3 0 Van Soorten. Eene Onrechtveerdigheid. "Eene nieuwe Pensioenwet. Ceciliaconcert bij de Mclomancn. Proef op Voederbeeten. 1 VERTOON1NG n’et de medewerking de toonecl ?l'eelster.s j VI.EM1NCKX en J REMERS Va" Brussel en R. TIIERY, van Gent. BEN VADER ^•ijsp :l met zang In I bedrijf door J. Dodd I z°NBAG is DECEMBER 1912, November Drukkei-I ilgc'er SCHOUWBURG VAN VEURNE. 1000 k. fosfaat Bernard «SOCIALISTISCHE Het li- VERSCHIJNENDE OEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS RONHOMME-RYCK AS E YS, Nieiipoortstraat, 10, Veurne. um van Brus- J. Vernies, -um van ;ers waren) eenigc studen Ir. 5.<10 fr 6.00 10 c. en m i De •tworlelen ontbladeren tijdens den groei, is dus eene nadeelige handel wijze- Onze ons om 5 ure 's avonds, l’Higraninia liefdedrift ta,na in bedrijven, door N. De fiére. GEVOLGD DOOR Zie de afllclien. Maatschappij van Rhetorics. proef in 1912 genomen, leert de noodzakelijkheid der fo foorztiur- niesten bij beetwortelen, Zij werd inge- r.cht volgens onderstaande plan en gal dc volgende opbrengsten per Ha. I. a/ enkel stalmest 79,800 k. worte len b/ stalmest en I0 J0 k loslaat Ber n-ird 94.200 kg. II. a/ stalmest en 1000 k. mètaalslak- ken 93,800 k. bz stadmest en 1000 k fosfaat Bernard 94.150 k. Hl. a/ stalmest co 500 k. superfosfaat 92 500 k. b/ slalin est en 94,100 k. Het loslaat Bernard met 18 h 20 o/o fosfoarzuur en 95 o/o fijnheid gaf dus bij beetwortelteelt de grootste opbrengst. VERITAS. DE GRRROOTE f BETOOG1NG VAN’ BRUSSEL. beralen blad Le Carillon. van Oostende zegt van die belonging: Hel ineereiuleel (der beloog, snotneuzen zonder werk i tenen werklieden die bij alle straatop loojen zijn. Kortom, e-n volledig k.. kske De rooden kunnen dat in hunne jaar boeken opschrijven I W’ TEGEN ONKRUID. Om de tuinwe gels van onkruid te zuiveren, moet men deze met volgend mengsel besproeien Men neemt 100 deelen kokend water en voegt daar een gedeelte sollerbloem en 40 gedeelten gebluschte kalk aan toe, Men laat alles koken en doet er nog 400 deelen water bij. Gewone tttmkomlitriiu'en p-r regel 21) cl. Rechterlijke eerherstellingen per r-ee! ’’r, l?‘J Herhaalde aankondiging: u, volge.es ovmveakoimit. Xoo mag ze zekerlijk geno'.ntd t1’n de hedendaagsche schikking win volgens dewelke de katholieke Belg ^veeman! betaalt éénmaal voor ^wtsschool en éénmaal voor zijne vitjc 1 maar éénmaal, de officiec’.e school, streven naar haogt-re vo m iking. Eerti <n lot zij bijzo» 1-rtjjk aan dell heer Wybo dien b< -kwamen Bestwil der, die met zooveel ta ent zijne rnu iekanteti Wdet te rieiii*n en aan te moedigen op den weg der kmi.-i, en alzoo dien won deren vooruitgang der maatschappij heelt bewrocht welke wij zondag hebben moeten beslatigen. De vreemds kunstenaars, welke hunne verdienstvolle medewerking hadden ver leend. hebben zich allen meesterlijk van hunne taak gekw»ten en zekerlijk machtig bijgedragen lot het welgelukken van bet concert. Hiér mogen wij bewonderen Mtv ouw M. Van Neste pianiste; den heer Van Neste. violonist; dan heer A. Van Neste, violoncellist, die de eerste prijzen van het koninklijk Convervatoriu scl behaald hebben. De heer 1' prijs van het Conservartorii, Gent liet zijne aangename tenorstem door de zaal weergalmen. Hel daverend handgeklap en herhaald I isgeroep na hunne uitvoeringen waren met onver diend Wij sturen onzen rechtzinnigen dank aan al degenen die hunne medewerking verleend hebbenen bijzonderlijk aan den heer Rclsm die zooals in ai onze muziek feesten negeens zoo bereidwillig zijn, k nsltalenl en dienst stelde om de ver- sctdtlige stukken der vreemde kunste naars op de piano te begeleiden Onzen welgemernden dank am den gevierden Voorzitter der Maatschappij, den heer Senator en Burgemeester de Spot, aan wiens onophoudend streven e« werken, wij zekerlijk den toeneemenden bloei en vooruitgang der Fanfare te dank'-n hebben en die er aan houdt hare leden met de luiterrijksle feesten te vergasten. Voor de gtad Mei de Post 1-en afzonderlijk nummer Men sein ijlt ui bij en :i!' oslhuf’ cl. n H’°L terwijl de geuzen ««-n i, letalen. I katholieke h-zcr’s hebt ge daar al eons *.I,:SI,R op nagedacht, en z.-H ge niet ^'■'’hen niet allen die ’t wel inecnen dat ^.ar ein 'elijk een einde aut gebracht ,°ri'e dit schreeuwend ontrechtte °°fn ophouden’ in uwe stad of in uwe gemeente. d eene fTicirele school, Ge hebt ér 11 ’rouw in althans voor de toekomst J' L 'el n’ W8n* n'S Z° 'S Ul s'echt worden, en een béstutir inh ''b' r:i'e'’ zo,‘ e,‘ 't onzijdig onderwijs ^^',(>rigen dat uw geweten van Katholiek ^■t voldoet. Ge hebt dus. als huisvader. ii,.!"'0*'* van voor uw kind, de katho- school te verkiezen, die er nevens aJJ ei> ge doet het. v e,mi. weet ge hoe het gaal l’’0 school, school kan maar nchtblij- U^1’. 