LE PLOEG s mi Bjk FBRU-GUANO OPGELOSTE PERU-gü^q DE PILLED UB F CODEURE DAM ARAL A N D-G A N O Supccpbosphaat lizerskkken,- Pc'tascidmifjrï,- en/., eni. PHOSPHAATMESÏ Iffi Bankhuis J-J. Stassens, Oostende en Veurne, Crédit Général Liégois Voor CANADA zoekt de BOmZIEkTEN. 1 r ir- I I 8 I LÉOJJ 1 SnMstoltefi «w üestehffen TE KOOPE». ':-n-‘-STA^ b* Z-10-2 j iS-rrsif® Dominion yzek en ysïaal compan iu?J^neï 'n N°va Scotia, i xN“. heso« vefoiids EÊMGÊ li)Ó mspfcoorzuur Pciassh FIJNHEID KALK GENT Gewaarborgd gehdté EEHIfiE FABRIKANTEN vaa nel Siert iiiiyssf», fpothekei' X'eUrne. Uuytfsen Reclitstreeksche TnVöerflët-s Vx IOx‘«i F. Van dan Abaele Oo vroeger Fedor Berm 4 Co Gecoijceesioneeerde Algemeene Agenten t Itt Lange Nieuwatraat, 7a ANTWERPEN. bij De Cttnmer»Dedrie, Veurns. ér Kostelooie- raadplegingen per brief' of mondelings. v Meuk j BERNARD, New-York, Boston Canada Overtocht niet de prachtige postboot OLYMPIC de fttootsie van heel de wereld (43.000 tonnen) Dc Zen DISSOUS I rl Disconteren on Inkasseeren. Inning van kwittanciën efl’ekten, koc- pons, titels, enz, Loopende rekeningen. Credietopeningcn euingen op titels tn andere waarborgen. L^pobietrekeningen gelden terngeisch- baar met oi zonder bericht. Kredietbrieven op alle landen. Uitwisseling van vreemde gelden ea paplebett Beursorders. iHschrijv.flg op alle leeningen. U. waring van titels en weerden Naziriti dri tiekkiiig» n np aanvraag der kllentrn. De Bink tc Veurne, is gevestigd Appel- hDrlu 7. Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden; Mn ff. Per «fui »«nd Uitwisseling van koepons, cheques, en Vreemde munten; Kosielooze intcbrijving :at He leenin- gt’n; Geldlrening- n op waarborg. Spaarkas onder de persoo1 lijke veran Woordelijkheid van M. J.-J. Staesens.iai ’leninin si van 37. ‘s jaars. ulibetaalbaar one' Cflne chuw ”K van acht dagen. !,tt iaars. uitbetaa'biar n.el eene ’'aartchuwing van drie maanaeh J .MoHhShJcetfi, WATERLOO rODRTSRtNGST: ISD.OGOkil.perday SfcmaicwMddo Meststoffen voor z 11« acrv.uïsots ;V 1 "‘•b ttze Maatschappij} Agentschap Dealende Square Mario-José, I. Munfsi happijt lijke te'tl LUIK lii;hu,sBBUSSEL. Agin'sthappen BRUGGE. tillARl.EI’.Ol BEIU.EN-OOSTENDE en ROUSSELAERE. Kapitaal Ir. 30,000.00 Ir. 10 008 700 53 Belgisch Schoolschip BEPROEFDE l LEERMEESTERS a |Varxergd« opvoMÜing L DE AANNEMINGS EXAMENS zullen 4 plaats hebben in september a. s. 15, Brouwersvliet, Antwerpen. 4 I i! éi .1 i&f 1 II ^'bl’RD belgisclie werklieden J0or de Kokcsovens, ACHT Frank per Kennissen niet gevergd. 3si werk en raste p’anfs. pk kooimijners, machinisten, electri- £l(>1os. ij'zerbouwwerkjieden, stokers. 