HERBERG GERIEF |g-- i i Voor CANADA zoekt de NMHB GESHCIIT r Herberg-Bakkerij Bankhuis J.-J. Staesens, Oostende en Veurne, OB A‘C A O DEBEÜKELAER W7" I BOOMKWEEKERIJ ENGEL KN0CKAERT, te Rouwbrusge. frSJSy1” VRAAGT IN AL pW DE WINKELS v Openbare l crkooping WORDT RiHSTONDS GIVRWG3 TE KOOPEN. Algemeene Tijdin.grn L. /Voitó-lli uxyfiei7, opvolger van Mad. Vandenkerckhovo KORTR’JX V r <le' ililie) P DEnnWAAllDEH BOUTEN TE PACHTEN- IN DE PANNE Tp nuphtnn mel 1,Me’19,3 cone DE IIUGPIJN, NIERZL’CUT. L.V-:.-- anderhey tie’s Gebrande Kollij Ir. A 'e de prijskampen en voor de oelemi g I veran met eena l 'i p Uil oorzaak van faling. WOENSDAG 23 FEBRUARI 1913. o n I ure namiddag, le Veurne, langs de i Pannekalsijde ten huize van M. Vanden l'eiijhc gelaaide aannemer en herbergier n'daar, ten verzoeke van Meester Hector Vic d rijhote* advokaal le Veurne, cura tor dezer faling, van Aannemersgetuig, Hulsmeubelen Menagie Goederen, 2 Wagens en Kar met breed beslag, sterk Merriepeerd met arnassuring. Met gereed geld en 10 verhoog. lün HM.'E SbTi» een IJIT.1ON- GEN bij Germain itc Vul ejo snijder kleermaker Houtmat kt. 2, Veurne. Een groot llmidclMhuI» genaamd Hel Sc/ii/per* hu* binnen, destnd Vemne. aan de Nleupoorlbrug dicht bij de Statie van den IJzercnwcg dienstig voor allen handel en boerderij.met inrij det.de pooit, grooten koer, paarden en koeis'all.'ti, en 3 aren 30 cent. Grond en Erf. Voordelige voorwaarden. Al'.e inlichtingen te bekomen bij den Deurwaarder GOOSSEN te Veurne. mei k nn I di aagt. HONDERDJARIGEN IN BELGIË. Wij lubben tegenwoordig in de Vlaan- (l.rs acht bonder jurigm. Te Waer- sdioot hebben wij de weduwe Wieme, die 101 jaar oud en r og wel te pas is; te Botickcl-St-D. nys. bij Audenaarde woont mad. Manssens-De.Clooter die den 14 Mei anstaanda lOOjjaar oud zal zijn;te Belcele eelt nog altijd vroolijk en gezond M. Devoghel, die weldra 101 jaren zal te!' b i te Popcrinhe is de weduwe Boddin. z< wij over eenige dagen melden, (hu 25 Januari laatst 100 jaar oud ge- wn>dm; de stad Ypor heelt ook eene i u» liege als inwoonster; te Aelter heelt mm onlangs het e uwfeest gevierd van moeder Cornells, die naar haar 101 jaar gaat; eindelijk le Velsicke zal de weduwe Merchier den 14 Februari aan slaande 1(0 jaar oud worden. Voe gen wij bij die lijst M. llaegens van Gavere, 94 jaar oud, sedert 55 jaar bur gemeester, en de E. II. P.aetse, rustend pastoor te Andenaar Ie 98 jaar oud. De waalsche gemeenten, Cordes, Arc* A'iiiöres Saint Sauveu-, Montnrul en Ei asnes bij Buissenal, hebben reeds e’k hunne honderdjarige gevierd. Ar.vaingis ru op het punt zijne eeuwelingt? te in ren mad. Catherine. Barbiciix, wed. Joseph Marsille, geboren den 7 April 1813. De onderlinge is verlamd aan beide boenen doch geniet een goeden eetlust. Zij herinnert zich nog heel water in hare jmgd voorviel en stelt nog veel belang in de hedendaagsclio feiten, welke zij dagelijks in de dagbladen leest J. Pb. Laval'é de laatste overlevende, oudstrijder van 1830 die to St Mani, bij Arion woont, is Dinsdag zijn 103 jiar jngetreden. De eerbied weerd ie e ouder ling is nog goed gezond en in hel volle, bezit zijner vcrslandvermogens. PR1JSVLUCHTEN. Do, hofgisebe duivenmeikersverbonden of nnaBe.li ip pijen, die prijsvluchten inrichten in Frankrijk, zullen voor 1 April naar het ministerie van binnen'andsche zaken te Parijs eeno lijst moeten sturen met de p'aatsen en do datums van de opia’ n en voor der reisduiven. Voor de persoonlijke o p latingen of die niet lang op voorhand voorzien werden zal een voorafgaande bericht van veertien dagen naar denzelf- den dienst moeten gestuurd worden. In geval van afschaffing van eene vroeger bepaalde opiating zullen de inrich ers het bestuur der algemeene veiligheid moeten verwittigen, drie dragen voordevluch ten Linnen Parijs en vier dogen voor die erbuiten. De vorige fransche reglemcn ten blijver* beslaan en de plaatsen der op- latingen mogen enkel gekozen worden in de vroeger vas’geslulde lijst. 