u Zoon Borstbalsem acrt on -Lobe lie 1 Th. Duy wel Zoon. Arthur, hij de Nieupoorthrug, ic VEURNE. Ik heh de eet 'i uchthaar publiek te benen.’ i dat mijn magazijn ie allen tijde voorzien is van’ Ringelt vuor fteeiipu’eii Beerputten, Regenbakken, Rondvormig gemolpetdo vijvers voor hovingen Muur deksels in nabootsing van arduim. Deur- en Vensterzuilen, p atvorras, civormi^, en ovale riolen, ale slach van Buizen voor waterleidingen en ontvanger», paarde kribben Zwijnsbakken. koeisiieten, enz 8 8 E Ve rcrwyss^ Si7-.’ Spilli B ORSTZIEK T EN O R S T L 8 ZENUWZIEKTEN! JA! JA! IMPERWIÉABLESZUIVERE WOL. geinakkelijk en hygiënisch. SPOEDIGE BEDIENING. V ii i j E Bet aijwlel i y a Motorrijv/ifMen Scaldis ZENUWZIEKTEN! Cra“*DADA j M w I iteu 9, X 1 I <r.7< 7jcer I T T i Dus hoc grootcr (l-ti-cll hue vcotileeliger. Eere lipiomdi Hiotei <le oo0»n.5 b<:n s- -Bi e,s ksbmsa kk.w, koopen komt bij Weduwe eengnol Ofsornientvin den vat) «•■harpen, ent. d. von d r lucl.tp jp» r>; in de Beroepscohoo! voor Snijlmnst te Brussel. Klictorica»HoiiOuai kt, Veurne. Goed verzorgd weik, spoedige bediening, genadige prijzen. Go d op staal Men is vrij zijne sloffen zelfs te leveren. vu ui Klein, N hul* I lie a ter. j FELIX eoivin „v,, flfbrUd V'r Iets lou’ards «n lijnda sortiment. FABRIEK van Unnent en ijzeren Voorwerpen VERDERS Panlsiakken. Kuipen voor stokerijen en brouwerijen. R ikken voor 2’(<jsziederijen en Slok visch woeker tjen- Waicrsteenen. Waterbakken on fabriekketels le spitzen, hakken voor hetbewaren van eetwaren, boter, eieion. enz. -- Alle slach van cimenl. Door de goodc hoedanigheid mijner koopwaren) Istnededoor de trouwe en spoedige bediening, verhoop ik bot vertrouw^jneer on meer te zullen genieten. Alles op waarbof Goed verzorgd werk Matige prijzen I er Lot'’) C O S t S' AA*, y<en js vrij zijne sloffen zelfs te leveren. ‘t is een aniigeiio ■•■i’. f> u De wonderbard Poeders van het Wit Kruis verzachten öogenhiililu'lijk on renezuu <pnrAI.I.E ZEM1 W ZIEK I i'S Pjn'ijkn maandstonden, hoollpijll. srlt-li: iu|g>:in<), tlta'iï-gen. z t.uwl, o'N, T‘ Ja Poeders van liet Wil Kruis verste ken de zenuwen, ze zi|ii gan.o ti oü.cb.'d. Ii;!> n nd>se«i i| .<ul lion tuiweik... I. LH! E KEEEliEllEfl M/lkKEiï Germain de Vallejo. I Aon;ó- Ht’uwoei K opvolger van Mad. Vandenkercklu''3 Ooststraat, 6. Vturno Magazijn van Registers en Dap*'1' Kantoor en Schoolbehoetten, Keikbo* k'11 en Paternosters, Postkaarten, Bril"11 Seheersen. Messen. Boter en KaaskleurS'- l antaisiearUkelcn van alien aard en/..’'”7' Bijzondere voo' waarden voor voortvC» koopers 1 ('0 tr de fle ch van 100 g'. j 1,75 Ir. 3 50 fr. 6,00 Ir. 200 500 1000 Borstbalsem wordt vetktepgm bij G. I.'UCI US. Apo beker Veutne onle laa pu.dtiki om do .jrijz» baren to doen verdwlliipn en uitvallen van het HAAR te beh tten, n vui krijgt,..):,,. Hl (|(.n riI1„ l li;il)li(.