I Van Soorten. Wi ZESTER EN KNECHT Drama in 3 bedrijven, door Slecckx. IS UIT LIEFDE I I mat. iYwt in I door Teirliimk-Slyns. De openbare gezondheid in steden en dorpen. /Vr. 1. 8 Januari J 913. 'oensdag NDAG 26 JANUARI 1913, om G ure ’s avonds, VERTOONING le medewerking der tooneelspeelster J. VLEMINCKX van Brussel. 79 Jaargang* BCH0UW3URG VAN VEURNE. Maatschappij van Rhctorica. i r omen over don M. Brauns, koster met terug VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieu poortstraat, 10, Veurne. maar, figuren, liet droog we* van 26 Weervoorspellingen voor de maand Januari. Ziehier de voorspellingen van den ouden Gene raai van het weder, voor de eerste maand van 1913. Van den 1 tot den 9, mistachtig, zeer koud, van den 10 tol 13, zachter, regen, van 14 tot 18’ nummer den Drukker-Uitgevcr Blij ;pc! I i sneeuw, vorst; van 16 tot 25 i' der scherpen wind, zeer koud; tot 31, dooi, régen. In du provincie J norbergen op ia en eene 1.240,00 inwoners; dat is MlcrStcrsen. Henegouw zijn n* 51.900 i een to aal van 277 0000 huizen bevolking van I cene herberg op 25 inwoners. Mén moet bekennen zegt Chrotut/ue dat dit middéneijfer overgroot is. r gndd.innsheid met al te veel on- Bchilligheil bejegend eindelijke ze zijn te Honberade achteruit geweken voor de fljuanvaüenhunner vijanden. Wijze essen, heilzame gevolgtrekkin- ■gen zijn er voor ons Belgische Katholie- %m, ai te leiden uit he.gene wij in hij den man op z';; sloel De onnoozsle vond liet stuk zijne afbeelding missend, vroeg hij waar die was. O gij zijt juist even naar binnen g’gaan, oin uw pijp tc on steken, zei de fijne schilder. Ah juist anlwoorde de andere een knikje, heel goed. Zuodra ik kom, zal ik u betalen hoor. vragen zijn geinakkelijk op te De Ivitlmlie.ken in Frankrijk zijn -l ter hoogte hunner plicht geweest; n hebben niet waakzaam geweest voor behoud hunner vrijheden zij hebben B.*t bijtijds den noodigen weerstand ge- ■den tegen de aanvallen hunner vijan den; zij hebfcen hunne beste krachten Hrspild in onderlinge twisten tn veeten; ij hebben zrh niet op krijgsvoet inge- ■cht volgers een welberedeneerd plan ..n onder da leiding van ondervinding lijke aanvoerders; zij hebben niet met Ie noodige krachtdadigheid gehandeld Een de eerste vorderingen van de partij jrkr goddeloosheid met al Programma— GEVOLD DOOR Ha C U lï'S! 3 0 8'0 M.E’B IN FRANKRIJK. Onze Fiansche geloofs en pnrtijge- ■len beleven zeer hachelijke tijden. I jls vaderlanders miskend, van hunne hlen beroofd wrten zij niet wat bun K al te wachten za' staan. De vrijmetselaarskliek immers, die bij M«;e zuiderburen het bewind in handen f. -ft, behandelt de Katholieken als over- ■mehngen, die het zijn juk opdringt flj in de boeien slaagt. II .n dat ziet men gebeuren in Frankrijk t land eens geiomnd als de oudste b hter der R. K. Kerk. Klaar hoe heeft zich in dat rampzalig ■ld zulken toestand kunnen ontwikke- |i Ja, hoe is er de vrijmetselarij, H Im’IscIic macht zoo machtig gewor i Di- Frankrijk zien gebeuren. In ons land ook betrachten de vijanden van (len Godsdienst ns, Belgische Katholjeken, onder het maconnieke juk der verdrukking te d<>en h.kken. Im mers onze vrijheden, onz», gidsdienstige rechten steken hun de oogen uil ons zoo bloeiend en zoo vruchtdragend vrij ondewijs wekt hunne afgunst; onze wer ken en instellingen lot oplossing der maatschappelijke kwestie, der maat schappelijke hevredigiing tol verbetering van de levenstoestandenderarbeiders maken bunnen bitfeieii nijd gaande. Velen onzer vijanden trachten er zelf naar, hier gelijk in Frankrijk, uit de verwereldlijking van kerken en kloosters ruime geldelijke voordeekm te zullen kunnen op-trijken. De verknopingen der kerk-en kloostergoederen hebben hun geléérd dat er daar voor behendige pa penvreters vette brakki n te snappen zijn. Geen wonder dus dat zij naar ’t oogen blik «nakken, gelijk de visc.h naar ’t wa ter, dat zij met ons zullen k innen hande len zooals hunne Erotische logica broers met de katholieken doen. Doch dit oogenblik is nog niet te voor zien de kiezingen op 2 Juni II hebben bewezen dat onze geusc'ie vijanden nog altijd machteloos zijn. Overigens dit oogenblik hebben wij Katholieken we ten verwijderd te houden door onze ver kleefdheid aan onze grondbeginselen, door onze eendrachtigheid, door onze krachtdadigheid in den strijd, ’t welk ’t stelsel veroordeelt On:« Je/ trekt ziek de politie); niet meer aan Immers dit is eehe lafheid v:;or hem die als Katholiek te zijn wil dooi