I i II I gi Comptante Betaling. Algemeene werkstaking Gasthuisnonnen. 42. Nr. ft October 1912. r Woensdag I 69 Jaargang. t overcn laten tuide calbolieken znl- f VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHCMMF-R YCK ASEYS, Nieupoórtstrnat, 10 Veurne. iij ij Zondag namiddag om 2 u IE min, is te Luzern in Zwitserland, overleden den achtbaren Heer Staatsminister August Beernaert. Hij was geboren te Oostende den 24 Juli 1829 en was he oudste lid der Kamer. Hij wordt in de Kamer »er- vangen voor het arrondissement Rousse- laere, Thielt door M. Goethals. lil Hl Koo;eri kan i tieren; Maar betalen Men singe den boek open der klein handelaars, der neiingdpeners, der am bachtslieden en mm. zal verwonderd staar, kijken op het overgroot getal onbe taalde rekeningen van waren reeds een, l''ec en soms meer jaren .geleverd. eel winkeliers en ambachtslieden zitten ei’. om zoo te zeggen, warmtjes in, ja... °P hunne boek, maar in hunne geldkas ■s ‘l armoede troef. Zuchten doen zij er klachten hooien. Maar zie de sticldccncrs zijn er mee {V’diend, als zij wel werk hebben, als Z,J ene H’.lioono levering mogen doon; •tiaar :ns zij moeten wachter, en blijven wachten naar de betaling, als zij de tekening gedurig zien aangroeien, ge raken zij deerlijk in den nood En in- tusseben dezen aan wie zij waren ge leverd ot voor gewerkt hebben zeggen Wij /uilen u betalen als’t ons past. Maar wanneer zal 't passen. Mochten de kleinhandelaars, de ncring- doeners. de ambachtslieden, enz seffens na de gedane levering, na ’t voltrokken werk de rekening meêzenden en werd deze voldaan na eene maand of uiterlijk ■a dedrij maanden, wat zou het beter gaan in de klmtie burgerij 1 Hoe zou alles .op wieikens loopen Y Ja, maar hij de verkoopcr, de stieldoener, hij durft ,i;et; zijne klanten zouden wel denken dat hij in den krot zit. Hij zou den schijn aanuemcH van geld te vragen. De klanten zouden het kunnen kwalijk nemen. Ze zouden hunne klandiaie kunnen kwijt geraken, ze zenden naar een anderen winkelier of slielman loopen die wat langer borgen kan dan hij. Oh dat uitstellen van betalen, is eenc ware bijna algemeene plaag geworden. Zelfs van reke ingskes die slechts tol 2, 3. 4, 5, 6 frank beloopen.. Nu, dit ge beurt niet alleenlijk bij werklieden die veel tijds over geen geld kunnen beschik ken en moeien wachten tot dat bet werk loon is ontvangen, maar het gebeurt ook bij begoede, bij rijke lieden die geld hebben zooveel ze willen. Velen dier rijke lieden plaatsen wel <ens hun geld neen het geld dat ze aan den minderen man verschuldigd zijn op de bank en moeten eerst die intrest- ten opgestreken hebben, vooraleer zij betalen. Seffens, comaptanl betalen dat is geen mode meer. Ja. geen mode meer Maar intusscben zit menige kleine bur ger deerlijk iri den nood met al dat betalen als ’t Mijnheer of Madam past I Nj, de kleine burger moet zijne aan aank jopen seffens of na drij maanden betalen. De wissels bestormen hem op het einde van iedere maand bijnabe taalt hij niet, bij komt in schande Zijne werklieden, alle w ken moet hij z.f be talen, zooniet, ze zouden hem onmee- doogend op den klap helpen. Dagelijks kost zijn huishouden, kinders, enz vee! geld.. En bij, hij kan niet plakken, niet uiUtel'en van betalen, ’t Moet bo'er bij den vi;ch zijn. En zijne k'anten, zij laten hem geduldig of ongeduldig nasr zijn geld wachten een jaar en soms nog meer. Dat is de vei keerde wereld ’t Moet eindigen, j 't moet amen en uit zijn met die noodlottige plaag, die de kleine Burgerij reeds zoo lang en zooveel schade, lijden doet Uit zijn moe. die overdreven ik zucht, dat leven alleenlijk voor zich zei/ alleen, want het uitstellen van bclaleen spruit veelal er uit voort Te Brussel is een Nationale Bond der comptante betaling gesticht doch zijn laatste verslag is ons niet geworden. Voor de Stadfr. 5.00 Met de Postfr. 0.00 l'.en afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uilgever en in alle postbureelen. En dc« Petit Bleu eindigt met deze waarschuwing ludien de algemeene werkstaking moest uitgeroepen worden, zullen wij de dooden, de gekwetsten en de opeen gestapelde pn iih’jopen tollen de re kening ervan maken en de verantwoor dt lijk beid vast.