Van Soorten. VUURWERK Maandagvieren. DEBEUKELAER INHULDIGING van den Weledelen Heer Senator de SPOT Waarom keur Algerneene Tijdingen. a hi i' i i! 69 Jaargang' /Vr, 32. Vrije STAD YEUflNE. 33142 V j Woensdag 31 Juli 59J2. •fir VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCK ASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. IETS OVER ONWEDERS. I 0783 17170 4240 ’s Avonds, Ltiisbefnljk Var<booning MET door den vermaarden kunstenaar Mac DAULAY. als Burgemeester der stad Veurne. Om 2 1/2 ure namiddag, Prachtige STOET en OPTOCHT rond de Stad. Heelt men er al ernstig aan gedacht wal al kwaad het maandagvieren ver oorzaakt Velen voorzeker kennen er de nood lottige uitwerkselen niet van, vooral in de steden en ook in de dorpen die aan eene stad palen. Voortijds zwoegden onze‘voorouders zes dagen in de week en den zondag, den rustdag, hielden zij in eere om hem aan God en de kerkelijke diensten toe te wijden en het overige in schuIdelooze uit spanningen en vermaken over te bren gen. Maar nu heden, 'hoevelen telt men er niet die zich om den zondag, den dag des Heercn, niet bekommeren, en des maandags feest vieren Ja, dat maandagvieren is een groot misbruik door den Godsdienst en de christene zedeleer geschandvlekt en ten zeer sle af te keuren. Immers al wat de zondagrust ten goede voorbrengt tot ver betering der maatschappelijke standen, t behoud der samenleving, van Huisge zin, Godsdienst, en Vaderland wordt door ’t maandagvieren verniettigd, De roensch dio Gods wet nog eerbie digt. voelt zich aangetrokken tot de bij woning der goddelijke diensten en ten minste hoort hij de H. Mis. Hij gaat naar tor kerk uit do ingetogenheid welke zij hem van jongs af heeft ingoboezemd en zoo wel geschikt is om zijne ziel eens hemelwaarts te kunnen verheffen. Doch bet maandagvieren liedt tot le- doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Apotheek Cu. De’acre, 6ï, Co .denterg, Hartcel Karei, brouwersgast, Veurne. Herinneringsmedalw van 1870-71 Lahaye Louis, werkman,Veurne. Dernolder Jozef, metser, Veurne. Catteeuw August, herbergier, Veurne, Cooien Fideel, dienstknecht Veurne, Steyaert Eduard, hulpkommissarjf, Veurne Dejaegber Henri, werkman, Veurne. Note August, werkman, Sleenkerke. Decorte Pieter, werkman, Oostduinkerke Voor de StadIr. 5.00 Met de Postfr- 6-00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men scluijft m bij den Drukker-Uitgever en in alle postbureelen. groo’e buitensporigheden en uitspattin gen; men verliest alle eergevoi 1 (i i zee’e lijkheid en ware eigenliefde.. Men durft eindelijk op den goeden weg van vice- gernimmer terugkeeren uit vrees van het Wat zullen mijne kameraden wel van mij dan zeggeo 1 Maar wie zijn doorgaans weg de ver stokte maandagvierdeis Zijn zij het niet die vrouw en kinders" om zoo te zeggen, van hor ger, gebrek en ellende laten vergaan Zijn zij het niet die tot over hunne ooren in schulden zitten Onbetwistbaar zullen die ongelukkige verdwaalden zich-later tot de openbare private liefdadigheid moeten werden om er ondersteundig ia hunnen n >od te vinden 22 16 5 15 22. j voor- door Xotjdag 11 Augusbi 1912, —o—o AA. 3sr üo i<r r> x g-i jm o-aa w Gewone aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Reeks i<l. id. Gent 1896 Lmk 1897 29132 id. id. Waarom wordt het Topwater GOED OM WETEN. Is het goed tinken 1 In ’t algemeen fcordt hel als slecht beschouwd de spijzen al te zeer te be sproeien. Nochtans heeft een onlangs gemaakt onderzoek het volgende uitge wezen De drank onder het e en oefent eenen heilzamen invloed uit op spijsvertering. M gero menseben en al degenen die niet meer dan eone middelmatige hoeveelheid spijzen gebruiken, doen goed met onder het eten te drinken. Zwaarlijvige :nen- schen en zij die veel eten, doen goed de gebruikte spijzen te begieten en zulfs de soep daar te laten. Dat is weer goed om weten Donderdag avond is te Veurne de benoeming loegekoinen van eenen nieu wen burgemeester. Hel is den achtbare Heer Senator Raphael de Spot, die tot deze weerdigheid verheven is Het is den wensch van iedereen en Vrijdag zag men aan talrijke huizen de vaderlandsche vlag wapperen. Wij bieden in naam onzer geachte lezers nieuwen burgervader onze innigste proficiatwenschen aan en mochten wij hem nog iele jaren van hel hoofd onzer stad bewaren. Aan de navermelde personen wor den de volgende eereteekens toegekend Burgennedalie van 2' klas. Vandenbulcke Edmoml, Veurne. Buigermtdalie van 3' klas, Lannoye Florent, brieve drager Veurne. Vandenkercklioye Emiel, rekenplichlige Veurne. Zwaenepoel Jer. brouwer, Avecappelle. Nijverheids decoratie van 2’ klas. diggang, tol slechte vermaken tot de kroegen