I I ScimUon bataln. Zachte winters. MEESTER EN KNECHT Drama in 3 bedrijven, door Sleeckx. 'T IS UIT LIEFDE! i 1 1 Van Soorten. KATHOLIEK 3. Ar 1 ZONDAG 26 JAHUARl 1913, om 6 ure ’s avonds, VERTOONING met de medewet king d r tooneelspeelster J. VLEMLNCKX van Brussel. Jï •j. i SC 1)1 •Vi’.l tU'. VAN VEURNE. Maat clutpi tj van Rhetorica. I vroegere schulden te voldoen. Maar verliezen zij dan uit 't oog dat de winkelier, de leverancier, die ambacht - man, de handelaar, een huisgezin heeft dat dagelijks moet gevoed en gekleed worden? Vergeten ze dan dal de winkelier, de leverancier, de ambachtsman, de handc- VERSCHUNENDE OEN WOENSDAG F.U DE KINDERS BONHCMME-'iïCKASEYS, Nieupoortslraat, 10. Veurne. dik Le- vf r- Programma— GEVOLD DOOR Blijspel met met zang in I bedrijf door Teirliiick-Styns. jb s..n.n kxq.ï.i.sjs.m.m Zullen w| dees jaar een zachte winter hebben Tot hiertoe doet alles het geloo- ven. Tijdens de verloopen eeuwen zijn er nog zaehte winters geweest. In 1183 stonden de fruitboomen in bloei in Decem1 er en de druivelaars in Februari daarop volgende, en in Juli deed men reeds den wijnoogst. Een Duitsche schrijver verhaalt dat in 1288 de kinderen met viooletjes leur den in December in de straten van Keu len en die viooletjes waren geplukt in de weiden langs de boorden van den Rijn; hij voegt er bij dat er in Februari korenbloemen waren en dat do wijngaar den van in April in bloei waren op de oevers van de Moesel. In 1692 moester in Duitschland geene sloof aangestoken worden. In 1782 was het in den winter buitengewoon warm en er hadden on- weders plaats zooals in de maand Juli. In Januari daaropvolgende stond alles in bloem zooals in de maand Mei. De winter van 1821-1822 was buiten gewoon zacht. In Decent!)?/* stonden de. erwten in bloem en met Sl-Jan was de rogge reeds binnen. De win'ers van 1832. 1833, 1845 1850 en 1853 waien ook zeer zacht. In het tweede deel van de laatste eeuw, waren de winters van 1882, 18S3 1884 en 1888 it sgelijks buitengewoon zacht. geboren te Bar le Dij.? I860. Gewone .'iaikondigüigeti per r»gi-l 2(1 el. Lr cl-'. j H;k<‘ eei herstpiliiigen per regel »r. 18) lléihaalue aankondigingen, volgens overvculsuiuM.. en hem viel een oud grenadier ;n T oog, een grenadier met vele lidteekens maar ook eercteekens. Napoleon riep den soldaat tot zich en, in zijne krijg.-maiistiial, vet eg hij: Te Padua Was ik, antwoordde de grena dier. Te Mare go Was ik Aan de Pyramidcn Was ik. Te Jena Was ik Te Avcrs’ad Was ik. Zoo ook moeten wij aan den lieer der Ileirscharen bij den wapenschouw op den laatsten dag kur.m n antwoorden op de vragen Een trouwe zoon der Kerk Was ik. Trouw in T vervullen uwer godsdienstige plichten Was Ik In de Katholieke vereeniging enz. Voor de Ka’hoiicke eendracht wei kt.) ik Als goede vader aan ’t hoofd der familie s'ond ik. Waar het gold de rechten van Kerk en Staat Ie verdedigen H’as ik. Den weg des Hemels gebaand voor u en de uwen Heb ik Zoo moeten alle katholieken kunnen spreken, dan zullen zij reeds hiercen- paiig mogen, zeggen; Gelukkig Dal zijn wij EEN LUCHTSTEEN. - T* Ranschen dort in Rliijtiprui: ri., is dinsdag nacht een steen uit de lucht go\n"en. l’e blok woog meer dan 60 kilos en had zulk eene snelheid dat hij <brp in de aarde drong. Hij is gelukkiglijk op eene plaats gevallen, ver van alle woning verwij derd De eigenaar van lu>t veld liecft den steen naar zijne hoeve overge'raclit, want hij hoopt hem aan het een of het ander museum te kunnen veikoopen. EERE AAN DE KOORSCHOOL VaN LEUVEN.Het Staatsblad zal een de zer dag< n den uits’r.g meedeelen vin den prijskamp, welke jaar'ijks aan het puik der doctoren van de vier hoogescholen de kans geett eene reisbeurs te ver overen. In den wedstrijd van 1912. staat Leuven aan de spits met 8 geclassecrden. De Staa suniversibiten van Gent en Luik hebben er samen maar 8 en de vrijmet- selaarsuniversiteit van Brussel maar.. 2 GIIER1NNERINGSMEDALIE DER BR EEDING VAL LEOPOLD 11. Bericht aan de dragers dezer medalie Het is verboden het lintje of strikje, te dragen, indien de verkleining der medalie daar niet is aangehecht. Met de 1‘oFt,r Q-M Ecu al/omlorli|k jumyner 16 Men schrijft m bij den Drukker-Uitgever en in alle ostbureelen. Schuldei: betalen ziedaar iets waai met i.iyuwjaarsiijd moet aan gedacht woiden. Moesten onze voorouders uit Bun graf ópstaan, ze zoud n verwonderd staan t j kijken op den vooruitgang in e ue halve eeuw. Alles spant samen om bet den inetiscli zoo gemak kei ijk m )g jk te ma maken. Welke pracht, welke woelde in de huizen, in de kleeding En ge zoudt geneigd zijn u '.e verheu gen over dien vooiuitgang, omdat win keliers. ambachtslieden en handelaars er hun biood voor vrouw en kinderen bij verdienen. Eili.