ff Van Soorten. De cischen dor socialisten en den wil van liet land, Lentebeniosting der tarwe. De zeven Plagen van - pi 70 Jaargang, 12 Februari 1913. 6. A7r. Woensdag die even goed en onru. t. hunne aankondi- worden, zelfs door do so- ''W ST VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYOKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurne. DE NIEUWE POSTBOOTEN. Do twee r.ieuwe postbooten voor den dienst Oostende-Dover, die op 20 dezer te Hoboken zullen te water gelaten w’pr- d“n, zullen de eene den naam d agen van Stad Antwerpen p de pndere die^ van Ville de Liege. ED ZIJN ER GEENE MEER. Een lezer schrijft ons ik keerde terug naar mijn huis te Oost-Eekloo en bevond mij in den train lusschen Waregem en Deinze De treinwachter n. 1239 gelast met het nazien der reiskaarten, vroeg mij Gp alltz-vous (Waar gaat gij hoewel er duidelijk op mijne reiskaart abonnement stond gedrukt iJperen-Erlvelde. Daar ik geen fransch kan kon ik niet antwoorden. Hij ging met mijne ri< skaart voort en liet mij zonder bewijs jol dat hij einde lijk de hulp bal ingeroepen van een ander persoon die hem op de hoogte st,eld>*; hij bracht mij dan mijne kaart terug Zijn er dpn goenelreinwach'ers meer, die het Vlaamsch inachtig zijn In de Walenstreek zou men voorzeker geene liien wachters aai,'nemen die niets dan Vlaamsch spreken. Waarom is het aijders in Vlaanderen Den avond van 2 Juni 1912, toen het nieuws lockwain en het zeker was dat hel katholiek ministerie aanbleef en veel versterkt uit de kiesstrijd kwam,'t was als een steen die van hel herle viel Niet alleen van katholieken, maar van anderen ook, die uit vrees dat het kartel meester van bet land zou geworden zijn, ditmaal voor de katholieken gestemd hadden. De aigemeene kreet was God dank I Nu gaan we ten minste rust hebben Die verzuchting naar rust, ’t was het kenmerk der kiezingen van 2 Juni. i met de van eigen wel- I Let huiselijk geluk, to' schade der heele samenleving Het huwelijk wordt veel te lichtzinnig aangegaan, zonder voorbereiding op goed komt het uit. Veel te jong verkeert de jeugd, omdat de ouders niet genoeg uit hun oogen zagen zijn ze dikwijls be drogen geweest en hebben ze veel te lijden gehad. Wie do staat [aangaat moet de plichten er van kennen en vervullen. Plicht is plicht E< n moeilijkheid of een tegenk tiling ontslaat van den plicht niet. Deze er. pog andere plagen berokke nen aan ons land onzeggelijk veel kwaad Konden wc die doen verdwijnen ons land zou verre uit het gelukkigste land der wereld zijn en met moer overtuiging dan nu zouden wemogen zingen. Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief. Dal allen, in de maat hunner krachten deze plagen helpen bestrijden om ze uit te roeien. En z:el Van daags na dc kie ingen, eischcn do socialisten, omdat zij geklopt werden, nieuwe kiezingen. Want hun voorstal, om de Grondwet te herzien, door de in voering van het zuiver algemeen stem recht, heett geen ander doel dan nieuwe kiezingen achtereen te ver rijgen. Vei onderstelt dat de Kamers het voor stel lol Grondwetsherziening zouden in aanmerking nemen Seffens zouden de Kamers moeten ontbonden worden en zouden er nieuwe aigemeene kieziu- geii moeten geschieden. Daarop zouden de Kamers bijeenko men oiu over de nieuwe kieswet te rede kavelen te midden nieuw geharrewar- en nieuwe bedreigingen der socialisten. Om de Grondwet te herzien, om eene nieuwe kieswet voor de Kamers te ma ken, moeten de TWEE DERDEN der volksvertegenwoordigers en der senators tevreden zijn. T En zou dus op geen wieltjes Icopen. Zeg vriend lezer, is T dat wal de kie z rs wilden die den 2 Juni 1912 voor de katholieken stemden Altijd nieuwe kiezingen, ee e langen en bangen tijd van oorusle Neen, nietwaar. Wal ze, door hunne stemming eiseh- ten, 't integendeel ruste, en het stemmen van schoolwet maatschappelijke verzekeringen maa regelen ten voordooie der kleine burgerij en volk. Dal wilde de inaederheid van he' kie zerskorps, en daarvan dient rekening gehouden te cialisten. Dal was immers, de wettig) udspraak van don wil van he land Veronderstelt nog dat alles ten beste zou uitvallen en dat men, ten lange laatste, tot .ie veieischle twee derden zou geraken Pas zou de nieuwe kieswet er zijn, of aanstonds zouden de Kamers nog oen keer ontbonden worden en zomL n er, opnieuw, aigemeene kiezingen moeten gehouden worden. Dus, om’t kt !t te maken, eep lang een zeer lang tijdstip van Voor de Stadfr. 5.00 Met de Postfr- 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijn in bij den Drukker-Uitgever en in alle postbureelen IN HET LAND VAN HET ALGEMEEN STEMRECHT. Op de 22,8.068 rekru ten verleden jaar in Frankrijk onder de wapens geroepen, waren er 50,800 't zij 22 1/2 t. h. zoo weipig geleerd, dat ze de lessen der regimentschool mcêsten vo’geo om terug behoorlijk telgeren le- 7.!