Wilskracht. Van Soorten. De toestand der schatkist Baas en Werkman. J O *7 - onder- i Vaders en i kwalijk‘.dat ik brenge om l - kin 1 meest ei mo ten den. Wij hun li< t ie verschuldigd zijn; 1911 alsook den van het diénst- tr. 5.00 Ir G.OO 10 c. en in gelijkheid eene God a’leen alle Gewone aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke eerherstellingen per reeel fr. 1.1:0 Herhaalde aankondigingen, volgons overeenkomsi moeders neemt Let niet u dees keer ter school u een les te geven om uwe eerst d j m j sj-rs ui 11 VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG i nu DE KINDERS BOJïHOKMF-EYCKASETS, Ni en poortstraat, 10 Veurne. NAAR T KAMP VAN BEVERLOO. De perioden voor 'l kamp zijn veranderd: De eerste atdeeling zal van 21 Mei tot 30 Juni gaan en de vierde aideeling van 10 April lot 20 Mei. De binnenroeptng der klas van het i“, 2’ 3”, en 4’, linieregiment. za'. geschie den de klas van 1909. van 31 Mei tot 30 Juni; de klas van 1910, van 17 Juni tot 30 Juni. Voor de 5', 6', 7° en 8’ linieregimen- ten de klas 1909 van 27 Augustus lot 5 September. Voor de 9’, HM, H’, en 12’ linieregi- menten, de klas van 190J van 6 August» Voor dt' S*ad Met de Post 1 en afzonderlijk nummer Men M-lt: ijti in bij den Drukkci-l itgev r alle óstbureelen hard papier stak met bare kleit).; hand schoentjes aan baar handjes, zoodat lie bloed er nog door stroomde; hare kleine vingertjes wan n niet kloek 'genoeg om zonder handschoentje de naald door te steken. Vertelt zoo iets gij moeders, en gij zult zien dat uw kind daar var. in zijn hoekje waar ’t hem wcgslak. naar u luistert zonder het te gebaren schier zon der aandacht, maar al met eens dat het zal uitkomen, zijn oogjes afdroogen ge heel beschaamd over zijn Icinderacht'g en ijdel verdriet. En eensdaags ook/al Let woord dat heiligen en helden ge maakt heeft in het diepste van zijn geweten weerklinken; wat anderen gekunnen hebben, wat anderen verdragen nebben, waarom zou ik op mijne beurt dat niet kunnen De verkoop in 't kleine van brood. MM de volksvertegenwoordigers de Pontliiere Verbaegen, Dr Van Santje. J. Dejardin Ant, Borboux en Gielen, hebben een wetvoorstel neergehgd, strekkend om den verkoop in't klein van i rood te regelen, en den vei l ruiker te vrijwaren tegen mogelijk bedrog van wege den verkooper. I it wetsvoorstel luidt als volgt Het rijtuig of de winkel van eiken verkooper in ’l klein van broo I, moet voorzien zijn van eene boians, aan de wettelijke voor schriften beantwoordende, en van de noodige gewichten. Telkens als een ko. per het eischt, wordt het gewicht van het tafelhrood, alsmede dit van het brood voor paarden, gekeurd. De prijs dier brooden. per kilogram, is aange geven op een bord dat, voor liet win kelraam, of in het rijtuig, op zichbare wijze is geplaatst, Die brooden mogen alleen worden ge leverd wanneer zij, op drie ten honderd na, een halve» kilogram of bet veelvoud van ten ha ven kilogram wegen De overtreders dezer bepalingen zullen gestraft worden met eene boet van 1 tot 20 Ir. en bij hervalhng kan eene veel strengere straf toegepast worden. ook de jóngens, van jongs af wilsks- kracht te loeren hebben. Wilt zorgvuldig vet inlijden uwe kin deren altijd zich 'e laten belommeren met l.unne gezondheid, ontziet niet van ben bt stand en beslagen te maken tegen zekere kleine zeereu