a vraaec liiaerl en Zoon I SCALDIS RIJWIELEN PII IJZEN: blCLÜS Borstb R f A ft DORSTLIJDERS Londüü I 8 alsem BORSTZIEKTEN. Th. Duwel Zoon Arthur, bij de Ntinipooitliing, u- VrU’.Nfé. Ik bêl» de eet ‘t i chibaar publiek ie betichh i» dal uiijti uitij'azijn te alku looizieti is van - Kitigeh vuar rit eb|>ui:en Heet putten, l’.egf obakki-n, Eoi.uvo tuig gemoléflidi: vijvers voor hovingen Mi ur deksels ut nabootsing van ardniut. He.ii en V< iBtei zullen, p slvoi»>, eivoitnig, en ovale riolen, Ue slack \3i 1‘. lizén voor waie. leidingen eu outvatt/eis, jaji-Je kribb.-n Zwijüsbakken, koeisi.etcn. et z ÏIEÜWE bij Germain de Vallejo. c lill SPOEDIGE BEDIENING. 30 H I a If s K 1 ZENUWZIEKTEN! ZENUWZIEKTEN! JA!JA! I F p i X? Bet Rijwiel van deu Gentleman ‘ïrtil RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN veut rt-' t qxxjDbuVLiv 't/^(’evrv Etablissemenfs SCALDIS. - Antwerpen M oto rrijwie I en Scaldis EEisVOUDI^ EN bSTHOUWBAAR 1 I l El ifepl L.L-fï U/'E KLFElMJ’iV I i .0 1 - I 5> VEURNE, J 1 1,75 fr. 3 50 fr. (i,00 fr. 9, De grooto of dubbele flesch 2.50 De halve flesch 1.50 I 200 500 1000 /ullo Tour J zenuwen, ze zijn gausch onschadelijk en missen nooil him uitwerksel. ,1 I - erlangt gtj een o grondige genezing van verwaarloosdu ver koudheden; Tijdelijke ontstekingen der luchtp jpen- Hardnek kingen hoest; Flutming; Keelkwalen; Tering; Zi .king on oe longen; Heeschheid; Piepen der borst Slijmhoest, Klnklienst BroLChiet; Asthma; enz. van het Wit Krui» Iluyssen’s eelitc Borstbalsem ZEïOISrOJRZÉ 3FfU"YSSE2ST Apotheker, in DEN HERT, op de Gro^te Markt Kr 15, te Veurne. 1/^UC/vCt* t1 Li! t/irtxo ve IVtblLtl-O -Vm liUiutlL’lI cm 1 lUiitl ul Litl- I ét IA. -■ I C« L v (A CLt r:i-v! If -J :t H l-auu-w. TUK* I i-tt'r't f ?l/VLvlx vt yt»0Tj, e-och :v. i<X«T,larL G^O. G O Buyssen’s Ilorstbultiem pastillen FAÖRIEK van Cimenten Uzeroii Voorwerpen VERDERS Paalsiakkt n. Kuipen voor stokerijen en brouw»- ijen, lijkk *n voor cziedeiijen cn Stükvi.-ch Aeeketijen- Wa ersitenen. - WtVeibakKei) ot:- fabr:ekkelels te sj»i|’.en, bakken vojr be.bewaren van eew.tien. bulet. e e n, enz. -- A'.le slaca van eiinenl. Dooi de goede hoeda .igh id mijner koopwaanu alsmede dooi de trouwe en spoed'ge bediening, verheop ik bei wrtrou-ven meer en meer te zullan genieten. Alle.* op waarbmg Goed verzorgd vveik M.iiiye prijzen Weigetl alle andeie siropen die meestal nadeelig zijn voor de gezondheid. Pi ijs 1 00 Ir de fle eh van 100 gr. j i.uclcs Boistbalsem woidi verkrepg-n bij G. I UCI oS. Apo’.lteker Veu ne --n 111 mii—■MMaiwwow— onfeilbaar piödukt om de ,-irijze haren te donn verdwijnen cn hel uitvallen van hit HAAR te beletten, is vetkrtjgbaai m uen papu-rhandrl m OOSTSTRAAT, Eeie ip’oniai' in de Beioepscohtfülvoor Snijknnsl te Biustel. fiSoïeé *!e E' irctoi