en huizen van verderf waar men vrij is van zeggen, zingen en doen., O, ja, de ontstichting die men er ziet, de goddelooze en zedelooze gesprekken en gezangen die men merk niet draagt. Men hoort den donder nadat men den bliksem gezien heeft, dal komt hieruit dat wij het icht zien bijna een oogenblik na de los branding, terwijl bet geluid slechts 337 meiers per seconde aflegl zoodal de onweerswolk .zooveel maal 337 meters van ons verweiderd is, als men seconden telt tusschen den bliksem en Jen donder. Voor elke drie polsslagen reken men dat de donder 1 kilometer van ons ver wijderd is. Laten wij hier opmerken dat men het gerucht van den donder niet hoeft te vreezen, maar wel de bliksemschicht, liet geratel en het gekraak van den donder boezemen altijd vrees m, en nochtans op het oogenblik dal men den donder boort is alle gevaar voorbij, bet gevaar bestaat zelfs niet meer voor iemand die nen blik sem gezien heeft, want, ware hij ’getrof fen, hij zou de bliksemdie hem getroffen heeft noch gezien, noch gehoord hebben. Wanneer de bliksem tusschen een onweerswolk en de aarde gevormd werdt zegt men gewoonlijk dal de bliksem gevallen is. Het licht van een bliksemstraal is tot op 200 kilometers afstand nog zichtbaar-; het geluid van den donder is tot op 25- 30 kilometers en nog op grooteren afstand hoorbaar, als men het oor tegen j den grond drukt. In Belgic hebben wij gemiddeld in het De onweders drijven met eene snelheid du traagste van 5, de snelste van 13 uren per uur, gemiddeld duren zij 39 tot 40 er hoort, het geld dat men er verkwist in braspartijen zijn v:n -aard om hart en geest der jeugd vroeg- tijdig in 't vcidetl te sterten. Die noodlotige invloei wordt men dikwerf maar al te gewaar jils liet te laat minuien, Onweerregens geven gemiddeld twee maal meer water dan gewone regen vlagen, en 80 ten honderd der onwefers komen ons toe uit het Zuid-Westen. is. Men gewent zich a'.l ngikens aan tbc I onder bet eten te drinken Gespaarzaamheid Kring, a Burgers te Veurne. Num™r' der laatst aangekochte obligation Leening Brussel zeevaart instellingen p.r drinkt men bij Topbronnen de gemeesheeren aanbevolen Omdat iedereen weet dat het wereld beroemd u Topfronnenwater ECHT bronwater is. uitspruitende op ’t hoogste van den berg Top en voor iedereen zichtbaar. Omdat de grootste scheikundigen door ontledingen bevonden hebben dat TOP BRONNEN het zuiverste en hot meest spijsverterend van alle talelwaterep is, Wilt gij dus aangenaam en lekker tafelwater drinken, zuiver en parelend a's kristal vraagt «TOPBRONNEN H’ilt gij een zoeten, verfrissehenden en gezonden draak die volstrekt zuiver is, in pleats van limonade, mengt zelf beziensiroop of iets dergelijks mei TOPBRONNEN DE RUGPIJN BLOEDVERGIFTIGING. Het urinezuur door de nieren gew lenden niet afgedreven vergiftigd bel bloed, Di vergif des lichaams toont enkel zijne tegenwoordigheid door onbedui dende kenteekens. Niets geripger dan deze rugpijn, deze eenvoudige vermoeidheid, deze schele hoofdpijnen deze zenuw en spier pijnen dan eens een gewricht, nu eens een arm dan een been. Men slaat geen acht op deze kentee- kens nochtans het urinezuur begint zijne verwoestingen. Het zet zich in de gewrichten, ’t is dan de jicht, het rhumatiek. die de vingeren knobbelig maakt en de gewrichten mis vormd. Eens in hel bloed verpreid wordt het onoplosbaar, en zet het zich op de bloed aderen (slagaderen maak! ze hard en brekend beroerte, geraaktheid). Het verzamelt zich in d nieren en veroorzaakt hel zoo pijnlijk graveel en nierzuebt Het urienzuur echten roest des 'jebaams moet verjaagd worden. De nieren alleen zijn bekwaam het urinezuur af te voeren. De Foster Pillen voor de Nieren (Veurne Apotheek REYSSEN Groote Markt,) ver sterken de nieren, verhaasten de water- ujlwerpsels, smelten onvergelijkbaar het urinezuur, vermijden de hart, hersen en longen inwikkelingen, waaraan de ge wricht rhumatiek en jichtlijders bloot gesteld zijn, in een woord de slachtof- <ers van het urinezuur. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Brussel. Vraagt en eischt wel de echte Foster Pillen Jk voor de Nieren; vvei- gkgettof doet U terug beta'en al hetgeen «w* hiernevensstaande A. V. 3 t w TjH 0—0—0 ilxj»,-xMcxg-<rrr i I insctirijv: NGSpRIJS Alle afïichen bij ons go Irukr. worden EENS onvergetd opg* JtlV nemen 11e aankondigingen voor Belgie en Buitenland (beide V|1)anderen uitgezonderdi wor Ion on’vangcn door den QFFECl - i «iimnii» - - i vlakke Westen 17. en in hel bergachtig Oosien 21 onweders per j.iar. DE PUBLICITY, Nieuwst raat, ?6, ie Prussel Tr—II It liA^1KMOTÏlWllf<WTW^rf|||

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1