Hoe ze ons Katholiek Geloof eerbiedigen. w J iW HANDEN OP. VOORSPOED. 'Ba I dringt door de 5 is niet I Uitslag der veeprijskampen gehouden te Veurne den 5 April 1913 Prijskamp voor Stieren. dez? radi- I 50 Ir. met zilveren eermetaal. Zwaenepoel Wed. Avecappelle, 50 fr. Zilveren eermetaal. Vandenbussche Alois, Steenkerk». 25 fr met bronzen eermetaal. Corniile Honoré, Coxyde 25 fr. met bronzen eermetaal. Rathé Henri Adinkerke. 25 fr. met bronzen eermetaal. Laleman August, Veurne. Veerzen met 4 of C Volwassen tanden 50 fr. met zilveren eermetaal Corniile Honoré, Coxyde, 25 fr. met bronzen eermetaal.. bemolJer Charles, Steenkerke. 25 Ir. bronzen eermetaal. Vandergucht weduwe, Steenkerke, KOEIEN 50 fr. met zilveren eermetaal. Vandenbussche Alois, Steenkerke'. 50 fr. met zilveren eermetaal. Vandenbruwaeae Jules, Coxyde, 50 fr. met zilveren eermetaal. Florizoone Isidoor Adinkerke 25 Ir. met bronzen- eermetaal. Corniile Honoré, Coxyde. 25 fr. met bronzen eermetaal. Vanmeesch Henri, Veurne. 25 fr. met bronzen eermetaal. Nollet Hector, Steenkerke. 25 fr. met bronzen eermetaal. Dtcleck Camiel, Coxyde. l nu dat er Belgie voorbijgeloo- fr. 5.00 fr 6.00 10 c. en in Oewaringspremten. 200 fr. Corniile Honoré Coxyde 150 fr. Debandt Hippoliet. Steenkerke. 1 150 fr. Corniile Honoré, Coxyde. doen storten Meer nogwij bouwden een nieuw zothuis op de Hoogpoort te Gent, bestemd voor al de schrijvers welke tetkenen van zinneloosheid mo chten geven. He roode schrijvers en an dere polichinellen gaven wij de toela ting er te verb ijven, voornamelijk gedurende het opkomen en het afvallen van de bladeren. Gewone aankondigingen per r gel 20 et» Rechterlijke eerherstellingen per iegel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Hel is u al lang bekend, niet waar vriend Lezer dat de socia.islen nooit den spot drijven met ons Geloof. Ge moet maar ten klerikalen domper zijn om zuixs te beweren, en om u nogmaals te bewijzen dat wij klerikaien, fanatieke kleppers zijn, zal ik u, voor tie duicend- ste keer, laten lezen wat de boodoiga- nen der roode comedianten zooal buiten kiestijd durven neerpennen 1. In zijn nummer van 27 Maart II schrijft Le Peuple o. a. Een Brus- selsch gezel gaat naar Angleur een voor dracht geven over het volgend onder werp boor wen door de geestigheden van het geloof: God, Duivel Schepping, Jtsus, Ziel, Vagevuur, Hemel, Hel, enz. II. Ziehier wat L’Avenir du Borinage scbrijtt in zijn nummer van zondag II. Geen doopen meer in de Kerk Geen nuwelijken meer in de Kerk Geen kerke lijke begravingen meerGeen eerste communie meer (er Kerk De werkorsklas moet de kc.rkelijke staking inrichten, moet algemeen, aanhoudend en caal zijn. Het wachtwoord der Werklieden moet zijn, van nu afgeen kind, geen vaouw, geen mm, geen cent meer voor de Kerk» Christenc werklieden ge zij: nogmaals verwittigd, en dat donr de roode politie kers zelf. Laat gezel Vaudervalde maar op zeemzoetigen toon zeggen dat de slandregelen der werklieden partij ade ge'oofsmeening ’t zij katholieke ot andere eerbiedigen, maar zeg dan ook bij u zelven Zeer goed, maar gezel Vander- velde is de Socialistische partij niet. ACCESSIETEN. Florizoone Isidoor, Adinkerke. Leplae Camiel, Adinkerke STIEREN, Om ichrijvingspremien. 100 fr. Florizoone Isidoor. Adinkerke. 80 fr. Leplae Camiel. Adinkerke. 60 fr. Bruselle Henri, Steenkerke. 30 fr. Cambier Wed* Steenkerke. 30 fr. Sobry Weduwe, Adinkerke. 30 fr. Corniile Honoré, Coxyde. 30 fr. Corniile Honoré, id. 30 fr. Corniile Honoré, id. STIEREN. ACCESSIETEN. Dcclerck Camiel Coxyde* Devoghel Remi, Veurne. Vandenbruwaene Jules. Coxyde. Fouvry Louis, Veurne. Amelool Henri, Eggewaerlscappelfe. Sarrazijn Henri, Steenkerke. La'.eman August. Veurne. Timmerman Wed. Adinkerke. Veerzen niet meer dan 2 Volwassen tanden hebbende. 