53 jö.h 3LJi-jlrm el s PROVINCIAAL VFEFONDS. Ziehier de lijs (Ier gemachtigde vr eart- sen, voor het jaar 1913, in de arrondis sementen van Veurne, en Dixmude. MM. C Devloo en J D’helft, te Veurne P. Van Haute te Nieupoorr. II. l.ecol te Alveringhem. R. Feys en F. Taccoe» te Leysele C. Nevejan te Dixmude. Ch J. Monlhaye te Couckelaere. J. De Jonckheere te llandzaeme. V. Cameriym k te I.oo. A Ccene te Merckem. DE PANNE. Eene visschersbool De I1OEH.II .Lt II Ki. Ooststraat, 6. Veurne Magazijn van Registers en Papier. Kantoor en School behoeften, Kerkl». k< n en Paternosters, Postkaarten, Hullen* Scheereen. Messen Boter en Kaasklems-I Fantaisiearlikelen van allen aard enz. enz Bijzondt re voorwaarden voor vooilver, koopers. DOMINION YEER EN YSTAAL COMPAN te Sydney in Nova Scotia, HONDERD bclgi-che werklieden voor de Kokesovens, ACHT Frank per dag. Kennissen niet gevergd. Vast werk en vaste plaats. Ook koolmijners, machinisten, electri cians, ijzerbouwwerklieden, stokers. Te bevragen aan AGENT der Dominion Iron Steel Companv 453, Strand. LONDON W. C. KANTOOR van den Vlccschhuuwet straalA’1' 29, te Uturn Bij uitscheiding van bcrti ijl uit ter hand le e Adinkerke-durpplaals; thans gebruikt door S. TUIEREN, Ingenottreding met 1 October aanstaande. Inlrclitingeu bij G. VANDERSTRAETE, brouwer to Veurne. -i zij 3.-44 t, d;e geen A uit een B kenden Uii nochtans* in Erankrijk bestaat d^ schooldwang! een VENTIUTEUR met Drou- 1 xv ier, BOORMACHINE mei plooi- bunkAAMBEELD, VIELSTAKEN mei bank, zoo goed als nieuw, hamers, Beitels, langen, MQER- PlftTEN waarvan drie met kus sens en lappen, zoo goed als nieuw, vijl’ moersleutels twee engt Ische sleutels en nog veel ander smidsalaam, SLIJPSTEEN met bak, as en vrangen. Alle dage zichtbaar bij RUG, HMCKE-MAES, Nieupooristraai Veurne. Lü [JdbllVbll welbeklant HE3- BERG-AFSPANNING A LA MAISON DE COMMERCEnabij <18 losplaats van den tram hebbende vier bovenkameis, diewe'ke in ’i seizoen d r geiinge pachtsom bijna opbrengen, ruime beneden plaatsen, magaiijn eu paardensial, allerbest gelegen om gelijk welken handel uil te oelenen. Voor allo inlichtingen te bekomen zich te bevragen bij II. COEVOET, brouwer te Veurne. 3 40 3 20 3.00 2 60 2 80 De Bank te Veurne, is geve.stigd Appel markt 7. Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden-, aan eenfr. par dut zend Uitwisseling van koepons, cheques, en vreemde munten; Kostelooze inschrijving aan lie leenin- gen; Geldleeningun op waarborg. Spaarkas onder d<* persoonlijke veran woordelijkheid van M. J.-J. Staesensaan denintrest van 3‘/. ’s jaars, uitbeiaallnar me‘ e< ne chtiw ug van acht dagen. 2 "G ’aars, uitbclaalbaar waar-chuwing van drie maana«. Ofliciëele markt van Veurne. Botermarkt (por kilo). 12 Februari Hoogste prijs M<ddcn Leegs’e Eieien p. 26, C0MBATSGHU1' ING en smijting voor een koppel kiekens, bij August Madou, Zondag 16 Februari. COMBATSCHUIVING on smijting op de vogelpik ter hurberg van Jozef Duforet, op Zondag 16 Februari. EURGERLIJXEH STAND VAX VEmE Geboorten. 5. Markey Julia, d. van Joris en Bill-ouw Maria, Steenweg Moeres. 9. Stekelarom Theofiel, schipper te Veurne met Millevert Augusta, schipperin e Alveringhem. 