WIELRIJDERS! ffl Tevreden zijn. Wee (fe neringdoende Burgerij Algemeene Tijdingen* 0 t Af' 69 Jaargaiigt Kr, Maatschappij i£ Florae gwipd O iFirfiisdctg ï8 S<p'tinker I9J2S BElHCItT. 4^ Bij d» Geb' I 1'; v v\ con,i je >1 I VERSCHIJNENDE DEN WÖRNSÓAG rIj DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Ntcdpoorlstraat, 10, Vciirrie. dooiT DE|J ^STeP dqL 10 C; en in Begrepen neririgdoëiïdc Burgerij Nu iö cög int er Hel örtlöwobrd der socialisten luidt De neringdoende Burgerij moet dood Zaterdag eh Zondag hielden de socia listen een Congres te Jolimonl, in llene- gouw. Dé wi.-nsth werd ér üitgedrukt dat in alle steden en gemeeii’en sociaii tche toöperaü ven zoude!i gesticht wor den, die alles zouden verkoopen zoodat de sociosnaar g ene ander winkels zou den moeten gaan. Al die saineiiwcikeilde winkels ol coöpratieven zouden in eenen bond ver- eeuigd worden, dié voor tulen aankoopen zou doen. Op die wijze zouden de andere winkels niet kunnen mededingen en zou de eéne wat vroeger de andere waft later moeten sluiten. Bemerken wij lét lóóps dat’ dé Aalster - Sclie roode winelpolitiekers der Saskaai reeds van over «enige maanden, het ontwerp héb eii vooruitgezet rlhïer in de buitengemeenten coöperatieven te streg- tèrti Wij iierlialen lit t Wet zegt gij van du a les kleine winkeliers en kandelaars? Wal Jankt l van die reedt: i’óenschen- vriendt-n, vair die gelukkigmakers die uit po'rtiekc berekeningen en ik zucht U niet vréiiw en kinrfeCt n tot deii bedelstaf willen doemen. En n.en beirrerké Ifet Wel' dat tal van liberale nering'lomers met hunne arts vijanden sainei gaan ze uit godsdienst baa' o wrok in de banden werken. Zoo mirt als' hunne katholieke nied. dingéfs zullen zij gespaard blijven va omjrrg u g en zoo hunne loekeloo'e handelwijze’ bekoopen indien zij zich niet onderling vereenigen om zich leg n die verdelging der socialisten'ml ai hunne krachten té verzetten Voor de Stad,r- -60 Met de Post fe 6.09 Ten afzonderlijk nummer Men schrijft ih bij tien Drukker-Bilgever alle posthureelen. Hef ideaal Hoe meer wij vooruitgaan, boe meer der en sneller wij voorwaarts willen en hoe minder wij met de vork regene toe standen tevreden zijn. Ofschoon wij nu alléh barons- zijn tegen onze'ouderen van voorheen, en er geene vergelijking te maken is tusschen de menschehkinderen van nu en die van over 70 jaren, moet gij daarom niet ge- looven dat er minder ontvredenen zijn. Integendeel. Oiïzé voorouders morden niet; zij kenden of wisten niet beter eh behielpen zich met ’t weinige dat zij had den. Nu onze streken met spoorwegen, met steenwegen, met vaarten en kanalen, ten overvloed doorsneden zijn, nu de telefoon telegraaf draden' boven onze hoofden gespariheh th de afslanileil voor hel woordelijk óf persoonlijk vei' keer ^letterlijk weggecijieid zijn, nü lij hiön minder tevi'ëdeii dim te vón-ii. ’t Is aardig al de kinderen van Aibitii schijnen bedorven kinderen te zijn gé- wördett; bied bun de sterren aan, 2ij zullen er de m'a'ittt bij vragen, en zoo gij hun die nog ge ft, zullen zij eriidg tfd zon bij willen nemen, zonder ven oógeu- blik ér óp h'a te dehkéli da/ wij die h’ièl missen kunnen en dat wij zonder haar volstrekt in liet dónker zouden geraken.' Zoo is de mensch, ofschoon de bééld Wereld op wieltjes loopt, dank aan de yelos, inotocycletfen, automobiele en afl- dere snelgerijen, zou men nog altoos rapper eu sneller willén gaan, é'ri töti toen morgen weer een tuig tiitvihdi dat in snelkraclït allé andere overtreft, zal men helding met gretigheid da- vat ten, al moésten' er zelf een honderdtal de armen eh b?enen bij breken; waag halzerij is éene dëugd geworden,- vóór uit is de weg wïch’teti o’f geduld kehi men niet meer. De tevredenen zijn de gelukkige//,- maar ze zijn de zeldzamen. Gewone aankondigingen per regel 20 d; Rechterlijke térhörstellingeh per regel fr; 1.00 Herhaalde Aankondigingen, vólgëns tivef'èenkQirtsi. r |Wr=^x>MIe affichen bij ons gediukt. WöMcn EENS onvermeld ÖpS' JftV.T - nernen l>c iankondisinpeti vó >r Belgic en BuitciiWb beide Vlaanderen Uitgezonderd Worden on.vangen door deti OFKIK >E PÜBLICITÉ, Nieliwstraat, ?6, te B ussel Wie, moest de algemeene werkstaking óitbarsten, er hn! meest zou door ie lij den hebben, zrjrt, voorzeker de nering doeners en de kleinhandelaars.