S7T Lafaards. Eene les aan onze Papenvreters, Het Alleman Soldaat. An 13. oenüdctg Jaargangt meer in voeling ktinnen zijn met dö inoe- »er- BIJ DE K1NDËRS bonhomme-ryckaseys, Nieitpoortstraat; 10, Veurhe. De Diensttijd* liet zijn de Vlaamschö faiiiilien, door gaans met zoo talrijke kinderen geze gend, die het freest door de nieuwe legerwet gaan getroffen worden. En wie maar een weinig omging met btiitenliedehj weet In e ;die menschen nood hebben aan hun zoons voor het verrichten van den veldarbeid. Hier mag dus geen spraak zijn den huldigen dienst tijd, bepaald op 12 maanden, te gaan verlengen het ware drie fsmilicn teene- maal ontmoedigen en van bunnen bijzon- dersten steun berooven; en tweedons^ bet is niet noodig voor de goede oplei ding van den soldaat. De militaristen schermen hier opnieuw met het voorbeeld van Frankrijk en Duitschland, waar de soldaten dienst 24 maanden duurt. Zij vergeten er bij te voegen, dat die legbr- iik.I eert gtiliscu ander doe! worden ingeS nchthun taak is wat anders zwaar en grootsch dun de onze, ze zijn bestemd voor di n veroveringskrijg, en moeten in vreemde en ij.andelijke landen gaan oor logen. Het Belgische 'eger daarentegen heelt slechts ten doel onze onzijdigheid te vrijwaren, en den eigen bodem, in eigene verschanste sleden en forten, te verdedigen eenc veel lichtere laak, tot de welke de soldaat, mits goede doelma tige opleiding 'l zijn vakmannen die spreken gemakkelijk in een tijds ruimte van 12 maanden kun voorbereid worden. Eerbied voor taal en zielen. Daar valt een g rooie kuisch te doen ouder dit opzicht Dat is andere woorden:- er woekeren in ’t leger schreeuwende misbruiken voor onze Vlaamsche solda ten die nochtans de meerderheid uitma ken. Het was een fier vvooid dut Van Cauwelaert hier nogmaals sprak. Dank zij de talrijke Vlaamsche ge zinnen, riep hij tot de Walen in de Ka mers, kunt gij de leemten "(in het leger) aanvullen, die sedert jareu de neo-mal- thusiaansche propaganda onder de Waal - sebe bevolking maakte, De Vla imsche soldaat mag niet langer in de kazerne als een vreemdeling, als een schooier staan veroordeeld zonder dat hij zich kan verdedigen, gemeesterd door dokters die zijn ziekte moeten raden opgeleid door officiers die van zijn taal zooveel afweten ale een koe van muziek, bedorven en onder den -iel gelegd door Waalsche kamaraden.’fnel hunnen Fran- schen geest van zedeloosheid en spot ternij. Die kwalen opsommen Is tevens het geneesmiddel aanduiden. De Vlaamsche soldaat moet Vlaamsche gmeesheeren en Vlaamsche off eieren hebben meer vrijheid en gemak voor het uitoefenen van zijne christelijke plich 1isr c T-l r*. t J V’ x Q k i J Voor de Stad j’ Md fort Een afzonderlijk nummer 10 b. Mcti schrijft in bij den Drukker-tlitgCver eti in alle postburoeien. Gevvohe aankondigingêh per regel 21) 't. Rechterlijke, eerherstellingen per régel fi-. l.UO Herhaalde, aankondigihge i, volgens Overeenkomst. Mgh Roezen, de eerbiedweerdigc pro vinciale senateur van Limburg, kwam maandag namiddag uit het Oudmannen- huis der Hoogstraat, te Brussel, waar hij aalmoezenier is* De brave en algemeen geachte ouderling, werd door eene ben de socialisten die. met eene roode vlag aan 't hoofd, langs gemelde straal kw’a men, op de laagste wijze belcedigd, Twee der schoeies dreigden zelfs den ouden priester te slaan. De gebureu