]l LOURDES, MEESTER EN KNECHT BELGIE BLIJFT KATHOLIEK. I Van Soorten, i i r f T IS UIT LIEFDE! 2. L j r 1 I oënsdag |i i V VERTOONING met de medewerking der tooneelspeelster W Jentryr;Hg, ;Vr I ZONDAG 26 JANUARI 1913, 15 Januari Land- en Tuinbouw I in Kiaar ft I I SCHOUWBURG VAN VEURNE. Rhetorica. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASETS. N ten poortstraat, 10 V urne. DENIEUiUE WET OP DE HERBER GEN. he brouwt fs iMbbptt zidh tot dt'ti minister van financiën gewe <1, din uitleggingen ie bekrtnen aver de toëpaS- sing der nieuw»! wel voor de herbergen welke hun toebelnWen rn wantin zij ga ranten of huurders aanstelleïi minister hoeft verk'flard dat de, brouwers Eige naars van herbergen,de openingstaks niet verschuldigd zijn, in geval van veran dering van gerant af vim fdluider, wel t<J verstaan wanneer er uitsluitend hetzelfde' bier blijft verkocht worden Zij moeten de op eningstaks enkel betalen voor nieuMrë herbergen. .1 bijzondere treinen sc.erdÉ bedev ."’■ten OP DE SPOORWEGEN. De heet minister Van de Vyvere heeft voorgeno men de vertraging der treinen, welke aan zoovele re zigers gedurig perte'n spe len, te doen ophouden. Het Ware te Wcnscheft dat hij gelukte; de reputatie onzer spoorwegen zou erbij winnen.- Maar T is ee'iï moeilijke taak welke! de minister daar up zich genomen heeft. Hij wil al de ambtenaars en bedienden,- die niet voor hunne la’ak beredend zijn,- tsn kant zetten,- zegt men. ’t Akkoord, onbekwamen achteruit Maar dat is niet genoeg; hij zou ook moeten kappen in de hoogete tangen, waar,- ambtenaars zitten die wei kunnen «maar niet Wille# Aifi den minister die op te zoeken/ boor die hetiicXlit.g doe ik de klaVéh planten te voorschijn komen witar donf tie hoedanigheid der wéilahdeh zööhlii U wel wbt>t atilrzietilijk wool hi FebrtfpH Maart geef ik dan 159 k. zwhtölztitir ammoniak p*r Hectare waardoor dé goéde grassen Weiden aangejaagd 6ii geheel deze bemesting, die betrekkelijk goedkoop en gemakkelijk toe te passetl is, geeft mij ten Hliiisle eene aneerd'p breiigst van 2 WOO kgr. goed hooi per Ha. Do-11 dit is filet a les. liet gébruik vatt zwüvelz.Uur ammoniak laat mij toe mijtt vee Vroeg ter weide te bieugeti, doet mijii wintervoeder spaarza un gebruiken en geeft dichtheid aan de flora der gras landen. Dut de gebtiren boer Booiieti? Weide! gedurende, het gansche jaar in 't oog hielden, is z< k< rf Zijn zijnti overtuigd van deugdelijkheid zijner doenwijze Waarschijnlijk ja. want zij zijn vast beslo en zijn voorbeeld na te volgen, AGRICOLA, ook dat «r beslaat waarom den kies- Januari strooi ik a en s ert aan het Waar A De s atisfiek over ’t afgeloaperr jaar, welke Le Journal <fe la' Grotte de Lour des afkondigt, is weer zeer troost-' vol voor dé kntholieke wereld.- Er liepen iö Hi|2! niet refiokr data 446* Maatschappij van Voor de Stad fr. 5.00 Mei de PostIr 0.00 l'en afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijf' in hij <*en Drukker-Uitgever en in alle postbureden. w ko isF rJ r ot ist «j- s jsr Gewon»- aimkomligingCh pet- b>gt»| 4p ct. l’.pcli'erlijke H'rliet'StelUtigeu per fvgvl fr. .(.'0 llerhaa’tje aJihkomligihgeiH volgt’Us Hvet-vuli komst. J. VLEM1NCKX van Brussel. Drama in 3 bedrijven, door Sleeckx. GEVOLD DOOR Blijspel met met zang in 1 bedrijf door Teirliuck-Styns. □LE&aWNDV BZBJR.MJCB Onze liberalen kunnen waarlijk de klopping die hen op 2 Juni II. werd toe gediend, niet verkroppen. Nog altijd zoeken zij naar de oorzaken. Benige weken geleden voerde M. Paul Hymans, de leider der [liberalen, het W'oord in eene meeting te Brussel, en vroeg zich af hoe het kwam dat de I hlauw-rood karte.llistm in plaats van te zegepralen, van de minisfers'efels te ver overen, deerlijk werden verslagen en in den kieskJel terecht kwamen. ’t Is de schuld herhaalde M. Hy- mans voor de tooveels.e maal, van d^ zakenwereld, vooral van den handel en van de kleine nijverheid die ver- veerd waren van eene plotselinge ver ai dering van stelsel, verveerd van de aankomst van een ministerie dat op de socialisten zo j kunnen steunen en ’t gene de socialisten hadden willen beheerschen. De heer Hymans sprak bier Waarheid, want ’t is op de vrees der burgerij van onder de klauwen der socialisten te val len dal de liberalen altijdlterurgkomen En zoo zeer zijn de liberalen er van over tuigd dat zij het beginnen maar zeer natuurlijk te vinden dat een aantal kie zers hunne kandidaten overboord sme ten, En inderdaad wat hadden de kiezers van hen te verwachten Verpletterende belastingen, twist en tweedracht, godsdienstvervolgingen en dwingelandij onder voo'wendsel van verdediging der vrijheid van geweten. Wij, Katholieke Belgen, wetefl tiat dit alles befeekent. De heer Hymans ontdekte eene tweede oorzank zij. Kartelisieit>oo gezwind in ketel vlog.'i; Hij ontdekte dat Belgie nog katho'iek is gebleven. Hel Belglscli volk, zegde hij, belijdt in ovcrgiooie meenl.