TOMBOLA door SCHILD VRIEND t« Brugge ingericht, zal weldra eindigen. Nieuwe Pensioenwet. Van Soorten. Het lied in do I liederavonden I Een propren kerkvervolger 69 Jaargang, I <7 November i t9!2. Woensdag b Ar. DE Drukkei-Uitgever spfekei num- A’ dan het vele plaatsen ge- voor de oogen, voor 4 VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJ KINDERS BONHOMME-R YCKASEYS, Nieu poortstraat, 10 Veurne, van beide ge en de nonnen de fortuin der nummer bij een men wordt door een DE GROOTS De Trekking is aangekondigd voor ZONDAG 28 DECEMBER 1012, Men vergete niet dat in deze Tombola de bijzonderste Prijs een modern vzookkuis is, ter waarde van 7000 franken, welke men kan winnen met een lot van 10 centiemen; benevens een !20tal andere prijzen. Wie nog loten begeert heeft zich te wenden lot den Sekretaris van Schild en Vriend, Noordzandstraat, Brugge. Del getal loten is beperkt en mag niet overschreden worden. Men voege een postzegel van 10 cent, bij h t bedrag van het gewenschto getal loten voor de verzendingskosten. De lijst der winnende nummers zal ge zonden worden aan al wie s’minslens 10 loten per biieve heeft aangevraogd. De loten kosten maar 10 centiemen, en zijn te verkrijgen te Veurne bij den> heer Uitgever van dit blad. De ofiicieele lijst der winnende» mers zal in dit blad verschijnen^ Vrijdenkers en Vrijheid. Den 16 October II. stierf te Hal een werk manschoen maker In zijn leven had hij deel gemaakt eener loge, en vóór no taris geteekend dat hij burgerlijk wilde begraven worden, dus zonder priester koch ziek zijnde, kwam de man lol in- Deer en verklaarde schriftelijk en vóór getuigen dat hij rene kerkelijke bvgia- fenis velangde Hij is dood en we <1 be graven met kruis en met m s Nu komen de vrijdenkers, als hyenen rond ecu lijk, en doen den broeder des overledenen en eenen kape'aaa een proces aan, alsof de aflijvige niettegenstaande ijnen laatsten wil, toch als een dier hadde moeten in den grond gestopt worden. Wsïê eene AmcHItaansche vrouw «al eet. Ren zoogenaamd wetenschappelijk blad van New- Vork heett uitgerekend wal eene vrouw die 70 jaar oud geworden is en steeds over de. nood-.”-; bes andmiddeis voldoende heelt beschikt, in dien levensloop geêlen heeft. Het komt tot deze cijfer: 30 ossen, 100 koeien, 200 schapen, 50 zwijnen, 30 oesters 21000 eiren en 4,300 kilo brood. Er dient aangemerkt, dat te New-York en rondom, de min of meer bemiddelde nienschen bijzonder veel gebruik maken van oesters, 't Is in onze streken ’t gi- geval niet zoo lat we er oen zwijntje of een koeitje moeten bij voegen om do oes ters te vervangen. verloopen zijn, die misbruiken alge- schaft zijn. Zooals ge ziet, Lebben de Re gische kerkvervolgers aan de l'ransche niets le v> rwij en. en zijn .ij in Belgic er niet in gelukt de Kloosters te pluimen. Wilraart heelt zijn e gen vrienden uitgestroopt, terwijl hij de kloosterlingen van zijn misdrijven betichtte. liet spieekwoord zegt; nooit maar zwart gemaakt zwarten pot. u i - tr. 5.00 i mr f nd Met de ,r G-0!) IO c I t ;t otiderli.k liuuiiner Men schrijft in n""L^-’^rrever en m alle osthurerlin. I'e nieuwe pmsioenwet, waarmede de r. 'nnitcis; rri.-gi-uring de telgen .18 gunsligen, zal niet alleenlijk maar een gedec te der bevolking zijn, doch toepas telijk zijn op vrouwelijke en mannelijke arbeiders, inbegrepen de landbouwers er. zelts de bedienden wier jaarwedden eene zekere bepaalde somme niet zal te boven gaan, liet princiep van geldelijke lusschenkomst der bazen zal in de wet geschreven worden en do werklieden zuil ,-n langs hennen kant ook het moge lijke moeten bijdragen Aangezien het ni 'l niig.fijk is van alle de arbeiders evenals van de mijnwerkers te eiseben dal zij 3d fr. per j rir stor ten, en hel niet wenschelijk is verschillen le klassen van arbeiders le vormen met verschillend be- loopen van stortingen, meent de heer Minister de stortingen niet verplichtend te moeten mak ui dan in noodzakelijk mate, onder dien verstande de volledige vrijheid te laten aan de werklieden, het zij hun pensioin (e verhoogen door hij- gevoegde stortingen, hetzij door een ge deelte van hun loon te besteden aan eene levensverzekering. Heer Ilubert denkt er ook aan het ou derdomspensioen van 65 fr bet wei k de noodlijdende- ouderlingen gegeven wordt merkelijk te verhoogen. brokken leven, als wij soms op hr t toonóel krijgen in em lied bezongen, zijn en blijven s’rar.tliedernn. Die wor den door de lie,’eravonden geweerd Deze hebben dus niet .alleen hunne schoonc maar ook bnme nuttige zijde. Het maatschappelijk i leven vindt daarin een steun, geen kiemen van ontbinding, zooals maar al t vaak in de letteren en op het