"P Bij de Oud-Soldaten. Tem den godsdienst niet. Op de pijnbank. lugusti 1952 2. 69 Jaargang I I ij de Gehumders COILLIE lófIstraat, Roc.-.-idiiere. E looze huichelaar, walgelijke godslaste' raars RU DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 40, Veurne. ,i|J ff (UttSfkll! Zondag 11 Oogst, na deel genomen te hebben aan den inhulding^stoet van den heer senator de Spot, als burgemees er dezer stad, werd deze omstandigheid waargenomen om eene buitengewone vergadering te houden bij den Bond der Gewezen Soldaten van Veurne-Ambacht om hulde te brengen aan de gedecoreer den van 1870 1871. Bij de opening der zitting worden de leden die vereerd geweest waren met het eereteeken van 1870 1871 t.itgenoodigd vóórhel bestuur te komen plaats nemen, alwaar de dd. secretaris, (ie plaats in nemende van den heer Voorzitter De B.jis, die insgelijks met de decoratie ver eerd was, de volgende redevoering uit sprak Geachte Voorzitter, Geachte Medebroeders, Ik ben fier en gelukkig, hierin deze omstandigheid de tolk te mogen wezen van al de medebroeders, om U onze De Carmacxolk is een Fransen omweii- lelaarslied dat onder andere God, Kerk en Vaderland bezwaddert. Daarin vindt ge de volgende blasphemic Christus op de straat Onze Lieve Vrouw in den stal Dit smerig lied, dat de honden niet Konden willen huilen, is te koop in de socialisten volkshuizen, staat in alle ronde liedjesboeken en wordt standvastig door de socialisten gezongen, want hel *s hun lied. Dit natuurlijk om te bewijzen dat ze tegen den godsdienst niet zijn Zekere citoyen, Capron, provinciaal raadslid in Henegouwen, schepen van onderwijs te Jemappes, schrijn in eenen omzendbrief De vrijdenkerij heeft op korten tijd groote vorderingen gemaakt .Wcrr dan ooit moeten wij den strijd voort tten tenen de Roomsch, Katholieke Kerk. Wij moeten alle middelen gebruiken om de werkende king volkomen aan de diraie veroordeelen van den Christtnen godsdienst te ontruk ken. Wot meer is, wij zijn vast besloten een geweldigen oorlog te voeren tegen gelijk we ken godsdienst. Een omzendbrief van dien citoyen Ca pron noodigt de werkende klas uit nsar eei.e meting waar zal gesproken worden over burgerlijke doopplechtigheden, vrij denkerij,enz. In dien omzendbrief slaan ook de vol gende walgelijkheden Ge moet goud, wierook en kaarsen hebben, groote en sterke monniken en halfmaagdeltjke nonnen. En de liberalen en socialisten durven 1 huilen dat ze tegen den godsdienst niet zijn. Onbeschaamde leugenaars, schaamte- Men wed nog dat de heer Vandervelde sociaiisii.-cu Kamerlid, in hei begin van den Kamerzitlijd van 1911-12, pater Van Besselavr beschuldigd heelt een neger, Bogambo, vastgebonden te heb ben met de armen kruisgewijs uiige strekt en uu beenen samengebonden. De neger bleef zoo een heelen dag ge bonden. Ook van een anderen neger, Botabain ilolo, aan handen en voelen gebonden te hebben. \olgcns de heer Vandervelde had Pater Van Besselaer die feiten bekend Pater Van Bcsseiaer bevond zich dan tn Congo; het duurde nog al lang eer bij vernam wat de heer Vandervelde tegen hem had ingébracht. Toen hij dal vet nam beeft hij gevraagd naar Europa te ni jgen wederkeeren, en dat is hem toegestaan, Hij is nu terug en hij heeft een brief geschreven aan den heer Vandervelde, om hem een volkomen logenstraffing te geven. Hij vraagt dat de heer Vandervelde zijn gezegden zou in'rekken, ofwel zou bewijzen dat ze gegrond zijn. Zal de heer Vandervelde zwijgen, ge lijk hij gezwegen heeft toen Pater Cam- bier hem heeft gelogenstraft Ja. bij zwijgt, doch pater Van Besse- lacr zal hem voor de Rechtbank doen spreken. r)ooiT DEpl Gewone aankondigingen per regel 2D ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. beste, onze innigste geluk wenschen aan te bieden ter gelegenheid der vereering die u te beurt valt als strijders van 1870- 1871, ingevolge het Koninklijk besluit, in date 21 September 1911. Deze vereering hebt. gij te danken, ge achte Medebroeders aan het voortdurend Werken der hoeren Sch, uiteten, voor zitter van hel Bondgenootschap der maat schappijen van oud-strijders 1870-1871 en den betreurden heer Leo Chomé, stichter onzer maatschappij en die helaas, te midden zijn streven, uit ons midden verdwenen is, vooraleer dq vruchten van zijn ^erk te zien. Laat mij toe hier hulde te brengen aan deze bijzondere vrienden die mei eene onbedwingbare krachtdadigheid en eene bijzondere geest van volharding deze be- looning bewerkt hebben. indien deze belooning LJ toegestaan is geweest, geachte Medebroeders, weest verzekerd dat zij niet zonder moeite be komen is. Dj afgunst heelt hqre rol gespeeld maar de