Inhuldiging. t fc Priesterhaat. Waar de hond gebonden ligt, al - t 39. /Vr. f 'opns/lag 4 Jligiisti om £1 Hij de Gebroeders VAN <’.011,LIE Ooststraat, Roussclaern. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DEKINDERSBONHO MM F-RYO KASETS, Nieupoort straat, 10 Veurne. Nooit DEpl ooL De praalwagens waren ook op de Revolutie. i En omdat de priester rru niet werke lijk van het systeem is ééns man êéne stem,-» daarom wordt hij gehaat, daarom wordt hij vervolgd en uitgescholden daarom wordt bij geslagen laf en wreed 1 >of, f:ie‘ weten. De kaïholrken zijn erin gelukt van ons kiezeis al te koeren. die to* nu toe met ons waren, door de Kartclliberalen te tonnen, sam utgumde met de s ciahs- ten Umi moei hei wei zeggen; de plak kalen te Brussel uitgegeven en de kaarl d ;r k oosters voorstellende, waaronder men k n lezen II’ mei de kloosters was alb sLesten troct in de kaart d-r katho'i' ken. Eh-wel, is dat niet schier letterlijk, hetgeen wij voor de kiezing gezeid had den Vik- Na den stoet had do aanstelling plaats .van dtn lieer Buigrmeeste de Spot in de vergadeimg tier gemeenteraad, in te genwoordigheid an de i ter v orzitter bestuurder, secretaris en vaandrig van elKe maatschappij Dam na had de voorstelling plaats der overheden en openbare ambtenaren der stad aan den Heer Burgemeester. Om 5 u. werd een feestmaal den Heer Burgemeester en zijne lumiiie aangebo den, waaraan een 70 tal mannen deel namen, m waarin de Heer Pil eenu pi ach tige redevoering uitspra^. Om 8 u. doortrok het muziek de stralen van de stad gevolgd door eens groote menigte volk en van de achtbare familie de Spul. Om 9 112 u. had eene Iuister’.ijke ver tooaing plaats met vuurwerk door de. i vermaarden kunstenaar Mac Daulay, die wonderbare werken verrichte op den telefoondraad, en die aller bijval oog<te en etli allerschoonst slot der feesten van den dag mtinaakte. Iedereen is voldaan over liet leest dat allerbest gelukt mug genoemd worden en wij herhalen den kreet dje uil aller borst opwelde Leve de Burgemeester de SPOT -- -- artrdig door’t staal vaneen sluipmoor denaar. Op w’i ’lï Valt de schuld Voorzeker, op het mons er zelf, dal de daad heelt gepleegd-, Vrij was Lij te slaan of niet te slaan, en hoe diep hij ook gevallen zij, en hoe onweerstaanbaar zijn haat heul ook voort joeg, cii höe verduisterd zijn guest ook moge geveest zijn, zóó verduisterd was hij niet, dat de moordenaar bij zijn zinnen niet meer was als de aanslag werd gepleegd-. Der halve was hij vrij; en mits de Zedelijke vrijheid de grondslag i.t der verantwoordelijkheid tail den menscli. zo valt de éérste en grootste schuld op den aanslager zelve. En men beweere iiu niet dal hij zot cl zat of gelijk wat ook Xvas. Als men zóó koelbloedig; zoo sluipsgevvijze weg; ji, met voorbedachtheid handelt, als men üfitniddelijk na den aanslag zulke houding a inneemt a/s Beyl, die, onder meer, ver klaarde niet Ie zullen spreken en geen uitleg te zullen geven tehzij aan wien daartoe recht heeft; als men, in 't geven van dien uitleg, zich als een onbeschofte rik gedraagt, boft en stoft op zijn lalheid, zich aanstelt alseens Held, als een Wre ker van het het volksrecht dan heb ben diegenen die dit doen wel meer dan belang erbij, zulks is verklaren. Welnu, als In koor hebben de karlel- gazct'eh het onmogelijke gedaan om Beyl zoo niet ais tot dan toch als een lijder aan zenuwaanvallen te doen doorgaan. Tot het belachelijke toe heb Am ze moe ten u tvindeh en hun toevlucht moeten nemen tot leiiggen en laster alweer, om de verantwoordelijkheid van hunnen nek te schudden. Ja,’t zijn de priesters zelf de katho lieke dagbladen, de ka lio’ieke overwin naars die de schuld van dragen. Let er maar op, morgen za1 he. ’I ka tholieke en vrij ouderwijs zijn., die dat mo ster heeft aangek weekt En dit feit staal met alleen. Zonder te spreken van de priester aan vallen voor 2 Juni gepleegd, en waar over de rechtbanken reeds uitspraak en verocrdeeling dér aanvall rs hebben ge geven; brachten ons, der iel/den dag, de nieuwsbladen nog twee andere feiten, zoo niet-even laf als de aanval op priester Fleuret, dan toch door den zelfden PRIESTERHAAT ingegeven, namenlijk van een priester te Oostende en van den Pastoor vau Tombeek. Wat daar nu ook van zij, zenuwlijders zijn bet toch allen niet. Maar men vergde niet, dat, de arm gehoorzaamt aan wat de wil gebiedt. En als men nu dien wi' öpgezweept heeft in meetingen. in dagbladen, in revolulionnaire geschriften, door plak brieven en opstokerij; cn als die wil aan Voor de S.ad fr. 5.00 Met de Postfr 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men