ïck. EEociizuu» Svf, t rss» ne« (loeil v< i M)r;;<! wet kspoedige beuit nin»' genadige pi ij/.ei». t.o d op Jaal Men is vti; zijne slollen zelfs le leveren» MEN VRAAGT El.N LEERJONGiNN. tét Uft AtiWHtw. «<:NThTK.llT, I», VI-.1IKXK Vo'hulr.r lioshiuien op maal van ai 40 Ir. ImM-krn uui al i‘1 Ir, bijzniidri'hritl >an «IKirEPtóBLES» ZUIVERE WOL. ,- ’r «;<*makLvlijk cn hygiënisch. Onoiiibt erbaar aan iedereen Huis van Vertrouwen. Overgrooie Keus Mtn Hot den en Klakken- il'cini'migt eci» 6<B5.IO it-LcVrid-m è>5.e j >.<F- c*. a1 J - - itOch - iï De wonderbare Poeders 1 De Poeders van hel Wit Kruis versterken do L;r - Ml llJ-T- u.»o» I -V- J >k 1 Dus hoe groolet flesch lice vcoi deeliger. i PRIJS fr. 1.25 de doos; fr. 3.23 do 3 doozan of do drlo dubbe fr. 6 25 de C doozen of de za dubbele doos. Algemeen depotApotheek E. Tl YI'ES’S II en in alle goede apotheken. Wacht t oTc ófSvtMüLIJl BAA3 IN ONLOSl.OOPBAAR fC >Mna,r wrlbUg IDEAAL. VOO» HET TOURISME - FIJNSTE TOEBEHOORTEN - I de |-z rijzo \1| MIE ZENUWZIEK EEN Pijnlijke inii'. i draaiingen, zrauv,kornis, z>. kte. nuwaanvalh n bij t' FA H R FQ M ntn u - RUYSSEN S Bcr stbalsein is een onschatbaar geneesmiddel volgens de laatste weien svhappelij.ee ui tvindjngen gereed gemaakt, het bestgesehikte voor borstziekten in allen graad. Zijne werking is zeker en duurzaarm. Ue slijmen lossen gemakkelijk en verminderen, de koorts neemt af, de hoest stilt en eene algc- t„ zene vurbe cring doet zich voor in korten tijd. Met den eersten lepel, is de zieke eene beternis gewaar en ei n bijzonder gevoel van welzijn dat peim ander geneesmiddel geven kan. In 48 uren, dikwijls zelfs in 24 is eene verkoudheid of een begin van griep of influenza gecnsch genezen. Hij brengt eene outuiddeUjke verlichting mede aan deze die lijden aan broncblet of catarrhe ZR WSSÈN’S BORSTBAL.SEM Is ook met veel bijval voorgeschrt- levcn in gevallen van wetlerliterendo brenchlet en zelis van tering. Die lijden tan asthma of aan borstwater krijgen door zijne weiking eene onualddelijkc óntdasting en kunnen gemakkelijk de liggende houding verdragen. Deze oprechte wondcrbaic uitwerksels van RUYSSEN'S BORSTBALSEM kan men uitleggen door zijne wetenschappelijke samenstelling Zijne bestanddeeien worden ui j liehaea# gedreven, onder andere langs de long- en longptjpvliczen, alwaar zij eene rechtstreckshiu weldoende werking uitoefenen. is zonder opium of morphine en zijn gebruik is daarom zoder gevaar, zoo voor kinderen alsevoor volwassen. De echte Borstbalsem is sedert mee dan 10 jaren bereid door Op ieder flesch staat in het glas geprent de woorden Burstbit semKnyssen. Op het etiket staat als waarborgmerk, een rechtstaande Hl R 1 aal u g«ns onbeduidende of gevaarlijke NAMAAKSELS in de handen stoppen. In Veurne is hij bij <l u UITVINDER H. Ruyssen