EDRIFT ven. door N. De Tifcre. t'E Dood van H. K. H. de Gravin van Vlaanderen. V rouwenstemrecht Aan de lezers van slechte dag- en weekbladen, heden dat do vernieuwing der nnementon aan de dag- en weekbla- !|l gaan gebeuren, roepen wij de .’•'dacht onzer katholieke partijgenooten 'T de vo'gende bemerkingen 69 Jaargang /Vr. 50. IJ oensdag 4 December 1982. VERTOON1NG ^el de medewerking der tooneel ‘l"' lsierSJ VI.EM1NCKX en J. REMERS Va" llrusjcl en R. THERY, van Gent. fK BEN VADER ScHTJWBURG VAN VEURNE. zeden te VEKSCHIJNENDE OEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYOKASEY8, Nieupoortstraat, 10. Veurne. ver zou Maatschappij van Rhetorics. ï0NWG 15 DECEMBER 1912. om 5 ure 's avonds, PreKrauimn a. a. isrxco nd x o-x jnt g-b k Gewnne aankondigingen per regel 20 et. Rrchte:lijke eerherstellingen per regel f'r. 1.00 Hcrhaalue aankondigingen, volgens overeenkomst. Terwijl ieder zich vei heugt in de bloeiende gezon heid van onzen g-j'iof- den Koning eii Hem, u t hei diepste des •harten, een lange, voorspoedige n-gec- ring toewenschl valt de band der Voor zienigheid zwaar op Hem neer en doet Hem bukken onder T gewicht der be proeving Niet lang geleden trof tL-m rouw op rouw ginder, ia Beien'ft, waar de brue der en de zuster der Kóningin, schier op het onverwachts uit het leven weg werden geruikt. Heden is de lieerde eerbiedweerdige Moeder van onzen Vorst komen ha’en. Eerst werden enkele berichten nopens hare xiokte verspreid een zware koudheid, eenige dagen rust en 't wel overgaan. Eilaas God bad hel anders geschikt. Dinsdag in 't vroege morgenuur keer de de ziel der edele Vrouwe terug tot haren Schepper, en werd het gansche rijk in diepen rouw gedompeld. En zoo heelt ieder huisken zijn kruis- ken, en worden de hoogst verhevenen in de samenleving dikwerf hel zwaarst getroffen. Werde dat beter ingezien door de massa, er zou op de wereld wat min der afgunst bestaan, die bron van on vrede en oproerigheid. Laat ons gelaten Ue; hoofd buigen voor de ondoorgrondbare raadsbesluiten van Onzen Lieoui-lker, en bidden wij een DeProfoudit ter zielelab nis van zijn Moe der, die immer een toonbeeld was van verbeven deugd en er naar streefde heure gaven en hoedanigheden over te planten in hel gemoed luier kinderen. De Heer zij Haar genadig Drie dagen was Hare Koninklijke Hoog heid de Gravin van Vlaanderen lijdend aan influenza. 'Zondag morgen was haar toestand eenigszins gebeierd, doch in den na middag deden er zich verwikkelingen voor, doch de ziekte scheen i iel ver ontrustend, ioen Maandag namiddag om o uje een bmedopdiang d n toestand kwam verergeren. Z. M. de Koning werd onmiddelijk verwittigd die zich ten paleize zijne moeder spoedde, hare Koninklijke Hoog heid herkende hem niet. Later in den namiddag trad evenwel eenige I eter schap in, en beeren doctors .Mélis en Stiénon stelden bet bul'ctijn op Met> begon zelfs reeds ie hopen dat de door luchtige zieke, dank aan haar krachtig gestel, de ziekte zou te boven komen In di n laten avond verergerde de loe- stand weer plots en de Koning werd ver wittigd die om 11 ure, te voet naar het paleis ijlde. Daarop verin terde nogmaals de toestand, doch Je