ü en schrijven. Daarpp waren er 7.859 j tasch geelt stevige halmen en ei mee- dort aanmerkelijk lief gewicht van het stroo maar vooral van de aar, De stikstof van bel sodanitraat vergemakkelijkt eer- stens hel uilspringen, bevordert verve I 1 gens den wasdom, geeft stevige li linen en dikke aren Ziedaar waarom de vol ledige bemesting steeds de schoonste vruchten beeft voortgebrachL Di- zev.m plage van Egypte kmnen we allemaal door de geschiedenis, En die van Belgie kennen we die even goed en bestrijden wij ze krachtdadig genoeg 1. PLAAG. De slechte lezing. Het is een feit dat vele onkatholieke bladen blijven voortbestaan, dank zij den steun die ze ontvangen van de katholieken zelf die ze aankoopen ot er gingen in plaatsen. 2. PLAAG. Dc onbeduidende en slechte Icimnm. Het goed dat de ouders of de .meesters in het hart der (kinderen met zooveel ocite zaaien, wordt in die ver pestende. lucht verwoest. Het hoofd ge- k raakt er op hol on in bel hart worden allerlei drif en opgewekt die vroeg of laat lot slechte daden zullen overslaan. I PLAAG. Overdreven sport. Van bet sport dm met mant en voorzichtig heid Ir G< f< nd heilzaam werken zon voor gezondheid en ontw ikkeling wordt schan delijk misbruik g> maakt; verzuimeniS 'Ier plichten, ziekten, ongeschiktheid tot ernstig werk zijn eenigeder gevolgen. 4. PLAAG. Dc Drank. De Relgen zijn bekend (treurige beroemdheid, voor waar) oin hunne drinkgewoonten. Er verdrinken er veel meer in 't k'ein ge- neverglas dan in de groote woeste zee. De persoon zelf lijdt er door, hot huis gezin gaat er door 'ten onder en heel de samenleving ondergaat er den noodlot- tigen invloed van. 5. PLAAG. De mode. Wat er jaar lijks zelfs in dc werkende klas, aan de mode en luxeartikelen uitgegeven wordt is een schrikkelijk groote som. Zoo dal niet beter besteed kunden worden aan meer versterkend voedsel, aan het beter inrichten der woning, aan een aange» naam en nuttig vermaak Beter wal geld in den portemonnaie of op het spaar boekje, dan teveel onder aan zijn voe ten ot hoven op het hoofd of rond het lijf. G. PLAAG. liet nieiucheltjk opzicht, Man durft niet goed vooruitkomen voor zijn overtuiging men buigt hier voor een God, daar voor een beeld, en wat men eigenlijk in hel binnenste van zijn hart vereerd durft men niet huldigen uit vrees voor een spotlach, voor onredelijke afkeuring, Recht voor de vuist, vrien den; zijl wat ge zijl doet wat ge moet Toont u niet anders uiterlijk dan ge zijt inwendig en daarom zijt inwendig wat ge uiterlijk durtt en moet toonen, man nen van één stuk. Geen platbroeken 7. PLAAG Hel neo-malthusianisme. De huwelij-splichten worden voeten getreden tot nadeel1 zijn, tot vernic iging van Hoeveel landbouwers hebben zich reeds overtuigd van het groot»’ nut der volledige bemesting die zij op het einde van den winter toepasten op hunne tar we. Op dat allen ons voorbeeld zouden volgen, geven’ wij hier d’ uitslagen der proefneming die wij bet alge loepen jaar hebben genomen op tarwe gezaaid opeen beetwortelen ved. In het midden van den akker bad men twee deelen van een aar uitgekozen. Het eerste gedeelte, zonder eenigc bemesting i bracht op 27 kilgr. graan en 43 kgr. stroo. Het andere gedeelte, dal bemest werd roet 6 kgr superphosphaat, 3 kg. potaschsu Haal en 2 5 kgr. sodanitraat, leverde op; 48 graanea 6” kgr. stroo. Het superphosfaat met polaschsulfaal ge i mengd, werd uitgeslrooid op het einde van Februari; h t sodanitraat een paar werken later. Bestudeeren wij nu eens de werkkracht van elke meststof. Het pbosphoorzuur aangebracht door het surperphosphaat werkt op de vrucht baarheid ep de gt aan vorming. Het po- Lisch geeft stevige halmen en Meiken wij echter op. dat in dit sei zoen op de tarwevelden een snelwerken de meststof moet gebezigd word on zoo wij de boven vernoemde meststoffen ge zamenlijk willen zien werken. Ziedaar waarom d t stikstot van het sodanitraat boven al de stikstofmeslstofïen uitmunt; da. het potaschsuï.iat niet, tenzij met ge vaar, kan vervangen worden door kai- niet of chlonrpótasoh, en zelfs bet super- phoshaal niet door metaalslakken. Wal de winst aangaat voorzeker het voornaamste punt het tweede ge deelte on er proefneming gaf een zui vore winst van 5,44 frs hetgeen de waarde van den heclaar met 542 00 frs. venpeedert Dit laatste alleen is voldoen de om het profijt te bewijzen dat de land bouwers trekken uit de proefneming die wij hun aanraden. HUBEN8 Victor- Gewone aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke eerherstellingen per repel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. nsrSCHRIJ V f Alle nflichen bij ons gedrukt, worden EENS onverguld ge- ÜkI nemen Pc aankondigingen voor Bulg'C cn Buitenland beide Vlaanderen uitgezonderd) worden on vangen door den OEI ICB nE PUBI.ICITÉ. Nicuwstraat, ?6. te Brussel l

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1