Prijzen fr. 3.50, 1.315 0ULC4V MLcptwiaen .Sk c^-i a L t ft! •LLEEN te krijgen. Prijzen fr. 3.50, 1,35 en de kleine flesch 1.00 Ir Voor 1O fr. 3 dubbele flcsschen FRANCO. V or 5.25 fr, 3 gewone flcsschen FRARt.O. kosren fr. 1.75 de doos;tr. 1.85 per post. Zij zijn gcteckcnd cp iedere patsel rsbtasem Ruyssen- die eene ontcgct.sprckelijke kracht bezit legen bovengemelde kwal n. Gij Bor.illijdets. wier adenihating lastig en werkdedig Is, die gewehiige mociljkhcd n itebt om te hoesten, die gekweld zijt door eetic dikke slijmoplcssing, die het gezicht onn icken lubt en koorts- a. 11.ig zij gij zult al deze gewaat wordingen vermijden en cette omnidJclijke tcrliclitig daaiaau l.te t gen door lui t.cmen van DUCLOS BORSTBALSEM Op l.o-veel tij l bekomt mei renc grondige genezigmet Duclos Borstb ilscni 2 lletgc.al dagen noodtg om met Duclos Borsttalseui ccr.c vulkiligc genezi .g te b I mien hangt at van het ziekte geval, voor velen is écnc flesch vcldoenJe anduen hébben et vette ctdene iicodig. Is de zieke aangetast door eene vctcudctde kwaal, dan is het natuurlijl dat de heistelling vvc- gcr, duur; doch in alle geval geneest Dulos Borstbalsem altijd alle bots zt,kien L'us, BcistHjdets, indien ge reeds alle ictr.edicn gcVluikt l.ebt zinder ginki. tmh.g, geilt de moed niet vetleren, doet de proef met ééne flcsili luclcs Lcislbulsi in n. gi zulivcr.aui ziin over de spoedige genezing of verbetcttng uwer kwaal* - J'Q doos -a dubbele doos. ♦I 'j.'iel. fcj4, Sint Aikolaag, 2! •z<. K 7 M*M*Ghapp»j - Kapitaal 500 000 frankan voor Bvlgic <lcr beste rijwicltpewialiteiten de Lauden Perfection, de vrijwiehiavco O’Karr, de garniturcu B»O3. de houtto velgen Dominion, de ki'tiiiigM* Club, dn zadels World, dc laataarus Solar. 1 1,2 HP Fr» 650.- 2 1/2 HP Frs 850.— Te koop bij alle fijne werktuigkumfigtn KtlTAl.ÓGEN fhanco op aanvraag H. Morez-Decroo SJbTI JDEH-KTuEEKltZi: -ABLE K. tWC-LVfL^LTL COOL- óc/wXitrv pvzr Kei uk o o Eui-tt u&tbJn.aJ >..«>?- L uu.ii A< v. fL<xl'Dd;l Jt C <i-»L Cel êo;»,v l< i c .1* tn-out- rn J*-üi>Ut£r. .La .11 ftl uL i L T-rt it i. tZf t l-.v l tc i i - 11Mei ót' X Pt» o i-Lif VHX-U nz?Ll| <- i 1 Uil 1 k.GilC). I VtJOlxfvc t'ctA i A. I, d fi I'M ,l Ai.! -t 1 .ViTEn z vc'^i ...ér 1 i' ji ’t Is een jatigenomptt feil verzachten oogenblikkelijk en genezen spotilig maandstonden, hoofdpijn, schele hooflinjn ,>uv on», dc hevigste tandpijn, scheuten in dn landen, haitkl.i •••ingeii. shpeloosht-i i, n-;a >--d- heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende kte, z- nuwaativalli u bij tic J vrouwen (hysterie', zwaarmoedigheid, stokken in de keel rlicnnulisme. ilenrecijn, jicht, enz., enz. zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. r. 6 25 de 6 doozen of de c -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 4