IIcIb T BERNARD EG PRAKTISCHE I PERU-'GUANO Boekdeel van 152 bladzijden. - Prijs 2 fr; 501 I <5 1 i B O S I' E11 IIS X I) IIY C K X, D UINKERKEBR UG, VEURNE. I i DE PilLÊS na D’ ÜÖOEfilE tooit Ih.iiEMucirriöii kx Zwakkë VltöüWM xijn aeh gnneesmlddsl zonder weerga vógi* nils bijzondtra ziekten dor Vrouw. h’èdit Général Liégois .Xaamtooze Mtia schajipij) gentschap Oostende OPTELOS FE PERÜ’GÜjJ^q D A M A B A L A N D -GUANO PHOSPHAAWES 8 s i S SIGARENFABRIEK Léok CHEVAL HANDBJEK VAN COMPTABILITEIT OF Ft it Samengestelde Meststoffen Grondstoffen nor Meststoffen ïf« prljian u lattehtlngan Fotasdi Ideaal werk, Overal aangeprezen j FRANSCHE TEKST. QjU- r nys.srn» vlpólhcker Vcurtïè. a FEMGE CO.\(:ESSHn\.UHSS£\ TfiOR Fbospboorzuur FIJNHEID KALK d&Arr Gewaarborgd gchMle EEN’GE FABRIKANTEN van het fflert FABRIEK VAN trrrr Vraagt katalogue. N- 19. LEIDING VOOR REKENPLICHTLEN. Rechtstrcekscho Invoerders A liet t en overal gevraagd. Eetbakken, Kribben, Scheidsmuren voor stallingen. lg. Agenten USINE A DE KEYSER, 22-24, Locquenghienstraat BRUSSEL. iraar men de nctors in werking zien kar Vraag kit nr 19. AGENT-DEI’OTHOUDER GTÖ van de BELGIAN BENZINE CrMOTOGAZOLINE Qj)>- HAREN Nior-i) >sence voor Autos en vaste Motoren. Ude vooralle iibioirii. (essence petrolic gaz.) Beste Cylinder Olie. Minera e Olie voor Sloom ma liiener, Locoinobilen. enz. Bestrijksel oor transmissie riemen. 1,M kwaliteit in blokken van 1 kilo aan 2 fr. Zeer voordeelige prijzen. Stalen op vraag. .BERNARD; Barema-Tarif met toepassing op den afstand van eene bepaalde statie (door den ondeischiijver aan te duiden) naar alle staiien van het land Prijs fr. 5,00. Onmisbaar boekdeel voor al wie koopwaren verzendt ol ont vangt met den ijzetenweg, ideaal weik, aanzienlijke tijden geld- vtF'paring. Ook toepasselijk voor aile vetzendingen in ’t a'gemeen. Fransci.e ekst. Schrijven VANDENBUSSCHE, 80 Rue Brogniez Brussel. Gevraagd werkzame agcilen I». .~a voor groot Sigaren fabriek. Alois Mallet Turnhout. Fabrieken te Tuinhout (\nl- vverpen) Arendonck ((irons) en Eigenaar der sigaren Get.l- I ei tu uzen Moftf'SUjeaft, WATERLOO Square Marie-José, I. iais hopiiijclijke zeAcl HUK BRUSSEL. I n s<happen BRUGGE- II Mil.EllOMiEllGEN’-OOSTENDE RolSSELAERE. fr. 30,000.00 fr. 10 090 700.58 I F Pie 3> 5» 7 l,aahl tLSL» kr.Gis Es-<-i be laatatcn in voege. Mud 1915, De goedkoopsteii en aarza ams'in. Regelmatige gangen spoedtegeling derwijl aan gang. ALGEMEENE AGENTEN 1 C. \f. W!GR££Lt GENT isconteeren en Inkasseeren. ing van kwiitanciën eflekten, koe- pons, titels, enz. Loopende rekeningen. dietopeningen Loeningen op titels n andere waarborgen. 'osietrekcdingen gelden terugeisch- l> tur mei ul /.under bericht. dietbrie^en op alle landen. wis>a ling van vreemde h.- g Idcnen papieren j()f grossisten Bm s reders. hischrijv.ijg op .Jle leeningen. - vat in<f van tlt«4s en weerden ohtder aanvraag der (j”["e,' (YjinLur.,). V x I O 4 r^.ïiGo-jF^A 7’10-2 *”ov» «t^a1 4 Superphoipliaat, IJzerslakken, Poiaschmcsten, enz., enz. Meuk De Zon /rjc”-5 A w-jt. 1 18 tot 20 1/2 tot I °A> 55 tot 65 °la r «(■fit n i.<hh>e« 95 door zift n' 100 ■F-'1 V. MOREELS, Beit "jlaal wdonds IBTDBS’ ■O ^s«sr gara’4'1’. Y t"C‘Dl MS*'" 1 nnnwi .