FLORA De toestand van Belgie. September 1912. 69 J aar gang /V>\ 7 'ocnsdag 25 MM. I. UITSLAG VAN DEN PRIJSKAMP. I. Tweede prijs den jurij: Louis Vlaeminck Omer Rommelaere Henri Vermeersch MM. Em Pil Leon Biernaert. Maa tsc hap pij VEURNE. MM. Florimond Seru Hilaire Joye Louis Vlaeminck Jules Van Risseghem VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEY8, Nieupoortstraat, 10 Veurne. X. Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs MM. Ch. Hallynck Henri Vermeersch Auguste Ilancke Eju. Pil Flórent Lanoye w (6 Stuks Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs Vierde prijs IX. Hilaire Joye en Florimond Seru Emile Pil Leon Beirpaert. Eerste prijs Tweede Derde VIII. Verzameling van allerhande Fruit (Bijsonderen Eerste prijs Tweede Voo« do $;ndIr. 5.00 Met dn postfr 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men scbtijlt in bij den Drukker-! itgever en in alle postbureelen. Eerste prijs Tweede prijs Derde Prijs Vierde prijs HL - Verzame’ing Peeren. (Bijzonderen: MM. Louis Boüten Em Pil Henri Vermeersch Auguste Hancke Florent Lanoye VI. Verzameling Appels (Bijzonderen Eerste prijs MM. Ch. Hallynck Tweede Derde Vierde Vijfde VII. Verzameling Druiven onder gla. (Bijfondereti MM. Jerome Barbier (Ed. Vanderstraete Henri Vermeersch gebracht Belgie dat tot hiertoe een land was dat veel kolen uitvoerde, voert er nu in; bel heeft geen brandstof inecr genoeg voor zijn eigen verbruik. 8. De gezamenlijke handel uitveer en invoerbeliep in 1910 tot 7 milliard 672 milliocn, terwijl hij in 1890 maar beliep tot 3 millard 109,millioen. Volgens den huidigen handel mag men de waarde van eiken Belg dooreen schatten op I0C0 fr. Deze waarde is in 20 jaren verdut beid. Indien de handelswaarde van eiken Russisclien burger evenveel beliep, dan zou de Russische handel tot 125 milliards beloopen, terwijl hij maar 7 milliards 250 millioen bereikt, dal is minder dan Belgie. De waaide van eepen Rus is dus maar 83 Ir. 9. De snelheid van den eronomisehen vooruitgang van Belgie gaat vooruit met een vlugheid die de bewondering aldwingt. Dat laatst is voorzeker het bouquet dat wij opdragen aan alle geuzengazel- ten, zoo kleine als groole. Voor kleine Bo’gen, zooals de Franschen zoo gaarne zeggen, voor- domme Belgen zooals onze geuzen zeggen is het nog zoo slecht nie ge... vlogen. Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs Vierde prijs VI. Gewone aankondigingen per regel 20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Evariste Dedeurwaerder Verzamehng Appels (Hoveniers en Boomkwekers Eerste prijs MM. J Van Risseghem Tweede prijs: Evariste Dedeurwaerder HL Verzameling Druiven onder glas (Hoveniers eu Boónfkweekers Prijs M. Evariste Dedeurwaerder IV. Verzameling van alleihande Fruit (Hoveniers en Boomkwcekers Prijs M. Jules Van Risseghe Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs Vierde prijs Vijfde prijs De laffe aanval op eenen priester te Bertrix. De ccrw heer onderpastoor Cordier, van Bertrix, arrondissement Neulchateau, kanton Paliseul, 27 jaar oud, die den 2 Juni laatst, den dag der kiezing, zoo lafhartig door een groap liberalen en socialisten werd mishandeld, dat de ongelukkige 2 ribben werd ingedrukt heeft na drie maanden bet gasthuis van Bertrix verlaten, waar hij door zijnen neef, dokter Cordier, was verzorgd. De eerw heer Cordier is thans geheel hersteld, doch wat wraakroepend is, dal is dat den ellendeling die hem het eerst heelt aangevallen en gekend is, tot hier toe niet werd verontrust. Zou sieur De Blieck, bij die, volgens De Volksgazet den hoer Minister van Justice interpelleerde over de zaak van Eysden (Limburg) nu ook niet wil len in'erpelleercn over deze zaik van Bertrix?.. Wij zullen het afwacht n.. De tentoonstelling van Groeten- fruit en bloemen ingencht op zondag 22 en maandag 23 September j door de zorgen der maatschappij flora in de ruime zalen van het gerechtshof onzer Stad, is onder alle opzichten volkomen gelukt. De be- Flora j, Op Zondag 22 September en Maandag 23 September 1912, in de Onder- en Roven zaal van het Paleis van Justitie, B. FRUITEN Verzameling Peeren (Hoveniers fn i'fiomkmeekers Eerste prijs MM. Jplek Van Risseghem Tweede prijs 1' II. C. BLOEMEN. I. Lot Chrysanthemen (25 Planten Prijs met toejuichingen van M Florimond Seru. II. Lot Begonias Bulbeux (25 Planten Eerste prijs: MM.Evariste Dedeurwaarder Tweede Em. DrapX1 Derde Florimond Seru, Die toestand