De Priester en de Politiek De algmeene werkstaking. Van Soorten. w Schrikkelijk Drama. oensdag 5 Maart 1913. 9. 70 Jaargang G' "7 e verslind- n. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS. Nieupoortstraat, 10, Veurne. wat ook vermeerdert, 't is her aanial mis drijven door de geleerden gedaan Voorwaar de opvoeding zonder God eidttotde misdaad. Waaraan zich sto ren. als men toch niet vreest En zeggen dat er ouders zijn, die zoo "’einig zedelijk gevoel hebben, dal ze aan hunne kinderen die vuile ga'.et'en te lezen geven; dat ze hun die geïllustreer de hladen voor oogen leggen, waarin men de moordenaars verheerlijkt en de slachtoffers be'.eedigt En zeggen, dat er christene ouders zijn die hunne kinderen toevertrouwen aan die zoogezegde onzijdige schoten, aan meesters zonder geloof... Ze zullen er de gevolgen van dragen Voor de Stadfr. 5.00 Met de Postfr 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in alle posthunuden. Ziehier hoe een Duitsch officieus blad er over oordeelt In de omstandigheden welke zich in Belgie voordoen heelt de katholieke Regeering wijs en wel en krachtdadig gehandeld. Alle andere regeering, gelijk van welk land, dio de wettelijkheid en de waardigheid inziet, sou gehandeld hebben gelijk de Belgische regeering ’t Is wel waar, in den aanstaanden {tijd, kun ncn er in Belgie pijnlijke moeilijk heden ontstaan, maar wat er ook gebeure niel cén red-lijk mensch zal durven be- wen u, dut de regeering verantwoordelijk moet gesteld worden voor de staking en haar gevolgen ’t Is overal geweten wie in Belgie de revolutiemannen zijn, en wat ze daarmee willen Niet/óic regee ring kan in zulke omstandigheden toe geven zonder gevaar te loop^n het be staan van T land in gevaar te brengen. Dat is de taal der wijsheid Dat is wat anders dan al die wind van waanzin die over't liberale en ’t socialistische kamp waait Hebben we maar wat geduld, die storm zal wel van zeil gaan liggen en hel zal dan al uitkomen op een onweer ir. een glas water. De blauwe en roode windmakers zullen dan al weer naar andere dwaasheden moeten uitzien om een eerste dwaasheid te verschoonen. Ze doen tegenwoordig als echt uitgelatenen uit een zottekot. ’t Vuurtje pakt niet, jongens, blaast maar Dat ons lezms maar gerust zijn. De algemeene werkstaking komt er nooit nooit zeggen we. Wel hier en daar wat rumoer, maar dat zal gauw gekoeld zijn Ons roodjes en blauwtjes kunnen wel veel lawijd maken, veel geschreeuw en weinig wol zei de boer. Boerespreuken zeggen soms grootc waarheden; veel wijzer zijn ze dan al die oflnooze'e priet praat, die men heden ten dage bij de mannen der wilde haver te lezen krijgt. Dat onze tegenstrever? aan zulke han- d< Iwijze dt-i< n.iam geven we'ke ze ver* ki zen, ’t s ons gelijk m: ar in die so »t van politiek zullen onze priesters zich altijd mengen, zij uilen strijden tot het uiterste om bun volk van het verderf te vrijwaren, zij zijn immers de opvolgers v«n d< n Christus die zegde Een goe de Cei dvr geelt zijn leven voor zijne schapi u En ook,dat de politiek den godsdienst met vrede la e, en de godsdienst zal zich ni :t om de politiek bekommeren maar on e geuzen k unnen den godsdienst niet met vrede laten, want hunne politiek is geene politiek, 't is een onverzaadNire, haat tegen dim godsdienst welke zij nie eens kennen en ook den moed niet hebben om uil te oefenen. Gewone aankondigingen per regel 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. IdiO Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. -1 - WAARDE VAN’N MENSCH - Aw.l! men zegt nog al eens gemakkelijk dat is een manneken van 50 of 100 duizend frank, volgens het cijfer van zijn fortuin of de belangrijkheid van zijn handel. Welnu, de chimis’ën rekenen dat hecle- maa) anders uit. De mensch is, volgens hen, een hoop kalk, fosfoor en pctasch. Ook is een redelijk schepsel Gods 75 kilos wegend, juist 37.50 fr waard. Wis ten sommige menschen dat ze niet meer waard zijn, ze zouden misschien wat min van hunnen Jan maken; en ze zouden wat meer op hunne ziel denken die boven a'le waarden stiat. EET APPELEN. Het eten van appelen is een beproefd middel ter bevor dering van de goede gezondheid. De ap pelen levert namelijk niet alleen een voor treffelijk voedsel, maar bevordert tege lijk een goede spijsvertering. De appel houdt meer phosphorzuur, in hchtver- teerbareverbindingen in, dan elkander plantendeel der aarde. Zijn gebruik, werkt voordoelig op de hersenen; 2* zet de lever aan; 3’ bewerkt een rustige s'aap 4* desinlecieertde mondholte 5* bindt het oveitollige maagzuur 6* be vordert de afscheidswerkingen der nie ren 7‘ gaal de steenvorming tegen en 8’ beschut verder tegen de verterings moeilijkheden. Lezen wij niet alle dagen in de dag biaden Sshrikkelijk drama Liefdedrama Een bedrogen echtgenoot