I I w fe? M 1 Oi Van Soorten. uitgesteld tot 8 September - Onbewaakt. Algemeen stemrecht. THEATER STIPS. ,v--. 41. -ir» Smnja f! '<ws lag 28 higusti I-0.-2. Jrt I I ken zijn er aan toe te schrijven welke) j ernstige of levensgevaarlijke verwon-^ dingen na zich slepen of erger Log dfih dood En wanneer door eigen schuld hel leed veroorzaakt wordt, zeker het blijkt treurig maar de schuldige zelf draagt de verantwoordelijkheid, de ge- volg-n en de lasten. VERSGfMJNEND'P OEN WOENSDAG PI.J DE KINDERS RONHOMME-RYCKASEYS, Nieti poortstraat, 10 Veiifttë. Wie een aangenomen avond wil door brengenmag niet nalaten het theater STIPS, op de i ischmarkt, te gaan be zoeken. Nooit ^"^STEpl doL ’’•ij <1.! Gebroeders RELGIË’S SPOORWEGNET. Dimk aan het Katholiek Gouvernement reist men in geen land tan Europa zoo goed koop als in België; Zeker, voor wal de lehgie der ijzereh- wegen aangaat, we staan aan ’t hoold niet, dat speek! van zells. vermits wij ’t kleinste land ih oppervlakte bezitten Duitschlaml staat aan T hoofd met 61,14$ kilometers; den bemerkt men Rusland met 60,148 kilometers; Frankrijk met 50,000; Oostenrijk mei 44,000; Enge land met 37.('00- Italië met 16,960; Spanje met 15.1'00; Zweden ;net 14,000 en Belgie met 9.000 kilmrtflters. Doch, wanneer men alles inziet en de. lengte van ’t spoorwegnet met de opper vlakte van liet land vergelijkt; dan staat Belgis aan’t hoofd. En dan rekent men nog de trams niet mêe. Ook hier in ons and beslaan alleen de goedkoope Werk- mansabonnementen en andere göedkoo- pere prijzeti voor Vervoer vaii reizigers, en koopwaren En dan durven de and Vaderlanders nog hunnen neus opste ken en ronken tegen ’s lands Katho lieke Regeering. ideaal alzi iiderhd. liumtimr -< liniti m liij en Drukker t'ilgever l.'i'i:- .1 Dlil- t ii Een man. een stem Ziedaar den kreet, het wachtwoord dat liberalen, rood", en groene socialisten, in hunne d ag en weekbladeren, op straat, in her bergen, in vergaderingen, in huis, over al waar men gaat en staal, laten hooren En waarom hoeven zij dees algemeen stemrecht Om wille van de rechtveerdigheid, van 'Ie gelijkheid, van den vooruitgang, van de algemeene welvaart van groot en klein, zeggen zij. Geeft ons het algemeen stemrecht, meenen zij, en alles zal gered zijn Alles zou gered zijn Wij integen deel denken dat alles zou in de war ge raken, ja, nog slechter gaan dan heden, kien neme Frankrijk tol voorbeeld. De blauwe, roode en groene helden schijnen hechtveeiwigheip en gelijkheid le houden als dezelfde heleekenis le heb ben. Nu, dit is eene tastbare dwal.ng. 'Zij herhalen gestadig dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, T gene oi ze Grondwet huldigt, en dal van dit oogen buk i el maar rechtvaardig is, dat alle man p gelijken voet word gesteld voor in t besturen des lands, hel maken der Willen enz. Maar als alleman van zijne geboorte af, kan gelijk zijn in zijne verstandelijke vermogens of gaven, in zijne lichaams krachten; wanneer allen evendeugdzaani en braaf mogen leven en gelijk 'zijn in deugu en zedelijkheid, dan en dan alleen, zullen jechtveerdigheid en gelijkheid in deze zaak dezelfde beteekenis hebben. Zou hel dan niet uiterst onrechtveerdig zijn alleman naar gelijke waarde te schatten Ja, onbewaakt dat is eene nooit ein digende reeks van berichten, welke dagelijks in ce nieuwsbladen voorkomen eu den vloeknaam zouden kunnen dra gen van onbeuaaki ooycnblik- Koevele en verschrikkelijke ongc'uk- ilET WERK DER KLOOSTERLINGEN Ui een onderzoek, door den Antivrij- metselaarsbomd van Belgie ingeste'dj blijkt dat de kloosterlingen in West’ Vlaanderen :- <Y T<r '<o n r rrr ist cT -<< Devotie aitnkolfdigihgeh pof H'gel ?>l| cl. Rechterlijke eerherstellingen per regel Cr. 1JH) Herhaalde aankondigingen. volgens overeenkomst. Maar wat zeggen, Wanneer het bhs door andermans schuld wordt aangedaan door anderen aan wie, bij geval; d*‘ zorg de waakzaamheid ovet ons levert was opgedragen, zoo als een stoomvaart maatschappij die aanneemt ons te ver voeren naar gindsche oevgts des Ocëaans of eene spoorwegmaatschappij ons en leven I eenbrengt waar wij willen, snel lend achter ‘t snuivend stooingevaarie langs de tweelinggslijo Laat kapitein op ultkijk slaan, laat machinist of stoker slechts een onbewaakt oogenbiik hebben en ze brengen honderdeti; neen, duizenden in ellendeeh dood. Meer anderen heeft de natuur ol de van' God gestelde orde opgelegd over soiiitigen te waken. De overheid eeuer stad of gemeente heeft zoo de zorg over hare inwoners, de ouders nebben