FLORA o laat het geacht publiek kennen dal de prijsloting zal pl sals hebben in het Hotel Rhelcrjka. OP ZONDAG 6 OCTOBER o.a 4 ure namiddag. Van Soorten, Officieele Uitslag den Tombola der Tentoonstelling te Veurne. In den nood nog vijand. De algemeene Werkstaking 69 Jaargang \-<Wt van VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. 7930 5602 1243 2436 3242 9076 4233 638 7682 3421 5395 8152 8996 6640 8417 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. >:V/ WAPENS'TEGEN DE LUCHTTUIQEN De vicr jantsei schepen welke voor de ciigelsche zeemacht worden gereed gemaakt, zullen niet enkel tegen werp- tuigen der li.chtvrmtHuigen gepantserd zijn, maar tevens voorzien worden van g schikte kanons om, tot op 8000 me ters hoogt?, de luclittuigen ze/ve te tref- lep. 8697 4806 3985 6860 7197 5831 5276 1092 1611 3'02 9710 974 69 44 5836 9784 796 4395 9973 3433 3277 ir. 5.00 Ir 6.00 10 c. cu in 2149 21. 2690 22. 2270 23. 5693 24. 6396 25. 8346 1 26 5803 |i 27. 6913 28 8451 29. 6891 30. 6176 31. 3078 32. 2365 33. 1913 34. 5111 35. 1886 36. 6311 37. 1178 38. 435 39. 5532 40. Gewone aankondigingen per regel 20 et, Rfch’erlijko eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. "amen. Integendeel. Zonder oen enkel medelijdend woordje te vinden, wordt er wed-.r over vleeschnood geroepen. Voor lage prijzen moeten de hoeren hun vee afslaan, de grenzen moeten geopend woiden, vreemd vlcesch, vreemde ge wassen moeten de inlandscho op ouz. markten verdringen En de opgeiök'e iui boycoleeten dan de markten ovur- rmi|/eó n de m..nden eiers en boter, ep ramm.-icu de menschen op den hoop toe ook nog al. Als men die stadsmenschen soms in de bladen over leversduurlo boort jam meren. dan oa men moeten denken dat du boer bepaald voor niets moet werken. Eu luch zouden die stadsmenschen, die van boerenbelangc-n zooveel kennen als eene koe van safraan eten, moeten ver staan dal wanneer du boeren zelf alles duur moeten aankoopen, zij hunne waren toch ook niet vo. r niets hunnen afgeven. Zou <li? levensmiddelen opslaa is dit in de gegeven gevallen toch zeker de lout niet der boeren. Doch om’t even, de kort zichlige anti katholieke bladen doen en razen maar voort, zonder zich rekenschap te geven dat in de harten der hoeren een wroktegen oe stadslieden ont staal, die hem de kaas op zijn boterham nog niet gunnen. Het kan de £tadslieden weinig donderen dal T mond- en klauw- ztvi' unvei getelijke schade aanrichltc dat de droogte liet voeder vernielde en ver duurde, dal de halve oogst nu dit jaar verrot is. Dit treil de meeste stadshoeren niet, die door buiten landsche ‘uort- bier.gsels hel beste deel der natie willen’ in den grond boren. Het is jammer dit te moeten vaststellen, en als mensch is terg te betreuren dat de anti katholie ken nog doodsvijanden zijn in den nood van hun eigen en juist in tijd van nood leert men zijn vrienden kennen. Prijs Winnende nummers 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. EENE UITVINDING. Een Ameri- kaansche geleerde wil or<s op een zeer eenvoudige wijze aan den kost helpen De man wil ons voeden bij middel van de elektriciteit. Hij beweert dal ons lichtaam kan ge spijsd worden door elektriesche stroo- men. Als wc die geregeld door ons stof felijk omhulsel laten zenden, dan heb hen wij hoegenaamd geen eten noodig. Voor een gezin, dat veel kinderen heeft en waar moeder zelden centen telt zp! die spijziging fel van pas komen. Vader zal een machien koppen om elektrischer» stoom voor te Brengen, die weldra zal e Bekomen zijn op kredit, legen vijf of tien frank op afkorting per maand, en *s middags zullen, 't hoofd des huisgezins, hiuedér en de afstamme jingenhunnen buik vol elektriciteit krij- g n, zooveel als ze maar e en willen En wie in den dag thuis is en honger voelt, die zet de machine in gang en eet zich weer dik. Het is de afschaffing van het honger lijden want de staat en de Gemeentebe sturen zullen op al de hoeken van de banen en van de stralen elektrische ma- cbienen plaatsen waar landloopers, be delaars en andere, stioomen elektriciteit zullen Binnenspelt n. Ik vrees slechts den ding; dat we te dik zullen worden of van een elektrische verstopping Jvan de dar men doodgaan, want als vele menschen mogen eten zooveel als bet bun lust, dan doen ze overdaad. Daar boven zegt de uitvinder wel, dat de elektrische stroom den honger beter ovej'v.inl dan onze gewone spijzen, maar bij voegt er niet bij dat hy ook den stord kan verdrijven Zuilen wij nog moeten dunken. Zoo ja, dan heeft de uitvinding niet veel te beteeken, en want niet de hunger maar de dorst nrakt vagebonden, bede laars, sukkels van allerlei slag eu al zijn bakker, beenhouwer, kruidenier, enz. er niet meer (noodig dan zal ‘t mensch- dom er weinig mede geholpen zijn, als de herbergier niet door een elektrische machien kan vervangen worden. nietstakeis aan den Voor de Stad Met de Post i.cji al/Qi)d’rlijk iiunmmr Men schrijn in bij den Drukker-Uilgever alle posllmreeleii. t s n i—I der mlie zwaar geteisterd "ordt, lui Ir ikommereu zich de andere k|.mluii (lei ’nernend met de getroffenen; •niustens wml li:t hi mschelijk me Ielij leu <’i’. Toen voor enkele jaren de nijver heid eene gem lige crisis I )orworsteldo. 