sein ijl. m !»ij oen Drukker-Uitgever en in alle postlmreelen. Zondag laatst had te Veurne, de plech tig'! inhuldiging plaats var. den Welede len Heer .Senator It de Spot als Burge meester onzer stad. Reeds van den zaterdag zag men in alle straten wedijveren om bel schoonst e k Imn deel op den doorleeft te versie ren, Niet eene straat of er stond eene praalboog opgericht met een jaarschrift - of een gedicht erop. De versiering der straten was zeer afwisselend, waarlos- schen bij duizenden lampions de kleitr- schakeering aanvulden, Den zondag van in den vroegen morgen was iedereen aan T werk om alle optooi ing te volmaken. Doch In l weder was maar zeer flauw. Groote zwarte welken bedreigden ons feest, doch d< wind was meegaande en wilde toch ook iets doen voor onzen beminden Volksvriend cti hij trok den noorden in. Daarmede hield het weder stand en niettegenstaande alle be dreigingen was het geheel den dag uit muntend Gm 2 1/2 u wt-rd de stoet gevormd aan de statie. Bij de aankomst van den achtbaren Heer Burgemeester, werd hem de militaire groet aangeboden door een peloton gendarmen te peerd, en de pom piers, het muziek hiel cc Brabanfnnne aan mi Mr Boeter Verraes verwelkomde hem in naam der gansche bevolking, Daarnu trok de stoet In beweging en doortrok de etra en van stad, om te ein digen op de markt waar de 'leer Burge meester met zijne achtbare familie en de gemeenteraadsleden deu stoet in oog- sebouw namen. Gansch de stoet, alhoe wel zeer lang, was in ’t algemeen aller prachtigst, want iedere groep, elke gilde was e>k volgens zijnen aard zeer kunstig verbeeld zeer sierlijk en groots<?h opgezet, vooral den wagen der tonneelgdde St Lutgar- dis, de verheerlijking van Hendrik Con science verbeeldende, bad overgroote bijval. Kortom de gansche-stoet was overheer La Chroniguc is een der bladen waarin rnen meest van al tegen het katholiek geloof te velde trekt. De klopping van 2 Juni schijnt haar. voor een oogenblik, de oogen geopend tehobben, aangezien deze antikatholieke gez*t drukt Het katholiek geloof is machtig in België; als men aan de geloovige bevol kingen de overtuiging geeft dat wij den oorlog tegen God cn zijne priesters be reiden, ontstaat onder de politieke mannen dier politieke partij, esne on ver breekbare eendracht. Zoo is T Hoe dat een tegenslag, zooals de libe ralen er een ondergingen, de mtnschen klaarziende maakt De Chronique zegt nog dat de liberale partij... wat min papen zou rnneten vre ten We zouden, voegt zij er bij, onzen tijd nuttiger kunnen gebruiken, T Is ook ons gedacht. Maar; moest, op dit liberale degebied, partij haar leven beteren, zij zou haar bestaan verliezen. Papenvreten, T is nog het eenige wat zij kan..* zonder hulp der socialisten. Ziehier wal Le Progrês, het blad der liberalen van IJ per, schrijft Men kan hei niet ontkennen de veldtocht die men het land door onder nomen heelt onder denkreet Weg met de kloosters heeft de bevolking van ons verwijderd en ze letterlijk verschrikt Zij heeft daarin gezien, voor hot geval dal het kartel zou gewonnen hebben, het invoeren van eene politiek op zijn Com bes gelijk in Frankrijk); en daai - 1 ons volk dat ■’oo r ?-■ -5. Her ideaal PJj vJi Wcrdt 92 Dit is het, wal ten gronde ligt san de laffe daad door den soeia isl Beyl ge pleegd op priester Fleuret in l'ark van Brussel. Daar is geen ódn meer onzer lezers, die niet bekend is mrl dien ahchuwc- lijken moordaanslag op een priester, die er geen ander schuld bij had dan pries ter te zijn en te bidden voor diegenen, die hem vervolgen. Daarom komen we op dit barbaarsch wildemans-werk-nie nicer terug, dit echter willen we onzen lezen3 toch eens doen opmerken, om ze tot nadenken aan te zetten. Dit feit is de brutale inwerkslelling eener lees, die uilkoml op deze 1 RIE tijdstippen, die deze leer h -efl doormaakt Vooreerst, bas la calotte dat is heel het liberalism; heel en gansch; ik herhaal het. Dan; Vive Bonnot 1 dat is hd socialism dat overslaat tót anarchie in a les en overal. verders Leve het zuiver algemeen stemrecht! dat is hel kartel, dat wacht A. A. I!<r -ÖC J asr I? IO-T JSI <3- E KT Gewone aankondigingen per regel 20 cl. 11" hva lijke o •rhers elllngen |>er n.!gel Ir. I. 0 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. ‘-A c^wa i lï’SCHKI J-vriJNT G-Sf’KTJS ffl» AU*: arttcliïrt bii OW gedrukt. w< riten ÈKNS 0nvvr::cl J onge 4 V -e ncnn-n e a*:>V..ndt.-ihger. v<> Bëlgie cn Bu-icnlan-J étf'.’e Vteaniieren uitg.-znn lir 3 w féi; lUY'-'gnVcn .loör .ten OF. ICE 1 fok rUHLICITÉ, Nieuwstraat. ?6, te >«<sséi

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1