tooneel liet geval is. Waarom zij bepaald voor V'aanderon de liederenavonden eene hoogst nult'ge en verdienstelijke inrichting? Dit is in weinige wourdcr. uit te b'ggen. Er is zoo dikwijls reeds op gewezen dat ons onder wijs zoo weinig Nalionaal-Vlaamsch is. Ons middelbaar en ons honger onderwijs zijn dikwijls ..Ibs behalve. Vlnnmsch; vreemde kni” leein.le zeden, vreemde kuituur worden in alle leergangen opge- liemold Vreemde dichters leert men er kennen, terwijl de onze er worden dood gezwegen Gezelle en andere liederdic’i'ers heb ben hunne liederen in do taal van bun volk gedicht, en zij werk m voor hetzelf de <L>I het deftige lied in eigen taal. Onze liederavonden zijn zuiver Vlaam- sche instellingen. Daar wordt de ver ba tering met recht bestreden. Hun werk is blijvend. Hel is geen bluf, noch schit tering noch oogverblinding Het is op- voedehd loerend in de hoogste mate. Dat erin elke stad, in elk dorp Hedenavon den ingericht worden en dat za! in Vlaanderen overtuigde menschen vor men. Dat de liederen door Vlaanderen schallen, gelijk de trompetten te Jericho om hier do muren van bet gebouw der anti-Vlaamschhaid te doen omver storten O ja, de Hedenavonden zijn eene heerlijke inrichting. _z< jxr o ïst ,d x g- r jm g e kt Gewone aankondigingen per regel 20 Rechterlijke eerherstellingen per r« -1 fr. Ij O Herhaalde aankondigingen volgens ov< r.■••eiku.i. i Alles wat hij hoort on ziet mankt in de natmrden mensch stemmig en opge ruimd. Het komt hom in't gemoed op te willen zingen, en hij zingt. Spreken is niet meer genoeg, als hem het gemoed •e vol komt. Zing-m staat tot spreken gchjk poëzie tol proza. Zingen is de poëzie van 't leven en dat is het altijd geweest, lang voor dal er verzenbundels werden uitgegeven. Wie zingt, verheft zich met hart en ziel boven het banale, het alledaagscho der stoffelijke bekom- mm'ingen; bij veredelt hot materieele leven door liet lied. I e mei sch bezingt Jo Codheid. do mdgonhi-iil, de Helde, het vaderland, don I i ac.'Ut'noa <1 hel buitengewone, I bet gnvitsclm. Sla een liederboek open, I ui gij zult er een schat levenswijsheid in indui, ui l n den aard der levens- pr.illijk uit ccn bai.dbock over huishoud- I h'indi maar iets anders iets dat met dn prozaïsche huishoudkunde inóe moet gaan iels dat den mensch verheft boven I het lastdier zijne hoogere roeping Begrijpen wij wel goed wat heerlijk werk do liederavonden verrichten Be paald voor Vlaanderen kunnen wij dat niet te boog schatten. Het lied weze voor de school in hel strijdveld. De school W:i:ir de etnoederen worden gevormd, 1‘el hart -etcdeld en de getest ontwikkeld Het lied, nog beter dan het tooneel kan dit bewerken. Het tooneel onzer dagen staat maar al te vaak veel lager dan het h'd. liet toonvel is op vele plaatsen ge worden een feest voorde oogen, voor dooogen alleen. Pnmhl van decors en costumes in •le schouwburgen; men spreekt bijna van niets anders als men er uit komt. En nauwelijks er uit weg, is de indruk vervlogen er is niets van overgebleven. Het tooneel is kostelijk voor den toe schouwer en vraagt veel moeite en zelf- opffering vanwege den medewerker, ’t is dus vooral een vermaak dat niet zoo al- gemeen is an zich beperkt tot eene zekere klas van menschen, als hel geen verderf 'oor de zielen, geen ondergang voordo Koede zeden is. Het doel door hel lied bereikt staat 1‘Ooger. Geen enkel der liederen die men op onze liederavonden hoort, of het evat cc e edele gedachte, bezingt een lf<?ffend feit of eene gezonde liefde, Hier omt gecn oogverblinding te pas. Als üed aan die vereischten niet voldoet, V1het, blijft vergelen, en als hel aan 'a8cre driften roert, wordt het een ^atlied, Hjflr jjan nu kunst niet Cf> 'erschooning aanbrengen, dat het n brok leven is of zoo iets. Zulke Toen Nestor Wilmart in het jaar (892 liberale kandidaat was voor de Kamer- kiezing te Dinant, hield hij eene rede voering waarin hij het volgende zegde Het klerikalism heeft a's voornaam- ste steun de kloosters slachten. Nu, de paters maken zich meester van menigvuldige onnoo elaars, die in hen hun vertrouwen stellen. Ik wil niet eens spreken van de zeden van die lieden, die hunne ondeugden en hunne «luiaardij achter de muren hunner kroch- tenverbergen. Indien gij mij naar de Kamers zendt, zullen, voor er vier jaar raaanwRaggsi -J ™«.?»3:^>xn -— 1 K "O.Ti BIJVI JST CISPRUS -.'Tl., v.iCftTOW-A.'S •- - u«u».aM«ac'>rn.»..- /M’.e affichen bij ns gcJrukr. worden KV'NS <v.vü cl •'tL nemen c aankan.’inuca vnc-r Belgis en An aa (beide Vlaanderen uituezon i w >r 'en on vaiic'-fn do v n p c.K '»EPU' ICITÉ, Nieuwst aar, te -hcsmu

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1