912, om 2 qre namiddag, lor zelve hofslot^, KOOPDAG vap 35 heel aren T-H VEILDE hol hooi d' i' masigrazen in vimmen, Hohtergras |nt baafmis. MAANDAG 22 JULI 1912, om 3 ure namiddag, te Veurne Bewestc^r. poort bij Adinkerke-dorp, ten huize on op landen van i’ Qrti we;-Dfle u, ■)- bij uitscheiding van LAMDSHALLAAM. KUIP- en KÊRNGKTUIQ en De rugpijn is een zoor belangrijk kon- teeken. De aangedane of bedreigde nieren(gew lenden) rijn er het meerondeels de oor zaak van. Zij kan hebt, onbepaald, doof, onafge broken, tusschenpoozend zijn, ’t is eene kwelling, eene eenvoudige zwaarte, ein delijk kan zij ook nog sch;rp en pijn ijk zijn. Men mag ze nooit vc»vvaarloozcn zelfs indien m n ze aan een.) verkoudheid, eenen slag uf oenen val lujschrijtl. Bij de gewricht!ijd nide is hot een teeken van groote waaidi, voorluoper ven hel riminatiek, h t graveel d jio.il. hel sciatiek, allerlei ;<n lore soorten van zenuwachtigheden, in cm woirl het kenteeken van den w iterslroo/tocht Zij verlooiit zich ook in vo d mmr gu- vnilijkore aandoeningen. scherpe o( slopende uierontsteking (Brightziekte) met hunnon noodlottige» afloop water opdrang, water/.ue.t. Do Foster Pillen voo do Nieren(Veurno Apotheek Ruyssen, Groote Marki)genezen de rugpijn daar zij haro echte oorzaak aanvallen dor nieren. Zij herstellen de nieren indien zij prik kelen of gekwetst zijn, en voorkomen alzoo de verschrikkelijke Brightziekte. Zij smelten op eene onvergelijkbare wijze het urinezuur. Alle apotheken (3,50 fr, de doos, G doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post, Algemeen depot voor België ’EngelSche Apotheek Cu. Delacre, Gï, Coidenberg, Brussel. ij Vraagt en oischi wel de echte Foster Pillen voor de Nieren; wei- geit ol doel II terug betalen al hetgeen hicrnevensstaanile A. V. 1 BEDEVAART uit VLAANDTENLAND; naar 0. L. Vrouw van Lourdes. Twaalfde Pelgrimstocht van den. 4 lot den 12 September 1912. (Zes volledagcn verblijft in Lourdes, waar wij den eensten vrijdag vicrep en Ma: i i’s gebow tcfecsl). Ouder bet eerevoorzitt irscban van Z. D. II Mg?. Wnftelaert Bisschop van Brugge, en, oi.-hti de geestelijke leiding van E. Hs k’asloor BruloQl te Kortrijk. Volledige voorbereiding tol df zefvfiart- loopbann BEPROEFQ^ leermeesters Verzorgde novoeding DE AANNI'MINGS EXAMENS Zull'iU plaats hebben in September 1912. Voor prospectus inschrijvingen, enz., wende men zioh tot de Fr 1.69 de doos. In ieder apotheek en goede kruidenierswinkel. Men rijdt in reiswagens met zijgangen en W. C. van den Belgischen staat. Prijzen der plaatsen (heen en terug) I uit Korlrijk Eerste klas 118 fr. I Tweede klas 100 Ir. Derde klas 65,1 fr. Voor inschrijvingen zich wenden tot E. H. Pastoor Bruloot, Ye'.dstraat, 62, Kortrijk; E 11 De Brakmdere, rustend I pastoor; E. 11. Alt. Vanderhcyde, leeraar van godsdienst, Vemne Voor meerder uitleg, ?ie plakbrieven I in de kerken. STERKE REENDE MA\|S( «J.ki’PIJ van Bi and verzekering zoekt eenen Alpc- meene .Ij/ciH voor geheel ’t arrondisse ment. Goede commiasieloopem voor delige tardeven. Schrijven Brussel Florissliaat, 35. DOMINION YZER EN STAAL COMPANY te Sydney in Nova Scotia, HONDERD bclgische werklieden voor dc Kokesovens, ACtl l' Frank per dag. Kennissen niet gevergd. Vast werk en vaste plaats, Ook koolmijners, machinisten, elcclri- ciens, ijzerbouwwerklieden, stokers. Te bevragen aan AGENT der Dominion ron Steel Company 453, Strand, I LONDON W.C, uitgegeven door de Maatschappij De I Or.afhandlijke Lijnviscliers, a (iURGLRLIJKEM STAKD VAN VEURNE Geboorten. 