5 GLewy Lia eigenaarster 50 j. 9 m. 7 d. Pannestraat. 6. Deschryve r K irel. 10 m. 21 d. C:>rsebeekveld. 9 De Milder Karei schipper, 20 j. ui. 4 d. Noordbtirgweg. -10. Debuysere Sophia, kostgangster 76 7 m. 9 d. weduwe Baifleul Pieter, Hospik- Panne 35. is d >nd nlng nabij Wester- schouwen got::,ml llib.ailks ii-.l gt,Wc;d der golven sprong e. u inwoner ':itl Westeisi-hoiiw-n in /ee nul do vier vis schets, dn- zich in ie boot bevonden te redden. In ieu a.i! werd hij (ei tig op liet Strand gcslingeiil, doch de vn-ide gelukte tlij el h.c. .n de schuil te Iwicl- ken.llijn .in cru der schip reuki liiig-n en biacht In m op l et droi ge. Daarna spropg bij ti i ug in T water, redde n u tweeden vissc er, én derde i in lrli.k den laatste. I e heal, M. under Klooster genaamd, ki erde vervolgens mst g huiswaa Is. De visschers waren ten ein de kiach'in en op liet pui.t te xeigaan. NOTARIAAT. MM. .Mcchelynck. Maenhout, 13 y -se en Van Catiwi-nb( rgh, hebben ia de Kamer bel xxetsvuoistel terug ingediend, dut zij reeds in 1904 neergelegd hebben, en dat voor duel heelt, aan de notarissen het recht ver leunen hun ambt uil te oefei.cn in gnnsch liet arrondissement hunner vei blij: p'aais. De rugpijn, de donkere en roodach- lige wateren kunnen de, (-enige voor lo(»l ende keiit.Tck'T.s zijn der i ierzucht. De krisiën kenteek, n zich door eene onti tbtaanhare pijn in den rug die scliic- ijk legiuten langzaam naar den onder buik zakt en zich tot in d beenen uit strekt. t’c z.iek -n in tweeën geplooid, beproi fl wa'ging n oxcrgevinge-i. koude liHin gen, heeft hi.l gelaat bleek en getrokken, de uileinden koii l, in.'nigvu'dige be boette tol waloren zonder ze te kunnen voldoen. De Foster Dillen voor de Nieren (V( ur ne Apolheek Ruyssen, Gr ote Markt) laten aan du nieren (gew. lenden) toe hel kiezelzand waarvan de verzameling lang aam aungrdc.it af le xoeren, eu te beleden he u.lltre-ken van pijnlijke kri- i:n; na e. n aanvul bevoordeelen zij de herstelling der b scliadigde nieren en vcrz.ctli n zich l'gju hel li.-raiej .v;ii van ki i icii. A'le apotheken (3,50 Ir. de doos, 6 dou.’.en voor 19 lï.) uf vrachtvrij per post. Algemeen depot voor België Engelsci'e Aiicthcek Gti. Delacre, 64, Co-dcnierg Biu.'sel. Vraagt en cischl wel X de echte l uster Pillen, t‘’X \oor de Nieren; w< i- Yi?Ageit of doel U lenig heta'en al hetgeen biei in ven taande A. V era langs do kalsiede naar llaringhe. BIEDT AAN Grooto hoeveelheid schoone gesneden DOORNS voor weiden; Olmen, Bosch- planten, alle soorten van Peerelaars en Appelaars, hoogstammige en voor tegeu muren. Abrikoos- en Perzikhoomen, Sieraadplanier, Rozelaars, enz. Aanleg en Verzorging van hoven. Alles aaogenadige prijzen. T IS VEHRE DE HESTE. Stoomkoflijhranderij, Appelmarkt, |i j, V t l) V e tl :s I rv.r.- ttf Bi'uiichift «»ti Ir en i as mi’Mau k >n len, aan* H v.iHci» b. v .nu'iiihtI. Q i sirkiugt o in z’i Ihh-mi :i G tin- h.u tk’op-M plInCH, k« f'| 'j'i J -'U thrill, 'till l UI llr’i'Ui li'ritlK, ƒ3 zweem ;i •iu-xr m/ i j" U h roM<<///ru M I Li nr t» evvix-:i ».t ii z iiur duku c» H V |H hrl Uml CU W- l k. t I IO2, N mwxlriit, DHU^TEi <0 ir4-Suti H.ia.Uf'iiitct-n :»n «lip n m Zu'i van 8 tol C 12 uur (bui iIj4 «•o ■•••■it-itf ui’ den lieerden en i'trrdrn Z-i'i dutf der maand I v.iü 8 oi 12 Htir. H Behandeling hi rnailg» vingen Hoor b; iefwisseling. H Verzen ling van b n kjev en crtnirsclirihen van gene- H S z ngrn tegen Ir. O 70 in pust/' gi Huwciijkoan kondig! n(jen. Sterfgovall en

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 2