7 bevragen aan AGENT der Dominica iQ^I^S^teel^Company 453, Strand. Een groot llandelHhitit» genaamd v Schippershuis binnen, destid •eurne, aan de Nieupoortbrug dicht bij e statie van den Uzorffnwcg dienstig '°or allen handel en boerderij.met inr.j- «ende poon, groeten koer, paarden en Joeisfallcn, en 3 aren 30 cent. Grond en Voordeelige voorwaarden. Alle inlichtingen te bekomen bij den XSüiï'aarder GOOSSEN te Veurne. ïtuyMNen5M echte Hrtrtethalsein js Kh JRTT^rS SEN f3 1 Apotheker, in DEN »7 X HERT, op de Groote yj I XiMarkt Nr 15, te £3 Veurne. fa norstbalseuil pasttllen rSulr 18 tot 20 f/2 tot I Ruyssen ALLEEN .55 tot €5 *k 95 door lift nr 100 Itrsi O t c.tmfM 11e Pillen vin Doktor Cuilerre deugen vpoi1 vrbliWcti veil allen puderdatn tn sloft zij Ijestrijdeii met goed gevtrlg <le bijzondere xickteu der vroitW; valt hunne pgilste jepRil tut dim ilieüsl gcyötdeiuteji 0H>tel'i!> i:>. lltiisihdejlejs, tlbpt de pllleii vaij IX CorlèFrti «00 Ir V 10 Vost «i t fi.&V. MOREELS, Oont Rcchtstteeksche biljetten uit Antwerpen naar alia beitemmingeh Van Nwwil- en Zuid-Amerika bij pc, JJF— «■MMBanR.T fabriek van 'X G*aA’ Pnoswo' fJsr ast •>iH' Voldoet In alle gronden en voor aflet gewa<>>. Onder1 toezicht der Belgische Stiiiitslaboratnriiiins ALGEMEENE AGENTEN Q. V. MORÉ cfl. VOOR BLEEKZUCHTIGE EN ZWAKKE V ROUWEN zijn een cjenpesmlfldol zonder weerga voqr alle bijzondere ziekten der vrou’.V. t~o3By„ f s Mént d»:b UiOOFN R.M.S. bLYM'pfC* ^4*Ï24 TON3 WHITE STAR LINE voor Üp?i kief lijke inrichtingen Van derde klas -<7V~ J-v. ««S YOM ***4>ut n s’ FiÊutT I iitno'S >1 g?eft obligatien u j '•in n 1 MO cn .nCwT. uit ecibmr ntf vijf jaa s j.ni 4 "t< j.Mrii 4 I'hte G«> ‘icj/t |1> lisfiis Vra’iO |M.j4«n <u InII<MI .g«« TêlApJkon* U.nJue I ZDz^x! 28 (RókM'1 <1V a>uz<.US«j mwr>Ai=«OM»K«i. onder de hooie besehertning v*u het 4 Belgisch SttttsbMtuur Z Volledige voarbereiding tot de meevaart- tooybaen 4 Voor prospekt»!. intehrljvingen, cnï z *endc men xich tot dc Association 7 Maritime Beige A ^'J"vllu -s C A/* 7 ]i< :iu, t: Guor uwe blpedai moedige, blerke, ku jjfiehdü - jïj'j’1', /-■•-.iliiK-jijbw U||dep tien iüvltied Vap dit weblofclid geuecs-- u.iddul zulten huji bloed lijker, hntiue zeiluwert hunne spioi’en vaster tvordeij, ph iij iulteit sojldet' slechlp gevolfteli het kritisch tjjdtak def vftPliiiiig dpoi’ifprstolen. bleekzuchtige jengc meisjes, met ftelc tint, tvter gezicht met bbaiid en pttisteii ont sierd is, kleine martelaressen die alle pmandeit, plet de maandstonden, verschrikkelijks pijnen onderstaat, neemt Pillen van t)r Coderre eh ge zult den witvloed (leucorrhée), de Onregelmatigheden en de pijnen als bü tooverslyg tien verdwijheP en vervfcigen woi’dpii door oen ftetöel vöii welzijn dat u do vreugde UiVpn oitderdom eigen, terugschenken zal. En gij, ontelbare ftekteetstfit bij wie <1e inü.'.lefscliap wreeile sporen nagelateii heeft, onthoudt wel dat de Pillen van IF Cüdurrp U van het Hiep) van den chirurgijn redden gal, want zij genezen dc inetriet, tic cierstpkbhtstekingeli, alle Slechte gevolgen der baring. En gij, Metrpuiyeii, die nap het gevaarlijke keerppnt van btidepllom gepaakt zijt, plaatst u spoedig onder de hoede tiet1 Pilleii tan D’’ tJöderre, indieil gij dbaallpgbtn duizeligheden, Warmte, blyedapdrang, l.lóedstörtihgen en andere erg. r .ffigevalleii wilt termqden. En op den ouderdom dat het bloed verdikt eh zijueii loop jlooi- *>et lie|inain vcHraagt, Op laten ouderdoip, zullen de vrouwen in de Pillen van Dr CotJejT.l- iioft Peil woutlerbareil levens- en krnehtl.erstjller tiptlen, bekwaain h.en nog dep ihdrt.k te gcv.