I J Si’BB AM W, furhenberg, I V e rcr uy sse* Lo be I i c f Hoeder dropte Markt, ne>e»H Stadstheater. iTuistert «aar Ijare grscljjeitemsi a. A X A gebruikt, keer ik naar grootmoeder terug. k Terug uit Vacantie Men vraagt. Seffens Hl e/M metsers, ---Baas Bob.- 2ee« DAPA i Brouwerij in volle werkzaamheid met verplichte j HOTEI CAFÈ-RESTAIIR^t Goede WERKLIEDEN worden gevraagd bij L. BE1RNAERT, Maltcur te Veurne. Standygstig werk en goede loon. Crédit Général Liégois (Naandoine Maatschappil Bankhuis J-J. Staesens, g/T Q' 1 B i I b’ Vanderheyde’s Gebrande K.ofFij ’T IS VERRE DE BESTE. g crSm-DADA I Fabriek van fyiptnuen w fïascuhv in aHc sonr'et^ H l erkoop in ’t Groot en in ’t Klein, Arme Vroytvv Atin 25 jat en R. HILL/1ERT, Vrouw Onéga, Antwerpsche Steenweg, §07, Brussel L, flowé- llvuwaert, opvclger van Mad. VandenkeiQkhove KWALITEIT ZONDER WEERGA •I ili 7. leven voor mij. Ik geef 1 Disconteren en Iqkasseeren. tilling van kwittnrmipn effekten, koe- pnns, biels ejiz. Metser, Petil-.’.’aiis, Vyiirne -— CIJED VRAAGT IN Al l)E WINKELS $toomkoffijbrandcrij, -Appelmarkt, VEURNE, Te koop bij rljre rijwielhandelaar A gemeen Dr pol voor Belgis 22, Scb.erpiersstrciat Antwerpen. meer wil Indien U de lekkere niet A Y A b en |Fr, rt/vn goedkpopcr dan bom I - II I Poeder pad A j De doos 2.50 Hjli voor cljïé toilettafel. T« koop In alle goede butsen. Depots: in Ap’pickersII. RUYSSEN en G. I'EC|J)§. yeurnc. ?eej UUBStige gelegenheid. Tg kop.pep met groot gemak v?n betaling WELINGERICHTE Ga té o ip pacht, in voorname vlaamsclie nijverbeidstad, De kooper kan op [l’lioogte gebrach. worden, of de verkooner zpu deelgenoot blijven. Schrijven aap M. Jan DEVESJELE, Notaris te Brugge. STRAAT 2?. THOIHOUT, GESTIC7HT T1XT 18^5*. v ei\Yclis§in{’ kipgerij yeripakiitg. ^DIÏRLÊpp-Brpsse} 70 74’ Scheotjeldstraat 5 MINUTEN DER ZpiDSTATiE, Buiten Prijskatnp. Lid der Jury. Trams; Nr? 56, 55, 22 en 26, HALTE KANAALBRUG, Acgtyleenstra#. urn amamr«M, ©eóbeh es smtts pikdraad, Ijzerdraad voor afsluitingen, Gegalvaniseerde Traiedraad, ftennei)- nokken, Hondephojcken, Vloertapijten, Kabelsen Metaaldoek. .Geïllustreerde Begfenflige tentoonstelling actalogus kosteloos, in de fabriek. ■t U ifoi’lyia ties grangers ((Aid huis iMICNGAL). Ejgeuaar^ Bazipeh gewezen kok Jul^s V^n PcaRlsIraat, 27-29 BRUSSEL, (rpvlitover de Beurs) Prachtige zaal vo,ot 100 pcr- sonc» \’OQi l!y welijkfeesfen C« Ban feiten voor i\laal- sphappijeu i Spijskaarten VAN AF 3 FRANK pm persoon. Kamer»* met al bei heden daagsch gemak 4eei yerzpigde kepken ?p bei oti.n l keldprs. Marquise en piano kasteloos in gebruikt. ElefIneke yerlifliting. Tcfc/'. Sablon, 3760,. Begfen^ige tentoonstelling ‘z ip de fabriek. Wilt gij goedkoop en ter tropwe, koopen, komt bij Weduwe FELIX VERCROySSE-LOBÈLLE, gij zult er eeo groot assoriimentvin den van gebried goed, ah: koussen, baaien, loks. écharpen, enz. verdeis foulards in zijnde en vyolle, garen, fint, krippen, exit? groot assortiment. Sa vette in al Je pyaijceii aioeren baaien, ondetbroejren alle andere nierceiiearukejen. iten JJugewone conaurtntie in kwanieit en prijzen. Aangedaan door een kronisebe bronebite sedert 1902. was ik zoo ziek geworden, dat ik mijn huishouden niet meer doen ken; bij de minste kracbtin7 spanning, was ik om te verstikken