*41 Land- Tuinbouw Van Soorten. Ar oensdilg 2G Februari 101*1* Jaargang* iniJHEitf voïgrns <le liberalen. STAU Hcei- Pil gééft, namens de com- I fiat ig slot Beide deze rekeningen zullen bewijsstukken erop betrekkelijk VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG felJ DE KINbERS BONÏÏOMjIE-RYcKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurne. l 1 altijd Gewohe aankondigingen per regel 20 cl: Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, iolgëhs Overeenkomst- 2840 73 2840 08 Ö0’5 met de aan de goedkeuring der bevoegde overheid ge zonden worden 1 f' punt.Nijverhèiitsichoól. 0 i lag leeraai ACatrysse. Het onslag van den Héér Catrysse A. Gemeente-Secretaris. als leeraar van Meetkunde,1 Boekhouden en Rekenen in de Nijverheidsschool alhier, wordt aart- teerd. xnxrsCK: Voor de Stad ’/fr. 5.00 Met de Post fr G.OÖ Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Dnikker-Uitgever en in alle postbu reden. Finantien verslag over? de van de stadsboekerij die goedgekeurd worden z'toals zij door de COïnufissie zijti aangeboden ft' punt. ïeekciischótil. Rekening dienstjaar 1912 Deze rekening wordt op verslag van van den Heer Schepen Pil goedgekeurd: In ontvangen tér sonï van In uitgaven w rekening, die door deh Gemeerde raad vdslgesteld en goedgekeurd wordt lil Ontvangsten tc'r som van 3(1. 433 (2 In uitgaven 50 6’ 8-42 Sluilehde rtiet een te kart van 203 40 punt. Armbestuur. begroeiing 797.3. Déze begrootipg wordt, np verslag van den Heer Pil. vasfgeTe d et göelge- kmird, in ontvangsten ever! a s in Uitga ven, tc'r gelijke som van 4G 347 fr. 20; G’ punt. Burg'lijke. G rlshuixsn hittéiiboek ope Vare vvipachf.dg grond- gucdi'reh t lint Instboék, bc'tr like,lijk dé dpenhare verpachting, voor ëen termijn van négen jnren. van onroerende goederen beboe rende San de Burgerlijke Godshuizen dézer stad Wordt door dim Gemeente- Hlftd gUCtl^ckcin dcn ról ó<m vfc? puvJ keuring (léf Bestendige Af-.-eerdiging vrn den l’tovincicraad önderworpeh Worden; 7’punt. Burgerlijke Godshuizen. Benoeming secretdris. Krnnikgèviiig; De beraadslaging van het Bestoor der Burgerlijke Godshuizen alhier van den 14 Februari 1913. houdende d» benoe ming van den Héér A. Catrysse. tot Secretaris bij dit Beslu'Ur, wordt aan den Gemeenteraad medegedeeld. 8’ punt. Stadsbibliotheek. Rekenin gen. De missie van rekeningen Dr libotnlett schreeuwen maar tan Vrijheid Vrijheid n -Wacht inaar tot wij aan ’t bestuur zijn, schreeti- tven zij, dati za' de vrijheidsboom over het land zijne takken Uitspreiden 1 Nu fi<erscht er niets dan verdrukking en dwangf Ah om oils daarvan te overtuigen moi-'en wij slechts zien wat het hhera- listnns beoogt, hoe het onder zijne regee- fing die vrijheid begreep. Wat is het lihetalismus Goede libfirfi'ett hebben het Zijfie ttiid ensitredtog worth vastge- stehl r.p 28 Feliriiar- 19:3 12’ Nijeeiheiil^cluiil: Dehtd'm *it! lecratir De lieer Rcsijniere Joseph, léëranr iii hét Bisschoppelijk Cdllégie, Wordt mét cimphrigliéid van stemmen, benoemd ten voorlbnpigén titel lol leer ar vaii Meetkunde Böekhöiideh en Rekenen iii de Nijverheidsschool alhier. Zijne jaarwedde wordt vastgesteld óp .300 fr. 13 punt. Vrdrg Gemeenieb'sliiür. Adinkerké Tussclienkomsi stad Véume iii herstellingswerken macadam. Dé Gemeenteraad lieslist tüssaben té Kometi vdcfr éërië sotii 3öÖ Ir. in de kd- .