is slecht, zoo zeggen alle geuzengazetten, maar vandaag zullen wij eens het woord geven aan iemand die onpartijdig is. Die iemand is het blad L’Action Econom que, dit de volgende bcsluif- selen hoeft getrokken uit het a Statistisch Jaarboek, elk jaar door het Ministerie Vat' binnenlandsche zaken uitgegeven. Het blad zegt De statistiek der misdadigheid staat nagenoeg stil daar de bevolking aan groeit. is er verbetering. Waaruit wij nu besluiten de geuzen gazetten, die zeggen dat de misdadig heid toeneemt, liegen wetens en willens, of spreken van dingen die ze niet kennen. Als die geuzengazelten die zoogezegde toeneming der misdadigheid toeschrijven aan de katholieke scholen, dan houden *e hun lezers dubbel voor den aap. 2. Het leven verduurt in Belgie gelijk overal elders; het is vooral uit hoofde van de verhooging der loonen en de maatschappelijke lasten, dat is van het algemeen welzijn Dc zeventien vooonaamsle voedings middelen zooals boter, aardappelen, granen, enz,, zijn van 1900 tot 1912 gemiddeld 22 t. h. opgeslagen. Do mid- denprijs van geslacht vleesch in 1900 'vas 1,39 fr nu is hij 1,75 fr dus een opslag van 26 t h. 3. Hel bedrag der ge’dslortingen in da spaarkas bereikt 1358 (millioen; het was maar 900 millioen in 1900. Die cijfers bewijzen cene vermeerdering van den openbaren rijkdom en een neiging tot grooter spaarzaamheid. 4. De onderlinge bijstand doet altijd nieuwen vooruitgang; het getal deel nemers aan de premien en toelagen van don Staat beliep in 1910 tot 692,065, tegen 328,205 in 1901. 5. Het verechijusel lier samentrekking van de nijverheid doet zich meer en meer voor; hel getal nijverheidsgestichten *ergrooi, maar hel getal werklieden van elk geslicht is in deze tien laatste jaren in een veel sterker verhouding aange groeid. 6. De verkoopprijs tracht moor en meer den inkoopprijs te naderen; maar de vermeerdering der voortbrengst, een gelijk loopemle vermindering van in koopprijs medebrengende, maakt dat de Winst gelijk blijft, tenzij in tijdperken van krisis, dat is van afslag, of in de tijdperken van voorspoed gelijk nu wanneer er terzelfdertijd vollen voort- hrengst is en de prijs hoog, dus dubbele winst. 7. De nijverheidsbloei heef; in Belgie oen kenschetsend verschijnsel teweeg- A. GROENTEN Foor de drie schoonste roode Kooien Earsle prijs MM. Desire-David Tweede prijs Derde prijs Vierde prijs II. Voor de drie schoonste witte of groene Kooien. Eerste prijs MM. Gaston Lamoole Tweede prijs Désire David Derde prijs Charles Hallinc HL Foor de drie schoonste Bloemkoolen- Prijs M. Emile Pil. jV. Voor dz schoonste verzameling aller- ha :de variëteiten van Kooien Eerste prijs MM. Emile Pil Tweede prijs Alphonse Duforet V. Voor de schoons'e verzameling Erwten en Boonen (250 Grammen) MM. Hilaire Joye Emile Pil Florimond Seru FZorent Lanoye Fooi de schoonste verzameling Wortelen, Suikerijeu, Schorsoneeren, MM. Hilaire Joye Florimond Seru Louis Vlaeminck Emile Pil Foor de schoonste verzamoling Selderij en Porei Eerste pi ijs Tweede prijs Derde prijs Vierde prijs: 1'1. Foor de schoonste verzameling Knolgewassenrapen, Ajuinen, Charloten, nedenzaal was in eenen echten liis’hu i hirschijien met iraaie, bi )em perken kronkelwegen kunstig bloemverzaïu lingen en heerlijke sierplanten. Op de bovenzaal bevond >n zie i lange tafels waarop de verzamelingen van’ groenten fruit en bloemen worden ten toongesteld. Alles was er wonderwel geschikt en bet geheel bood een prachtig uitzicht aan De talrijke bezoekers waren oprecht verrukt en menigen kon den niet nalaten hunne bewondering vol- mon dig uit te drukken. Eere aan de inrichters en aan de mededingers Eere aan onze Stad Hier volgt den uitslag van den prijs kamp van ieder MM. Hilaire Joye Florimond Seru Emile Pil Leon Beirnaert Foor de schoonste verzameling Tomaten. Eerste prijs MM. Floiimond Sein Tweede prijs Hilaire Joye Derde prijs Gustave Lamoote Foor de verzameling Aardappellen MM. Henri Vermeesph Emile Pil Dèsire David XI. Foor d schoonste veizameling Groen ten van allen aard Eerste, pi ijs Derde prijs Vierde prijs IMSOHBIJ VI NSSrl-llJS Pj»=-s^»Alle affichen bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld opSj JW—5? nnrrcn De aankondigingen voor Belgie en Buitcnlsn !•->-ie VI iande-en uitgezonderd) worden ontvangen door [den OEFCIE (t>!'I’UM.ICITÉ, Nieuwstraat, ’6, te Brussel Iffwyaw—n«wO—m—h«—««Mm

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1