B!®/ Eene Kurslzaal te VeiU’iiêi Van Soorten, oB School-en Legerkwestie. 1/ öën&tag 29 Januari 59 lot 1 Jaargang, I J de Voor de Stad Met de Vost i Een afzonderlijk nummer Men schrijft in bij alle postbureelen. VERSCHIJNENDE ÖEN -WOENSDAG DU DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEY0, Nieu poortstraat, 10, Veurne. ff. 3.00 fr. G.00 s 10 Ci den Drukker-Uitgever en in i wers meer dan één zoon te gelijk aan de- kazerne moeten afstaan. In 1884, bndïr het liberaal gouvern e ment, gaf België één man op 140 inwo ners aan het leger; met de nieüwfe wet, dank aan de vermeerdering der bevoi king en de vermindering van diensttijd, zal het land één Belg 'op 138 man leve ren. t< Aan het hootd van het minis'.eie staal een zeer knap man, baron de Bro- queville. Ik geef u de verzekering dat hij de wem-ëlieh door M. Ryckmnns, senator uitgebraebt za' verwezenlijken, hij zld voor de zede Ijkc belangen in bet leger zorgen, hij zal in zake taalkwestie de Vlaming en \o'(’oening geven Hij d.m niet alleen zijne liefde en voor keur schonk aan de kleinen in gestalte maar aan al dé rtiachteldoAln zondt.r on derscheid. Hij bracht hun schatten van die liefde welke de wereld hun weiger de, van dien troost dién zij nergens meer aanlroffcn; van stoffelijke, hulp, die zé zelf niet konden vinden. Geert wonder dus d.H hét tuss.th *n dé machteloozen was dat Hij zijne nledeli*!- pers koos zijne eerste leerlingen en zij ne eerste martelaars Geen wonder ook da* het tot de kleinen is dat zijne onsteil'lijke in stelling zich richt om die eerste te helpen en bij te staan. Eh wanneer men een oogslag werpt öp til de richtingen die zij, tot dat einde wist tot stand te brengen, dan mag men voor ,ker [bevestigen dal dej-friorttf W:1S van de liefde op de onverschilligheid van de machtebozcn p de machtigen* van de kleinen op de groeten van de ware democratie op de beidt nsche aristocratie Die triomf duurt reeds eeuwen en men zal nog eeuwen lang hem mogen toejui- r.beo; Aan de Kerk alleen hebben wij al die paleizen te danken waar al wat weent al wal lijdt, troost en onderstand vindt. \Vie( buiten de Roornsehe katholieke Kerk dacht en zorgde ooit voöi* Weezert, voor zieken,- voor ouderlingen Men werpe niet op dat in menig gfoöte stad ook wereldlijke hospitalen en gods- huizen werden opgebouwd, vetre dus van allefi invloed van de kerk. Men z“gge mij niet dat de openbare liefdadigheid, sedert de groote Eiansche Omwenteling ni< i meer een monopolium is van de Kerk Hel is iru/ncrs voor niemand een ge heim, dal Je wereldlijke liefdadigheid schier alle weerde verliest daar zij om haaf doel te bereiken moet aanspraak maken op gedwongen onderstand der lastenbetalers. En om maar van de kleinen alleen te spreken, hoeveel Weezenhuizen wer den in ons land o; gericht door priesters en kloosterzusters Wie kan er één enkel weezenhuis op noemen, dat zijn bestaan aan de geeste lijken niet te danken heelt? Al de partijen, die elkander den h Cg- sieh graad van volksliefde betwisten, moeten bekennen dai geen enkele van hen, buiten de katholieke op het «rmste hel ongelukkigste deel der samenleving ooit beeft gedacht. Geen enkele van hen is zelfs ooit op het denkbeeld bekomen een weêzenhui.s op te richten Droeve democratie, die het bijzonder ste het schoonst, het édelste vergat 1 Per omzendbrief kondigt de liamieis- kamer van 'ruïne ons tb* inrichting aait van eene Kum-tz.ial van a'lerhande Oud heden, Kunst» oorwerpMi, Së'iililebfjetl. enz. weke zou geopend worden van 1Ö Juli tot 1 September 1913; Wij juichen in -t b -i.|- handen Jlé in richting toe en vetliop.-n dat ze met wel slagen zal fekrooml woideil. ALÖEMEENE WERKSTAKING; ÓN MOGELIJK Dal zegt de Anlweip- sche liberale flfri/m. Ten tweede het liberaal blad bewijst dat zij volkomen nutteloos zal zijn eens dat de kamer geweige d heeft liet voor stel tot herziening der Grondwet in nart therking te nemen Dati Iti werkstaking gaan, zegt Lr Matin ware doen gelijk liet kind, ddt niet Wil öleh nmdat men de eene of an dere zijner grillen niet heeft Willeb itt- Wi'.ligeh; Uit koppigheid kan liét tWëe of drié maal den maaltijd laten voCrbijeaan maar zijne maag verplicht lieiit eindelijk aart tafel plaats te hemen met de schande zijne grillen toch niet voldaan te zijn. Düs wordt de inaanmerking van hé men ’t voorstel tot herziening niet ge stemd de werkstaking diént tot niets; wordt het gestemd, zc dient ook tot niets. Ze kan dus enkel de socialisten tegen den fiiüür zetten, zoodal ze noch voor noch achteruit kdbriefi. T is klaar Eens dat het voorstel in aanmerking verworpen is. zal het Goüvernement niet wijken omdat dé socialisten niet meer willen Werken, én vour onlusten eh Op stand »ciz? luit niet wijken. dat bltijft altijd T zelfde; v HETOtDStE BANKhiLIET. - Öezé schal berust ib liC’ Aziatisch Museum té Sint Petersburg. Acht en- wintig hofi dcidjaren voor bel hegiti onzef jaartel ling was het in China in omloop. He vef- meldt den naam der Bank, den datum van uitgifte, nummer, waarde en hand- tcekening. bene'cps het volgende on derschrift Brengt voort zooveel gij kunt, geert uit met overleg En dertien honderd jat- ren later moest Confucius efen volk, dat in dien tijd reeds over zooveel levert# wijsheid beschikte, i ég allerlei ofibé- hutligdé zed.eleéseri geven, dié reëde lang verge ert zoudetï zijn, indien zij rtiët Op den achterkast van de blad IjvS o/iz.