i NESTLE’S KINDERMEEL, jonge en I Algemeene Tijdingen. IS s> I Bankhuis J.-J. Staesens, Crédit Général Liéffois O (K'inniloazc Man scha jij. eev /roov//(//s met schuur en slaTingen, wijk B. num mer 58b, slaande up H. 1 313.» C grond en akk> rs der familie llanwei s- Vander Doiiek, waarvan het recht van gebruik door de verkoopers zal overge- laten worden 53 a. 05 ca Zaailand CAFÈ-RESTAURANT Waarom TE KOOPEN. 1)1. IWGP1JW - cP kqcntatvuur ((WE.'- a, I L. iVoit'ó-BruwaeH, KWAÏiÜjjTZÖNDER WEÉRCftl fr. 10 O9G 700 58 len Opcnbu 1 per 3 30 It. Dixmude. Donderdag nuchtend is in haar huis doodgevonden de wed' Edward Declercq-Deseck. De vrouw is subiet overleden den Woensdag avond. Disconteeren en Inkasseerón. Inning van kwittanciën effekten koe- pons, titels, enz. Hoogste Midden Leegste Ei eten Alles wordt duurder, Alleen blijft de prijs van 3 40 3 20 3.00 3 50 men Topbronnen door WELPEN. Pieter Provoost een weduwaar van rond de 57 jaren die hier •met zijne dochter woont is sedert eenige dagen zot geworden en vrijdag morgen binst dat zijne dochter naar de misse wvas. heeft hit zich verhancen. Loopende rekeningen. Credietopeningcn Leeningen op titels en andere waarborgen. D-^posietrekeningen gelden terngeisch- baar met of zonder bericht. Kredietbrieven op alle landen. Uitwisseling van vreemde gelden en papieren Beursorders. Inschrijving op alle leeningen. Bewaring van titels en weerden Nazicht der trekkingen op aanvraag der klienten. EXAMEN. Wij vernemen met genoegen dat de heer Albert de Spot zijn 3’ examen in de ret liten met welgelukken heelt afgelegd Proficiat Assisenhof van West-Vlaanderen- Lijst dér heeren gezwoornen, waar- van de zittijd vastgesleld is op maandag 21 October-. Titelvoerende gezwoornen G. Vandrrstraete, brouwer, Veurne. L. Debois, brouwer. Veurne. J. Cailliau, brouwer, Vturne. II. Huysseune, handelaar, Adinkerke. II Roelens, handelaar, llandzaeme. De heer onder luitenant der gendar- merij Wanthier, van Luik, word be noemd tol bevelhebber van het militair district Aan Veurne. De gemeentel aad van Coxyde wordt gemachtigd, door bemiddeling der Maat schappij van het Gemeentecrediet, eene som van 15,100 fr. te leenen. Staatstoelagen worden verleend aan de vf Ige ide instelling n 881 fr. aan, de Nijverheidsschool, Veurne. 2G00 fr. aan de vrije Beroepschool voor visscherij te Oostende. 2779 fr. aan de gemeentelijke Reroep- .-sciiool voor visscherij te Oostende. 554 fr. aan de vrije Huishoudklas voor v olwassenen te Nieupoort. Fr J.óO de doos. maakt de wascht pemakke. lijk en$re«ft het lijnwaad den frischentn aangenomen geur van den buitenlucht. jï l:et leste voedsel voor j~. ij kinderen steeds OUïerantlert, F. voor rijk en arm geschikt. S 'üeter ui goedkooper als I koemelk. bURCERLIJKEH STAHD VAN VEURNE Geboorten. 1 Octob. Dehu<' Maria, d van Oscar eti Vande Woude Augusta. Ypeislrenwi-g 1. Dcsaever Joi is, z van August en Decortu Angela Rozendaelstraat. 2. Vanstéénkiste Angela, d. van Joris en Meuleinans Maria. Louis Ollevu-r.caan. 5. Vanderstraete, Frans, z. van Cyriel en Dcbusschere Helena, Markt 6. Albrecht Maria, d. van Achicl en 1 Desaever Augusta. Yperslcenweg. 