ot ongemakkelijk heden, tegen koude en hitte, tegen regen of scbuwweder. Een kind waarin een hert zit dat moed heeft en wilskracht mag de klas niet laten omdat het een tand gebroken is omdat tiet vriest of (iat< i mieeiiw valt; mm mag een huisje in b< O niet steken omdat let klaagt van zei r in tiet hoofd cl' den buik Hoevele personen, die honderd keeren meer zier hebben werken niet den dag door op fubiiekof elders, zonder ooit eraan te duiken \an t< k!ag°n Als het kind van jongs af gevend gc- maun« is moedige taal te iiooren uit va. ders en moeders mond, zal bat later ge dwee luisteren naar de stem van meesters of meesteressen, die herinneren dat de plicht niet smeekt of schoon spreekt maar dat bij beveelt en gebiedt, ’t zal om te kunnen gehoorzamen wat uit zijn goe.-te kunnen doen en wat lijden en verdragen. Dit wil echter niet zegg-n dat de ge zondlieid der kinders te ver waarloozi n is, maar overdreven zorgen, treuntjesop zijn vlaamsch gezeid, maken enke’ijk van het lichaam een slaaf, onbekwaam de minste vermoeidheid, Lel kleinste on gemak te veidragen De jong' ling slaapt een gezonderen, meer verkwikkender slaap op het bard bed in de kazern, dan op een te zachte matras de soldaat weet dat bij onder vinding. Niels is slechter dan een kind Ie be- keppen, dan er altijd en o vei al meé be kommerd en bedaan te zijn, in plaats van mo dige zoon of dochter te worden, hel blijft oen groot kind, waarin de wil altijd klein blijft en niet, goeds ver mag. Als bet hem verveelt of schreit zonder reden, loop', niet seffens er naartoe cm hem links en rechts te ondervragen. Er zijn uren dat de tranen eene noodwen digheid en eene verlichting zijn; laat die dus een vveiirg loopen dan voor icluj is weg dit is moeders werk zonder de tranen te willen bezien vertelt iets dat pak heeft op uw kind. Als ware het ver haal van een moedig werk door ergens tenen jongen verricht, de ontberingen, hel lijden eentwaar door een armen kleine verdragen in eenen ouderdom dal uwe kinders nog niets anders kennen dan leute en genot. Is het niet om van medelijden te traanoogen de geschie denis van dat klein meisje van drie jaar oud, dat veroodeeld was om zijne arme ouders wal te helpen, knoopen op kar ton te naaien, en dat de naald door da*- dan te gebieden, waar onmogelijkheid is, voor menschen gelijk zijn. Door deze en andere bemoedigende gedachten getroost bij zich in zijn lo', leeft bij tevreden en gélukkig te midden zijner lastige bezigheden.’ Mochten alle werklieden verstaan dat bot geloof alleen de nood ge kracht schenkt om geduldig te ai beiden, getrouwe, eerlijke en onder danige werklieden te vormen. - -- M kevie, minister van financies, heeft op ’l bureel der Kamer hei teislag neêr- gelegd over den algemeenen toestand der schatkist op 1 Januari 1913. Dit verslag doet de uitslagen kennen der dienstjaren 1910 en waarscbijnIijken uitslag jaar 1912. De boni van het dienstjaar 1910 is definitief vastgesteld op het cijfer van 9 miljoen, 532 duizend, 985 frank 87 c; deze van het dienstjaar 4911, geschat op 4,16G,000 fr. in het voorgaande verslag over den toestand van de sebatkas, zal 0,044,241 fr. 72 c. bereiken. De boni van 1912 is voorloopig uitge tekend aan 985 duizend frank. De ont. vangsten beliepen 652 mi'joen, 423 duizend frank, 48,540,000 fr meer dan zij door liet budjet van ’s laridsmid telen geschal werden Deze boogcre som, die van 's lands ecenoiniscben voorspoed getuigt, zal toclalen, zonder het evenwicht van Lel budjet in gevaar te brengen of de lange reeks boni’s te onderbreken, het totaal cijfer der uitgaven van het laatste diens t. jaar met nagenoeg 53 miljoen te ver meerderen, en zulks hij middel van bij voegelijke of aanvullende kredieten Hel dient opgemerkt te worden dat het otaal, waarvan spraak is, eene leeks uitgaven, uitzonderlijke uitgaven ge naamd, bevat, voor „ene som van 31 miljoen 600 duizend Iran';. De to stam! van ’s lands scha'kist, dank aan het uitmuntend beheerder ka tholicke. regeering, is schi teren I. Voorspoediger landen als Delgde zijn onder de zon niet te vinden. En hoe langer de katholieken aan liet bewind -zullen blijven hoe prachtiger nog zal de toestand van ’s lands finan cies worden Ven dov voornaamste plichten 'a" we kman is de eerbied voor zij.iv 11 'ers. Bij gedenkt dat alle macht kmr.1 en wie zich tegen de ook aan den w il en de sch eut te vederst iat Het is ook recht degenen, welke ons "crK doen leven, mo ten g-ver-nc te den. Wij hun Iv ble cn S r verschuldigd zijn; zoo wa^lut''1 doch op onze dagen, dal elk" n zijn Eiyen Bars, Z,JP« r_ wijze spreuk maar al t« zC-’l gelen. De meester moet zier. v.a doelen beveelt, voorzichtig zijn 1 1)t- omgang met het werkvo’k (Xdotlof nitt, zijn cro’R,'v,<<knji). klagen, morren, hunne meester helen, lasteren, twist zoeken, lA' “l n «ion, ooraak zijn van v«l verdriet. lrlc.. De baas is koppig opvlogen» loos, hij is dommerik die hij wil, een uitbuiter, enke goc geld bijeen V; scharen... "aar0"' pi.lcn >k deze, niet gene bezigheid verric waarom zooveel arbeiden en nie betaald worden Zoo redeneeren hoewel ze lui, onbekwaam, onhandig J en hunne zuur verdiende', penningen de herberg gaan verleren, thuis vr0“' en kinderen om oenen heet brood la.en snakken. Zeker zijn er meesters die hu ne plichten ten opzichte van hun wer volk niet behoorlijk vervullen, maar zijn het doorgaans de slechte werk ie niets, die altijd misnoegd zijn van 1UIin^ meesters niets kunnen verdragen «n ne v or slecht uitmuken De verstandige werkman deukt a waar menschen zijn, ook gebrek' n g vonden worden, de vole aaktc m«1 nog moeten gebakken worden, het tn< al iets is anderen ook zijne g'!"' nioelcn vci'lragen. De christen werkm. echter duel heter, hij beschouwt zij*1'-" meester mei de oogen van helgele- ziet God ia hem, bemint, eerbiedigt ver schoont en verdedigt, hem. g1’’,l 1 gedurig blijken van vriendschap. cu derdunigheid. ’Smorgcns draagt bij zijn wer Heer op Uj is verduldig en dienst'- tlig, s’avomls des Zondag9» ^t nj den kring der zijnen uu *,H die hem werk kost en kiee er 1 ’“chaft, Lij slaapt blijmoedig in. »nl b derdaags zijn arbeid te hervatten- ^eel dat elke zweetdruppel een pare ,neer is aan zijne hemelkroou, du een heid lang genoeg zal zijn om uit l' ru genieten wat hem op aarde onlb,ok^’ beett, oneindige hemelvreug en z'jn aandeel wezen zullen- >j dut het gemukkelijker is te gehoorzame Alle anichun bij ons gedrukt, worden i’i-’NS onvergeW go- tel nemen l>e aankondigingen voor België en Buitenland beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den Ol-’I-' -v 'E I’11b I IClTl', Nieuwstraat. ?6. te cl ■e

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1