ëf j AcbeurkaknikT-. simden ftgedrukl.- Êtlangrijko verldarihgen van eenen tnfnister. Zondag. 12 dezer, hebben onze vrien den van Antwci pen eene grootsche be longing gchotiden ter eerc van hunnen jeugdigen, knappen on {veelbelovenden medestrijder den beer Paul Segers, on- ren eersten Minister van Zeewezen, die in (’en jongster. t< strijd der katholieke artij tegen de vrijmetselarij opstond, tillen wakker schudde, de leiding nam Van dvn strijd, en ons naar de sekooh ste, de schitterendste overwinning leid de Handelsblad, 13 Januari). Wat daar gezegd werd is van nationaal b lahg en wij mcenen ohzs lezers aange naam te zijn htin voor oogen te stellen wat volgens onzen vertlienstelijketi con frater. Het Handelsblad aldaar ver- kl nrd is geworden. In naam zijner Antwefpsclre vrienden sprak de heer Senator Ryckmnns de ver langens en verzuchtingen uil van minis- er Segers’ partijgertooten De schoolkwestie Wij verlangen in de eerste plaats van ons ministerie EENE TOEKOMSTIGE SCHOOLWET. (Daverende toejuichingen). Wij hebben in gansch het land en vooral hier in het arrondissetnent Ant werpen aan de kiezers gezegdde school wet zal er k< men eii die wisselbrief op onze cerlijkeid zullen wij niet la*én protes. t ren. Wij vragen voor onze katholieke r.d(iwijzers de definitieve verbetering 'au bun lot en voor de katholieke huis vaders volledige erkenning hunner rech ten. En ons ministerie zal aan hel ver pande w’oord niet te kort blijven De legerkwestie Jl’ij begrijpen veranderingen ih den intcmationa'en toestand wij buigen met eerbied voor de woorden van de verantwoordelijke staatsmannen, die ons zeggen dat het belang vin het vrtder’and offers van het Volk eischt. Doch wij vertrouwen dat die offers niet verder zullen reiken dan het streng noodzakelijke. Wij verlangen eerbied voor ds godsdienstige overtuiging en eerbied voor de taal onzer zonen in de kazerne. De 'schoolkwestie De schoolkwestie stond up ons p ogrnmma voor de w t- gevende kiezingen. en daarop is ohder andere destiijtl gevoerd. Luistert goed Ik hen gelast vati wege M. I’oiillet. minister Van onderwijs, u të vcf-k'nrefi; dal de schoolwet in de*eh iltijd zal ncergelegd en beslissend ge s'cmd wmdrn. Berechten d r huisva dcrszti’kh gewaaiborgd zijn. Héér en vriend Ryckmans, reept de nieuwe mini ster uit, als wij olis Woord geven, den blijveti Wij orts Woord trouw. Bravo minister Scgérs! Bravo minister Ponllet Bravo, katholiek ministerie Zoo wcrtschcn wij het hier ook, zoo moei en zoo zal het ook zijn Voor God de nieuwe schoolwet? Voor Vaderland 1 de nieuwe lëgerwet! Voor God en Vaderland 1 Diep medelijden verwekt dat woord in he hart van élk christene. Dan ten minste wanneer de gevoelige shhreh van dat hart nog niet worden afgerukt door de alles overweldigende ikzucht, maar nog trillen kunnen en lijden en zuchten bij het bemerken van tranen die uit een anders oogen rolleiï. Diep beklagenswaardig ook zijn die genen die weerloos en machteloos in den harden strijd om het leven Jworden ach ter gelaten en nië s meer te verwachten hebben. Nog ongelukkiger diegeneri die in de zelfde droeve omstandigheden dan nog op den kcrop' toe beroofd worden van dert troost eener moeder, al was deze dan nog eene arme weduwe Ik beeld mij in dat wanneer Diegene, Wiens goddelijke genegenheid vooral ging tor hert/ die door natuur en fortuin* slecht werden bejégénd. zegde Izrat de Wéinetef fo<t trtij ho'rrhp da<( jPlinke verklaringen van minister Segers» s De legerkwestie Het democratisch karakter van hel ontwerp is blijkt aar; de vrijstellingen zullen vooral de arme k'fi'Sen begunstigen; voor voldoende AOorlereidé soldaten za’ het eenjarig Vrijwilligerschap eene Jienstverminde- ^Mle-t JAAdbolf Buitenland I ---"V"-— - ■&- 1ST TC O KT IO I Gt I JST Q- E Gewone aankondigingen per regel IV. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalds aankondigingen, volgens overeenkomst. njfg» Alle aftichen bij ons gedrukt. worden EENS or.vereeld fcé-r dUJ—nemen De aankondigingen vbot Belj-c th liuiicnlard beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFICE .1 t11-. I’h i .IClTÉ. Nieuwstraat. ?6: te •‘riisset -—..mmiiur. itih -- -iigir'Tï iifytf gtjlionil waW— Weezen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1