(rheid, bij overle- veri g den R. K. Godsdienst. Van den anderen knul, is het van natuui-swcge stellig en ren'isti ch, gfi- hecht aan ijne. gewoonten zeer be kommen! om zijne zaken meer inge- nomen met belangen dan met gedach- ten voorname1 ijk overgegeven aan de praclitische werken van voortbrengsl en van ruiling. De geschiedenis vertoont bet onder die gedaante op alle tijdstippen. De partijen krmnen niet ongestraft deze historische, psychologische grond- slagen wegimdhïfn. De libi-rale partij besirijdt dus de ge aardheid t-n de verzuchtingen van ‘t Bel gische vo'k. De heer Hymans bekent dat de liberale partij is ges raft geworden omdat ze van die geaardlu td en die vei zucht tigen geene h'k> nitig hield. Hier mag men de vraag stellen zegt Hr.t FuxnsENnup WAAROM de. libe rale partij dat heeft miskend, ondanks de lessen der geschiedenis, l e libeialen hebben het nochtans reeds gevoelig ondervonden, hoe duur bit hun heeft gestaan met den wil en de geaardheid van het Belgisch volk den -spot te drijven in 1884, Maar dat kan nie: baten, juist omdat de liberalen voor hoofddoel hebben de gehech heid der Belgen aan het R. K. Geloof zooveel mogclijk te bestrijden. Voor geene middelen deinzen ze terug als ze denken dat die hen tot hun doe leiden kunnen; daarom weken ze niel terug voor 't kar el, tot samenspanning! ^iiiet de ergste vijanden van de sociale princiepen <l-r liberale pai ij. En de. liberalen zullen er in blijven volheiden de heer Hymans zegt het, Hit zijn de beginselen, de gedach- ti n de strekkingen niet van het Hhe- lalism die getioften werden, enkel eene ta tiek, Hieruit mag men dtfs afïeiden dat de liberalen vijandig blijven aan den R K. Godsdienst aan dc gebruiken en ge- woonten van het Belgisch volk. dat is 22 meer dan Ki l!Hl. Van die treinen kwamen er 319 uit de Era nsche depart! inenten 3G uil l’.< 'gie, 2‘2 un Italië, 20 uil Spanje lii uil Dtiilsch- land 12 uit Z.wilsijrlaml. li uil Lor- reineh 4 uit Oosiemijk. 3 uit Neder. Iar.d.3uit E zas, 2 uil Eigt’and, 2 uit Hobgtirie en I uil I ur.embttrg. Die bijzondere treinen hrac'den 247,092 bedevaaidets aan; daaronder waren 200.090 Eranse'en en 40,390 lieden van andere natioi.it'iieil Aan den voet der gezegende Grot kwamen ficetk nietenGa rd i na len, 98 Aarts Bisschoppen en Bisschoppen, 9 gemijterde abten en 51 andere Prelaten. Aan het Heiligdom werden 791,000 Communiën uitgedeeld, ol 21.000 meer dan liet verige jaar; er werden (Ki, '00 miss :n gecelebreerd, of 2 200 m :r ibitl in 1911 hieronder zijn niet begrepen de missen welke gelezen worden in de prochiekerk en de kloosterkerken van Lourdes; de zickendienst werd waar genomen door 2)7 berriedragers der i Hospitaliteit, 258 lm'pl>rancardi<‘fs en 3,125 vrijwillige helpers ongerekend een zeer talrijke schaar Hospifaliteitdartfen en ziekendiensters. In den loop van jaar werden SS,971 indompelingen aabgeteekeml in T bad dervrouwen, en 41,079 in dit der man nen. Het Barree! der Uestatigingen, be^ stuurd door Do' ters Boissafie en Cox leekonde 101 proee» verbalen ap van genezingen, Genoemd bureel werd In 1912 be zocht door 560 geiieesbeercn, waaron der 90 vreemde en meer dan GO hoog leraars of oversten van cliiieken En zoo neemt de Eerediensl tof O. L. V. van Lourdes van jaar tol jaar toe, iot meerder heil van ’t menschdom. - -- VROEG GRAS, ’t Was einde April 19I2. Boer Boonen stapte welgezind da straal lang? en dreef zijn vee de weide in, tot groole verbazing zijner buren die wel eenigzins zijn geluk benijden. Hoe is T inogelijk riepen zij half luid, onze weiden staan nog kaa en Bo nens beemd geeft reeds malsche beefen.»’ Dat is de kracht der scheikundige mestsl ffen, riep Boonen hen toe vooral heb ik dit vroege gras zwavelzuur ammoniak te danken, om niel gedaan zooals ik f In December- 500 k-. staals'ak-ken of superfoif iat e'veu/ëel kai.iiet per Mietere’ uit-. - - i 11 if i l» I --C*. Allr artkbéh bii ons sic irukt. wor.kn I-'.••'NS onV^r^elJ S*C- iicmbn i’e 4«-.<V<>nJi.'itieén vü-mt Betrit eii “.uitsnlanl be;«te Vlaanderen ri>tg.--z.nn.lérd «<>r len oivvxnccn Jon-- .k-nÖFV ÏCf. f u p|lt i ‘t'Vl-'. Nieuw vant. ?n. te ttwsel om 0 ure ’s avonds, van grootft g'-egani- V! I.HUtd-'S billtmtu a

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1