KOMEDIE THEATER JAN ONGELUK Iets over een boeksken. NESTLE’S KÏIÈBéB; Waarom Jxkl. 'fri' DE KLAUW DE WRAAK VAN EEN BLINDE l'e pijn. x-iicrsrr Standplaats op de Vischinas kt. STAD VEURNE I t 1 I aan. h. u2 Alles wordt duurder, Alleen blijft <le prijs van juist liev r i niet 3 SCHOONE POPPEBOLLING met de gaaibol voor verscheidene schoone prijzen zooals ceno Hesp, een koppel Kiekens, een Konijn, enz. in de herberg de Vooruitgang, hij Jules Pil Albrecht, Zondag op 6 Ociober. I l< I NEDERLANOSCH Bestuurder J. F. SÏ1PS, van s’ Herlogenbosch opvoeiing van de volgende stukken. Er zijn nog lot. n leden der Handelsk; nu -t en aa i der Tentoonstelling tul 13 S«-j tember aanstaande. Do niet verkochte nummers zullen desnoods voor rekening d< r Handels- kamer gehouden worden. maakt de wascht gremakke. Officièele markt van Veurno. Botermarkt (pei It Sept pujö p. 26, Ter gelegenheid van Oosthoek Kermis PRIJSKAMP IN’T RO0KEN ter herberg In de Pink, op Zondag 8 September, om 3 1/2 ure namiddag, bij Aug. Ihtpagm, Pannekahijde. Hoogste Midden Leegste Lieten BURGERLIJKE! STAND VAN VEURNE Geboorten. 4. Debrnjne Elvira, d. van Hendrik en Vandcndriessche Maria. IKieweg |Nieup. 7. Willacrl Germain, z. van Hector en Roonefaes Sylvia. Ooslvcstenstraat. 9. Mortcbz At.loint tie d van Thoefiel Diericdx Antonia. Iloogboogstraat. 8. Devree Patnphiel, timmermansgast, te Wulpen met Maesen Auguela, strijkster te V< urne. Pyson Juiiaan timmerman te Veurno met Cremer Helena, naaister te Nieupoort Joncbcerc Hector, brouwer te Vournu met Bnuden Augusta, bijzondere te Pervyse. 7. Degravo Maurils, kleermaker geb te Veurne II Juli 1891 met Deywel Maria, zonder beroep, geb. te Veurne 22 April 1889. Sterfgevallen. 2. Veile Josephma, werkster 41 j. m. Hospitaal. 4. Debruyne Yvonna 18 d. Handbooks. 0. Declerck Karet, gemeenteraadslid, 62 j 21 d. échtg van Ralhé Irena. Kaaiplaats. Fr l.oO de doos. lijk en grieft het lijnvjaxd I den frischen en aangenamen i geur van den buitenlucht, k j-.i ij ai Bij koninklijk besluit wordt de 'Nijverbeidsdecoratie van 2’ klas verleend aan sieur August Goudsmedt, brouwers gast in de brouwerij Sint Jozef, Veurne. -- M. Jos. Léper, zoon van Wijlen C arles Leper wordt secretaris benoemd <1 ‘i’ Nootdwatering. Onderlinge I'ljslai il Het bijzon der eeretcet en van I' of 2“ klas is toege- l? nd aan de volgende inwoners van i in nr t n ombggi iide \;m 2 klas aan de herren P. Atnééu Wülvmngh••m. G Chieux en S. Declerck, Oostduin- l.iTke. E Cornell's Bulscamp, E. II. De Baene Hulscamp. K. Deblieck en K. cappellè. F. Demaziere, Steenkerke. O. Faict Wulpen. E. George en J. Tahoa Beveren aan- IJzer. tl. Ileindryckx l.oo. A. Ketelers en D Versly'pe Pervyse. J. Moi tuyne Ramscamppe.lle. K. Siorlion Pollincliovu. A. Poucbele, Gbyverinchove. mei k mei draagt. Mnu tipjjunT landbouMiia- HLUU Viaa^L chienenfabriek van VICTOR FEYS-VAN HEE, Statieplaats Veuine» twee bekwamde smidsgaslen en een wagenmaker, goeden loon. DONDERDAG 12 SEPTEMBER I J drama in één bedrijl. Daarna I blijspel in drie bedrijven. ZONDAG 15 SEPTEMBER. of de Misdaad op de Zwarte Buts drama in 5 bedrijven. daarna. De driftige huisknecht, blijspe I in één bedrijf. MAANDAG 16 SEPTEMBER HET KINDERKLEEOTJE drama in één bedrijl. Daarna 1 Dat heeft Mijnheer van Boven gedaan I blijspel in 3 bedrijven. I DINSDAG 17 SEPTEMBER I GODELIEVE- I naar «Ie Legende van Godelieve van 1 Ghistcl, beroemd drama in 7 bcdiijun. Zie verder de programma». Zondags aanvang om 7 uur. In de week om 8 u. j Prijzen