doorluchtige zieke was veroordeeld, Dinsdagmorgen beeft zij in dc armen des Konings den laalsien adjn uitgeblazen Buiten den Koning waren de Hertogin van Vendöme en hare kinderen bij bet sterfbed aanwezig. De kwestie het stemrecht aan de vrou wen te verleenen is niet zoo nieuw als men denkt, Reeds van over 45, 50 jaren werd er •over gesproken en de heer Cooman zaliger, katholieke volksver egenwoor- diger van Turnhout was er een voor stander van. Hij schreef ten voordeele van het stem recht der vrouwen het volgende De boeren knechten en de dagloo- ners genie'en algemeen stemrecht en hunne meesteressen, die veel meer ver stand hebben, die rijker tn vrijer zijn, blijven er van verstoken? Dat is aarts dom en belachelijk. Ik ken vrouwen, weduwen en jonge dochters, die met veel beleid handelhui zen besturen met honderd mannelijke bedienden en die geen enkel woord te zeggen hebben in de verkiezingen, waar hunne onderhoorigen ’t hooge woord voeren en alles beslissen. «Hoeveel familien zijn aan eenoop pissende buismoedar hun fortuin, hun geluk en hunnen goeden naam verschul- digd Met duizenden zijn ze te tellen. Het hoofd en ’t hart is bij het zwak- I ke geslacht ten minste zoo goed als bij het sterke en ik denk niet dal de vrou wen, werden zij tot het stemrecht toe gelaten. meer politieke en andere dwaas heden zouden uitvoeren dan wij Wij zou iels kunnen jnbrengeB lege» die reJenteurii^ Hare Koninklijke Hoogheid ontving met de diepste godsvrucht binst dei nacht, de troostmiddelen der Kerk Zoo als m«n weel was de Giavin van Vlaan deren eene uitstekende Ch istelijke vrouw Hare Koninklijke Hoogheid de Gravin van Vlaanderen wa» eene geboren prin ses van Hohenzollcrr.; princes Maria- Louisa Alexindriiie-Cacoline Zij zag het levenslicht den 17 November 1845. Zij trad den 25 April 1867 te Berlijn in’t huwelijk, met prins Philip van Belgie, graaf van Vlaanderen, die stierf den 17 November 1905. Uitdtt huwelijk zijn gcboicti 1Z. K. 11 Boudewijn, Prins van Belgis. Hertog van Saxen Coburg Gotha, geboren te Brussel, den 3 Juni 1869, aldaar overleden dn 23 Januari 1891. 2. H. K. H. Hendrika, geboren te Brussel den 30 November 1870, gehuwd met zijne K. II. Prins Philips d’Orleans, Hertog van Vendöme, Franschen prins, 3 if. K. II. Jozefina. geboren te Brus sel, den 30 November 1870, aldaar over leden den 18 Januari 1871. 4. H. K. H. Jozefina, geboren te Brussel den 18 October 1872, gehuwd met prins Karei van Uohenzollern-Sigmaringen. 5. Z. M. Albert-Leopo'd, geb. te Brus sel, den 8 April 1875, gehuwd te Mün chen den 2 October 1900. met H. K. H' Princes Elisabeth Gabriella, Valeria, her togin van Beieren. Er zijn menschen die denken dat een- slechte gazet op hem geenen indruk maakt. Zij zijn geleerd genoeg meenen zij. cm de dwaling en de valschheid van de waar’ eid te onderscheiden. Die menseben bedriegen zich. Hoeveel zijn er buiten de Priesters, die den Ka tho'ieken Godsdienst iet wat grondig hebben bestude -rd Hoeveel zijn er die de kerkgeschiedenis hebben doorwor- st. ld Als men bui en zijn vak is, laat men zich zoo gemakkelijk door den schijn misleiden. Welke oningewijdetkan on- ecbfe edelstcaicn van echte onderschei