Van Soorten. J i^ïaai W" 31 December 4912. 69 Jaargïuij(. Dinsdag j STAD VEURNE. Mensch zijn, t,,nscli zijn dat is niet eten, drin- t met eenparigheid opge- 4.336 95 vervanging 879 46 u. men maar Hof, men in de men VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortslraat, 10. Veurne. Bij de vrouw waard 2 55 519.07 54.6i9.6f luk<IIH5(en Uitgaven Overschot Gast Im is Inkotnsii n Uitgaven "'•nsch zij J.:.. S-tyen, z.ooals veel lieden denken, 'et dal ook. en veel beter dan en lijdt nooit aan slechte nkt. maar gij ziet het nooit Overschot879 46 Bezitting wordt geheven om 8 1/4 '.en 'l,epostbureelen. Opei.bare zitting van den Gemeenteraad van den Zaterdag, 21 December, om 0 ure namiddag. Tegenwoordig al de leden, behalve 51. Bouten belet. De Burgemeester Voorzitter verklaart de zitting geopend en doet lezing geven van be proces-verbaal der laatste zitting, dat zonder opmerkingen goedgekeurd wordt. De heer Voorzitter geeft mededeeling van de bedanking, door Z. M. den Koningaan het Gemeentebestuur bij mid del van het Staatsblad toegestuurJ, om uitdrukking der deelnem ug van Bestuur on den rouw der Koninklijk Familie, bij het afsterven van Hare Koninklijke Hoog heid Mevrouw dj Giavin van Vlaanderen moeder van onzen Vorst, I. punt Vaststelling Sladsbegrooting dienstjaar 1913. De Raad bespreekt de verschillige arti kelen der begrooting van stad, voor hel dienstjaar 1913, en stelt deze vast, in ontvangsten als in uitgaven, ter gelijke som van 147,376,874 Ir. Deze begrooting zal aan de goedkeu- ring der Bestendige Alveerdiging gezon den worden. 2 punt. Herziening standrechten Markt. Daar de verschillige reglementen en tarieven over de standrechten op de markten en feesten dezer stad in menige punten niet meer overeenstemmen met de hedendaagsche omstandigheden en noodwendigheden stelt de Gemeenteraad een nieuw tarief reglement vast, ter zake betrekkelijk. Volgens dit tarief blijft het standgeld voor de gewone kramen en uitstallingen ter groote markt en appelmarkt vastge- stelu op iü centiemen per vm. ingeno men plaats op alle andere plaatsen dezer stad beta'en deze uitstallingen 5 centie men per vm. Hel dubbel standrecht, verschudigd op de oude jaarfeesten (Palmfeest, Mei feest, mzalsook den Woensdag vuór en na deze leesten, is afgeschaft. Voor Barakken en loodsen is het tarief eenigszins gewijzigd. De boter- en eiermarkt zal plaats heb ben onder overdekte kramen, daartoe opgericht ter groote markt. Het standgeld voor bo’er en eiers is bepaald op 10 ct. voor eene mand (met eene oor), en op 20 ct voor eene korf (met twee ooren). Voor de kieken- en konijnen markt b'ijft In t standgeld on veranderd 2 ct. per dier. Het stand geld op den maandelijkschen markt van levend vee is bepaald op 20 ct. voor een rund en per 10 c. voor een schaap, geit o i zwijn beid van stemmen in herbenoemd voor een jaar. 10 punt. Godsliuintnb ut uur Be- De beer Paul de Grave, uill.'zdmJ lid. •'Oorden ’t r«le. *s het versland zelf, of is het van ons verstand dal ons zoo orheft, boven het dier liet dier i Vv sl'okt genoeg om volm laklelijk to v.,a 111 's en hel