Oudste leden van het Parlement. Van Soorten. Ongodsdienstige Politiek De Voorspoed van Belgenland. IJ oenstkix W October 43. /Vr, 19’?. Land- en Tuinbouw. üe haver mislukt. 69 Jaargang, me er. DE KINDERS EONHOMME-RYOK ASEYS, Nieu poortstraat, 10, Veurne. lioen 858 duizend 867 tonnen, tegen 10 millioen 513 duizend 115 tonnen in 1911, dit is eene vermeerdering van 315 duizend 752 tonnen ol 3,3 ten honderd; als uitvoer werd aangetekend 10 millioen 870 duizend 475 tonnen, tegen 10 mil lioen 488 duizend 833 tonnen, dit is 381 duizend 642 tonnen of 3,6 ten honderd danig, dat ze geen beset meer hebben van wettigheid rechtvaardigheid eerlijk heid, gezonde rede. Die verblindheid lost zich ook op in verwaandheid, bij zooverre dat vele libe ralen er geen kop kunnen aankrijgen dat de katholieken niet de hand kussi n die hen slaan wil, en niet blijde zijn de koor den te mogen vlechten die hen geeselen moeten. En toch, ze zullen ’t nog lang onder vinden wat minister Renkin, ecus ter Kamer, stralende van fierheid uitriep Weet wel, dat wij geene schapen zijn die de keel reiken naar het slachtmes, doch bewuste en vrije mannen, die, wat er ook moge gebeuren de gewichtige belang en welker verdediging hun wordt toevertrouwd, niet zullen laten varen Zulke taal vindt weerklank in de her ten, beurt de gemoederen op, geeft kiacht om onverbiddelijk en met ver eende krachten ’t grootste gevaar te be kampen dat lielgie bedreigen kan de ongodsdienstige politiek der liberale partij van den hen dient hel ELECTRISC11E SLAAP De eletri- sche inslaapdoening, eene uitvinding van Dr Nagelsclimid, Üuitsch natuurkundige, zal uitstekendj diensten bewijzen aan zieken en slapeloozen. Tot heden kon de electrische slaap slechts toesgepast worden op honden en konijnen.Nooit veroorzaakten de beproev ingen op dieren aan deze eenige ziekte nog ongesteldhied. Ook beproefde Dr Nagelschmidt dezelfde behandeling op personen en wel zonder eenig letsel. De slaap word voortgebraebt door eene nieuwe toepassing van den elec- trischen stroom. Deze wordt aangehracht achter het hoofd en is in verbinding met de hersenen. De slaap kan duren zoolang m?n wil. Dc Nagelschmidt beweert dat zij nieuw stelsel ook hel vermogen bezit he lijden weg te nemen in om het even wel’ lichaamsdeel, zoodat een toestand wor-1 Nu, heer Bcerna^rt dood is, wordt onze achtbare volksvertegenwoordiger, heer De Winter, ouderdomsdeken der kamer. Nu zijn de 10 oudste leden der kamer; 1. Heer DE WINTER, Jan Bapt, ge boren 27 December 1831, gekozen 10 Juni 1884. 2. Heer MULLENDORF, Eug. op 29 M: art 1834 geboren, te Verviers gekozen 27 Mei 1900. 3. Heer DELVAUX. Fred., te Leuven op 7 Oogst 1834 geboren, gekozen 27 Mei 1900. 4 Heer 11EYNEN Winand, op 5 Juni 1835, te Fouron le-Comte, geboren, op 3 Juni 1890 gekozen, te Neulcbateau. 5. Heer VISART DE BOCARME, graal Amedëe, te Sainle Crois op 4 November 1835 geboren, op 12 Janurai 1864 lol Augustus 1864, en van 9 Juni 1868 tot beden te Brugge gekozen 6. Heer WOESTE Charles, te Brussel, op 26 Februari 1837 geboren, op 9 Juni 1874 te Aalst gekozen. 7. Heer JANSON Paul, op 15 April 1840, te Herstal geboren, van 1877 tot 1884. te Brussel, en - an 27Mei I960 lol heden gekozen. 