Van Soorten. Kleine Burger, Vooruit Politieke Misdadigers. 10 Februari 1933. II 'oensdag Onzijdige Scholen. '/O Jaargang VERSGHIJNENDF DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS ÖONHOMME-RYCKASEYS. Nieu poortstraat, 10. Veurne. -- h - i^gga macht. Door macht lot vrede én vooruit gang. Ett zooals ge orirdüe'en kunt zal het ih hel Ministerie v»n Nijverheid en Arbeid, a >n goeden en wijzen raad niet ontbreken. tr. 5.00 fr. 6.00 10 c. Drukkeruitgever en in want we zijnen wijzen raad gingen in roepen; die ons aanmoedigde hij ons Werk van maatschappelijken vooruitgang ons opbeurde ih dagen vah Watlkelittoed en dien weg aanwees dieh wij thans met zooveel zekerheid zijn opgegaan. Ik noem MM. den achtbaren heer J. Mommaert. Algemeane Bestuurder bij het Ambt der Ambachten en Neringen; Aan u kleine burgers. Zeg ik nogrhaals, vereenigl u en werkt uw eigen stand omhoog; Door vereeniging alleen komt ge tot bre gselen; 3) Gezamenlijk a ankoopen van Werk tuigen; A) Verdedigen der miskende belangen uwer leden door koseloozen advokaten- du rist; 5) Ontwikkelen der beroepsbekwaam heid door het inrichten van leergangen over handelsleer, over kleermakerij, over schrijnwerkerij, enz enz.; 6) Bevorderen van de meer verzorgde opleiding der jonge werkknapen. door het oprichten van een secretariaat van bet leerlingwezen; 7) Bestendige tentoonstelling van voort brengselen; 8) Bestendige tentoonstelling van werk tuigen; 9) Bureel van handelsinliclilingen; 40) Bibliotheek van vakboeken; lij Bestendige verzoeningsraad van bazen en knechten; 12) Kredietvereeniging niet doel a) Geldleeningen; b) Kredietopeningen, c) Geldbelegging op spaarboekjes cn dj escompteeren van hamlelseffeclen, te doen Is dal geen vast programma Dal alles kunt ge uitvoeren, kleine burgers, als ge maai wilt verstandig en eensgezind werken en too gaat de kleine burgerij zeker en vast naar een betere toekomst. Ziehier, wat ik o. a. lees in het op de buitengewone algemeene vergadering der Biokmakersbazen van het Land van Wüas, voorgelezen verslag. Mijnheereti, bet is mij eene eet in naam van ons Hoofdbestuur en van onze 517 leden, hier ook onzen eerbiedigen dank te betuigen jegens onzen Minister van Nijverheid en Arbeid, wiens depar tement ons voortdurend steun verleent bij onze onderneming. En bij dch naam vön onzen gevierden Minister staat ons voor den geest de edele persoonlijkheid die, ginds in dat zelfde ministerie ook, ons ten alle tijde, met de innige harte lijkheid van eën bereidwilligeh en ver- j eerden Raadgever geliefde te ontvangen, «ET LIBERAAL EN SOClALlSTlSClI gemeentebestuur der stad ANT- WERPEN verleent geld Uil de ge meentekas om anti de kinderen der ge meentescholen toele Inlet) tie doffe stads lucht te ontvluchten en een'ge vacan ie- dagen door te bn hgeti op tleH buiten. Als de knllioliek»n dim zeggen tussclien de katholieke kinderen wier ouders even als de andere belastingen limalen, zijn er ook teringlijders, die snakken naar wat gezonde buitenlucht geelt ons e»*n deel van dat geld dat wij zelf in de ge meentekas storten dan antwoorden die verdrö gzame kaftel broeders NEEN; Voor dë vrijheid der bëgra* PENISSEN. MM. Borbodx, Woeste, Hoyois en Wattwermatts, hebben in dd Kamer eet wetsvoorstel tieergei**gd( waarbij aan de katholieken de vrijheid Verzekefti wórdt een kruis op dn lijkwa gens oti de bdai kienden te pina sen, in de gemeenten waar bun dit recht ont zegd wordt; l 1L N’Y ËN A 14.1 8,. Te Hasselt zijn twee jong pUsth< diemh.n aaogegteld die geeii Vliatnsdi kennen; Het ware dfc moeite waard te öhdei*- zoekeh welke hmbtenatir verantwoorde lijk is voor die inbreuk op opdrukkelijke reglettienteh; Die mail moet op zijne duimeh krijger! Zoolahg de ambtenaars, die reglementen overtreder), daai-vcior aiei strafbaar zijn, zal het niet ernstig beteren, Men moei hiel op werpen er waren geene Vlaainsche kandidaten meer. Als er geene Vlaamsche kahd daten tneer zijn dan hoeft men enkel «enen wed strijd uil te schrijven, meh zal er spoedig hebben; Met het huidig stelsel had men altijd Viaamstihe candidate;! te kort, nooit Fransche natuurlijk, omdat men nooit een voldoende getal Vlaamsche can !ida- ten liet gelukken Een gemeen'eonderwij/.er te Seraing heeft van bet ministerie bevel ontvangen alle socialistische propaganda te staken, zomiet zal hem eene strenge tuchtstraf toegepast worden. <t Le People protes teert daartegen en vraagt of de onderwij zers aldus mogen gemuilb uid worden. liet rood orgaan .telt de vraag ver keerd. Het zou moeien vragen of het voor een gemeenteonderwijzer, die met het geld van alle belastingschuldigen be taald