den valsche banknoten van goede Voegt daarbij dat men niet alleen in wetenschappelijk, maar ook in zedelijk opzicht vast in zijne schoenen moet staan om de verleidende schijnwaarheid nie te slikken vooral als zij onze lage nei gingen s.reelt. Alwie pek behandeld besmeurt zich. In een bedroven dampkring wordt het sterkste gestel ontzenuwd. Alle dagen een wassen) en, na korten tijd, is de glans van al wat u heilig was, verdwenen. Uw eerbied voorliet Geloof begint te falen. Hoe rukt men tenen nagel uit’nen muur Door herhaald kloppen, nueens rechts dan weer links. zij ons iets gebieden in het bereik hun ner macht Goede katholieken slaan volgaarne de vrijheid af uil vergiftigde bronnen en di<nk<-n en gehoorzamen gaarne aan de Kerk die hen op het'gevaar opmerkzaam maakt. onzpet Ver,bod van de H- Kcrk faePerkt vii'i Natuurlijk! Maar is onze Vrjj. ‘eid °nl eperkt Mogen wij vrank en vti/ In°c,den. stelen, lasteren Mogen zold°tlS leVen vriJwillig in gevaar stellen, nii ,er de minsle reden? Met veel gen( er. reden het leven onzer ziel Mo- on„„'V*'i naar goesting gehoorzamen en - oorzaag zijn aan onze ouders, als Nieuwstijdingen, handelsinlicldingen vindt men in onze katholieke gazetten zoowel als in slechte. Er heslaat dus geen enkele reden om gevaarlijke dagbladeren ie lezen; we? in tegendeel, er bestaal een groote reden diedc 'I. Kerk verplicht er de lezing van te verbieden Echte katholieken koopen dus geen slechte gazetten; zij steunen geen bladen die dienen om godsdienst en zeden te verguizen. Voorzichtige ouders steken in de stoof al de verdachte druksels die in huis kun nen sluiper». Zij weren ze als vergift, 't ts hun plicht De vier plichten van een echten katho. |iek ten opzichte der goede drukpers zijn; Zich abonneeron I Zo verspreiden; Ze ondersteun -n Er aan meéwerken l(’L‘cl‘l zijn dagbladen, waarin de "d'eke Godsdienst wordt aange- hetzij in zijne geloofspun'en. het- bewijsmiddelen, hetzij in zijn bestuur. hetzij in zijn Opper zi f'01 ondergeschikte Bedienaars, het J z‘inti zedeleer, hetzij in zijne k irk of zijne kerkgebruiken. (■I I <t'r'<(-,lijke Overheid heelt het recht- lijki n °ns dc ,ez‘nD van der ge- ^■'zellen te verbieden, evenals het kt ?S,uur bet recht en den plicht heeft \;n '1 '‘"koopen en verkoopen te verbieden d’e scbade!ijk zijn voorde zi(.|!nkerk ’s gelast met het opleiden der inofct naar l|Un eeuwige zaligheid; zij h)0f4 (‘e geloovigen voorlichten; zij ze tegen de gevaren beveiligen k,.r Il<: hoeder ziet haar kind oenen be heeiaan z*in<? lippen brengen; tiii|l^'e rno°d,}t‘ het recht en den plicht 'hen beker uit de handen van baar Klnd ‘e rukken ,d' ,S”'iIr Ö.00 Met uc Post c 'eji afzonderlijk nummer Mai schrijft m bij den Drukker-Uitgever en m file |0>tbureelen. in bedrij GEVOLGD DOOR B ijsp d nut zang In 1 bedrijf door J. Dodd Zie de aflichen. I-II *1 I i njk—Kp Alle affichen bij on. gc lrukt, worden EENS onvargel.l ae- ■JiA.nemen Oe <unkondteirts;en voor Belglc' en |BuitonUn .btiule Vl ia'u'cren Uitgezonderd' Worden ontvangen doo-- den QFHC I 'i'F PtiHI.ICIttf, NieuWstrgdt. te BrCssél - - ii» ir*"1 IT^SCf ..-IJ -j.OO

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1