9. Dewaneker Gabriella, d. van Joscf en Verconillie Eljsa. Ni- uwsliaat. 14. Degims Karei, schipper'met Duyck Elisa, fabriekwerk Ier beide te Veurm’. Gespuiere Eugetn, schilder 1e Veurne, met De \os Maria, borduurster, te Schaerbetk. (Sterfgevallen. I 10. Abeele Lodewijk, gepensionneerde, |71j. 5 in. 8 d. v\edr van lluysmans I Louisa en Gysemans Louisa, ochlg vair I Couzyn Melania. Vaarlslraat, 14. Leper Karei, secretaris der Noord I Watering, 47 j 4 m 13 d. cchtg. van I Thieren Maria. Zuidstraal MAANDAG 22 DINSDAG ?.3 JULI 1912 telkens om 2 me stipt nau idd g. ter hofstede bewoon^ door M ery fr.r Visschei;s. te Goxyde (bij de Galloriper), I SCKOONE KOOPDAG van Kui|i-^IAern« en liiniliilhtnin Beestialen Vritclilcn te Welde. De vruchten zullen do 2“ dag verkocht wordep. MAANDAG 5 AUGUSTl 1912. om 1 ure namiddag, te Sleenkerka. langs de steenweg naar Eggewaerts cappelle, ter hofstede gebruikt door- d’neer Arl/iur Drclercq-Zoete. ZEER MERKWEERDIGE KOOPDAG van 5 kloeke mcriie: peerd en een mei kachtel. 13 'göo4 r melkkoeien, 13 jaarlingen, 12 kalvers, Uzwijné- mocren een met jongen, en pluimgedierte WOENSDAG 21 JULI 1912, om i ure stipt namiddag, ter te verkoo pen herberg /p hei Bohieishpl bij Jozef cabaa, te \cmue. van STAG ElPiNE, bij de Dgmkeikebrug. Een s hoo.i nu i| wgebouxy 1 lu gebruikt door Jozef Qtrnu, mils I - 400 fite jaars, boven dp l^.stpn, met I recht tot 23 App.l I'd 13. K inioot van den iVnaiis NQORDSTRAAT, "3 "V E XT n N Door Sterfgeval, I MAANDAG 5 AUGUSTl 1912,1 10 uren voormiddag stipt, in de Vrede I jerechtszaal te, Veurne Markt. Ucitutie ri Looping in ééne zitting, van KOOP I met Erf en hof, groot 3 aron, voorhoof- dendc Zuid op dt Diiinkerkeslraat. Bewoond en gebruikt door vrouw I wed* fluUcracn- Wsullers, tot 23 April 1913, mits 350 fr.’s jaars, boven de lasten. KOOPEN 2 TOT EN MET 17 16 aanceiipalende met Erf en Hof groot 33 aren 20 c ‘Dtia. voorhoofdende Zuidoost op de Hanssens- laan. Bewoond en gebruikt door verschei dene tot 23 April 1913. mits 1780 ff, ‘s jaars vrij van lasten. Recht van samenvoeging Nadere inlichtingen te bekomen bij ge noemden Notaris GLORIE. Q^ter en goedkoopcr als koe-melk. te .2 -z: S .2 5 P c u. A 6 fc .2 3 -C C u Z di. q na Z> C Twintig kussen wil ik u I wel geven Zeg wat is de beste zeep? I SUNLIGHT is t waar mede ik dweep. I Beetre zeep vindt gij niet in uw leven. =E -s 72 E Q u K Kantoren van de Nolar’.ssen DEVOS te Watou en PROOT Woumen DINSDAG 23 JULI 1912, om 3 l/l ure stipt namiddag, te Beve- r 'u llu ‘ringbe. ter herberg in de Tram- rw ra.-» I t <c f N a is Q. c» Association Maritime Beige. 15, Brouwersvliet ANTWERPEN, Huwelijksaankondigingen. ■ii 4) CS CS -C t2 a o te CJ I T3 O O 'O - O <z> N fl. Ir. ■s II

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 2