gebruikt zijne vol- t b“n. Zoo de mensch zijne rede i, '""'kt n moest, of. wai slechter hij misbruik moest maken van ‘JK’’ gave, dan zou hij zich stel 11 et di-r. Want dwaas of *jk zijn terwijl me kan redelijk :,z-er bandelen dan h. l dier. maar inensch in zooveel geleidt en bestuur', do -r «tonveel men gebruik maakt ico jxr u i g-i isl gi- s kt Gewone aankondigingen per regel 20 cl. lUchleilijke ecrhersieiliugen per revel fr. i.iü llerhaalue aankondigingen, volgens overeenkomst. WAT EEN VROUW KOST Rafters in Afrika, is <«en tot 10 stuks rundvee. In Kampscbaika betaalt eenige rendieren. De Tartaren, in Tinkestnii, koopen haar voor hetgeen ij vegen :kiu boter. In O 'ganda, Afrika is reeds een vrouw te krijgen voor een doosje spelden o een Itandvol cartouchm En de goedkoopste heeft wouden van Australië. da:>r koopt een vrouw vooreen st« k<kendoosje, AUS EEN PAARD II0NG7R HEEFT. ’t kan gebeuren dat e-n paard we gens langer gebruik achtereen dan ge woonlijk bet geval is honger heelt Om te deletten dat bij bet voedergeven t paard gu'zjg zal eten beginne men wat flink lang hooi te g -v n ’t Heeft dan wat te beuzelen en moet goed kauwen., waar door de nadeelige gevolgen van liet sch'elijk eten voorkomen word n. (oor -Ie Siad - ,r- 5,00 ‘■-t de «°c° afzonderlijk nummer 19 (- schrijft in hij .ten Brukker-Uitgever en in Boter eieren, konijnen, pluimgedierte, fruit en aardappelen mogen op d n w< ke lijkschen marktdag, met geleverd wor den zonder op de openbare maikl te koop gesteld te zijn geweest, Dc zitting Wvrdt om 8 ure opge schorst en zal Maandag om 7 u. ’s avonds voorlgezel worden. Zitting van Maandag, 23 December. 3 punt. Midde bare school roosteling lid Besturende Commissie. Wordt voorgesteld als lid der Middel bare school dezer sUd, in van M. Venaes schepen. Eersie kandidaat M. Daiïjbre Alfons, Tweede M. \ati flee Joris. 4 punt. Middelbare schoot begrooting dienstjaar JJU3. Deze begrooting door dc besturende commissie der Middelbare school va.-ige- sield zal mei gunstig advies van den Ge mecnleiaad aan de, goed keuring der be voegde Overhei J ge ouden worden, 5 pu it. Armbestuur, Verkoop g oud Garzebekcveid. Bij beraadslaging van 28 November II. vraagt het Armbestuur onzer stad machti ging om uit ter hand te mogen verkno pen aan sieur (Thomas Emile, van Veur ne, een perceel grond van 173 m, ge legen te Veurne. Secilié B N' 1029», voor den prijs van 350 fr. Deze braadslaging zal met voordeelig advies van den Raad aan Oe goedkeuring der Bestendige Alveerdiging ge.onden worden. 6 punt - Armbestuur. Benoeming lid. De heer Donck Cam. wordt benoemd tot lid van het Ambestnur, in vervan ging van wijlen heer Ch. Decle.ck, 7 punt. Armbestuur. I ij/jaartijkiche venieuwing. Er wor-ft overgegaan tot de benoe ming van een lid, in vervanging van he- r P. de Grave, wiens mandaat eindigt met 31 December 1912 8 punt. Godshuizenbestuur. Benoe ming lid. De heer Van Hee Joris wordt benoemd lot lid van het Godshuizenbestuur dezer stad, in vervanging van wij'en mijnheer H. Dambre Hij zal bet mandaat van den heer Dambre voltrekken. 