'verdc er w -rken b duld en u 'g - geve:;, om hierdoor ondernemer.; en arbeiders te gemoct te komen. En ook de landbouwers bleven niet ten achter "iet hunne blijken van hailelijke deelne ming. In eene goede geordende maat schappij kan noch mag bel andere zijn. Samen mo, ten zij de lasten torsen en dragen Zoo dit niet gebeurt, is de ge meenschap met ondergang bedreigt. De landbouw llêeft in de jongste tijden diii-oi! dag. ti beleefd, bange zorgen ge kend liet mond en klauwzeer richtte ver leden jaar veel schade aan onder hel vee; een brandende Zomer vernielde de schooue vooruitzichten en het najaar git geen herfst voed er. Hiermede stegen geweldig de graanprijzen, en ook ver duurden alle levensmiddelen. In stede van den landbouw ter hulp Ie komen, gingen overal wrokkende klachten op. De socialistische en bijna alle liberale bladen schreeuwden hel over du daken en kerktorens uil dat men hut land wilde uithongeren; zij vroegen d'? opening der grenzen, zonder acht op d"ii Belgischen veestapel to geven Met gew<-'(l overrompelden du anti boeren v< I markten Intusschen deden de boe ten al het mogelijke om de twee einden «aneen te knoopen, daar al het veevoe der peperduur was, T Was een sukkol- jaar. Met nieuwe hoop begonnen de boeren het jaar 1912 Du weiden groenden prach tig, de rijpende oogst beloofde veel. In ploats van do landbouwers eene heerlijke opbrengst te gunnen, gingen weder stemmen omhoog over de grens-opening, over de dure levensmiddelen. Er was hoop op betere dagen. En evenals alle standen mocht de boerenstand op eene terugwinst denken. Doch pas was het koren ingeschuurd, of «Ie hemel zond zijne gutsende regens dag in dag uit op de afgemaaide, boek weit- en klaverlanden. Stelensgewijs moeten de halfrotte vruchten uit het veld gehaald worden De blijde verwach tingen op een gezegend jaar werden we der eens teleurgesteld. Zooveel heerlijke vruchten en gewassen werden totaal ver regend I En .zoo zal d boer, evenals het vorig jaar, wellicht nog meer voeder mueten aankoopen, wil hij een goeden veestapel houden Ook spreekt hei van ’«elf <lat bijna zeker de prijzen der graan- i markten zullen stijgen, alsmede die der veldgewassen zelf. In de anti-katholieke bladen is van dezen hangen boerennood weinig te ver- liet valt niet te loochenen dat warneer de algemeene werkstaking zai worden uitgeroepen en talrijke arbeiders hun gTcedrchap zullen aan kipt leggen o! do fabrieken en werkhuizen verlaten, eraan de ncringdoeners kleinhandelaars, aan onze nijverheid en groothandel cru i:i 't te schatten nadeel zal loegebrachl word m Immers wie kan vooiz.it n tot welke kwade gevolgen ffe werkstaking ons brengen zal Wie kan voorzien welke verschrik kelijke uitersten deze stilstand in de z^- ken zal verwekken De bootdlicders der socialisten voor zeggen, ja, zelfs verzekeren, dc deze werkstaking vietdzaam eu vredelievend zal zjjn, Vieedzaam en vredelievend I Wat spotternij loch Wclhoe?., Wanneer de enne arbeiders zullen staken, zullen er voorzeker nog vele anderen zijn cn zelfs socialisten, die zullen verlangen aan 't werk te blij ven, om bet noodige voor vrouw en kimlers te winnen. Zal men deze arbeid laten Zal men bun int< gendeel niet beleïh n aan t werk te blijven Dit is groofc ijks te vroezen. Er. dan om de vrijheid van te werken te doen, eerbiedigen, om den pljchtbe- Irachlenden arbeider te beschermen, zal de gewapende mach: er moeten tusschen komen Dit zal onbetwist aar botsingen doen ontstaan, die tot verschrikkelijke onlusten zouden kunnen overslaan en gedurende dewelke bloed zal vloeien. Wie niet werkt, verveelt ziel; alrasen dan loopt men naar herbergen en kroe gen om er vrienden en drank te vinden Alhoewel men niet wérkt, zal men tocht wel over geld of credict beschikken naarmate men zich zal bt drinken. En eens hel hoofd oor don drank op hol gejaagd, dan zai de vreedzaamheid gewis gaan vliegen zijn. Ja, 't is eene bloedige spotternij van wege de ronde hoofdleiders te voorzeggen dat de alge meene werkstaking z»l vreedzaam en vredelievend zijn. Het Bestuur der Maatschappij iNGkNG ViUJ. <5 (oE PÜBLfCITÉ. Nieuwstraat, ?6, te Brussel 4 4 i ra«uv 11 - VI.N OSPRXJS O -,»rTrg>H •t AUe afficlicn bij ons gedrukt, worden EENS onvermeld go ,'A. nemen De aankondigingen voor België en llu-tcnïsid beide Vi .anderen uitpezon lerdi worden on'vangen doe ..(en QFECS

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1