die ovér h .nne kiti- ders. En tiaar mate de plicht krachtiger dwingt is de overtreding ervan meer pijnlijk; de moeder die baar k ndje van pas 2 ii 3 juich alleen laat, niet uit nood er toe gedwongen, maaromin de burnt even ten praatje te doen ot een potje kaflë le gaan drinken, in liet terugkeeren haar lieveling Vei dronken ot doodelék verbrand vindt, vergeet het nooit haar leven lang. Toch, al is T boocst treurig, 't ergs'e is hel nog niet. Zeker de arme moeder wringt zich Wanhopig de handen, rukt zich de hairen ui tiet hoold als ze neer blikt op het wasbleeke lijkje vat) wilt zoo even hog haar levenszonneije, baar geluk uitmaakte. De moeder kan zich evenwel I roosted God nam haar onschuldig kindje in zijn schoonen hemel op, en schenkt het daar een geluk als nooit de wereld gevel» kan. Maar wal duizend maal eiger is, wan neer te kort geschoten wordt in de waakzaamheid, niet over lichamelijk leven, maar aan bel veel verhevener net onsterfelijk deel des menschen O 'ii diepe wonde oi een doodsteek wordt toege bracht. En vreemd is ’t, maar helaas waaf zoo menig ouder zou ontroostbaar zijn als zijn lieveling verongelukte en T leven des liebaams verloor, maar koud blijft en gevoelloos als de ziel van zijn kind met doodend gifl bedreigd is Ais T kind speelt aan den rand van een diepe gracht, a.S irj' op den w-:g loopt waar een auto komt aangesneid, Maar wie er nu toch dwaas genoeg om te durven houden staan dat, op sociaal gebied, hllemmi dezelfde Waarde bezit AIS e. mi Weitefi te maken zijn, als er erns'ige maatregelen te nemen zijn, zal men dan een domme kerel, zonder eetiige geleerdheid en ondervinding; ergens een groenen koejongen, op den- zt- Ideli ra g plaatsen als iemand die door studie en ondervinding daartoe be kwanmbeid bezit f Nog meer door zijne stem lahkt de kirzUl' aati alle wetten die men verplicht is te maken voor huishoudkunde, onder wijs, tin inciën, spoorwegen nijverheid; koophandel, enz., zal men durven bewe ren dat een domme roode, blauwe of groene kneukel even bekwaam is als i -niiind die zij-i leven in studie, werk zaamheid en omicivinding heelt doorge- bracht ’l Ware te dwaas Immers ziet tneb niet dat de politieke pa tijen altijd en in alles hunne bekwaamste en ervarendste mai.m-n vooruitzetten Zijn het dön niet bare hekwn.miste, hare ervarendste leden die zij naar olks- kauier. Senaat, Provinciale Raad, Ge meènteraad zenden Ohs tegenwoordige kiesstelsel heelt daar rekening van gehouden nianr p zulke Wijze, dal zij geen enkele klas der samenleving schendt ot krenkt. Wij heb ben bijna algemeenslemrecbt en waarlijk de mii. geieefdt-u tonnen bijna de meer derheid in de kiescolleges. Maar als men dan toch de sociale waai de van de kieners niet erkenm n wilt, men geve dan ook hel stemrecht aan de vrouwen welke het niet all-enlijk uil na uurlijk recht mogen bezitte» maar ook uit kracht der Grondwet welke huldigt Alle Belgen staan gelijk voor de Wet VBUR.N’E, op de ischmarlil. j haalt vader of moedercl iiiirtsiig térug; maar als het Speelt mei slechte Vriendjes en Vriendinnetjes hls slechte omgang of vuile boeke i ol wölk ander gevhar dert kleine bedreigt ’t is alsof diezelfde ouders stekeblind zijd. Het publiek in ’t algemeen genomeri. juist zoo. Een schoütvhurggeboüW. eene fabriek die hiel voldoet aan déti eisch van veilig heid, die geen branduitgahg heeft; eert hindernis op deri openbaren Weg irt T hachtelijk düistet tiiet verlicht; eenë gevaar opleverende nijverheid in be woonde wijken; zb wekkeii terecht alge- meenen alarm, e* gegrond» klachten over dc laakbare achteloosheid der Over held. Maar dubbelzinnige tóöheëlstnkkeh; films die ziel en onschuld moorden, moet diezelfde Overheid, naar veler mee- iiing ongestoord vërtoomm laten; eu als eene moede: toch baar kind liever opsluit in eehe kamer dan bet bloot të stellen aah een ongeluk buitenshuis dan lacht en spöt men. De onbewaakte oogetibiikkeh rlü; Overheid en Ouders inogëti bet wel be denken, zijn verreweg de ergste; dë schuldigste. VaN COILL1E insisiniai, Rousselaere. Voor dr >.u<J ir. N.Dtl Met Posi Ir 6 99 Mei. M-lmili in bn en Dnikkei l'ilgevm en in i-W' I t )J J I j H w> rwt BB i\»i „.Wc aMchéti Bij oris ceHrukt. vVnhlen EKNS önv rgeld ongé ■Ml nemen Pé aankondieiniién v<» •<- Retire m Ru tetibnU bói je VI lamlérén.iiitéezonderd) wordêri ontvangen dtfór dcil Ol-’HGE Ol'. rtlUI tClTl'. Niéuwttraat, ?6. te llüssel -TMWIMI r S- IrlJliJ ZIN U S IJ -S 1 t i :.tz< I. niii- nu-i II'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1