«>l «IkWnt.m n.m until all «tl lil IMIk>MMl>>lll> Ml». HI >>ll*Hi Ok >11 >mkl.llHMfok>M>*liHl>k lHHiMIMklwl.il HHII.H liHtt tttnt DIU LOOUEN /VtGRAzJx I MiTHfinui i<rkwyr. tthtt—aygm Bula gesticht In 1HO8 VOORTBRENGST: 150,000 kil. per dag voor allo gewassen L T414phon« Bralno-l'Alleud 89 J A (R teeaa de Bruxelles) XL Kosteloote f aadplrgimjen per brief of inor.tielfnijj. t)e 1‘ltleh Viut boktor Coderre d«ug«u voor vrouw, n \;ni .itt.’.i oii.U ri'oiii vu slag: zjj bestrijden i,H;t p>f<l g, tuig de bijzondere «lekten «ter vrouw, vtm l.timiv t.rilste Jeugd let dep Htcest gevortlerdwft otntvt'ifoM. llüi •■u.otilers, doet de Ptlleu Vait C mi er ra ueineu door uwe blocdtiriuoedigc, bleeke, kwijaeuda lne’den invloed van dit weldoend geneev- ^T^^ffey^>/j^;'.iii<l<lvl zullen hun bloed rijker, hunne «enuwen -ker, buutte spieren vaster worden, en xjj sullen zouder slechte gevolgen het kritisch tijdvak der vorming doorworstelen. HJeekzuelitlgc jonge meisjes, met gele tint, ’.vier gelicht met brand en puisten ont sierd is. kleine martelaressen die alle maanden, met de niautidstondcn, verstJhrikkolijkB pijnen ontlerstaat, neemt Pillen van 1)' Coderre en ge zult den witvlood (leueorriiée), da onregelmatigheden en do pijnen als bij tooverslag zien verdwijnen on vcrvaogeu worden door een gevoel van welzijn dat a de vreugde uwen ouderdom eigen, terugschenken tal. En gij, ontelbare gekwetsten bij wie de moederschap wreede sporen nagelaten heeft, onthoudt wel dat de l'ilieu van Dc Coderre U van hel vliem van den ehlrurgijn redden zul, want zij genezen de metriet, de eierstokontstekingen, allo sleehte gevolgen der haring. En gij, Mevrouwen, die aan liet gevaarlijke keerpunt Van Ouderdom geraakt sijt, plaatst u spoedig ond# do hoede der Pillen van Dr Coderre, indlou gij draaiingen, duizeligheden, warmte, bloedopdrang, bloedstortingen en andere erger ongevallen wilt vermijden. Eu op den ouderdom dut liet bloed Verdikt en xijueh loop door liet llekaam vertraagt, oj> laten ouderdom, zullen de vrouwen in de Pillen van Dr Coderre nog een wonderbare» levens- en hraehtlierBtelIer vinden, bekwaam hen irog den iudruk te goven der terug- gevonden jeugd. Een kabinet van kostelooile raadplegingen, bestuurd door geneesheereii specialistea van onbetwist bare ervaring, is gehecht aan de bureelcn der Pillen van D* Coderre, 107, ZcHtielaan, Brussel. Alle zieke vrouwen, en voouul zij die wanhopen, zij dio alles tö vergeefs beproefd hebben eu »ieh onKenccsbaar achtou, worden versoehl onze genees, hccrcn speciuiistcu te raadplegen, 't zij persoonlijk, 't zij scbriftelyk zij zullen, zonder een cintim kosten, virlicbtii rnmlgcVingcb vb verkleefde verzorging verkrijgen. Het kabinet der kosteloc.zv 1 :ladpi<gitigeii der Pillen vau IX CodeiTe is alle dagen open, bciiulve ’«Zondags, van <j ure 's inorgeus tot 5 ure 's namiddags. PIELEN VAN D' CODEBRE, 107, ZftNNKl.AAN, Batssij.. I>c Pillen van b’ Co.'.tlte vaults rcHorht ia allv npoUtUa vin Jleh'it Mn 3 frank de <tens. Aa'C.’j- naaraBBMK Voldoet In alle jsronden en voor alle &ewitHMon Onder toezicht der Bclflische. ütaalslnbora/oriiims Cuknit .laf'iial Liégois geeft obligaticn r. 1 000 en meer, unkeerbaar na vijf jaa tende aan 4 jaArs. f. DISSOUS I _r>«bOi I n-SsouSj

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 3