- t Is de eerste meal nitf da’ de vernic- lingsgeesf v.m de socra'isten ten op zichte van de inrddenstitnders wendt aangeklaagd Door de vereeiïiging van alle nijver heden en stielen in eene hand zoekt Let socialism de vernietiging van a’Hen kleinhandel en dit bewijzen de ferteii die zich heden voordoen. Om eene algemeene werkstaking ge durende 6 Weken vol te houden zullen er millioeuen noodig zijn. Men spreekt van minstens 50 milioen; matir hou aan de kolossüfe som geraakt De werklieden moeten 'sparen en ge durende de werkstaking zullen zij het aldus moeten regelen dat ze in een huis houden van 5 personen met fr. 1 50 daags kunnen leven éh dat kunnen zij tolgcas Anseele.' De werklieden moeten dus, gelijk toen zegt, een appeltje tegen en dorst sparen. Maar hoe moeten ze dat doen. De roode fijn aards hebben het gevon den. De werklieden zullen moeten sou- chen knopen hij de fijnaards (zonder instrest) en als de werkstaking aan den gang is, zal men met die soueben brood en allerhande winkelwaren en kleederen kunnen koopen. hier te Aalst bijvoor beeld, bij de roode leeperikken of mol nalins der Saskaai’. De roode ieeperikken smeeren aldus hunnen- boterham langs weerskanten; zé stïijkéA' iniïestcn'op' vi’rt’ dé' Spaa’rc'en- Het Bestuur dér maatschappijFlora»' brengt ter kennis der ledert, daï dé ïiiedf'dïiigerS der Tehtöoh'stèlling van' gi'öenten, b’ó'enien én fruit, ingericht ó’p' ZONDAG 22 en MAANDAG 23 SEPTEM BER zich moeten doen inschrijven vóór 4 September aanstaande, bij M. MARCEL JOYE, secretaris der Maatschappij, té Veurrté.' M. Gerttil Catryssé, wordt leeraaf van rekenkunde benoemd i'iï dé Nijver heidsschool te Veürné. VEURNE. Güsraaf Degrieck 45' jaren werkman bij Madatrte wed" Zoete,- te Veurne heeft zich d« IG***, dezer, rond 7 ure ’s morgens aan dc balié der weide van M",e Zoete waar hij de kobien was gaan melken op gehaögen de oorzaak dezer zelfmoord is «nbekertd Maandag' avond om 6 1/2 uré alhier, een smertelijk ongeluk gebeurd. Aug Vaiidewóude, dienstknecht bij Th'. Waliengicr. kwam in de Ooslstraat ge reden en kreeg óen geweldigen stoot vaft de kar dat bij bewusteloos bleef liggen.- Ilij werd seffens de H. Olie loegediened1 en naa'r bet Hospitaal gevoerd, zijn ióé stand was zeer bédertkelijk. -DIXMUDE - Vrijdag narfit werd ér uit het magazijn der statie vorschillige pakken goederen gesfelen en Zaterdag morgend om 5 ure is de tram.' ontriggeld in de Woumenstraat.- ten en dah liehbën ze dok hunnen per cent i-p ile verkoelde warl'ii. Dal ge tuigt dat die mannen sterk voerde baat ;ijn eii dat hünne letis is; Hebben is heb ben er. krijgen is de künst En de roöde gaaien begrijpen liet niet De roode gaaien ftioeten allen r.ih hun- ne cf-öpeiatievcn aankoopen tot groot nadeel der neringdoende Burgerij. Nu z eliier hoe Lc Peuple bet hun voor .‘■clirijfl Welk iS die plicht in den Leden- ïi daagseln n >es and Doet uwe ^aukuopen meer dan ooit y> enkel i/i (i\ve Maatschappij en koopt et alles wal zij voortbrengt, alles wat >r zij verkoopt. Tiacbt meet dim ooit al üw gezél- lén in wc'rkliuis, l'abriëk. mijn en' bureel in dc coöperatieven in tc lijven. i> Z -gl meer dan ooit aan al de huis- moeders dat zij voor hunne 'aimkoopen geenen iihdere weg meer kennen mo gen buiten dien der coöperatief.- M.irtr a Le Pehple zégt nóg nicer, In /ijii nr van 5 September II. verklaart dit groot O’-gaan der'socialisten dat de tus- sc'henperaonen of neringdoeners en klein handelaars er niet noodig zijn en dirs dien- ii te verdwijnen daar zij een maat- schapp’.-'ijK'ii kanker zijn. Le People schrijft dus <c De lussclienpcrsonen zijn uilterst tal rijk in den handel en de diensten die ze bewijzen zijn klaarblijkend niet in ver houding met hetgeen ze ons kosten. Van (feu graaiitelc'r o' den verbruiker, hoeveel tusschenpersonen zijn er niet buiten den mulder en den bakker; van den koflkspiaiïtér tot den kofliadrinker eigenen dó tusschenpersonen zich 30 tot uU pef cent toe. Hel is zon iir heel dén handel; make laar, InisdelsTciziger, commissionnaris, bankier, verkooper. voortverkooper, enz, doen allen, in vcfschillige graden den prijs stijgen van den verkoop in' het klein-. De kleine verkobpers zijn door hun groot aantal, een nutlelooze last Waai' cmu in eene straat die maar zoo lang is, vijf of zes magazijnen die dezelfde artike len verkoopen. Het zyn vijf, zes huisgezinnen die moe ten--onderhouden, worden? vijf zes lokalen, boekhoudingen, besturen, te onderhouden en te bewakert, daar waar een groot, wel voorzien en ingcricht magazijn met mindere kosten zou vol doen. Tusschenp'ersonen en verkoopers in' het klein, zijn* door hun' groot getal EENBMA.VTSCtfA’PPELDKE KANKER.» Ooststrao:, R -us.-eiaci miaim.i irantmWMv;<r«tijwu’wör?w IbrSCHHI JVINGSPRIJS f n~rr~ -- --1— ■iHrnwimi Doet n.wëa p'rcht

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1