gezegdens der afgunstigen die beweerden dat de veldtocht van 1870- 1871 enkel eene marche manoeuvre was, wordt gelukkig verijdelt door de afkon diging gericht na deze droevige dag n, aan het leger, ('por wijlen Z- M. Leopold II, en die luidde als volgt Met hel leger op voet van vrede te stellen, zegt hij, geeft hel mij de innige voldoening het te mogen bedanken voor den ijver en de goede gevoelens u van getrouwighejd dat het betoond heeft gedurende de gebeuretenissen die zich langs onze grenzen voorgedaan hebben. Bezield met den besten geest, heeft hel beantwoord aan de verwachting van het Land met de uitvoering te ver- zekeren eencr moeilijke taak. Ik be- dank niet alleenlijk het korps der officieren, maar al de onder officieren en soldaten. Deze laatsten hebben met eene ware vaderlandsche bereidwillig heid hun vaandel gaan vervoegen. Op het oogenblik van het gelukkig vredesbesluit, heb ik gehouden aan het leger te zeggen hoe hoog ik zijne diens ten schat en recht laat wedervaren aan zijne genegenheid tot het Vorstenland» Ten anderen, Gij belden van den dag, gij bijzonderlijk die deelmaaktet van het veikenningsleger, herinnert u den 31 Augusti en I September van liet droevig jaar, als wanneer gij de kannonnen hoor- det bulderen en bel knersend geknetter der geweervuren als wanneer gij de ontelbare so’daten opnam die verdoold waren of in ons land gedreven, kundet gij op deze ak clige oogenblikkeo welen wat er u te verwachten 3tond Neen, niet waar, geachte Medebroe ideaal RJjvViJ vVordt ders, doch gij waart daar oude strijders van 1870-71bezield met de beste ge voelens van zelfsopoffering en vader landsliefde, uwe harten klopte» en uwe bevende lippen waren bereid den kreet uit te galmen van Leve Belgie» en des noods te sterven. Het is dus aan u te danken, geachte Medebroeders dat onze begoederde land genoten hunne rijkdommen behouden, hebben dat or.zo onafhankelijkheid be waard is gebleven dat de grafstede onzer voorouders door de vreemde soldaten niet betrappeld is geworden en dat de wiegen onzer kinderen onaangeroerd zijn gebleven, ten einde aan ons geliefde Vaderland nieuwe Belgen van hart en ziel te verzekeren. Draagt dus, met fierheid, achtbare Voorzitter, achtbare Medebroeders, de decoratie, die u door Z M. Koning Albert geschonken is, als belooning uwer diensten aan ha. Vaderland bewezen, en neemt elk oogenblik te baat om bij onze landgenooten de vaderlandsliefde aan te prediken, bijzonderlijk bij de jonge har ten aan te leeren, dat de voorbereiding lot de oorlog eene dringende plicht is voor een kind van Belgie, indien het eensdaags seen vreemd vaandel wil be groeten, geene opgelegde taal spreken, de uniform dragen van eenen verdrukker na geweigerd te hebben de nationale uniform aan te trekken. Weest indachtig, dat een sterk en wel ingericht leger, eerbied oplegt aan de oorlogzuchtige!! en hun alle neiging ontneemt het land te overwe d'gen. Daar om moet het kind een manhaftige op voeding genieten en weten dat eens daags, willen of niet, 'de wapens zullen moeten opgenomen worden, indien wij willen Belgen blijven, waardig van onze voorouders, waardig te genieten van de weldaden en de vrijheden die Zij ons hebben nagelaten. Ik laat mij hier nog toe de woorden te herinneren uitgesproken door onzen be minden Vorst Z. M. Albert, op het vader- landsch feest der 73’ verjaring van het Regiment Grenadiers op 23 Juni II, Hij sprak in dezer voegerHet leger en de natie moeten elkander eene weder- zijdsche vertrouwen toedragen. Mijne plichten als Staatshoofd indachtig, doe ik een warmen oproep tot onze officie- ren waarvan ik de hooge waarde en het diep geweten ken, opdat zij zich I met I chaain en ziel zouden toeleggen aan de opleiding der kinderen welke de Natie hun toevertrouwd, en ik koe- ster de hoop, dat deze Natie, hoe lan- gcr hoe meer, met een helder oog op de toekomst, de verheven en gebieden- de verplichting, zal beseffens die hare onzijdigheid zelf haar voorschrijft ’t is te zeggen die van steeds hare op offeringen op de hoogte te houden van /Vr> Vuor de Stadfr- 3.00 Met de PoMft’ 0.00 1 ;-.tzi iiü' i lijk nummer Hl c. Men M'hrtjt! m bij den Drukker-liitgevcr en in tie J (i.'tliiiievleii. L MKl VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG PBO» R w n I -X O Q m-rmi-r A.M -ECO L<F D ra i SLG'EN’ m^UpAUc affichcn bij ons gedrukt, worden EENS onverguld onge ilVj^ ncmen De aankondigingen voor België en Buitenland beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door ;den OFFICE (DE PUBLICITY, Nicuwstraat, ?6, te Brussel INSCHBIJ VJ.JSTO Sje^US ü-.v-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1