7. Fócquenoey Gustaaf, z. van Hendrik en Degans Lucia, llandboogstraal. 2. Oct. Pyson Juhaan, timmerman, geb. te Veurne den 4 April 1889 me' Cremer Helena, naaister, geb. te Yper. den 29 M<y 1889. 4. Mortele ntoinette, 23 d Paviljoen straat. Officiëele markt van Veurne. Fotermarkt (pei Ulo) 9 October, pnjs P 26, ft»? mei k met draagt. Bij koninklijk besluit van 6 Septem ber 1912 wordt aan de gemeente Oost- duinki rkc eene* toelage verleend van 17.391 fr. om ze te helpen in het be talen der onkosten, veroorzaakt door hel uitvooren van gezondlieidswerkcn. DE LANGE BROEK. Weldra zal mei uci cuuwieesi vieren lange broek die de körle broek verdrong. InBelgickwam ze pas in zwang na den slag van Waterloo; de Engelsche ge neraal Wellington, die het slagveld bij Waterloo behield, droeg een pantalon en in navolging daarvan namen de Belgen ze aan. Intusschcn was ze hier reeds vroeger bekend; de Fransche rnpaillekorpsen, die de naam van sansculottes kregen, kregen dien niet omdat de lui geene broeken droegen, maar omdat ze geene culotte doch wel eene pantalon droegen. i nOEKHAMIEL I opvolger van Mad. Vandenkerckhove Ooststraat, 6, Veurne. Magazijn van Registers en Papier. I Kantoor en Sclioolbehoeiten, Kerkboeken 1 en Paternosters, Postkaarten, Brillenl n Scheersen, MessenBoter en Kaaskleurse, Fantaisiearlikelcn van alien aard enz. enz Bijzondere voorwaarden voor voortver koopers. Een groot Ilniulclsliiilü genaamd Hel Schippershuis binnen de stad Vcmne, aan de Nieupoorlbrug dicht I ij de statie van den IJzerenweg, dienstig voor allen handel en boerderij, met inr:j dende poort, groot n k er, pairden en koeistallen, en 3 aren 3U cent. Grond en Erf. Voordeelige voorwaarden. Alle inlichtingen te bekomen bij d Deurwaarder GüOSSEN te Veurne. STUDIE van den Notaris DONCK, te Veurne. I Te koop bij elke rijwielhandel»^ Algemeen Depot voor Belgic 22, Schermersstraat Antwerpen- Oostende en Veurne, I De Bank te I ui.rkt 7, I Aankoop en I vreemde weerden; xend I Citwisseli vreemde Kostelooze i I gct>t I Geldkening- n op waarborg. an 1 .Spuarkizj onder de persoonlij»6 I woordelijkheid van M. J.-J. Staesen I deninlo st van I 3‘/. ’s jaars, uilbetaalbaar met eene c I ing van ocht dagen. .cne I ‘2 1,'ï laars, uilbetaalbaar t»el I Muricbuwing van drie maandtn HET VF.RSCHliNEN VAN LENEN HOUDEN VINGER. liet verschijn van éenen dooden vin ger bestaat door een gevod van stram heid in de twet eetste vingerlid beendjes van een ol meer vingeren, vcrgez-ld van ongevoeligheid, van vei koudheid, en eene hevige blcvkie. Dit gevoel kan een kwart uur, eene halve uur en meer duren, zij verzacht door de bewegingen der vingeren, de terugkomst van den bloedomloop ver kondigd zich door kticwelingen slekin gen en eindelijk eenen warmte indruk. Dit kci.teeken vergezeld door eene eenvoudige rugpijn, huofdpijnen jeukin- gen, zicht-troebelen oortuitingen overma tige gevoeligheid van koude, verdient de aandacht, want het hangt van eene nier- aandoening (gew lenden) af, en waarvan de gevolgen zeer gevaarlijk kunnen zijn. De Foster Pillen, voor de Nieren (Veurne Apotheek Ruyssen, Groote Markt bevechten krachtdadig de oorzaak zelf van deze ziekte die de nieren knaagt en die indien gebrek aan zorgen zou eindi gen met de dood door vergifling te ver oorzaken. Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsche Apotheek Cu. Delacre, 64, Cojdenberg, Brussel. Vraagton cischt wel de echte Foster Pillen k voor de Nieren; wei- A gerl of doel U terug betalen al hetge en hiernevensslaande A. V. 13 Agentschap Ouster.de Square Marie Jvsé. I. Vaals happijdijhe zetel I l .K hijhuis t.i.t SSEL. AgiWsdiapven RHLGGE- LHAHLElioi-BERGEN-Oi.M LNitE en ROUSSELAERE. Kapitaal fr. 30,000.0 flescvefonds Veurne, is gevestigd Ap|,f’’ verkoop van Belgische I «an «en fr. par nK van koepons, chèques, en munten; inschrijving nan alle leen'11 DONDERDAG 17 CCTOSER 1912, in 4 ure slipt namiddag ter herberg bewoond door M. Engel Pg'nei Cleet, te Oostduinkcrke tuinitlalie, l ‘erkoopiti!^ van GEM EEN TE OOöT DL IN KERKE. Koop 1 l’rijz.c van slaken en stekkerdraad GO Ir. GEMEENTE COXYDE. Langs de llidcwaertstraat. Koop 2. Verdeeld in 3 loten. Alles in gebruike van M. Charles Ver- niote-Cfoet. Aanslag met de geldtelling Voor CANADA zoekt de DOMINION YZER EN STAAL COMPANY te Sydney in Nova Scotia, HONDERD belgische werklieden voor de Kokesovens, ACHT Frank dag. Kennissen niet gevergd. Vast werk en vaste plaats. Ook koolmijners, machinisten, elcctri- ciens, ijzerbouwwerklieden, stokers. Te bevragen aan AGENT der Dominion Iron Steel Company 453, Strand, LONDON W. G. A la Fortune des Etrangers (Oud huis A. MENGAL). Eigenaar A Bazinet, gewezen kok Jules Van Praelstraat, 27-29 BRUSSEL, (.echtover <le IJeti s) Ptjic.lilige zaal voar 100 sruien voor i'.uwelijkfresteo ca Buiikellcn voor M.i'd' schappijen S uj-k i u-en VAN AF 3 FRANK P«r •iTsoon Kan-u mei al hei bed"’ 'fiagsch gum. k Zeer vetzoigde keukenen bero'"1^ kelders. Marquise en Piano kosteloos in gebruikt. Elecb iele rei Uehling. Tclcf. SnMoii, 3760. Waarom wordt hel Topwater de gemeesheeren aanbevolen Ómdat iedereen weet dat hel wereld beroemd Top' ronnenwatcr ECHT bronwater is uitspruitende op 't hoogste van den berg Top en voor iedereen zichtbaar. Omdat do grootste scheikundigen door ontledingen bevonden hehbcn dat TOP BRONNEN hel zuiverste cn het meest spijsverterend van alle tafelwatcren is, Wilt gij dus aangenaam en lekker tafelwater drinken, zuiver en parelend a's kristal vraagt «TOPBRONNEN JPilt gij een zoeten, verfrisschcuiden en gezonden dra ik die volstrekt zu ver is, in pl .als van limonade, mnn^t me’, beziensiroap of iets dergelijks zelf TOPBRONNEN meer, uitkeerbaar uau Do C*£orr G£m£kal Li£gois geeft obli/.alien n van tr. i.ooo en meer, uitkeerbaar na tvijt id* intrestande aan 4°|. jaar*. U Ader apotheek i-u fsede kruideuiei-jwinkel. juozrwiuc »v»wi»k<- »Tij>aaMi«Wé w Huwelijken Sterfgevallen. 1^' iIJ* urn «WW wijk B, nummers 94a en 9ld. TARItr VRACHTVRIJ -.nfr'lT*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 4