I £3 Zoon en Mieuwe Lg - 'I SCALDIS RIJWIELEN bij Germain o Spilliaerl niEÜWE LCHDON *x K s ■ta Bi® a BORSTZIEKTEN BORSTLIJDERS vraagt IHCLOS Borstbalsem Pil IJZE\ SPOEDIGE BEDIENING. T,.,; «IMPEIWiÉABLES» Th. Duwel Zoon Arthur. ZENUWZIEKTEN! cc-.. o ZUIVERE WOL. ZENUWZIEKTEN! JA'. JA! 1 f O” d-j Motorrijwielen Scaldis Etablissements SCALDIS. -- Antwerpen il/IÊ (Ui l. Kl.i-liïii'EM M.IU.HEH de Vallejo. S3N 3 3 33r Lit-TC jL3£ETi3VI _A IC ER. /bcaKr^nwjrt Pi ijs 9, VEURNE, j v, Apotheker, in J Dus hoe grooh'r fl-scü hoe vcoideebger. 1,75 fr. Forstbnls m BorwtlMiIsent Oivt. >5ül 'ute 11 l- /VtC-L <v£ 11 m V UOSTSTRAAT, V.' Hel Rijwiel van den Gentleman Taet ringvormige LOOPVLAKKEN ONVERSLIJTBAAR v.cik spoedige bediening, genadige prijzen. Ven is vrij zijne stoften zelfs te leveren. MEN \KAAG1' EEN LEERJONGNN. frjX--naaf 14 (Ml B’B K D X -14 8/( (HU t C4 OGSVNTSl.l IT, 13. VI HllSE Vollvdi;/' Kushiinen op innat van nl r>0 fr. Broeken van at 1’1 fr, bijzinMlcihriti tuit «•ii i v.’ iriiihcIi, On<»i Ibirrbimr iiiii Hnlftern Huis van ei houwen. (Ketoroo’c K> ii.s tan Hoeden en Klakken' iitraaft een B.Kfr'. De groote of dubbele (ï.»<ch 2.50 De halve fits’*. i 1.5 J onle'baar joodtikt om de "rijzo haren te doen verdwijnen en tm< uitvallen van het HAAR to beletten, is vcikriji>l» im in don papierhandel «au p=.-ttc»Lx L O.yc ,'Vcf Xe j^u>i>U,i. tatiuten- t-*4. Borstbalsem pastillen //i///A "(‘inilk Lelijk FABRIEK van Ciment en Ijzeren Voorwerpen bij d<- N i".ipoorthrug, ie VEURNE. Ik heb de eet achtbaar publiek le beticht h dat mijn mnijazijn ie allen ii;d>« voorzien is van Ringel* vuoi .'teenpulu n Beerputten, Regenbakken, Rondvormig gr molecule vijvers voor liovingt-n Muur deksel» in nabootsing van i rduim, Deur- en Vensterzuilen, p'atvotrns, eiv •unir. en ovale rio'en, ale slach van Buizen voor waterleidingen en ontvangers, aarde kribb n /.wijnabakken. koeisiieten. erz. VERDERS Paa!s»akken. Kuipen voor stokerijen en brouwe ijen. Bikken voor 7 f t sziedri ijen en Slokviscb ^veekerijen* Watersieenen. Waierbakken on- tabriekketels le spijzen, bakken voir betbewaren van eetwaren, boter, eieren, enz. -• Alle slacti van ciment, boot de goede hoedar.igb *id mijner koopwarem alsmede door de trouwe en spoedige bediening, verhoop ik het vertrouwen meer en me‘r te zullan genieten. Aller op waarborg Goed verzorgd werk Matige prijzen •,S' V' igt 11 idle nr deie sir i pt n I (’O fr de f]ch van IOP >'r. j 2'tO 5(10 10' 0 bi) G l'Iii'l.tls Apo Imker Vm ne Kuyssen’s echte DEN HERT, op de Groote Markt Nr 15, te Veurne. Iluyi8sen,«* I.