- tel n >x Die verantwooidclijkhi id is .van heden af vastgesteld: de h a'i.'let Ikopstuk ken zullen d< n tio ger n de el'ende, de schade voor hai; ei en nering, in mis schien het vergoten bloed on In n mogen nemen, want zonder hunne uitzinnige op hitsingen en scbfÜaanjagingen zou geen een werkman ooit peiz.cn zulk revolu- lionnair middel t>* gebruiken, alsdealge- meene werkstaking die. on voorband tot eene,.mislukkimr veroordeeld in'. deel dor openbare financiën Tut grooto ellende der arme zieken, zeggen wij. Dat bevoegd oordeel der *t Is algemeene werkstaking dat overa de klok slaat. De meerderheid der liberale organen roepen de socialisten toe Past cp ge gaat me vuur spelen Doet het niet- want we zullen nog meer krijgen van ’t kiezerskorps. als op 2 Juni als We zulke rovolulionnaire middels gebrui ken. En i'e socialisten antwoorden hen zwijgt daar Ge zijl verraders als ge ons in den steek laat l.e Petit Bleu een liberaal orgaan vindt dat de sociahste te veel noten op hunne zang hebben. Zij hebben, schrijft bedoeld orgaan, maar h» t vierde der st minen b<-k men en ze eisc.h' n dat iedereen voor hunnen wil zou buigen Dat kan niet zijn zegt de Petit Bleu, verder. Vele liberalen zijn zoo wel tegen de algemeene werkstaking als de katholieken en de helft der werk lieden ook. Veel meer dan de helft, had de Petit B’eu moeten zeggen. De Petit Bleu schrijft verder Van daags na de kiezing hebben de socialisten verklaard dat zij een midde| zullen gebruiken die ’s lands welvaar, moet ten onderen brengen. Een minis terie en eene meerderheid die aan hunne wcerdigbeid houden, kunnen hen door zulke bedreigingen geen schrik laten aan jagen en we verstaan dat de regee ring met kracht antwoordt aan de onrust stokers Geene onderhandelingeu zoo lang ge dreigt Goede wil doende neesbeeren vc onze meer de toepassen. De ongelukkig. De, Fransclie geneeshe -ren laten bitere klachten hooren over het gebrek aan deftige en bekwame ziekenverpleegsters dal zoo erg is en door arme en rijke zie- krii en door al de geneesheeivn gevoeld wordt De blauwe en r.oode politiekers willen ons Belgen, in de zelfde ellende dompe len ’t Is schande 1 Alle calbolieken znl- I len het bestrijden, niet alleen omdat het kloossterlingen geldt, maar omdat het onredelijk is personen welke uit den aard der zaken zelven, uit roeping, gesleud op vrijwillige en strenge be lofte hun leven aan de ziekenverpleging wijden te beletten hunne menschlievencL inzichten ten uitvoer te brengen Om het voorbeeld na te leven’die hun ne Frqnsche logiebroers hun geven be ginnen onze Irancmacons allengs de geestelijke zusters uil de hospitalen te verbannen. De frar.cmai,‘ous voeren slech s de be slissing der logies uit, voorn! daar waar zij op.de wei kdadige medewerking van liberale en socialhtischte gemeentebestu ren mogen rekenen. Te Brussel te Luik, te Verviers, te Bergen, te Charleroi, ’c Laeken en ver scheidene plaatselijkheden in het Walen land zullen weldra de laatste nonnen uit de hospitalen verdieven zijn. Waarom die vijandschap, dien haat tegen de gasthuisnonnen Is het voor welzijn der arme zieken Wel neen, verre'an daar. Daarmee bekommeren de frauemafons zich bitter weinig. Enkel en alleen is het den godsdiensthaat die hem aandrijft. De ondervinding leeil dagelijks dat de zichenverplcging door wereldlijke zie- kendieners en diensters onder alle op ziekten groolelijks te wensctien laat, zelfs dat ze slecht is, maar wat geeft dat De maconnieke logic heeft besloten dal de zusters zullen verdwijnenjen dit bevel moet ten uilvoer gebracht worden, tot groote ellende der arme zieken en tot na- Gewnn» aankondigingen per regel 20 ct. Breli'orlijko eerherstellingen per regel Ir. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. j slaven wij door het genecsliecrcp. De Fransche g‘nejskiiridiga Wereld heelt steeds hevig protest aangesteckend legen de uildrijv ng der gasihuiszuslers; nu bewegen die geneesheeren hemel en aarde om te beletten dat men de uitdrij- vingswet ook zou uitbceiden tegen de kloosterlingen ia de private ziekenhui zen. De Fra .sche geneesheeren eischen met krachtdadigheid dal de gasthuisnon nen zouden teruggeroepen worden. Wij kunnen al hunne klachten en protesta- ties niet aanbalen; enkel willen wij hier twee uiltrekksels uit hunne tijdschriften laten volgen die eenvoudig geneesKunuig zijn, zonder eenigen schijn van cathol ci- teit, wel integendeel La garde-malade. hospitalière spreekt van helaas l al te talrijke steden, waar de verwereldlijking uil louter politieke reden geschiedde, haastig ontijdig zonder inachtneming yan de arme zieken, die in die verandering geen verbetering maar wel het tcgcuoteig s'thle vinden, Aan Le liulleün de I'Assiwidlion générale ties médecins de Frame, ontleenen we Ik veronderstel voor een oogenl.Iik want dat is ook eene vraag dat liet wereldlijk personeel niet duurder dan bet geestelijk zou kosten, zou men dan hel tweede door het eerste kunnen vervangen Een zieken verpleegster n wordt zoo niet in eens gevormd en toewijding zijn niet vol- voor de gerustheid der ge- i moeten de verpleegsters rstnndig. wel geoefend en van on besproken zedelijkheid zi:n. In een van groote d>'n dacht men zonder \t i weie.ldlijking te kunnen uitslag was bovenmate 1 (CITI?, Nieuw-trant, ?6, ^^■~^rrrnr<1 lil iin I I INSCHRIJVING-SPRIJS ,1. i 111M 1 -- ----r - A. TT 01ST 301 <3-1JM G- E 3KT typ—Sy-Alle atlichen bij onscelrukt. worden l'ENS nnvcraeld go hw t.encn Oe aant'on.lirineen voor Belsic en Buitcnlati beide V| .^mlc-c' 'litaezon lcd worden onivangen door den OEFCE i ('iE Pin-I.ICITh\ Nieuwstraat, ?6, te Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1