I fM 'jj De moeders en de beroepskeuze. LG pfêL t* itffhFg» l<iof w 42. /Vr, kuSKW Het ideaal Rijwiel Wordt 19? 2. (19 haMHHf. I i i Bij de Gebroeders VAN C01LIIE Oost st raat., Roust elacrn. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJ DE KINDERS BONHOMMF-TIYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10 Veurne. ^^COOC’qJ tr. 5.00 fr 6.00 10 c. in aaxs Voor de Siad Met de Post I’m afzonderlijk numinor Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en alle postbureolen. I^COiT DE|J ,^"^STE^ D°l- NIET TEGEN DEN GODSDIENST. De heer Vacdervelde zegde Zondag in eene meeting dat bet hem pijn heeft gedaan dat de socialistische werking zoo dikwijls tegen den Godsdienst is geweest Dus, de socialisten die niet tegen den Godsdienst zijn, o neen hebben den Godsdienst l.eoorlogd. In het nummer van Zondag schreef Le Journal de Charleroi, dal men eerst en vooral allen eerbied voor de Kerk moet wegnemen om in de socialis- tischejpropaganda te gelukken. Ze zijn niet tegen den Godsdienst, niet waar O, die valschaard* ,£$tL VOORZICHTIG In hi t bladje liet Algemeen Stemrecht. sta t gedrukt De socialistische Kamerleden en an- di re mandataris» n hebben besloten hij hut uitbreken der algemeené werksta king de he'll van kun traktement af to slaan. 7ij welke daarbuiten nog geld ver dienen zuil n met dit ook hetzelfde doen Schoon zult ge zeggen, broederlijk Maar waarom dan wachtten die heeren gezellen, stortingen te doen tot dat de staking uitbreekt; waarom beginnen ze niet met te storten van nu af, gelijk men de oflrciëele onderwijzers heeft wil len doen Zé wachten tot dat de staking uitbreekt h dat misschien omdat ze verwachten dat ze nooit zal uitbreken Ën als ze niet uitbreekt, wat zal men dan doen met het geld dat gestort werd; zal het weergegeven worden vraagt Het Fonsenblail. Handels en Nijverheidskamer. LIJST der reeds aangekochte prijzen voor de TOMBOLA der Tentoonstelling, 6 stoelen Thonet act jou. Zetelstoel in leder. Kapstok mrt spiegel Regulateur Westminster, Gesmeden inktpot. 2 Palmiers. 6 Kochias. Reiszak in leder. Mannen regenscherm. Vrouwen ld. Prachtigen album. Bord in lak de chine. Bord in fantaisie Jardiniere in korer, 100 flesschen bier. Kist fijne cigaren. Kolïijslelse! in nickel. 2 koperen prachtvazeo. Fijne strooien mat. 4 paar beste vrouw- of mansbottiseïï, 2 gr. dozen I este kofllj. 12 dozen amandelbrood. 3 coll van 20 muziekstukken. 10 Boekwerken G. Wybo. 2 velolantaarns. Eene schoone heer of damekostuum. 2 gr. flesschen reukwater. Keus majolifektichels. Zilveren (Miel C") middentafelsluk. Men herinnert de belanghebbenden dat de prijsloting der tombola zal plaats hebben op ZONDAG 29 SEPTEM BER, om 2 1?2 ure namiddag, op het Paviljoen. Er zijn nog loten te bekomen hij de leden der Ilandelskamer en aan de deur der Tentoonstelling tot 15 September ER ZIJN nu ook al liberalen die met het Z. A S den spot drijven. Zie nu, eens, zegt de liberale Caril- Ion. van Oostende, waar die schoone, hoogverhevene politieke gelijkheid ons gebracht beeft, want met Z A. S zou het nog veel slech er zijn... Ouder het cijnsstelsel heb ik lieden gezien, die 100 fr. weigerden, welke men hun aanbood in ruiling van een ge- teekend briefje. Nu zijn 2 franks en een pak bonbons genoeg om de stemmen te koopen. Ook ben ik niet verwonderd ge weest zeer overtuigde partijgangers van Z. A. S le hoeren verklaren, dat sinds deze laatste vijf weken, hun geloof in het Z. A. S grootelijks verzwakt is... dat geloof ik.,. Dus liberalen die zich tegen he*. Z. A. S keeren 1 Wat zullen we nog al zien om moed in als hij mei zijne kleine zor gen en khchten komt. Weel ge zijn be ft ouwen te behouden in kleine dingen, dan zal uw kind ook in groote moeielijk- heden en zweren strijd bij u komen om hulp en raad. ACHTER DE ROODE VLAG. In de provincie Luik denken de socialisten voorzeker dat zij reeds volop meester zijn. Te Herstal werden de leerlingen der gemeentescholen nfesr de prijsuitdee- ling geleid, met de roode vlag aan het hoofd, en nog wel juist op het oogen- blik dal de jaarlijksche processie uitging Te Ans zal. naar het schijnt, de prijs- uildeelir.g aan de leerlingen der ge- meentesjio’ m plaats hebben in het Maison du Peuple. Men ziet daaraan wal er van de vrij heid van onderwijs zou geworden, mees ten de karlel'isten ooit meester zijn in ons land. Alleman zou willens of niet, echter de roode vlag moeton loopèn. Moeder, ik wil dit of dat worden. Hoevele kinderen komen niet in hunnen laatsten