dood zijne vrouw, enz, Die misdaden der vrije zedenleer wor den zoo menigvuldig, dat de dagbladen er vol van staan. Wat mag daar toch de oorzaak van zijn 1 Ziehier wat een man d e wel op di hoogte is, daarover schrijft'lis de Leer Firmin Van den Bosch, gewezen substi tuut van der nrocureur-generaal te Gent, die spreekt als volgt De oorzaak der vermenigvuldiging van de drama’s der hartstochten ligt vooral in de verzwakking van 't gods dienstig gevoel, in de overtreding der zede ijke wetten. Het huwelijk wordt annzien als cene instelling van vroegere tijden, men wil de vrije liclde. Is het te verwonderen dat een groot getal lieden de verbreking eischen der huwelijksbanden, aarigezien die ontbinding zoo verzocht wordt Die woorde zijn waarheid; hel huwe lijk, de heilige instelling, wordt aange lat l door de dagbladen, de romans, in de schouwburgen, door de vrijdenkers; menspot met de echtgenootcn. die de gezworen trouw eerbiedigen en men be wierookt de echtbrekers en de schurken En ziehier nu de tweede oorzaak van dio misdrijven. Leest juist Het onderwijs, zooals het hedendaags wordt opgeval. Men zegt dat, bij het opnenen van elke nieuwe school, eene. gevangenis ge sloten wordt, ’ijs valsch. Want naarmate het getal onzijdige scholen aangroeit Vermeerdert ook het getal misdaden. En De priesters maken politiek schreeu "en onze tegenstrevers laugsa'le kan en. Wel, beste llecrcn waarom daar zoo veel gcschijl en gew ijl over Is dat bun recht niet Ho ja Wij weten het wel, wij ken m n den bartewensch van onze geuzen onwetende en werkelor.a geestelijken welke zich niet bekommeren om het lot der hun toevertrouwde kudde. Alsdan konden ze, in hunne gazetten on op hunne meetings bulderen op die iwaïtrokken, welke niets doen voor hc' v°lk, en er zich bij bepalen geduld, ge latenheid en onderdanigheid te prediken ;,an de verdrukte zwoegers. Maar wanneer zij hestatigen dat de priester tot den werkman gaat, dal hij rich bekommert om zijn tijdelijk welzijn door het stichten van vakverenigingen en andere sociale instellingen, o dan komt hun het schuim der razernij op 'Ie '*Ppen en met verontwaardiging schreeu wen zijDe pastoors bemoeien zich met- ‘le politiek, dat zij in hunne kerk, blij ven GOEDE MAATREGEL. De roode kop stukken hebben besloten dat. gedurende ganseb de werkstaking in het a Maison du People te Brussel nog enktd koffie, melk, chocolade, spruitwater limonaden en koude spijzen zullen te verkrijgen zijn en dat de lokalen ten 6 u ’s avonds zul len gesloten worden zoodat men er geene avondzillingen zal kunnen houden. Indien dezelfde maatregel overal werd tocgepasl en dat de roode ophitsers geen meeting» n hielden, 't zou gauw met de werkstaking gedaan zijn. Daar er geen samenscholingen of stoeten op straat zul len mogen plaats hebben, zullen de werkstakers zich spoedig vervelen en gelukkig zijn hun dagelijkse!) leven te mogen hernemen. Wij kennen Let afgezaagd deuntje n He priester in de kerk en de burgc- m' ester op het stadhuis Wel daar zijn. ":j he. volkomen eons over. Een priester zal zich nooit in hel hoofd steken eene ni>s te komen zingen op het stadhirs of zndepreken te komen houden op een gemeenteraadzitting. Maar, wanneer de burgerlijke overheid het waagt het weze een koning of een keizer, wetten te ge- v,n of maatregelen te nemen strijdend •Hel de wel Gods, wanneer de politieke hoofdmannen de duivelsche plannen uit voeren, beraamd en gesmeed in de holen dervrijm.'isjiaars, dan is hel niet enkel het recht onzer priesters, maar dan is bel bun plicht tot het uiterste toe te strijden tegen die wolven, welke gehold schapenvachten, de kudden willen KLHSCHEN VAN PLUIMEN. Het is niet gemakkelijk de pluimen der dameshoeden te kuischen en op te fris- schen zonder ze te beschadigen. Ziehier een middel om dit mei welslagen te doen. De witte of helderkleurige pluimen kunnen in de benz mie gewasschen wor- En laat slaan dat de priester zich met de politiek bemoeit, is dat niet zijn recht Is hij geen vrije burger Bewijst hij niet meer diensten aan het vaderland en de samenleving dan wie ook Belet hij niet meer schelmstukken en euvelda den dan gendarmen en politie te zanten? Wie meer dan hij beijvert zich om de naastenlief Ie lot het vaderland den men- schen in te planten Is hel hem dan niet toegelaten te werken opdtr zijn land ge regeerd worde door godsdienstige man nen met breede gedachten en vooruit strevend booger ideaal liever dan het in handen te zien vallen van hatelijke dwee- pers I 1ST s C T-I Ftxj-V X 1ST G-SKIJTS Alle aflichcn bij ons gedrukt, woriten EENS onverguld ge- nemen De aankon.Iu'incen voor Belgie en Buitenland i beide Vlaanderen uitgezonderd) worden omvangen door den OFt I <>E PU h I.ICITÉ. Nicuwstraat. 'e - rus>el

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1