-i-i’ i-t i/r tn’ nluw.'voor Snijlmnst te Brussel. Sït.te' *lc BSÏicio ie;:.Eëouümui kt, t eurnc. Go tl <>p slanl 't Is een aangenoTi-r n De wonderbare Pcetfcfs vui hef Wit Kruis verzachten oogenblikkelijk en penozi-u n p u.i.k /im \\/!ikii y Viin’iji,. maandstonden, hoofdpijtt, H-felc linot'it>«jt. n <p ,i iba p^u i.mvL o i«. de hevigate tandpijn, schod1 n in i‘<kt mi. n mg, i, i, g. De Poeders van het W'i Kruis verste k-n de ze zijn gansch onschadelijk <’n missen u 'on him ini .vt-rks (!X£<JC4nXtlVL Cwe-t<fL^*iL Joolx OcK<Aseyv/ ^XvcCzl-LCrV env CLM 11 - Wacft-, il’lc tAV fcciA:ve-ti ca.i to l ftn »i u ttv ft4)jtXtdiAX^cLcA/t C«XDLttv ltÜLVt--C /L- -K i i n |i vi el I UAU3I E-lCCLtFL &/tl2vc/verL vocix- Ao: t-htii. fc.c t< 2,f z.iirz (%<LtL^lu4xlLl U7dtL<LcTV uTX>L-fï-C-tét i - joUvk-iV - {vcteZ ^en f L'; t - AxxtcUlXf/L tzciXYLÓ «Vt.<.>iLe0/ LvuzixxU, v£CL*iX 1 tr£»xmx^zxjoLzLe<Fv twöV'iBLcrL uvócA- aaJ0t/W ikxfcTL óE^êLuditiZllcli’.n .Sk^r/c Ls voh ttjkluUxxiv.örl-'t q szjtbc4vc.iv b t«Xepoen. G^O. Yt-i langt gij eene grondige genrzing van vciwiarloosdu ver koudheden-, Tijdelijke ontstekingen d^r luchtpjpen? Hardnek- kinken hoest; Fluiming-, Keelkwalen? Tering; Zinking op oe longer; Heischheid; Piepen der borst Slijmhoest; Klnkhenst Bror.chiet; Asthma; enz. ilio n t-i stal t.hdi’clig zijn voor de ger.ocdht id. wc- wrv fl iX zei:üW3df I ,tr' *A 1 3 ?>0 fr. 6.00 fr. voor kinderen alsevoor XV v Ï.F Z' vc.i.vd.At^n. jjfc EENVOUOia EN ÜETROUWBAAR 1 1/2 HP K Fr» 650.- ■3/ 2 1/2 HP I- EN ONLOSLOOPBAAR 70 9<> Hinder wrijving IDEAAL VOOR HET TOURISME FIJN6TE TOEBEHOORTEN n 'er opium of merphinc en echte Eerstbalsem is sedert H. Morez-Decroo I *tt7 1> L^l.vcOi. I U&7V ALLEEN te krijgen. Prijzen f.. Voor 1O fr. 3 1,86 per post. Zij zijn get«ek*nd op ieder* pawel rabtaseaa R>tys«en- Te koop b>j alle lijnt verktuigkundigtn katalóoen cranco op aanvraag o dJ0T-r V W n f T f»/M I «Ai D K) - --- Fra 850.- Naarwlnoz» Maatschaop’) Kapitaal SOO 000 franken WoBopool voor Ftlgfi? der beste rijwitlspeaialitritep de bandeu ParfacItQH, de vrijwidoaven O'Karr, de garoiturep Bios, de houtto v#lg«u Dominion. <1< KcHingau Club,<i« ad wis World, de lantaarns Solar. --f- RVt’SS X’ ‘S Ecrslh;: hm ii> een i n-rl.nteanr g*nce»midi!et volgens de laatste weten s ;‘i" ui tvriitpin gerie.i tem. «kt, lit t csirisehiktt voor borstziekten in allen graad, z. ,rwelk j. is zeker en cluurzasm. e si tossen gemakkelijk en verminderen, de koorts neemt af, de hoest stilt en eene algc- ïr eiv vei ie ermg doet zich voor in korten lijtl. eersten tepel, is de z t-ke tent tc'crnis gewaar en een bijzonder gevoel van welzijn pe .'