i •'ll - 2ih r G i b-s o 4 - i i Qfe/ M. Cooreman, Bestuurder. I o 11 GESTICHT IN 1821 -.>x«-- Crédit Général Liégois HOTSL CAFÊ-RESTAUR^NT Voor CANADA zoekt de dominion yzer en staal company te Sydney in Nova Scotia, IJONDERD belgische werklieden 'oor de Kokesovens, ACHT Frank per dug. Kennissen niet gevergd. ast werk en vaste plaats. DEVILLE8e 1 •PS i I KWAlinn iOHUimim' 5 7. t /I ‘I z dh 5 r- a-s Si z,ep DADA j i Het stuk 0.75 T I MB M 3 £3 asiaa£& aw? G3 QQ "5C UJ as E Bestuur der Vlaanderen Gent. 1. Poel, 1. Geut. Men vraagt agenten - awtfa-'si- Q O O fc BRUSSEL Niperheidsplaats, 29. Ik B l W^3 Agentschap Oostende Square Marie-José, I. O 5T s- ïs°- 2 Ï3 Leopende rekeningen. A 11 Fartu is ths Etratiiprs g s Disconteeren en Inkasseeren. 3 u a S o •o -g sèa ,R 'tu. - <Z» CQ L' 2 Q 2 k S o ^4 s M - "3 td 3 o s OD I s s «o S Alg. Agenten USINE A DE KEYSER, 22-24, Locquenghienstraati Brussel. 0-2 5 h o CrSm.J) ADA Tube 0.75 L 8 s o s g S.x|“ s< S3 'r? - .s 8 3- .2 s z o. 5 s “-g 44 "o S E.1 A/ bero< in*! o a 2 0- **S*. UJ tn jil] .2 az j |1- ZtóM* E^J Ci Co CD •CJ ■1 o o 5* C ’S c CD S si a T3 L <D CD S-. •M {fl 0 CD o c CD o. 9 n 2 E ai ÜQ o 2 c cn .2 2 ctf z; fcq s. JC a <D c o *3 h-4 CA n (Naamlooxe Maatschappij) Mini’s happijdijLc zetel LUIK Hijhu.sBRUSSEL. A‘j<n'i,ihappen BRUGGE- ‘IllABLEROl-BERGEN-OOSTENDE «'ll ROUSSELAERE. Ir. 30,000.00 fr. 10 096.700 58 rt> e 72. ±7 r> crq n> Ï3 l> VAN AF 3 FRANK net met al het bad 11 ''■ïk 3S Kapitaal Kesc vdoiitls Lredietopeningen Leeningen op titels en andere waarborgen. Ikpobietrekeningen gelden terngeisch- baar niet ut zonder bericht. Kredietbrieven op alle landen. Uitwisseling van vreemde gelden en papieren Beursorders. Inschrijving op alle leeningen. lewaring van titels en weerden sticht der trekkingen op aanvraag der klienten. Oc Cktutr Gknéral Liéoen geeft obligatien ul n *r. i.ooo en meer, uitkeerMar na ,viji jajr ■restende aan 4 ’s jaars. Mijne dochter, ik heb eene klein? verrassing voor U mede gebracht: T is die lek.kero CU. CC". 2»~ Cs] A .TKT -V^SKTJUMa<9rcr" rwry v* Lr.'Y.g*l M*rvn**' (Ou 1 huis HENG AL). Eigenaar A Bazinet, gewezen kok Jules Van Praelslraat, 27-29 BRUSSEL, (rechtover de Beurs) Prachtige zaal voor 100 per sonen voor lluvvelijkfeesten en Banketten voor Maat schappijen Spijïkaar'en persoon. Kamas dfUgsch gom; k Zeer vei zo'ede keukenen kelders. Marquise en Piano kosteloos in gebruikt. Electuel.e veilichlinij. \elef. Sab/on, 3160. Dok koolmijners, machinisten, eleclri- ojens, ijzerbouwwerklieden, stokers. Ie bevragen aan AGENT der Dominion lron Steel Company 433, Strand, London w. c. 2 3 o CM *-» c i koop bij elke rijwielhandelaar A'gemeen Depot voor Belgie 22 Scbermersstraat Antwerpen. Inning van kwittanciën effekten, koe- pons, titels, enz. De iaatsien iu voege. Mod.j 1015. De goedkoopsteu en en spoedregeling derwijl K P* L <z> o. DJ gliS 2 n CF N XJ 7" 8S“§- OC >W w c 3 ±- r-,S re S EA’fla z 7 o ni q Cn 2- I s.rp=s SS CD 0 arq CZ) X, E S 2? ^3 =5 o o<f o CD rx. t wr-ti O <x> cn - <L> G ‘JT a a 2 g o <Z) o «-• «O o Ou .XJ ’5 cv -S? - <D O .'o S3* L O o *a> .Som G 02 <D 2 e. a> c CÖ co rt 03 N) ri G az 5» welke alle andere margarine overtreft. 71/2 Kilo- co o o i.o jr« co’ c I J io u j S f c «1 2 o t: s °-3 2 ïO O ■M’ o) o o 2 o o ua C S o tzj o c o iO ^T-I CO o O Cl co uS c o» «g E -2 g ft O o T3 O c cj o G 2 s o 5 «-• o 5 o S s O -i— «Jh a <n tl) r*-* CO fc. - a CO 8 <P o td CL. <D 3 co a i- B 2 o 3 2 e» 3 g te W Q - w J3 - W a - «- M ’’I* K 02 3 ■Q. O CR Q X ^3 2- o cx 2 O 5 o r S - s 0 •o ff o MOTORS puatzaatnslc'ii. Regelmatige gang aan gang (Waar men de notois in wetkiug zien kan) Vraagt kat. ur 19. .'.geuten oveiai gevraagd. .2 c C o w Q -o Werl40l<ffiiieid loader weersja tegen lomer^prue- kl ten mci huidaandoenl^cn. ïi De beste Voor bet belênid «ener b isciie gelsaukleur Onfeilbaar voor de fie- nezinst van kloven; maakt de huid blaun IN E«S NACHT. AUcdijnst. ea oj. *t je- laat blijvend; onontberr- kd lijk voor elke toilettafel. K Tr koop iu alït (lulden. Depots: in Ap thekers H RUYSSEN TEGEN BRAND A ;V TSSSCTïrSSBWKZS ceder la'at biijvëi a De doe» 2.50 v- koop in al'. en G. DECLOS, Veurne. a a c 2Q -Q za sa I I ^5 s 3 a. - 1-. O 3- S’ •5 3 S S> GQ T3 •s c 8 S O e'J 3 05 -o u< na o O G C3 G 55 no (fl N n o <D cd -G cn 5 U, ja s 25 3 •a a o a G O ca O tc l vi cn e JS -J T h _a i. b S o i ’i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 3