51. de Broequeville, oin zooveel moge lijk te beletten dat gendarmen door kwaaddoeiieis van T leven beroofd wor den, heefteen omzendbrief gezsndenaan al de gendarmerien om de gevallen ui1 le leggen waarbij de gendarmen han den op zullen mogen bevelen, en des* noods van hunne wapenen zullen mo gen gebruik magen. Dit staat Vooruit nief wel aan. Hij zegt: Wij vragen ons af, of de Brocqueville bepaald zot wordt, Heeft hij misschien goesting om zijne pandoren toe te laten, zoo meer goedschiks, kwaad- I schiks met hunne revolvers te spelen n Men kan gemakkelijk begrijpen tot wat I dergelijke maatregelen aanleiding zul- len geven. Kan men duidelijker bekennen dat de roode leiders van zin zijn ’t pleit met de vuist te beslissen bat ze hunne slaven in opstand tegen de wet willen aanwak keren, niettegenstaande hunne dagelijk sclm protestaties, dat men gedurende de algemeene staking kalm zal blijven l Die niets mispikkelt, moet geen vrees van Je gendarmen hebben. Het zijn enkel de dieven, de brandstichtens. de moordenaars en andere schavuiten de ze gewoonlijk ontvlieden. En al wie geen gevaar wil loopen door de ders van de wet die voor fplicht ben de rust te herstel en worden, ontvlucht de hetzij dat ze p'.undere. welke baldadigheid ze Dat de roode leiders op hu niet meer zijn waren wij poetsten na, die er algemeene zonder eenen *l eene statistiek blijkt het gevaar is voor I l’'-1' te worden. ü*e stati4t;ek is niet opgemaakt door n<?r‘ Belg, noch’door cencn katholiek, ?l,ar door renen Franscben staalhuis- ’"dkundige; zij is dus onpartijdig. Zij vergelijkt voor wat den handel' *l,1,|gaat, den toestand van 1902 met dien 'an *910 en komt tot de volgende uitsla gen: Belgie heeft nu in de 8 jaren tijds cencn '00ru’fgang gedaan van 77 7.1 Rusland Gl; Duiischland van 59; Engeland f,8; Frankrijk van 41; Italic van 39; .7lenigde Siaten van 26 en Oostcn- 'J 'Lingarie van 23 per cent. verll':lglc dus r.p dit gebied weer Vo°ruit en er is geenszins gevaar, l ‘“^nd ons land zal veojbijslreven. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJ DE KINDERS RCFHOMME-RYCKASEYS, Nicupoortstruai, 10 Veurne. tal voorbrergsels en waren. De statisiek. welke die eijlere opgeeft, is om zoo te zeggen, ollicieel. ZIJ slaat dus al de leugens den bodem in. welke onze tegenstrevers zoo geerne uitstrooi en, dal in Belgie vooral alle eetwaren belast zijn. Niettemin zullen de tegenstrevers die leugens nog herhalen als dat bij hun spel te pas komt, ze schrikken voor geene leugens terug. Doch de waarheid duisternis rixrs.cïWR. Voor de Stad Met de post Een afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den Drukker-Üitgevor alle postbureelen *"r *s een ander gebied op hetwelk B-'ljifc op den eersten rang komt hei is at der levensmiddelen, die nergens be- lijn jan jn pe|gje lieer Ferrand van de Haadelskamer a.n ••■jon stelt vast dat op zekere lijd- ®l,Ppen van 1910, 1911 en 1912 de ar*e -e Parijs 9 58 9,47 en 10,42 fr. Murder stond dan te Brussel. r "Jen moet weten dat in Frankrijk een i*C van 7 frank op het graan ligt ®el8,e geen centiem. f. J graan goedkoop is dan u -- va br^od goedkoop,maar de prtj3 het graan heeft eenen overwegenden °ed op den prijs van het grootste ge» Be voorspoed van Belgie is onloochen- G'K<r en dm werkt op de zenuwen vau onze tegenstrevers. Het gaal hun niet te moeten bekennen '1;t Belgie aan hel hoifd der wereld i,taat en eenen ongehoorden evenals on gD-enaarden voorspoed beleft. Er zijn er reeds die gepoogd hebben hebb<>n te bewijzen, dat de vooruit- $ang in Beig e niet meer zoo groot is als '°orli< <>n, en da', wij zullen voorhijgeloo I'bii worden als T niet verandert. Zek(>r is |!rt (|at wij niet op onze lau- ''r,'eu mogen slagen, maar dat we altijd l("‘‘ bij stek moeten houden. Wonderlijke menschen kunnen er aan ’G nken op zekeren leeftijd op hun r'oe<j v;in |iunnc renten te gaan ',!v,,n. als ze een bepaald fortuin verga fG“r,l hebben, omdat ze niet zullen kijven loven. Maar «olkcren bijven altijd bestaan en a-irom moeten ze cok blijven werken. uitvoer- heb- gekastijd te kwaadwilligen, ■n hetzij ook aan zich overgeven. bun gemak zijn, 't is wel te begrijpen. En ij minister d-Brocqueville, wij den hongaarschen politieoverste in luchte de hongaarschen werkstaking op te schorsen enkelen druppel bloed te L-J t t '1 A ANKO W IO X <3-1 O t; iOJ aflichon bij ons gedrukt, worden EENS onvsrgcld ge- •lilS* nemen De aankondigingen voor Belgie en Buitenland beide Vlaanderen uitgezonderd) Worden ontvangen door den OFFICE "F. PURI.ICITE, Nieuwstraat, ?6, te Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1