8. lieer DALLEMAGNE Jules, te Til- leur op 23 Juni 1840 geboren 17 Mei 1900 te Luik gekozen 9. Heer VAN CAUWENBERGII, Flo rent. te Lier, op 10 November 1841 ge boren, en op 14 October 1894 gekozen. 10 Heer DESUS, Hector, te Braine-le comte, op 29 April 1842 geboren, op 14 October 1894 te Luik gekozen. De aanhoudende regens, die gedurende de maanden Augustus-September heb- Voor de StadIr. 5.00 Met de Postfr. 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-L’itgever en in alle postbureelen. In 1884 kwam ons katholiek ministe rie aan 't bestuur. Toen bedroeg de in en uilvoer le zamen 2 milliard 763 mil lioen. In 1912 voor de twee derden van ’tjaar, bereiken zij reeds een totaal van 5 milliard 539 millioen 194 duizend fr. Daaruit kan men van heden af besluiten dat vot r dit jaar de acht milliard gemak kelijk zullen overschreden worden. Zoo dan leidt het katholiek ministerie, het bestuur der pastoors en der paler - kens, volgens de liberalen, ons Belgie ten afgrond Woorden zijn geen oorden, daden moeten wij hebben. De politi«k van de liberale partij in odsdienstzaken is deze dat zij er geene eeft zei Ov(.r tijd de leider der berale partij ter Kamer, heer Hymans. *at toen vanwege heer Carton de Wiart striemen de volleifging'uit! -kte Gij 'hl geene politiek in godsdienstzaken, nar gij hebt een ongodsdienstige pliliek. Een ongodsdienstige politiek, dat is’t. Ware het anders, waarom zou ’t libe- ilisnie in Belgie als strijdlied aanbeden J alscbuwelijke rijmelarij van DeGeyter: Van ‘t ongediert der papen Verlust ons Vaderland i Ongedierte d ‘r papen dat zijn ize pries'ers, van den eenvoudigsten pelaan tot den hoogsten kerkelijken 'Pfirdiglir. d bekleeder. tOng dierte der papen dat zijn 'ze kloosterlingen zoowel de Redemp- 'Osl die zich afmat om de menschen pad der deugd te doen bewandelen, s de Jezuie'. die colleges en hooger •ndelsscbolen sticht; zoowel de Francis >an die zijne beste krachten wijdt aan veredelen en verheffen van '.den min 'ren stand, als de Vatorder Picpusorde 10 rich gaat opsluiten bij melaatschen 'Ie geschuwde eilanden van Oceanic; ‘■'"■'•’"1 de k'oosle usler di“ dag on nacht ad om geïnde bidi «wf ijna vijanden s 'le gasthuisnon die de smerli-.n lenigt. 'S zieken workmans ofwel zich ontfermt de meest verlaten, de rampzalig® '•deren des volks; ofwel in Congo «1® h'ndigsten onder de eBendigen, de ’■••e slaapzieken gaat verplegen. Oal is allemaal ongedierte der papen 1 Pater De Deken, Pater Valentinus, Pa r Damiaan ongediert der papen 1 Al die groot*: geesten, die schitteren ;''jk sterren aan het firmament der ctenschap; al die vrome mannen en 'aagden, die de wereld ver! azen door unne deugden hunne verheven zielsga- -n» hunne weérgaloozen iever, hunne Cvcnmer,schel ijke toewijding en zelfop- ftering f]j0 |iePt het liberalisme on ediert der papen En die moeten verdwijnen f'K'schen bodem, van pierland verlost ’liszeker dat het liberalisme inden •esto', in de kloosterlingen niet de ir-sonen, maar wel de Kerk baat, wier dienaars en roem ze zijn; minder het e®'! verfoeit dat ze dragen, dan wel 6 leer die ze verkondigen. Ze haten verfoeien den godsdienst hetgeen wij Tcercn en aanzien als ’t grootste goed. Hel gemis aan godsdienst wordt dus J 'le liberalen haat tegen den gods- enst, en die haat verblindt hen zoo- ben g