| ,:)n Vcrlrouwen. Ovcrgroolc Hoede n en Klakken* i luKEIBJOlVG. C«o<-k tier Caruotc lEnrUt. Wdi !>i| g(i<(!k<>np en '<'r 1 1 uwe, l l’.i III YSSE l.OBEI.I.E, 2tt .u t <;o d al kotlSM’ll. bi'.ap'. Oks II 'volle, g.uen. tin', k'O -'ii. >x groot Smolt»* in alle nuancen a'noie'1 'en. n"tli.,b:«>«*k- ti ''11 nti'h-re m< reencartikelcn, Bugewona cotcv.t t ntie in kwaliteit en prijzen. L-. Z- 49 U NTS'l' V jl AT, 1 KU 41 W (Uk <ii;.<‘ Kostuinen op maat 'an af 40 fr. Brot'ken van af 12 fr, bijzonderheid van Ononlbeerbaar aan iedereen Huis van Keus van Fcnvrnngl ven De g' jnte ot dubbele fl clt 2.50 De tia've fis1, i 1.50 s-.rl -n t pj itnn gruiuHjte fion< zing van vei-wanr’oosdu v. r- kcudhuzt-n; Tiifl^liike ontsUkingen d- r luchtp jp* D; Hardm k kin tl' hoest; FlulminR; KoHkwa’en; Te: In-.; Zi kitijr cp lo, i il-tschheid; riepen der bóist Slijmhoest, Kn.kh. nst Eluiminjj; Keeikwalen; Eb eschheid; Piepen u - Z-. Broi c-;iei; i: stlim?-; z i F vraagt t i<!< 11 nllp at ilpie itcpt n die n c< stal i atlct !:g zijn voor de gczondhi id, Pt ijs Het «tuk 0.75 Te koop in alle foede fiuizen. Depots -.in Apothekers. U. RUÏSSEN. en G. DUCLOS, Veurne. i tZtablisseiiwRis SCALDIS. -- Antwerpen Naajvloo^j VéftRc 'X’P‘J K*pi‘.aal SOO COO Irankzan iBuysMcn'N echte EtorsIbulHciH Apotheker, in DEN HERT, op dr. Gro-te Ma. kt Nr 15, te V-urm,. ICujKsen’r» norMthalsvm ti.*stilien iff Boratba at in Bn y sscn. PH SSkMI D I*--,» LOOPVLAKKI £N OHLOStOOPaAAR TO wry mg IDEYAL VOOR HET TOURISME - FIJNSTE TOEBf.HOOHTEN - 5 IICI CIIN Riniwm* ilï Te: In.jft t-« 13 o bij o O I I EENVOUDIG EN aCTROUWilAAR 1 1.2 HP Fr* G5O.— 2 1.2 HP Fr* 050.— hevigste temlpijn s. I. n in t .i>.lpn li-.elii«..r.-iis-«h» i liéid op Je zei uw- o. zi iiiiwzw IJ-vii.n'e k'e. i> it.ivv.tmt all< t. i. de - vrouwen (hysterie), zwaarnv>ediciicid.-.tokken in de keel rhri.ni iii.mic, lleurceijj, .jicht, enz enz. ,- PRIJS ?r. i .25 dc dcos; fr. 3 2" do S rfoozin of do drla dtibhe o doos; tr. 6 25 de Z (tooze', o' z dirbtjele loos Al;;einnen depot: Apotheek E.'HArüNS. U 'ithried. 24, Sint Nikolaus, alsook i in alk goede, apotheken. ’V vnn nnnionRmoIm. r.v x.IJn zonilei* wniti*<le. YV RUYSSKN S BorHtbnlscm is een oiuchatbaar geneesmiddel volgen* de l.i.iuic weten schappclijxe u, tvindingen gereed gemaakt, liet t cstgccbiktc voor boriulcklcn in alten grn.i Ie Zijne werkin. is zeker en duurzasm. Deslijmen lossen gemakkelijk en vermin .eren, de koorts neemt at, de hoest slik en i-cne alge- wirenc verbo ering doet zich voor in korten tijd. Met den eersten tepel, is de zieke cvne beternis gewaar en ern bijzo-, Ier gev<>cl v-tn wcizd1' dat geen ander geneesmiddel geven kan. In 48 uren, dikwijls zelfs in 24i.cci,c vei koudheid of een begin van griep of li.QucDZA gennsch genezen. ilij brengt ccne onmiddelljko vctlichting mede aan deze <hc lijden aan broiuhii-t ofet r‘> RXJYSSEN’S BORSTBA1.SEM Is ook met veel