I Vruchtenmargarine I eoSïalSCBE VBWra i k 80 C 'ankliuis J.-J Staesens Oostende en Veurne, Men vraagt i b7 Tï TT I S CAMILLE VARDEVELDE-HUYGHE, Voor CANADA zoekt de Brouwer ij in volle werkzaamheid niet verplichte C.‘.lé< in pacht. Belgisch Schoolschip. Goede WERKLIEDEN CAFE-RESTAURANT Iéopis Ê5-S-5-Ï 5Ê- K?.S-a? HI1ÜÏ- «c®o,. 4.— g STAND AEftT’S PILLEN. ïii lfe t VOEDZAAM ,1, natuurboter. PRODUKT HETWELK TOT NOGTOE tWEMAHD HEEFT KUNNEN HAMAKEN j k 1 FR. J redden 1/2 Kilo DE KONINGIN DÉR MARGARINE s in en zoo gs men 8 x - J .S 3 a. f s geod gezondheid te guneieten, neemt men 3 maul t er week .b morgens of’s norms, vóór eten, 1 tol 2 Die Pillen, enkel samengesteld uit uittreksels vi n de zuiverste Plan (sloffen, wier tegen woordigheid in het lichaam vin den mensch «eevae die mingt Blooritia kun nen te neeg brenxen, zijn een vare weldaad voor het ojenschdom. Buizende tn duiwnde perser wi getuigen dagelijks hunne weerde boven alien andere remedie» DIE WARE GEZONDHEIDS-PILLEN uiangvrr»terUende en rui verend* STAHDAERT’S PILLEN oorkomen en genezen aide ziekten die door de gal en do slechte vochten zijn ywt- gebracht; Leveuen Miltziekten, Maag en Zoob, GtfiLzicnr, slechte Tesbingp? tiovro- pun, Jicht Rhlmatism, Geraaktheden, Pusten en al de V^ziekten. PRIJS VAN DE BOOS 4r. &o. Aigciceen dep Laj |f. Mtanrluert, Apotheker, Steenslraat, 51, Brugge DEPOTS Te Vi urne, bij H. Ruyssen, apotheker, te Dixmude, hij MM hïSï.iebt en Vekwvebpe '.in de landbou wma- 1 cbieneniabriek van VICTOR FEYS-VAN HEE, Staticplaats z u a a u n at.®.» a a POEMIIIVDEL L. Nowê^Bruviaert, opvolger van Mad. Vandenkerckhove Ooststraat, 8, Veurne. Magazijn van Registers en Papier. Kantoor en Schoolbehoeften, Kerkboeken en Paternosters, Postkaarten, Brillenl Scheereen, Messen. Boter en Kaaskleurse, Fantaisieartikelen van allen aard enz. enz Bijzondere voorwaarden voor voortvpr- koopers Hoogste Midden Leegste Eieren Om altijd eene f>c BESTE ea OUDST GEXENDE V p u e h t e n m a r g a r i n e. E o ft P CD B S m= o- 3 O. 3. re O. re O A o O Z «r s 3 &5r3lp,i2i ïajiis*’§S gi 17. s re t? 8 SKg. S in o 3 r* L re re S 3 n TWEE OWNAVOLGB/, iii MERKEN flfflSE^r/MAGT IN AL de winkels andcr’jt ytic’s Gebrande Koflig 'T IS FEJUfE DE BESTE. StooinkoflijbruiiderijA ppelnmrkt, VETT RN E. Veurnei twee bekwamde smidsgasten en een wagenmaker, goeden loon O s. Ch 2.- 'Si <J' Wi if Te koop bij elke rijwielhandelaar Algemeen Depot voor Belgie 22, Sehermersstraat Antwerpen. 3 10 2 90 2.70 2 00 2 80 SW5 svA-** gemcakt van 01 Zonder eenig dierlijk vet. .SF"? £reg33 ff ïgSs& hs.’> •c z o H. n n> a> q q-3 tr Om wel gekleed te zijn, wendt u tot een lujis, de specialiteit makende van de kleederen; het beste is voorzeker het genaamde Gediplcmaerde Meester Kleetmaker, Boze 11 dachlraat, cnriuy dat Z'ch sedeit meer dan 10 j,,:,r slechts kleuleien voor Ihercn en S’ g W SE s De BENIGE welke 200 GOED DOMINION YZER EN STAAL COMPANY te Sydney in Nova Scotia, HONDERD Belgische werklieden voor de Kokesovens. ACHT Frank per dag. Kennissen niet gevergd. Vast werk en vaste plaats. Ook koolmjjners, machinisten, electri- eiens, ijzerbouwwerklieden, stokers. Te bevragen aan AGENT der Dominion Iron Steel Company 453, Strand, LONDON W. C. dien 3/2 Kilo k -3 ui a o. 8 Ofticiëele markt van Veurne. Botermarkt (pei kilo). 14 Aug. (»IJ8 p 20, Dames bczjg houdt. Zeer gunstige gelegenheid. Te koopui mot groot gemak van Imta'ing WELINGERICHTE in voornam.- vlaamsche nijverheidstad, De koojier kan op d'boogie gebrach. worden, of de verkooper zou deelgenoot blijven. Schrijven aan M. Jan DE VESTELE, Notaris te Brugge. 01.dm de booge bescherming vau hel Belgisch Staatsbestuur. Vullcdigi voorbereiding ’ol de zeevaarl- loopbqun BEPROEFDS LEERMEESTERS Verzorgde opvoeding DE AANNEM1NGS EXAMENS zullen plaats hebben 16 September beginnen. Voor prospektus inschrijvingen, enz., wende men zich tot de 1 15, Brouwersvliet ANTWERPEN, 1’. i k Ie V mu is g. vestig I Appel- i m 1 In 7. A mlOi.p (>n Vt-rlinrp V.n t'. |<,’i' r|i r vn-eiu i, V.' r(J. n; aan eon ft*, per dui- xand Uitwisseling van korpm-s. cli qi vreemd-' muuvn; Kos'elooze .n.-ebi ijyirg a. uliu leucin B(‘“; G IdlirniLg.-n <p wu-rb-ug. Hpaar’i'is en-ter de perso n>lijke veran Wüordc.'ijAiie d M. J.-J. St.iesens ,ur denin'r. s v.m 30/,'s jars, uitbetaaLbaar met eene chuw- tug ran echt dagen. 2 1/2 ’c i^ars. uitbetaalbiar met eene waarschuwing van dne maautien worden gevraagd bij L. BEIRNAERT, Malteur te Veurne. Standvastig werk en goede loon. 1 1 k j _j_ n» i A ia Fortune des Etrangcrs (Oud huis A. MENGAL Eigenaar A. Bazinet, gewezen kok Jules Van Praetslraat, 27-29 BRUSSEL, (rechtover de Beurs) Prachtige zaal voor 100 per sonen voor Huwelijkfeesten en Banketten voor Maat schappijen Spijskaarten VAN AF 3 FRANK per persoon. Kamers met al hei heden- dsagscb getn.k Zeer verzorgde kruimen beioemd kelders. JjMarquise w Piaro kosteloos in gebruikt. Electuele verliekting. Telef. Spblon, 37GO. Ihs ës’5 7 K 3 O o S o J Ba» w if 2- n re B) o - O KWALITHÏ ZONDES WHR6I p’ 1^ n ■7 l-. ’V'.': I M tf. Ss£ u 1-; Q. re o 3 ST <D rt P tl re O fT »-»* Zr j O S3 SS Association Maritime Beige. u WiW a/LuH»aaMMHZMr 7.-.--1L.I—|- 71 1 - c r.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 3