schooltijd met dezen wcnsch tot hunne moeder. En welk moeilijk vraag stuk opent zich daarmee voor de ouders. Hier moet vooral de moeder ernstig ei go'd n'denken over de gevaren en vi >r uitzichten van het door haar kind gewenschte beroep. Neiging a.leeti moet niet den uitslag geven bij dh beronpskeuze, al is zij ook een der voornaamste punten. Want men mag een kind niet tot een beroep dwin gen, waarvoor het geen zin heeft; daar door zon men zijn levensgeluk in ge vaar brengen en zijne natuurlijke ont wikkeling storen. Wie niet gelukkig is in zijn beroep die zal ook zijne beroeps plichten slechts met tegenzin vervullen. Beroepsvreugde is zoo noodig als dc zon in de lente. Maar soms hebben de kinderen wen- schen. die'ouders met den besten wil der wereld niet kunnen vervullen. Dan moet de moeder het kind aan ’t verstand brengen dat het dien wensch moet laten varen. Dal moet zij niet doen met harde woorden en kwade luim; het kind moei toch al een zwaar offer brengen door aan zijn lievelingswensch vaarwel te zeggen. De moeder moet op liefdevolle wijze het kind doen begrijpen, dal. de kosten van dat beroep niet opg< bracht kunnen wor den of dat het kind er niet krac >lig ge noeg voor is, Er zijn tal van ouders, die er slechts op letten, dat hun kind zoo gouw moge lijk geld naar huis brengt. Zij sturen het daarom zoo vroeg mogelijk naar eene fabriek of in eene betrekking waar het 4 September Gewone aankondigingen per regel 26 cl. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. I 00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. onmiilde'ijk iets verdient. Zeker, er zijn gevallen waar hel niets anders kan, waar de Killere nood de ouders er toe dwingt. Maar er zijn ook ouders die zoo handelen uit. zelfzucht, die zegg< t> We wiben ook wal trekken van onze kinderen I En daarbij wordt de toekomst der kinderen geheel uit hel hel oog et lorei). Moeder, als ge bet cenigszii s kunt mo gelijk maken, al moest ge ere,fleren voor brengen, zorgt acht op de eerste plaats dat uw kind wal leert. Het is toch heel wat beier, dat uw kind later als merstcr- knccbl, ais geleeid ai beider in een geach te en goed betaalde betrekking is, dat hij als los werkman, nu eens hier dan weer daar een karig lom verdimt. Uw kind zal met meer lust en vlijft werken als het en vart doel voor oogen heelt. Een flink beroep, goede vakkennissen, da is dc grootste schal die dc ouders aan een kind kunnen geven voor ’lieven, Een oud spreekwoord zegt Honderd daalders in hel I oofd zijn meer waard dan duizend daalders in de hand. Naast de neiging tol een beroep moe ten echter ook de lichaamlijke en Geeste lijke krachten voorhanden zijn. Kinderen met zwakke oogen deugen bijvoorbeeld niet voor een beroep, waai bij de oogen bijzondere eischen worden gesteld. Voor jonglui niet zwakke borst kan een ver keerd gekozen beroep de tering tenge volge hebben. M< nschen, die een hartkwaal hebben, mogen geen zwaar beroep kiezen b. v smid, molenaar, brouwer, enz. Het zou ook verkeerd zijn, om een kr d. dat niet vlug is in T loeren, tot de studie te over, reden. Hel is zooals gc ziet lieve Moeder, nog al moeielijk '*m uit al de beroepen een goede keuze te doen. Weet ge zelf niet het juiste te treffen, vraag dan den on derwijzer en den zielzorger om raad, zij toch kennen uw kind cn zijne bekwaam heden en zullen wel zorgen voor zijn levensgeluk. Is echtei de keuze beslist, dan is het de zaak een goeden baas te vinden. Moeder vertrouw toch uw kind niet aan den eerste den beste maar let er op, dal hij bij een flinken, kunstigen en eer zamen haas komt. Stuur uw jongen niet in de leer bij menschen die hem als leer jongen of als kindermeid gebruiken, maar bij een patroon die hem zelf onder wijst en die lel op zijn gedrag en zijne gezondheid. En dan, lieve moeder eer uw kind het ouderhuis verlaat, moet ge ’t wij-en op de gevaren, die het daarbuiten inde wereld ontmoeten zal. De veranderde levensomstandigheden zullen den jongen leerling toch reeds zwaar genoeg vallen. Spreek hem daar- W-jfcO-M. )E PUKLICtTÉ. Nieuw:traat. ?6, ie Brussel I ■Wrxacvxr»» .vcjk* /W.r>v» jiucc«*f?»i.uj»WMi j u r———m u un rr— i iin i-1 1-»--^- ?<r IN‘-'CJIHIJVINGSrHlJS -- nigrC!E3M i - Van Soorten, A. 1ST KO 1ST OI CS-1 UNI Kl IN fpj-^i»Alle aflichcn bij ons gc Irukt. worden EENS onverguld otigü nemen Oe .unkondu’inpen vo >r Belgie en Buitenland 1-eidc Vlaanderen uitgezonderd, worden ontvangen door den OFFCIE v-'Ó 4-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1