és. T is al geen goud dat blinkt Begeeft u ecus bij grocte en kb ine winkeliers, handelaais, am; achtslii den en vraagt eens o! het u t< egelate is een oogsag te weipt n in kunne bu ken. Spoedig zult ge ondervinden dat zij die de middels hebben om dadelijk te betalen hel ’t langst uitstellen. Vél? rijke men- schen kunnen van hun geld niet scheiden De burgerij, kleine en groote, betalen best en zuuden beter i.og betalen ware het niet da de rijke imuschen hunne betalingen zoo lang verdaagd* n. Voorzeker in uw geducht lezers zijn al die prachtige meubels in de heden- daagsche sa ons, al die schitteren 'e toi letten. al die fijne en lekkeie banketten, reeds betaald bij de ambachtslieden, bij de modisten, bij de leveranciers. Gij zoudt aldus handelen, omdat gij elkeen he* zijne geven wilt en niet verder springen dan uwen stok lang is. Maar zoo oordeelt de wereld cf ten minste een groot deel van de- menschen er tegenwoordig niet meer over. Neen, zoo oordeelt men er niet meer over; heden is het schitteren in de oogen van de wereld in meubelen, in kleede- ren, in reizen, in feesten anderen over treffen en jaloersch maken, ziedaar de laatste mode Natuurlijk dat alles vraagt geld, veel geld; en daar al die luxe-voerders ge meenlijk met goed bij kas zijn, is ’t da winkelier, de leverancier, de ambachts man die het uitzweeten moeten. Mijnheer en Madame l«zoeken werf i en winkel; het magazijn om I stellingen te doen d-»ch gewoenlijk geten zij hunnen portemonnaie om de Op onze dagen zijn er wel menschen die van Kallio'iek zijn eene verkeerde op vatting hebben. Velen denken bunnen plicht volkomen volbracht te. hebben a's zij binnen de muren hunner woning en ook nog wat in de leik zich met godvruchtige oefe ningen onledig houd* n en in 't privaat leven handelen volgens de voorschriften van onzen Godsdienst. Dat is reeds een goed deel, maar,., niet alles. Men moet ook Katholiek zijn als men op den werkwinkel komt, in het fabriek, in de school en gemeente raad, als men ter stembus gaat, in een woord, in het openbaar leven, Onze plicht is dus altijd en overal Katholiek te zijn zonder vaar noch vrees, vast staande in ons Geloof waar wij het ook te verdedigen hebben Eene bijzondere plicht op onze dagen is 't behoud der eendracht en man aan man paal te staan voor 't belang van Kerk 'en Staat, voor de belangen van onzen stand. Z. II Leo XIII zelfheeft ons dit voorgehomlen in zijnen wereld- brief over het arbeidersvraagstuk. De eenling loopt verloren in onze hui dige samenleving; alleen zij die vast vereenigd zijn kunnen iets bekomen. Hetgene O. H. Vader van ons ver'angt, hetgene Onze Kerkelijke Overheid van ons wenscht, dat zullen wij Katholieken gaarne doen voor ons eigen ge tik, voor ’t geluk onzer naaslbfstaanden en fami lie. Wanneer wij dan eene bevoegde stem hooren die ons ter vergadering roept voor het slichten van eene vereeniging, van eenen bond, van eenen kring, dan mag geen enkel Katholiek achterblijven. Napoleon 1 deed eens een wapenschouw PRES1DENTSKIEING IN FRANK RIJK. - Vrijdag 17 Januari rond 7 ure ’s avonds werd de einduitslag bekend gemaakt M. Poincaré htkw in 483 stemmen; M. Paros 296 en M. Vaillant 69. M. Poincaré is bijgevolg tot president der Fransche Republiek gekozen. Hij is o p 20 AugUïÜ laar zélt op bepaalden tijd, hunne wissels en rekeningen te kwijten hebben Zoo niet verliezHi zij hun crediet. Dik werf vetkeerco zij in verkort van geld, en Jan b.ijft er hem nie>s anders over dan geld te gaan leenen soms tegen beogen intrest. Elkeen eerlijk op tijd het zijne geven, dat moet de leus wezen van elk recht schapen man M. COLFS TEGEN DE STAD BRUS SEL. De katholieke Volksvertegen woordiger M. Colts, die tijdens de laatste kiesperiode zoo schandelijk mishandeld werd door hel Carteljanhagel en sinds dien nog altijd lijdende is. spanteen pro ces van 400.000 fr. in tegen «ïe stad Brussel. LSKSIIS I A j j - (i’E 1‘tJhï.ICITF'. Nieuwstr»at. ?6. te Brussel 1 WDIGI NG-EN (JTr :.T» Alle «Öichcn bij ens gcJrukt. werden EENS onvargalJ ae- nc']'e!1 1)c aankondigingen voor Baleic «i Buitan'aad /bn'e LTr,er,“"gvZ“ndcrJ) wordan ontvangen door den.OFFIC- (Hr. r’llrSl II. I t' \in«i UTetnA a» i/t 1> 1 KT i3C F F R.IJ VI WO SApRIJS Voor «Ie Stad tr-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1