9 punt. Gods'iitizenbisiuiir. Vijl) mr- lijksche vernieuwing bestuur id. De Raad gaat over tot de benoeming van een lid van helGodshuizeijbesluur in vervanging van beer De Graer A. wiens mandaat eindigt met 31 December 1912 De heer De Graer wordt met eenparig deze hoedanig jeid term;,» van vijf j Het eet, '2> het dri loopen; het slaapt en de zonne hel alted wakker. ieilSC:| '-ijn, dat is niet huizen of ste ^"i'ven. Wjj moeten la'gen tijd etl aan besludeeren vaneen plan ^-ver we aan T bouwen gaan en d'isjch-n bouw', de vogel zich eene '’’‘K .waar er niets aan ontbreekt ^!n;i|ii. sterk en schoon. Een ko- ^'"d slaapt niet zachter in zijn ver- e I 'tleiz.i-n dan een voge’jon r in zijn H'.* kastor b iwt dorpen en steden-t., r°P o-'.ze g-ootsle ingenieurs met': >a*il;g staan te kijken. zijn, dat is nietin do lucht n- of op de aarde bewegen met ‘^snelheid, liet kleinste mugje zou 'ce' leeren aan onze beste vliegers zwaluw vlii-gt veel sneller dan <le ""'obiel of trein; zij zal zich den kop 'Opletten tegen een bo in of op 'allen omdat zij baar vlerken ver- 'ttoct niet gelooven dat do kunst rJ''1:-r zelf ons boven de dieren stelt. Ier gevoelt er den nood niet van, of /h'lerin met minder moeite, Al onze 1 Itan maar schoon zijn voor zooveel I n'lluur te bij komt. dier weet beter dan wij. over het l||f-en, wat er hem noodig is voor '"boud en voortzetting zoo ’t instinkt '^'Ttzetting, hem soms dwaze kuren gaan, deze zijn min langdurig cn ?ev'g dan hij ons. Op de 52 weken 4 maar drie aan den inensch gelijk i h'“nees' eeren zullen hem nooit in lno,‘ten fluisteren: zoo go wilt pecs fedelijker n 11 *s bet dan dat ons inensch maakt ns boven de dieren stelt 1 le loreen 1 boorden T )S hel verstand, ’t is t - '"'He,, Eerlij bened, ‘®dtlii‘ 'i is diV,, ‘Iea is dU8 Q 2icb zei ven re<k in z- 2lj" verstand wordt het benoemd van stemmen, groot ng dienstjaar 1913. De begroolm- en v.ui de Weesmeisjes schooi en het Gasthuis alhier worden door den C.emet iiierautf vpstgeslcld en goed gekeurd als volgt Weesmeisjesschool I6.293;43 II 956,50 Oe Overheden ter stede, verzoeken Ssffons bekend te maken dat zij uit reden der rouw aan het Hof, geene nieuwjaarbezock-m zullen ontvangen, jLB.it s s 0_st33_iaja_aa .slb /llgemeeine Tijdingen De beer Groensteen Uil., van het 3C regiment jagers, werkzaam hij den luitenant-generaal. adjunct-generaal, hoofd van hel Koninklijk militair Huis, tol kapitein commandant, Ons oud sUdsg -nool du boer Ca- miel David, onder-offeier bij hei 4'' li- nieregiment. gedetacheerd in het Minis- l rie van Oorlog, wordt be orderd to onderlutei ant-betnahneester. t Beheer tl-rnri an-lerlin-len, resverve- luitenanl hij liet regiment d :i’ Carai- biniers weidt bavo-d -rd lott-.yejd k3pi- tein bij hetzelfde korps. - zifTf-xi'. Bd'vt <Uu 4 j aHBS^aü3^3Sèr«aWfc>-'* »Ó«H tpr -W KfÈikhcn bit <41* uc Irtikf. warden or<yci ya’ .l nenu-n l’c «t-raKv-nJi uitjen voor t-a Bu"i*i<lan beide Vlaanderen tjitgczon<ic«di woeien on vangen dtwr dvuO, Hl-E 1. Pi Ih.lll', Nieuw .gO. ie Brussel 'Üer’do, «aarj •ebruik 'g h l V P. 8 .4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1