der plaatsen Isle plaats Ir. 1 30 I Tweede plaats fr. I. Heide plaats Ir. 6,59 I Kaarten kan men op voorhand beko- I men, aan het theater op de Vischuiaikl. Een boeksken, dat reeds veel gerucht gemaakt hielt en, wie weet, misschien I er nog meer zal maken, is, zonder twijfel, dit welk voor titel draagt; Raadgevin- I gen voor Jonggehuwden» door P.Robcr- I lus, Minderbroeder Capucien. Doch waarom al dat gerucht Ziehier Eenigen zeggen vlakaf dat I hel een slecli’ en schandalig boeksken is, I onweerdig van door eeuen priester ge- I schreven te zijn; andeieo gaan I zoover niet, doch zij zouden I I gehad hebben dal zoo een I oeksken I uitgekomen ware; eindelijk, aml< ren keuren bet goed en zeggen aan alwie 't I hooren wil, dat het hoog tijd was v.m I eens de waarheid bekend te maken en 1 het kind bij zijnen naam te noemen. Wie zou er nu gelijk hebben Laat I ons zien. a)Wie zijn dezen die Jdil boekseken I alzoo afkeuren Niemand anders dan de pliclitigen Ja I de plichtigen, ’t is te zeggen, dezen die I aan do plichten van den huwelijken slaat I te kort blijven, vallen dit boeksken I En onder die plichtigen vindt men niet I alleen geuzen en goddeloozen, maar I eilaas ook nog menige katholieken I Geen wonder dus dat er langs alle kan- I ten zooveel geroepen is geworden Ware J hel niet veel beter geweest vin slillekens te zwijgen en van leven te veranderen Roepen en tieren is gemakkelijk, alkeu- ren en veroordeelen is ook niet moeilijk, maar heelt men daarvoor gelijk. Is het kwaad daarmee vord wenen on is men daarom min plichtig? Gij allen, die plichtig zijt, leest eens men bij voor- Topbronnen door het lejte voedsel roor jirje idnderen itceti» OöVii^HiLft, en voor rijk en am g«cUV. e Beter en goed Looper als koemelk. I te bekonan I ij de aandachtig dat boeksken. ên, tlnul i r ïe’R de deur in dat met de waarlr id t.iel ourreenkuinl geelt er ons de. bewijzen \;.n en wij zul len met u dit boeksken vr-roordeelen. b) Welken zijn dezen die, uil.o wel niet open'ijk alkruren, toch ook niet goedkeuren Dezen, die weinig of niet met de zaak bekend zijn en niet welen hoeveel kwaad er onder dal opzicht gebeurt of, weten zij hht, die benauwd zijn van hunne eigene schaduw. Wel hoe men zou moe ten zwijgen en alles aan het kwaad toe laten Roept dat geen wraak ten hemel De Zaligmaker zegde ook de waarheid en men zei van Hem dal bij veel te ver ging en te streng was. Doch later moest men bekennen dat Jesus nog niet strefg genoeg was. Zal men later ook niet moeten be klagendal men to veel aan T kwaad heeft toegegeven Maar dan zal ’t te laat zijn I Gave God dat alle bravo menschen mee hielpen om de kansclm kwaal te bestrij den en onze vlaamsche christelijke zed. u te bewaren c) Eindelijk, er zijn menschen en nog al velen die bravo geroepen hebben toen zij kennis hadden van dit boeksken, en de leden waarvoor zij zoo g.-’ukkig waren was omdat dit bóekskeu de menschen wreekt en verdedigt die, ge trouw aan hun christen geloof hunne huwelijksplichten nauwkeurig onderhou den, niettegenstaande somtijds Let at- keuren en bespotten van vriend-n en kennissen, js zelfs, van eigene familie- Welnu, vriend Lezer 't is dal boeksken welke wij u allen aanbevelen. Het l»e slaat in T Iransch en T vlaamseh en ts n enzen burcele te verkrijgen aan fr. 0 40. Mocht het bij alle getrouwde tnensch n te vinden zijn 3 30 3 10 2 90 2 80 2 90 Vermote, Ave- Waarom wordt het Topvyater ile gemoésheeren aanbevolen Omdat iedereen weet dat hel wereld beroemd n Tupbronnenwater ECHT bronwater