en m.oast mij uederzetien. Ik verergde van dag tot dag. Laatsmaal raadde mijn gebuur mij aan te probearen mei dp POUMOFOR, en ik kocht eene flescb zopder hoop. Duch bij dep 4 lepel,' was Ik reed verlicht. Voelde mij veel beier; ik kon gemakkelijker spuwen en ik ademde beter, Ik heb deze behandeling eenigeu tijd gevolgd, en nu doe ik mijn huishouden zonder vermpeienis; ik slaap góed, in een woord't j.s een ander u toelating dezen brie! kenbaar ta maken. De fhesch 3 fr. 75 in @.lie goede Apotheken. DEPOT T E VEURNE APOTHEKER H RUYSSEN, A. Canada j Overheerlijke inrichtingeq yap I dprdrjlas bijDeGta<:iner*-Netliie. Vturné’" I' v j Loopentje rq^eningen (.redietppeningf n Loeningen op titels en andere waarborgen. D ’posietrekeningen gelden terugeisch- baar mei pf zonder bericht. Kredietbrieven op alle tanden, pitwisrjeling van vreeipdo gelden en papieren Beursorders. Insfibrijvpig op allo leeningeq. Bewaring van titels en weerden Nazicht dep trekkingen op aanvraag der Llicnlpp. |lese' refunds A A bij HENRI LUCIOAR WE I*’ r* i.oon. Mon vFüun’i Ul ,!e la.n,lhfJAvmai- HLÜH Viaagb cliiepepfabriek van VICTOR FE\S-V.\N REV. Slagplaats Veurnea lw°-; bekwarnde smidsgast^ ep pen wagenmaker, goeden loop HOEMimDï'L Ooststraat, G, Veurne. Magazijn van Registers ep Papier. l\a itoor en SchoolbeliueRep, Kerkboeken en Paternosters, Postkaarten, Brillenl Scbeersen, Messen Bo.fer en Kaaskleurse, Fantaisiearlikelen van alien aard epz.enz Bijzondere voorgaarden voor voortver- k oo pers r U weet, moeder, dit ife peon Bote^. r' <too va Kilo Agentschap Oostende Efpiarc Marie José, I. huppUt lijke zelyl H !K {tijhui*: BRLSSEL, Aip n sdtupi co BP.L'CiGE- CIIARLEROI-IIEBGEN pOSTEJSDE en IUH SSELAERE Kapitaal fr. 30,000.00 fr. 10 096 7Q0.58 Oosten.de en Veurpe, De Bank te Veurne, is gevestigd Appel markt Aankoop en verkoep van Belgische «n vreemde yeefden; aan een fr. par JuJ- Uitwisseling van koepons, chfqucs, en vreemde munten; Koslelo.o/e in<chüjving ai alle leenin gen; Geldlceningen op waarborg. Spaarkas onder d'* persoonlijke veran mtrest van ’s jaars, uiibeiaalhaar mei eene cbtiw van acht dagen. 3 f|!2 %’s mps. uilbctaalbaar poet een»- iaruchuwing van dne maanó'.-n Geldkeningcn op waarborg. woordelijkheid yan M. J.-J. Staesensaar Bi Z ’«u, ssSSaj yan ir. 1.000 3 S- Werkdadijheid zonder l weerga tegen romeraproe- I ten én huidaandoeningen. De beste voorhet behoud eenerfrlschegelaatskleur Onfeilbaar voor de 8c- uezing van kloven; maakt de huid blank IN EEN NACHT, Allerfijnst, en op ’t ge laat blijvend; onontbeer- Mt I' 4- 8 Ür. SS r' Si s r A £■- I Het 'tuk Q.7 Tube 0.75 zww9o<aMr«inMarawim*MMi«i i Mi i i,iHMMMMMiMKaaMU -» - -• ;J I H uw f i.irwzMftxntwrrvr*r Iolvmpic"». 'riTA^; T'WCooó'-.chGr.jcHl t WHITE STAR LJ?iÉ voor 1 hjew-York, Boston Overtocht met de prachtige poslbooten I - pt.y^PIC en - TITANIC - de grootste van heel de yvprpld (45,000 tonnen) iReclitstrecksche biljetten uit Antwerpen naar alle bestemmingen van Noord- en Zuid-Amerika bij FEDOR BERN$ |C geconcessionneerde algenieene agenten 84. Handelslei, Antwerpen. ---- Do Credit Gün^rai. Liéco^ geeft obligutien ujt en meer, uitkeerba^r pijf jaar jntrestendc aan ’s jaars .J,' ruoum^l I lil ,'_»r IIBRBMMUIRB I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 3