bijval »...i|.s.hitf leven in gevallen van wederketrende bronclilet cn zclh van tering. t'ic’.ijden aan asth ma of aan borstwater krijgen door zijne wtiking ccnc onmlddr lljho ontdasting cn kunnen gcmakkclijk de liegende houding verdragen. Deze oprechte wonderbare uitwerksels van RUYSSEN S BORSTBALSEM kan c” uitleggen door zijne wetenschappelijke samenstellingZilno be>t.inddcclen worden ui bch.ic.i»> gedievcn, onder andere Inngs de long- en longpijpvliizcn, alwaar zij eene rachtstre knb'u weldoende werking uitoefenen. die eene ontegensprckclijke k-.aclu l czit tegen bovengemelde kwal n. til) Bor.-tllij'lers. wier ademhaling Listig cn w ei kdedig Is. die geweldige moeiljkhcd n hebt om te hoesten, die gekweld zijt door eene d.kkc >hjtu< pirsring. die het gezicht o .teken lictn en koorts- -chlig zijt. gij zult al deze gewaar wordingen rcrmtjden en eene ontniddclijkc vei hchtig d; a uit' hre rgen door het nemen van DUCLOS BOBSTBALSEM' 'Tp hoeveel tijd bekomt men eene grondige genezigmet Duclos Borstb rlsenr 7 Het getal dagen noodig om met Duclos I orst alsem eene volledige genezing te bekomen hangt at van lici ziekte geval, voor velen i ééne tlesch voldoende anderen hebben er vetsclteidcne naodig. Is de zieke aangetast door eene veurde-di- Iv.i.ul, dnn is het r.a’vurlijkdat de herstelling we ger duurt; doch in alle ecval gei.rest 1 uien Lor stl.alsr m altijd allo lu.iszukten Pus. Rorstlijdcis. irdier. ge t< c>'s all, >i n edit cl >u kt lult 7'i ct giidit: eiislng. geelt de moed niet verb ren. dcit <‘e pxel h c éér.i tks.b I uclos Li.ii.tbr h m cn gi zuhvcrla.n ziin over de spoedige gmiz rg c.f -.cilelcrirg uwer kwaal’ f Werkdadi^held zonder Zeep I| A la A xveer^ategen xomertproc- 17 .TkU fl 1 ten en huidaandoeningen. m <*C hllid blanU IN E’E’NI Tube 0.75 NACHT. -Poador IA A IA A Allerliinat. en op ’t je-V LfraLfrA? laat blijvcrui; onontlx-cr-1 De doos 2.50 lijk voor elke toilettafel. I Tc Loop bij cl'c h/ne *.9rktuigiunifigen\ KarALÓaCN FH.VNCO OP AANVRaao lI 1 Detail «l<« Vote u)w»tlip4,«i#ln» t'« *l« ban .'.eu P«rfwcl»«R. K ti s i-11O’tfcir. t-MiHuten *.o». i*- U ’u'tD Dominion. d< E kcuingco Club »U 1. i. t.t LUI s z n Ier opium of mniphinc en zijn gebruik I* daerotr zodcr gewur, z v voor kindet .'-tv. or volwas,n. Di> t elite Borstba Hem is sedert mee dan io jure* bereid d-.<.,- Op ieder tic ch staat in het glas geprent de worrden Borntba <JP het etiket staat als waarborgmerk, c»n rechutaa. 1c HEK 1'. Vaat u gcêns onbeduidende o gevaarlijke NAMAAKSELS in Innden stoppen. In Veurne is hij bij dm UITVINDER II. Htiys** u ALLEEN te krijgen- Prijzen fr. 3.50. 1.T5 en de kleine flc»ch 1.00 Ir Voor 1O fr. 3 dubbele flesschen FRANCO. V or 5.25 fr, 3 gewone tiesschen FRARCO. kosrenfr. 1 75 de doos; tr 1.85 Ter P»»t Z.j z,jn gc-teekend p iedere --1 rsbtasem Ruyssen

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 4