is. uilsprutlende op T hoogste van den berg Top en voor iedereen zichtbaar. Omdat de grootste scheikundigen door ontledingen bevonden hebben dat TOP- i’.RONNEN het zuiverste en het meest spijsverterend van alle tafelwateren is. Wilt gij dus aangenaam en lekker t.ilelwdier drinken, zuiver en parelend a's kristal, vraagt «TOPBRONNEN JFill gij een zoeten, verfrisschenden en gezonden draak die volstrekt zuiver is, ui plaats van limonade, mengt zeil bezienstro.ap of iets dergelijks me*. TOPBRONNEN L-E JICHT. Een jicl.l kiisié is den nóodkréet van liet stelsel die het urinezuur niet meer kan afdritven. De nieren (gcw. nde(i) bezwijken onder liumm tnak het m ine/.tmr ontbindt zich iu onoplosb: ete piodui ten m zet zich indegewiichten De meest aan gevallen is zeer dikwijls deze van den groüteu leen. Deze ver ckrikke'ijke pijn is ongeluk kiglijk niet altijd door verwiding toe- keus voorgelonpen die zi-er dikwijls toe laten de ziekte af te vm ri n zooals rug pijn: lastige vertering, n’ aanhoudëhdb dommebgbeid, tonde wateren die een ziuksel vcige'ijkl aar aan vermorzelde ka ret Isteen nalaten, .afwis«e;ii'g van algang ei' verstoptheid .-cltede lioofdpijnen. ’t Is vooral des nachts dat dczi h-’rpe tiijn uitbreekt. Den zieke gevoelt e« ne onuitstaanbare pijn in dét; grooten leen, men zou zeggen eenen yselijken beet of eene brnndwt nde. De krisio vergezeld van ver’e ings tro beien kan naar bet hart ol de h r sens stijgen, gevaren van hel allergroot ste belang. Van af het V'-rscbijnen van een der hierbovenstaande kenleekens is het dus dringt nd noodig ze t rustig te bfhat.de n om a'zoo di inwikkdingeit tier ziekte, die zelfs al.er geiamhjl.si kunnen zijn l«. vermijden. De Foster Pillen voor de Nieren (Veur ne Apotheek Itl YSSEN Groot- Markt), geven aan de nieren de kracht I et urine zuur af te voeren. Lelt it.-n |1( t verande ren in onoplosbare producten voorzien dus do jicht krisiën ir.e'. hu ne inwïkke- lingcn en kunnen niets anders dan goe den invloed maken oj> de vei klaarde krisic vermist zij zttverkorl en de .pijnen verzacht. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, G doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor'België Engelsci'e Apotheek Ch. Delacre, 61, CoJdehberg Brussel. Vraagt on eischt wol de echte Foster Pillen voor de Nieren; wei - get I. ot doel II je. n 1 bela eti al hetg-t i u liteilièvëiisstüandü A. V. 9 ---- Handels en Nijvet h-idsktimtr. dt r reeds aangekochte prijzen voor de TOMBOLA der Ti ntoon-lelling. 6 stoelen Thonel aeijuu. Zetelstoel in Ieder. Kaps'ok met spiegel Regulateur Westminster. Gesmeden inktpot. 2 Palmiers, 6 Kochias. Reiszak in leder. Mannen regenscherm. Vrouwen id. Prachtigen album. Bord in lak de chine. Hord in fantaisie Jardiniere in koper. 100 flesschen bier. Kist fijne cigaren. Kotlijstelsel in nickel. 2 koperen prachtvazen. Fijne strooien mat. 4 paar beste vrouw- of mansbottinen. 2 gr. dozen I este kofflj. 12 dozen amandelbrood 3 coll van 20 muziekstukken. I0 Boekwerken C. Wybo 2 velolantaarns. Eeno schoone heer of damekosluum. 2 gr. flesschen reukwater. Keus majoliektichels. Ziiveren (Miel «N C”) middentafelstuk. Men herinnert de belanghebbenden dal de prijsloting der tombola zal plaats hebben op ZONDAG 29 SEPTEM BER, om 2 I/2 ure namiddag, op het Paviljoen. it a .TtAfil Vilo) I i jze.: tl n V t H uwelljkcaankondiglngon Huwelijken 1h ieder apotheek on goede kr uide uiers winkel. MM I - - - - THMkJltMXlQjLL V /-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 2