.idcr geneesmiddel geven kan. I 411 i e», it.kwij's zc’ls in 24 i - eene 1 e» koudheid of een begin van griep of influenza pei<h g< neze-'. H l.i eene onmiddeiljkc vcrhclnirg me.ic uan deze die lijden aan bronchiet of catarrh* T< LJ 'TCSS3=3KT’S BOF.STBALSEM Is ook met veel bijval voorgeschrc- kn r. in c nilen van wederkeerende bronchiet en zelfs van tering. I'ic en aan asthma of aan borstwater kuipen door zijne weiking. eene onmiddelijke o P.-.s n en kunnen gcmakkchjk de liggcixle heading verdragen. 1 cr. - opicchfc wonderbate uitwerksels van HUYSSEM’S EORSTBALSEM kan men uti egeen door zrnc wetenscbappclijlte samenstelling Zijne bestanddeelen worden ui lichaeae •c'i'n onder andere langi de leng- »n lougpijpvliezen, alwaar zij eene rechtstreekshuv deinde werking uitoefenen. zijn gebruik is daarom zoder gevaar, zoo J..i mee dan to jaren bereid door Op ieder flesch staat in het glas geprent de woerden BorstbalsemHuyssen. Op het etiket staat als waaiborgmerk, een rechtstaande HERT. i aat u geens onbeduidende o gevaarlijke NAMAAKSELS in de handen stoppen. In Veurne is hij bij den UITVINDER H. Ruys&ei> fr 3 50, 1.75 en de kleine flesch 1.00 Ir, dubbele flesschen FRANCO. V or 5.25 fr, 3 gewone flesschen FRARCO. koeren fr., 1.75 de doos;tr. Gord n r/oigd heul op de zenuwen, zt tui* <w iJ''. v’l'rn t kn- -w •uiit.r. frr vrouwen (hysterie rwaarmocili^hcid, «feAken irt >ie s ;l 11 m.ii; wistï ui l, .p« jicht, enz., 'enz. PRIJS -. fr. 1.25 do doos; tr. 3.25 da 3 ïoo: -n of d? d -In rtubbe» fr. 6.25 de 6 dooien o’ oc hh-»l dooi Algemeen depot: Apotheek F. TLVi'EAs, if irivi. Sint .Ariuci is. ,>i, en in allo, goede apotheken. VV Wsscht U van nnnianks. ls, z<- vl jn zonrlet* v. 4 Vl’i l< I g II die ccnc omcgcnsprekeltjkc kraebt bezit tegen bovengemelde kwal in. Gi) Buittl ij'lets, wier a'eml.a u g Uslig en weikdedig Is, die geweldige moeiljkhed. n hebt om te ten, <1ic gekweld zijt door eene dikke slijnv-plcising. die het gezicht ontsteken hebt en koorts- a 'i g zij', gij zilt al deze gewaai wordingen lertr ijdcn en eene onmiddelijke vcrlichtig dam aan ).i i gen door het t emen van DUCLOS liOP.STBAL^EM' Op ho.veel tij l bem int u c; ene grondige gen.-zigmet Duclos Borstbalsem net geul dagen noodig omniet Dticlos oi-.-t alsem eene volledige genezing te bekomen hangt al van het z ekte geval, voor velen is ééne tlesch voldoende anderen hebben er vet scheiden* r.aodig. Is de zieke aangetast d< er eene vcrcudetdn kwaal, dan is het ratuurlijldat dc heistelling ger duuit; doch in alle geval geneest] ulos Lot 11' alsem altijd ullc boisznktcn l'us, Borstlijdcis; ir.dien ge n rt's alle tvn edit iiliuli bclf z< i er p<id<r. uiishtg, geeft de rroed niet verloren, doet i'e picl n ei céri flc b I reks I. ei sl bnlh. in en gi zuhvcrlaas ziin over de tpom ige ginez.ng <f vctbcteiiig uwer kwaal

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 4