gaan. Neen, dat oogenblik zal nooit aanbre ken zoo wij liet niet willen zoo wij voorgaan mei onzen plicht te begrijpen en te vervullen; zoo wij eensgezind, rusteloos, manhal ig onze tegenstrevers, ot liever, vijand en weerstaan; zoo wij geene enkele toegeving doen en geene enkele inbreuk duiden op onze katlmlie- kerech'en en vrijheden, in andere woor den zoo wij onze Fransche gelools- en partijgenooten niet naleven in hunne zwakheden in hunne toegevingen, in hunne schuldige lafheden. Minister Berryer heeft Ier Kamer een wetsontwerp neergeiegd volgens het welk tadikale en geluk', ige hervormin gen ir. den gezondheidsdienst zullen tot stand ko r.en Daardoor zullen ten allen tijden de aangiften verplichtend gemaakt worden van elk biwe/.m of verdacht geva>, niet B)r fle Ir. 5.00 1 de Post ir ij Fiji) afzonderlijk nummer (O c Men schrijft in bij een Drukker-Uitgevcr en in die poslburcelen. alleen van cholera, pest en pokken, maar ook van lypfitiskoorls, brandige keelontsteking, scharlakenkoor sen aan stekelijk hersenvlies- en ruggemergont- s'eking. Oerlelijke gevallen zijn een gevaar voor de oj enba e gezondheid, zij moeten dus ook gekend zijn door degenen die de openbare gezondheid hoeven te vrij waren. Datzelfde wet voorstel schrijft ook een aantal maatregels voor aangaande de koepokinenting, do bescherming der kinderen, de voorbehoeding tegen de tering, de vaststelling der geboorten en overlijdens, de bescherming der minerale wateren, de ambtshalve uitvoering van de gezondmakmgswei'Kcü en ué düscücï- ming der waterloopen. Elke gemeente is er toe gehouden kos’ leloos in te richten 1“ Een koepokinentingsdieistaan huis of in^ericht bij middel van openbare zittingen, welke ten minste eén maal per jaar werkzaam zijn, wanneer de pokken heersohen. 2" Een geneeskundige schooltoezicht dienst, bestaande uit een onderzoek der leerlingen bij hunne intrede in de school en u t ten minste een bezoek per imand. Elke gemeente van meer dan 5000 inwoners is verplicht een openbare ont- smettingsdiensl in te richten en een comiteit in te s e'lcn van openbare ge zondheid, be'ast met Ivt oig te houden op al wat den gezondheidsdienst der p aa s kan verbeieren De geme. nten van meer dan 10 000 inwoners, moeten één gezonuh idshttreel bezitten, f elast onder hel g< zag van den l urgemeester met iu'l loepassen der wet ten en rr glementi n belli flende de open bare gezondheid. Ten groot princiep schijnt tot grond vest te dienen aan het wetsvoorstel, dat, om een gezond verstand te hebben, het volstrekt noodzakelijk is een gezond lichaam tc behouden, 20 Ct. per regel t’r. 1.00 is overeenkomst. £l>e tomliola nn De trekking zal plaats hebben op 30 Juni 1913; zoo werd nu eindelijk beslist. schilder werd door iemand dien hij voor zeer e> voudig a i >:ig. aa.-g nomen om van zijn huis ee.ne sc.hi <1'rij e ma en en de man verlangde d t hij zelf op een stoel gezeten voor de deur geportretteerd zon worden. De artist schilderde het huis geen groote baas zijnde in hij den man op z';; stoel er af. mooi, maar van Vtys-leei. Onze geac hte lezers hebben re ds een en ander ver- movrdnanslag te Eysden. te Eysden, werd be schuldigd den dag der laatste gemeente- kizing zekeren Tboinisien met eene spade te hebben doodges'agen. M Brauns twerd tweemaal vrijgesproken- de eerste maal door de Rechtbank te Tongeren, de weede maal door ’t Hof van Beroep te Luik. Ondanks deze dubbele vrijspraak blij ven de liberalen M. Brauns beschuldigen en van klerikaal schandaal gewagen. Zelfs M. Jef De Blieck, een liberale sena- teur. heeft er den heer Minister ran Jus- ticie over geïnterpelleerd: En het Aalster sch liberaal orgaan De V/lUxijaset deelde de interpellatie meè mef commen taar. Nu deelt Le Patriot meê dat M Brauns, de koster van Eysden.' proces- sen inspant tegen M. De Blieck pa Meuse van Luik, I.e Peuple van I Brussel, Het Vrije Volk van Tongeren en De Toekomst van Hassell f ■V nifï I—II I —■iimiih iiibiib ii h i ii i i II If n:_£ __Lnn A-ufKTsT KLOKT 13 XG-IKX G- Gewone aankondigingen per regel Rechterlijke eerherstellingen p.-. Herhaalde aankondigingen, volgen nj|._-=a<\Ue aflichen bij ons i JA\L^ nemen Dc dank. nJi. inge beide Vlaanderen uitgezonderd i>E PUht.K'.ITE. Niéuw«trnat. >6. te Brussel l -- ItFfll, -- IN PCHRIJVINqsp EtI.TS LEKT ge Irukt. worden EENS onvergtl-l ge- :n voor Belgie vn Rnitcnlan worden ontvangen door dciiOJ-’b ICK u—— KkT awa «W <na «I «w 2 J xWMm

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1