-sten der herstellingswerken, uitgevoerd aan den fhacadam. Jeidehde van de dorp' plaats, langs dén Zwnrtert Hoek naar dé de Fntnsché grens. Dé ziftin’g wordt geheven öm 7 1/2 d Deze voederpliint wordt algeméén irf d haver ot let vlas gezaaid. Na den oögst der twee bes •liërinvrucbten schiet de jonge kliiver Spoedig on en gééft irt den Herfst van liétze'ïde jaar reeds eè'nn goede snede, groen voeder, alhoewt'1 het maar in het tweedejaar is dat zij tot de grOhfsie opbrengst, komt. Rij het zaaien van haver of vlas nu t. k aver, za'I er dus op de bemesting eii vooral dp de mirierale voeding fosfoor zuur en potasch dienen gelet Wij heh- telkeninale ondervonden dat de beste be mesiingswijzé dé helft der te gebrui ken scheikundige meststoffen vóór lief zaaien der haver, de. tweede helft op de haverstoppelan, dus voor de kl >ver be stemd. Èené proef willen wij slechts aanba len. Dé 10 '0 kg. fosfónt Bernard, be siemd voor I Ha. haver met klaver, wer den in tweemaal aangewend, ’t zij 500- kg fosfaatmést bij het zaaien, en 500 kg. op de stoppelen. De tiifSla'g was de vol- g-iïde roor hetgene de klavér als groen1 voeder betreft. I. perceel als getuige 61.000 kg. Ik perceel mof IOO(‘ kg fosfaat Ber nard, (m tweemaal anngewénd) benevens de nootlige potasehhemesling 85 500 kg. Ha. Hf. pérft'eél waarbij Imt fosfaat Bernard in eenmaal wetd aangewend gaf slechts 84.800 kg groen voeder. Deze uitsla gen komen dus wonderwel onze stelling bewijzen. Wij halen deze proef hieraan opdat ze den landbouwer bij de lêntezaaiing in'dae.htig zoude wezen.- VERITAS. i AFSCHAFFING DER RÜITERIJMU- 1 ZIEKEN BH HET LEGER. Bij sproed- t bericht bedeelt de Minister van Oorlog 19S4.IG 1892,-80 Bafig s'ót 91,36 10* Nijverheidsschool. Rekening dienstjaar 1912. De Gemeenteraad Sleurt dezë rekening goed In ontvangsten In uitgaven fnensch» die iets of wat gebruik van zijne vrij heid wilde maken, geplaagd bedreigd Rn vervolgd werd. Was het een mensch die eene officieelo plaats htklee.ltle. al was het maar een dorpsfacteur, die werd gedwongen zijhe kinderen naar de school Van framasson Van Humbeek Ie storen was liet ren menseli d?e onafhanke lijk was \»n staat, ProAhicie of Gentéen- 1e dan piu.kte mep hem de oofen haast af met Niets is veranderd Het g ng zoover dal ar i e, doodarme menschen door liberale wehladigheidshiyeelerf vër- tolgd werden, omdat zij van hunne vrij heid als ineftsch gebruik maakten.- Verzekerde toen be' libernlismus iede- fen mensch zóóveel vfijbeid mogelijk Raadpleegt uw geheugen, eens,y lezers, onderzoekt de verslagen nog eens van de School tok wistic en... gij zult u verwonderen hoe' zulke mannen den Afoed nog hebben ztilken flauwen onzin en zulke onwaarheden te verkoopen. Zij werken en strijden opdat de politiek ^ti-kAiFi'oüek weze< cpdat de politiek over lang I.iberalismus is Vrijdenkerij olwel niets en dé ondervinding beeft j h'-t .-ns geleerd daf de liheralerij aan i roer maar dène enkele zaak beoogt, bewerkt en duordrijft dé menschen van de praktijk van het katholiek geloof af te Imiiden.