wordt past politieke propaganda te maken en m»g wel op zulke wijze dat men hem van hoogerhnnd moet intoo- inen. En dan blijft nog de vraag, Welk ver trouwen de ouders mogen stellen in de zoogezegd onzijdige scholen, waar zulke onderwijzers de jeugd moeten vormen Kleine Burgers, denkt aan uwe bedrij ven, aan uwe huisgezinnen, aan uwe toekomst; Hel jnnmerefl en ’t klagen helpen niet vooruit. De kleine burger, heelt iets vergeten zich te vereenigen Maar hij heeft ook iets te herstellen, iets te redden, 't is te zeggeii, met moed zijne zaken aanvatten, dat elk ziéh in zijn vak vereenige en daar blijve strijden met wijsheid en wilskracht. De kleine bur gerij baar woord en fisar wil moet zijn Vooruit döor vercenigirig Het zal niet ontbreken aaö werk kléine burgers, en ge kunt, zoo ge wilt, elk in zijh vak, de hiaroavermelde punten ten uitvoer brengen 1) Gezamenlijk aankoöpeh Vah grond- Moffen i Cëzdirieiiiijkëii jjjivdef Van voort- Voor de Stad Met de Poet Een afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den n'le posthuroeien. Als de A. W. mis'ukt, dan is *00 lang de toekomst afgesneden a:m het algemeen stemrecht en he. klerikaal regiem b'ijf voortbestaan voor lang voor onbepanldtm tijd. Wij roepen tot die. misdadigers, dat zij hel recht niet heldien d;e to 'komst te verbeuren, ra het 'and voor zijne dooden cn gesneuvelden in rouw gedompeld te hebben. Dö engelsche kapitein Scott, die eene ontdekkingsreis naar dett Zuidpool, op f6 Juli 19iü ondernomen had eti dit punt op 18 Januari 1912 bereikt had. is op de terugreis met vier gezellen in eenen sneeuwstorm omgekomen. Dll nieuws heeft eene groote verslagenheid in Enge land teweeggebracht. ----* Rechterlijke eerherstellingen per re^el Ir. I.UO Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Examen in hel postbesluilf. Op het einde van Maart zal een vlattmsch vergelijkend examMi plaats hebben voor de aanwijzing van 165 kandidaten tot de bediening van ordeklerk bij-het beheer van posterijen. Onder dit opschrift vinden wij in bet weekblad Dc Waarheid het officieel orgaan van de atgescheurde social'sten Van Gent, de volgende harde waarheden Hei is geschreven door mannen, die de 100de kopstukken van dichterbij kennen Het stuk heeft er dus te meer waarde om Wij nemen aan dat de mensch zich rechtzinnig bedriegt cn daardoor onher stelbare dwaasheden begaat. Dat kan le betreuren zijn. Maar wat niet vorschoonbaar is, dot is eene menigte, een volk op te ruien, (in dad<>n tc plegen, die inogelijk onher- sU'lbare schade veroorzaken. Wij 'czen in Vooruit n van 2 Janu ari sprekendw over de algameene werk staking den volgenden volzin Kunnen wij den strijd zes maanden volhotiden dan is de kamp gewonnen en het recht, waarvoor de socialisten sedert 40 jaar op de bres staan zal triomfeeren. En par ijgenooten, wij moeten het durven zeggen, moest onze strijd misluk* ken of onvoldoende uitslagen opleveren, In t zij zoo. n Door die woorden zegt Vooruit onbewimpeld, dat hij van niets zeker is en de a. W. kan mislukken. Hadden wij ongelijk, a’s wij zegden, •lal in die voorwaarden, de aanstokers tot de A. W. openbare misdadigers zijn? De schrijver van bovenstaande rege- len heeft niets te vrcczen. Hij zit op zijn g"mak aan de schrijftafel, en de werk staking zal hem geen honger doen lijden. Hetzelfde kan gezegd worden van de woordenkramers langs alle kanten van het land. Laat staan dat er honderd zijn, he.vvel, van die honderd, die de hoofden der werklieden op hol brengen, zijn er geen tien, die door eene A. W. een stuk luood zouden te kort komen. Zij weten, dat alleen liunne rönhoor- ders de slachtoffers zullen zijn. Dat doet hen niet achteruit deinzen ‘.oor de verantwoordelijkheid; Zij hebben zelfs het besef dat de A. W. waarschijnlijk voor hunne eigene toekomst voordeelig zal zijn ze zijn tevreden. Laat de werkstaking mislukken. het zij zoo. Ze hemen de veronderstelling aan als mogelijk, zelfs misschien als waar schijnlijk. Zij weten, dat daaruit eene beroering in het land kan komen, waar van de gevolgen schrikkelijk kunnen itijn dat .er misschien bloed zal Worden vergoten dat vrouwen en kinderen zullen honger lijden. Zij weteh dat alles, la( zij weten «teef.- iü i 4 1 I A belde Vlaanderen uitgezonderd worden on vangen door den OFF fC >E PUBLICITY, Nieuwsiraat, -.ni^. -.ui - OQOOGbOQUOi.üQOQQQCQOt^QQQOt' De reis naar de Zuidpool AAN-KOWDIO-INQEN Gewone aankondigingen per regel 20 et. fj>..Xx>Alle Affiches bij ons gêJrukt. worden EKNS onvermeld ge- nemen De aankondigingen ro'»r België en Buiten^M ie rustel .img -Mu

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1