kwa men tusseben en beschermden hem tegen de laffe kerels, die waarsc’ ijulijk reeds de rustige en vredelievende al ge- meene werkstaking inhuldigden. Te Parijs de lichtstad gaat In den gemeenteraad een groot debat plaats grijpen. Waarover f Wel, beste lezers en lezeresen, houdt E vast en wees maar niet verschrikt eenvoudig over hel terug aannemen van Kloosterzustersals ziekenverpleegsters in de hospitalen en andere godshuizen der stad Parijs en van het departement der Seine. Een Parijzer gemeenteraadslid van het kwartier Les Invalides den heer Puymaigre heefteen geschreven voorstel neergc egd waarlijr het terug aa na men van de zusters in de hospitalen en andere ziekenhuizen wordt voorgesteld. Ziehier wat er in het voorstal] van den heer Puymaigre zooal te lezen staat. De zusters ziekenverpleegsters noe- gen zich met een jaarwedde van 200 fran ken De wereldlijke ziekenverpleegsters kosten ons van 1100 tot 1300 franken. Het verschil is groot en de besparing is. nog grooter Tijdens het debat over tiet verwe reldlijken der hospitalen Hotel Dit u en Saint-Louis (dit debat hetft plaats gehad in 1905) was men gedw'ongen Geenc begonebelitig meer mogelijk 'vat elk v: u ons, bver een paar jaren ho<{ voor eehe hersenschim van overdre- ten militaristen aatizng: 'lAffenmn So/dddJ &aat er komen. Zoo kan ccn drang vflrt hoogerc omstandigheden eene denk- 'v>jze heelcmaal doen cmzwenken als 'v‘j Mr Woeste zelf. hij die hooit aan tailitarisme heelt gedaan, thans één der Cerstcn zagen optreden om hel wetsvoor- s,el 'an Minister de BroqueVilIc bij te ’redui en t" ondersteunen, dan meestert "ij met Frans Van Cauwelaert beken nen -foj ft. ftietntlntl onder ons is die -icA lichtzinnig zou duiven onttrelikeu tiaii nieuire oroffring, wanneer het behoud van vaderland mocht golden Doch, diagen wij het bewustzijn van ?"'en plicht wij hebben ook ten vcllC 111 de.?: belangrijke zaak. Öet bewustzijn van onS reeh*. H"t is ovib,:iwishaar dat het Minis'erie ‘,a" Oorlog in vroegere Ufrslart'en. noo>i op, nharlig cn eerlijk beeft getroefd 1,1 vaak omging met list en behendigheid "jaronder zich steeds het militarisme ln overdreven zin schuil hield Eene Ondcic misselijke strekkmg nog; is dat en u’ 'e 7-eer de oogen houdt gericht op gei inrichting der naburige groot- Uh,1' n en Erankrijk cn puitschl:<nd zou oaSpen. terwijl ons landek' fi 'n '1 e van oor’og nogthans tol cencn a“S(’h anderen rol i geroepen cn nooit r"‘* ts dan cenen verdedigingskrijg zou "''•‘ten voeren. 1 ’i. hier verkennen wij wederom '“slechten ir.vloed der militaristen, die ^ar altijd aan van nieuwe krijgsuit ga- I toornen, en ons leger zouden wil- te,r lni'c^en i recies alsof het aanvallend V'jandelijke grootmachten inoet l’r“kken. Wat dwaling Tegen dien Zu|S|'enia^-SC^fcn Keest van overdrijving. |tt en 'V1ï ons a'tijd krachtdadig verzet omdat vaderlandschlicfde cn 's lands- niets n ede te maken Ons ^13r noodwendigheden die s 'vingen de getalsterkte van ons le- D: vergt 0(4,>n Wij willen het erken n zijn Lerei<l de noodige opoffer* iiior/1 le ^Oen niaar die opofferingen tla'r'U v<?rder gedreven worden- «ircl Ware no°dzakelijkheid het la„^!; ,|Ouden hel met Frans Van Cauwe- die daarover verklaarde 'J hebben een gemeenschappelij ‘e vervollen ’s lands veilig- vert’genwoor 1 ten; i aalmoezeniers dan eerst zal hij eigen waarde winnen, vaderlandsliefde, en zal verbroederen met den Waal zonder er zijne stamfierheid, zijn geloof zijne rechten en zijn karakter bij in te schieten Dan eerst, op dien grondslag van tedelijkheid cn taaigelijkheid, zal e n sterk vaderlandsleger kunnen opgebouwd worden. En het zal voor onze Vlaamsche ders, eenen grooten troost zijn te weten dat hunne duurbare zoons die den ransel op den rugkrijgen, van de kazerne zullen terugkeeren gaaf cn rein, bewaard naar ziel en lichaam. te bekennen dat de bml.