heerscht, juist op het oogenMik dat vele graangewassen moesten inge- schuurd worden, zijn oorzaak gewéést, dat de haver ge lee'letijk, ja, in sommige streken totaal bedorven is. Veel land bouwers zijn grlroffen.de jamm-i kreten zijn algemeen en dringen door :ot bij de hoogere overheid, tol dusverre dat, minister Levie. van nader’ ij de schade tracht te kennen om, in de maat van bet mogelijke, de grondlasten der getroffen landlieden, voor dit jaar le verminderen De haver, het uitmuntend paardenvoer- der is dus dit jaar bedorven, en deze die bewaard bleef, zal zeker aan zeer hooge prijzen worden verkocht. Wie de prijslijst van dit graangewas gedurende de laatste weken heeft nagegaan, zal moeten bekennen, dat die prijs nog altoos stijptfen dat ’t den landman in ’t al- gemecuniet mogelijk is, die dure haver te koo-pen Gelukkig voor hem, dat er nog altoos, een krachtvoeder, het zoogezegd suikor- voeder merk Sucrema in den handel le vinden is, dat de haver gedeeltelijt de voeding onzer huisdieren kan ver. vangen. In landen, waar de haver totaal onbekend is, en waar evenwel sterke peerden te vinden zijn daar trekt men zich ook met Sucrema uit den slag, 2 a 3 kgr. van dit krachtvoeder dagelijks per dier gevoerderd, geeft zeer goede^ uitslagen, en zal de; hall .bedorven ha ver, die de spaarzame landman nog in de rantsoen n mengen wil, voorzeker onschadelijk maken, Een proef is dus op dit oogenblik hoogst aan te raden; na ondervinding zal de landbouwer best oerdeelen. Men vergete niet dat het merk «Sucerema» niet mag vergeleken worden aan andere gelijkaardige produkten van mindere waarde in den handel verspreid. A. DEMBLON, veearts. Gewone aankondigingen per regel 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. I.|!Ü Herhaalde aankondigingen, volgens over -enkomst. Gedurende de acht eerste maanden van het loopend jaar; bedraagt onze invoer- handel 3 milliard 91 millioen 700 dui zend tr. Voor dezelfde tijdruimte van 1911 was bel 2 milliard 894 millioen 43 duizend fr. Dus eene vermeerdering van 197 millio i 671 fr of 6, 8 ten honderd. Naar vreemde landen hebben wij uit gevoerd voor eene waarde van 2 milliard 447 millioen 480 duizend fr.tegen ver leden jaar 2 milliard 239 millioen 426 duizend fr.; aldus weer eene vermeer den'g van 208 millioen 54 duizend fr. of 9, 3 ten honderd. De vermeerdering van onzen in en uitvoer te zamen komt dus tot helen in 'tjaar 1912 tot bijna etn ha// in IHard. De inkoinreebten der douanen geven eene meerwaarde van 4millioen 6'2 duizend 384 fr 10,7 ten honderd Inder daad. van 42 millioen 921 duizend 582 fr. voor de acht eerste maanden van 19U zijn zij geklommen in 4912, tot 47 milloen 533 duizend 966 fr. De zeevaart beeft ook eenen opmer- kenswaardigen vooruitgang te I estatigen Er werd ingeboekt als invoer 10 mil- - I 7 I’clgie VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG nu - -rrcxa I. - w xr n - INSCHRIJVINGSPRIJS i—ir ini—ri-rrr. u -----jjwjuuJI AAN HO 1ST I <3-1JXL O £1JNT Alle aflichen bij ons gcJi ukr. tvor-J^n l'/r’NS onvcrgeld go ia.nemen Dc aankondigingen voor België cn Puttcnlan beide VI «anderen uitgezonderd) worden om vangen door den O? FCE »E PU hLICITP, Nieuwstraat, ?6. ie Brussel ■^1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1