Van Soorten. 1 15. /Vn De Ferant noordelijken tf ocnsda# h<i .4pril ü9 *0 Jaargati Del Concert bi j de Méloirtancti. en pröfi- 3 hebben mogen begroeten bespeelt zijn I Ter gedegenheid van dén mOtird aanslag op den Kondig van Griekenland. stichter overspeler helpen óprichten TNS^T-rniJVmGSpRIJS Voor de Stad fr. f>.00 Md de Post fr. 6.00 Ven afzonderlijk nummer 10 d. Men schrijft in bij deti Drukker-Uitgever en in alle postbureelen. VËftSCÜIjftÈiWK OEfi WOENSDAG Rb DÈ KlNbERS BONHOMME-RYCKASETS, Niotfprtrirtstrfiat, 10 Vcufne. Üdzö heftige beschouwing ?ijn de ver oordeeling van het socialismus. in fitte moordaanslagen. Wat er diefft overwogen bij 't pleger, eener misdaad is zoozeer niet te weten of de plietiiige een socia ist zij of een kristen Neen. De hootdzank is na ie gaan of <ïe moor denaar gehoor heeft gëgweri aan de sd cialistischc of kristene omgeving of de moordenaar zijne verdediging of zijne aanmoediging in de soéialisitsche ot kristen leerstelsels heeft gtvöndefl. Doch wat heeft die zwakke man’, al? hij socialist is, niet gevonden in de so cialisticlie leerstelsels Hij heeft op de meetingen gehoord en in de bladen gelezen dat de koningen, de grooten, de priesters, de vijanden <n de beulen van het volk zijn; hij heeft er met grijnslach en spotternij den dood van Stolypine of koning Carlos van Portugal hooren begroeten; hij heeft er bijna de vergoddelijking der moordenaars gevon den; hij heeft er met handgeklap en ievendige toejuichingen de Portugetsche oproermakers, die de kloosterlingen ver moorden,- zien onthalen; hij heeft er eene heilige bewondering geleerd voor de Pa rijzer Communards, die de grijzelaars omver schoten Dewijl de kristene godsdienst diege nen op de altaren brengt die kunnen sterven, verheft en vereert het socia- lismus degenen die kunnen doöden. ft ijkt het dus niet klaar dat het sccia- i lismus verantwoordelijk is voor’t vergo- I ,ten bloed dewijl de kristene godsd enst er onschuldig aan is? De aanhitsingen der cocialikten-, zelfs Nu. wat beeft die zwakke man. als hij krfsteft is, in het krsieii onderwijs kun nen vinden Niets of niets dat hem het plegen zij- tiet misdaad föVliet of veronischudigde. Integendeel hij heeft er gevonden,-dat God de wraak, de slagen, de wonden, de moord verbood; hij heeft er gevonden dat God het vergeven der bêlc.edigingen oplcgde; hij heeft er gevonden dat God de scbu'digeu mei. de grootste straffen bedreigde'. Heeft men het rcch’ niet, als cr in hit ®'jzijn der kinderen slechten praal wordt Afkocht dien vuilaard'te schandvlekken hem verantwoordelijk te stellen voor de fouten waaraan die kinderen zich-zou- Gewone -_.P.rci n gei 2D.cl; ftrhhtorljike eerherstellingen per régel fr. f.tlÖ Herhaalde aahkG"j:'i:iJ derf plichtig irtak ff. Hier staan de zaken everizoo gesfekl al die zwakken van versland zijn groote kinderen en ’t komt er óp aad in h jftne tegenwoordigheid, de waarde vjfn elk woord en bel gevaar deY ophitsingen zorgvuldig te wegeh. Hoe kleiner de verantwo ordelijkheid der misdadigers zijn kan* des te groeier die der opruiers wordt. als zij niet ih daden wóiibh rtvergezel, zijii zij feeds uit hun eig-n misdadig ij worden het du’»! el als men weet dal. zij vallen in de ooren van zieken, zwakken, krankzinnigen. Zondag laatst gaf onze Koninklijke Fanfare haar tweede winterconcert voor de eere en werkende ledeh (lef .Maat schappij. Vroeg reeds was dé znd volzet met een talrijk, uitgelezen publi- k: iedereen weet inVm’ers dat de feesten bij de Meloinanen de moeite weerd zijn Ook rtfwlé'ti wij h'evfijpigen dat ditmaal nog eens’l Concert zeer schoon en aangenaam ja een echte kunstavond mag genoemd Wordeai Cnze' Fraofare heeft zich Zondag nv«md onderscheiden boveft allé'r verwachting Die juist) en onberispelijke uitvoering van al de versckilllge, stukken getiiigt- eens te meer van den snellen vooruit gang, Welke onzé muziekgilde op kunst- gêbied beeft verwezenlijkt Onze rechtzinnigste gelukwenscben