-u del- terug gevonden jfeugd. Een kabinet van kosteiooZo raadl>legingcn, bestuurd dbiti* geneejriieereii JpteialisteP tan onbetwistbare ervaring, is gehecht aait dö bureelep der Pil lep yan I)f Codgfre, 107, Zennelo-Jti, Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral zij die wafihop. t>; itj diö alles tö Vergeefs bepi'cbfd hebben eh zich ongeneesbaar achten, worden yejziicht ouzo genees- heeren speciaïistch tc raadplegen, 't zij pepsopplijjc, 't zij schriftelfjk pij zullen, zondet een centim kosten, teflichte raadgevingen en verkleefde verzorging verkrijgen. Hei kabinet der kosteloozc raadplegingen der Pillen van Dr Cpdehro is alle dufteii ojieri; behalve ’s Zondags, van 9 ürc 's morgens tot 5 ure ’5 namiddags. PILLEN VAN IX CObËRRË, 107, ZBmtu**, Ityi fm'I;. De Killen tail D’ Co.lerre worded véHoebt In slle apotheken m Pelgiï aia 3 frank <(e dJ RUYS3KN 'S Eo-s’bnlsem is ccn on schatbaar gcncc*n i del v Igens .Ie laatste we’er schappelijke u.ltvind.ne.en gereed gemaakt, hctttN bestgcscliikte voor borstziekten in allen gras Ka Zijne werking is zeker en dtiurzasm. -i De slijmen tossen gemakkhelijk en vermind ren, de koorts neemt af. Je te c>t stilt en ee algemeene verbctcefirg doct;i:h voor in kortt Met den eersten lepel, is de [z'Ckc eene betern s>^ gewaar en ern bijzon.Ier gevoel v«n welzijn Jüi itS geen ander geneesmiddel geven kaa. .JkB In 48 uren, dikwijls Zelfs in 24 is eene koudheid of ceh begin van griep otinfluenzaTM geansch genezen. ‘/XU Hij brengt eene oiunlddeljjkn verlichting. mede aan deze die lijden aan bror chlet of catarheMJ H SEISTBORSTBA- 1? T.PtElvr Is ook met veel bijval voorgescher s% oven in gevallen van wederkeerende bron- jj*| chiet en zelts van tering. Die lijden aan Asthma of turn borstwater "Tg krijgen door zijne werking eencjonmlddelijkt ontdastitig en kunnen gemakkelijk de liggende *72 houding verdragen. '.'..4 Deze oprechte wonderbare uitwerksels vanhy HUY8SENS (BOBSTBALSEM kan mei.iS! uitleggen door zt>ne avcten^tetppelijkp samen wS stelling: Zijne bestanddcelert warden uit het ï-5 lichaam gedreven, onder andere langs de long- Hl en longpijpvltezen, alwaaf zij eer\e rechtstreek- scha weldoende werking uitoefenen. *3 Isiondar opium of morphjnc en zijn gebruik is daarom zoJer gevaar, zoo jvoor kinderen alsjów voor volwassen. iegj i De echte Bofstbaleen» is sedert mee dan JJB to (aren bereid door Op ieder flcsch staat is hetM glas geprent dc woorden Borst-nsw ba sernHuyssen. Op het etiket staat als waar- borgmerk, een rechtstaande Ifl HERT. Laat u gceAs onbeduidende ot gevaar- B lijke NAMAAKSELS m dc hsnden stoppen. In Venrne is hij bij den UITVINDER® H. Ruyssen ALLEEN tc krijgen. B Pr'izen: fr. ».5O, 1.75 en de klcire flcsch |M «100 ir. 'O fr. 3 dubbele ftesschen FRANCO.H 25jfr, 3gcwi n'e llesschen FRARCO.M kosrenfr.. 1.76 de doos; tr. i,85 per post. H| Zij zijn getcckeod op iedere patsel BI rabtasrm Ruyssen- OSöv'uSj

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 3