'l°Or <le milddadigheid van den jka- f(ll',!k(>n Imrger.do r den schoolpenning l ^'h'k'eine staatstoelaag die ge helpt oók 'i'1 lnaar rmdertusseben moet ge de andere, de slechte ondersteunen (5)',,|t die wordt betaald door uwe stad ^moente. dat is met 'i g-ld van ,P(,fiieen. G-: betaalt dus tweemaal. Ef« bij inte- l-'el hij, uw gebuur die geus is en|die I ^eofliceele school zijn goesting vindt. 'J betaalt maalt enkel en alleen °°r deze. Buiten de openbare oclaag, De katholieken beloofden eene nieuwe en vollediger pensioenwet. Al wal de katholieken beloven, volbrengen zij: het zijn mannen va i één woord. Minister Hubert heelt de bijzonderste bepalingen van de nieuwe pensioenwet doen kennen, waarbij een pensioen van 1 frank per dag aan ade werklieden mantien en vrouwen, verzekerd wordt. Daaruit blijkt dal 1” Alwie min dan 2400 Ir. perjaar wint en min dan 65 jaar oud is, verplicht zal wezen zich bij eene pensioengilde aan te sluiten; 2" Elke werkman zal minimum 0 frank, perjaar moeten storten, indien Jiij meer dan 15 fr. in de week wint; 3' De patroon moet 6 Ir. per jaar en per werkman betalen. Na 1937 kan dat verminderen, na 1942 wordt bel op 3 ir. gebracht; 4" De Staat, Provincie cn Gemeente besturen moeten tusschenkomen in het voimen van t werkerspensioen; 5" De ouderlingen die te oud waren om hun pensioen nog door eigene stor tingen te kunnen vormen, zuilen niet mei r 65 fr, maar 120 fr. ontvangen, zulks zonder eenige storting voor dezen welke voor 1843 tot 1848 geboren wer den; 6" De jongeren dan die van 1848 zul len minder krijgen indien zij zelf geene üoagere storting gedaan hebben; de ver mindering bedraagt 5 fr. perjaar tot een zeker getal jaren Het is te hopen dat de kartelk wasten, die in de Kamer zetelen, thans eens hun ne manieren zullen houden opdat het gouvernement dit ontwerp wellicht tot. wet kunne maken. Zondag laatst gaf dc Koninklijke Fan fare De .Melomanen ter gelegenheid van bet Ceciliafeest, haar eerste winter concert voor de werkende en eereleden der Maatschappij Dit avondfeest mag zekerlijk een echte kunstavond genoemd worden. Ook had een zoo talrijk als uit gelezen publiek de uitnoodiging beant woord en vervulde de ruime gildez&al, De verschillige stukken werden door de muziekmaatschappij op echt kunstige wijze uitgevoerd en met daverend band geklap toegejuicht. Aan de Werkende Leden van onze Koninklijke Fanlaren sturen wij onze rechtzinnige gelukwenschen om deze zoo heerlijke opvoering, en mochten zij steeds volherden in bonnen iever en hun waarvan hooger spraak is, geelt bij voor de uwe geen cent! Is dal gelijkheid? vragen we. Is dat reclilveerdighcid Maar ge moet gij geen vrije schoo oprichtcn j ïnauweu zij ons toe. W ij anlwoorde ige moet er ons dan maar zeil eene goede, en eene christene verschaf); n Maar we kunnen toch iedereen niet dwingen voor uwe school te betalen, werpen ze nog op W I dwingt ons dan niet te betalen voor de school van anderen! Maar dal is de school van iedereen En gij ook moogt er uwe kinderen naar- toezenden Neen, dat is onze school niet! We zijn christeiie i on w j eischen eene schooi cie christen is. Ei. als wij er z.i If eene moetvn oprich ten, ge moet maken dat wij ze in stand kunnen in uden ge moet aan haar even veel geven als aan de gemeenteschool! De geuzen moeten maar betalen voor de onze evenals wij voor de hunne betalen Onrcchlvienligheid, wij bethalen Let, schreeuwend, onrecht is het, wat mi be staat. Eu wij vragen met ’t katholiek gouverneim nl dat dit onrecht zou pbou- den we regen voor alle sch Jen gelijk heid van onderstand Bij al de wortelgewassen, zooals bij bcetwoitelen, oi.d> iseheidt wen twee lijdpei k. n ui i.en groei Eerstens wei kt de plaid op de vorming der bladeren, nadien op bel onderaardsch deel, den wond. O,‘ het tijdstip der wortelvorming ver huizen al de u>< deiide eh na rden vim boven naar beneden. Hoe grooter bla- deruiitwikkeling wij kunnen waar emeen hoe meer de plant belooft voor de toe komst i I i KO ’Sfl2>ÏC2-I xto -..i. cp-Alle .illicticn bij n< rul: vord«i. <J-'\'S -luvct^ji g<!- JbW ne-nen IM astikm.dl«>in#S »öor beta e m£ u. :s«i hi be-i(e y’a.-uiJei-C'' UitgeZo-Jent worden -.in/cn "i.,o dw» OKr-IC i'-EetJi-l iCITi’. Nieuwaraat, c Srussel V.1» IlUKKII -• IMI I i's?ï

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1