-kte aantijgingen tegen de ziMers ingebracht geen steek hielden, om reden dat men de aanlijgin g'ti door g-'cn bewijzen kon vaststellen» De bekwaamheid (als ziekenver pleegsters) der zusters moet niet onder doen voor deze, der wereldlijke ver* pleegsters. Op elf zusters, die de lessen volgden, in de Salpêtriere (nog een hospitaal der stad Parijs) gegeven, werden elf zusters gediplomeerd,ze bekwamen geza menlijk 13 prijzen en 37 benoemingen Wat doinperras toch eh Vervolgens, toont ons de heer Puy maigre,. dat de geneeshe,ertfn de zusters en clinie’ hij schrijf'’ hert Wii diger<j '°Izekeren. Als vert*genwoor t\vee *‘et vo'k> moeten wij langs Z’J< en wij moeten spaar- als te 'Jn mel ’s lands ge'd wij moeten 'ische U'Vlclü.dien'Jn aan de militaris Ue °^drijvingen. ons de heer Puy- a's helpsters in de hospitalen ken ten oogste waardeeren. en o. a. in zijn verslag. in den loop van ’t jaar 1911 vielen eenige prefecten de bijzondere of«ge- priveerde verpleeghuizen hunner de partementen aan om deze te verwereld lijken. Te Perigueux o. a. was er een groep geneesheeren, die in hunne cliniek, geza menlijk met een wereldlijk |»e.iseneel. cenige zusters van Sinte Martha, ten hunnen diensthadden; deze geneesheeren werden door d en prefect van het depar tement Dordogne verwittigd dat ze binnen kort, de zuster door een wereld lijk personeel moesten vervangen Deze brutale aanmaning, en andere soortgelijke bedrijgingen, alhoewel min duidelijk, in verschülige departementen van Frankrijk gedaan, verwekten gedu rende de eerste helft van ’t jaar 1912, zeer groote opschudding onder de ge neesheeren. He*. Union des Syndicats médici- eaux de France (dat 7000 leden telt) stemde een prot^st-d; gorde der genees heeren het departement Dordogne in den volgenden zin De algemeene ver gadering op 12 Apiil gehouden, ver zoekt den groep der geneesheeren, die ter Kamer zetelen, zonder uitstel ten wetsvocrstel neer te leggen, om in de bijzondere clinieken de vrije keus van het personeel te bekomen. Op 21 April 1912 zet L’Assocation génerale des medecins de France (1200 ltd ;n) den wvensch vcoruitde wet van 1 Juli 1901 volgens haren geest en bare bewoordingen te verklaren, in dezen zin dat de hijzondare clin ek door een geneesheer, met de hulp van Zusters, gehouden, niet zou kunnen aanzien wor den als geestelijke inrichting, wanneer het bestuur uitsluitelijk door den gs- lieesheer waargenomen wJrdt en de zusters slechts als bedienden beschouwd worden. De twee groepen, na hunne gerecte I l VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG afficEen bij ons ge Irukt worden EENS onvergcld ge- nemen De aankon ii rigen vont België en Buitenland beide Vlaanderen uitgezonderd worden on vangen dour den OFFl’ b. /iviz iz’/’-r-** t jp riiKCfl Nt» s -■KS’jaaiggiaA»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1