- Zoo ie's bekennen dat ware voor de Rheralen to zeer den aap laten uit de It’ouw komen. Het liberalistnus, zeggen zij. werkt en rtrijdt otn in iederen mensch zooveel Vrijheid mogelijk Ie verzekeren. Als het maar wtfar is De mensch heeft geen liberalisnins hoodig om vrij te zijn, en zeker znl hij z>ch niet tot het liberalismus wenden om Win zijne vrijheid gebruik tc maken ‘•vnnt. wat de liberalen ook beweren of n>et het liberalismus kent niets dan dwing, en nog wel dwang om den christen, deh katholiek te Beletten van r.ijne vrijheid gebruik te maken. Velen van ons hebben den schoolstrijd beleetd en rnecgemaakt; wij weten zeer goed dat do minste katholieke die iets of wat gebruik de Bonmscllc Itoik l estrijde in bare vtij Leid, in hat-ij oniwikkelirtg, irl hare be dienaars, in dt! tOépasing vitit hard L-rf’ en vitn li:tr2 vórifscftiiftlm omd.it die genei!, di? niét libéraal zijtl, geeft deel zondi-n itfrigen hebben aan lands ptó vincie of stadsbestuur Bestaat de heele liberale politieke ontwikhe'ieg niet hier in hét pfimüéjr vfih den glcoten libcrrtitl Laurent Ine te passen Die. katbó it k is, is Onbekwaam ohi iets i;1 de politieke wereld te l ekóméll of to vet t ichteu !'5t at'e:' lihe-'ilen. wéét gij goed, zeer gö '<1 en dan bebf gij tolfpel genoeg om ons ap elen en nog wel rotte appelefl vo<T citro •mü te wi’-c'n ver»onpen Kwestie van Fiederik te toppen nid waar Maar di't gij ihéf uwé loozo stréken hiel zult krkk<-h d.<! zal \an ons mei afhang n. W ij o- k, wij -/tillen werk n rn strijden Opda' de menschen zidh nié1 laten rmsl i len doof u we (leemerijert uwe slimme, sluwe lil» rale predientien. Wij zullen Imt v.,lk. di> fïienschen aai! liet oude spreek wcoid doen denken Als de vos dc pa'sic preekt. VF.ÜRNÉ* Openbare zitting van den Ge-neénte- rand vtfn den Zatcrd g 22 Februari 1913 om 6 ure namiddag.- Aanwezig al de leden.- Dé Heer Burgeinc isler-Vdorziftéf ver klaart d« zifting gëopeffd, en doet lezing geven van het verslag der lamste zitting dat zof.def opnfierkihgërï Wordt goed gekeurd. I* punt. Vaststel ing' ge neentclijke opeenhemen. Hel bedrag der gemeentu'ijke opcen tiemen wordt door derf Oem'cëntöfaad bepaaid'tl ij k vasfgesteld. 2’ punt. Gronde rgitiininqcn kerkhof: re deeli'ig aan teel der liefdadigheidsge stichten: De cp' rorfgsf der grondvt rgunningën op het stedelijk kerkhui alhier wordt verdeeld als volgt De' 3 4 ten vcw/rdeele der slir lskas f '8 len' voordeele 'Ier' Burg t!ijke Gods huizen en I 8 ter» voordeele van het Armbestuur 3* punt. Rorcieverordriungcd tlans- slaksen vernieuwing vraag machtiging. Dé Gemeenteraad beslist de vernieuw ing te vragen der machtiging, strek kende tot het heften van (ton dtmstaksen, alhier in voege 4* punt. Armbestuur Rekening dimstjaar 1912. Dé Heef Pil geeft, namens de cominis- <-,e van geldwezen verslag over deze .i Tt. I. KHI ...HU* Ifr. .mxi Alle affichen bij ons gedrukt, worden EENS onverceld gc- JlLnernen De aankondigingen voor Beigie en Buitenland t'cidfe Vlaanderen uitgezonderd) v/ordèn ontvangen door den OEFi^ (nF PIJHI.ICITË, Nieuwstraat. ?6, te Bru««el - mi KI ff» t» t?

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1