sturen wij aan den bekwamen Bestuur der, den heer A. VVybo', die zich géene in eite noch opofferingen spaart om zijne muziekanten' immer op te leiden tot het ware, hel schoone en het kustige Wij zeggen insgelijks hertelijk proficiat aan al de muziekanten, en wij drukken den wensch uit dat zij mogen volherdcn in hunnen iever en hun strevén haar hoogere volmaking. Verscheidene befaamde kunstenaars hadden hunne hooggeschatte medewer king verleend om het avondfeest op te luisteren Mejuffrouw Valerie Périn, kimstzan- geres l" prijs van bet kon-nklijk Cónset*-' vatel ium van Brussel, hbeft ons’ in hare 1 scböone zangen bare prachfing stem laten bewonderen. Dé Heer Fernand Charlier, violoncellist laureaat’van ’t Koninklijk Conservatorium* van Luik, die vrij- reeds o^er vrerjaar i Een woordje over Fërrer. De minister voorzitter van Spanje, de beer Romahoned, óen liberaal, van Ferrer sprekende heeft gezegd' it Zie eens wat er gebeurd is ter gele- genheid van do zaak Ferrer; ih' ver ft sóheidene landen is de ópenbafe denk- wijze ontroêr»! g'e'w arden: Ferrer was enkel eeu gewone misda- diger,- maar oihdat hel gebeurd-1, in Spanje voorviel, wilde mén in hem den martelaar zien van een ideaal. Dus Ferrer was een gewoné' misdadi ger En onzê liberalen hebben de socios geholpen om aan den moordenaar brand- een standbeeld te Wat zal het gerecbiorlijk onderzoek ons nopens den moord naar van den Griekschen koning ieeren Wij weien het nog niet Br diC'nt nOelitans nnnge- merk' dat bij zich voor socialist heeft uitgegeven. Zoo hij dtfs hetgeen men réeds zegt een zwakke vin geest is, dan is liet een zwakke van geest, die in deophit-in gen dhr kopstukken een krachtig* aan nioedigin’jf tol de propagatid.t ni.-t dn daad moet hebhen gevonden. E<*e nieuwe verourdeeliiïg te nicer vah liet socialismüs ?haart'iig met énn 1< •wrind»»!,hnsweerds^‘ ’aléht efi beeft door de meesterlijke Uit voering van die moeilijke stukken ge toond dat hij Pen echte kutis<hnaar ge- ivorddn is. Na die ernstige mimmefs vólgde het hlmige deel vtift1rai'*(le de lieer Jansen komiekzager va i G.*nl lielast was Door zijne geestige liederen en we'gekozed stukjes bracht hij eeite aangename afwis- éfcliflg tn ’t concert en heeft de toehoor ders Oprecht liertelijk doen lachen. De vreeiilde kunsb-aa’ >rs hebben zieli allen meesterlijk van hunne taak gekwe’eri en verdienen onze welgemeende geluk wenrhliea. Aan den Heer Théö Char'ir, lecranr bij het koninklijk conservatorium van Luik, die de verschillige stukken vah zijnen zooi» met zöö'veél talent op het klavier heeft begeleid, zeggen wij cök bertélijk proficiat. Vóóraleer té eindigen wil ik tevens mijnen oprechten dank betuigen aan den' lieer Seh'aför eh Bttrgetffeester de Spot, den nooit volprezen Voorzitter van ’t muziek, aan wiens opoffering en kracht dadige werking wij zekerlijk den voor- iiiiga'dg der maatschappij en'Jdezé lü'ister- lijke feesten'versAhudigd zijn. Aan allé medewerkers dank ei al Het is oen feit dat de zwakken van •feest zooveel vrijheid genieten dan de gezonden; dat zij door onze straten mo- C^n slenteren, ortzo vergaderingen bij tonen en er alle gevolgtrekkingen, boe overdreven zij ook wezen mogen, van afleiden. Het is een feit dat het eene onmoge- ftjklieid is die ongelukkigen op te s'uiten vooraleer zij oenen kwaden slag hebben geven, om de goede reden d;.t hunne l',unkzi(uiigheid of koortsachtigheid niet °P voldoende wijze gebleken is of be v,’ézen •let is een feit dat hetgrool deel dier "ozens oploopend van aard en weemoe- d'g van harte zijn, zonder voldoende ^faktersterkte om aan den verderfelij- n invloed van kwaadstokers te weder maan, Haaruit sproot dat het in vele gevallen' f;cne noodzakelijkheid wordt hoogerop te klimmen en de verantwoordelijkheid ’ƒ0 te schrijven aan andere kerels, aan négenen d;edoor bun opstoken den arm ^ier engelukkigen hebben gewapend. Na iedcren aanslag rijst heel liaftïnr- lijk de vraag aan IA IE de véranlwoordé- tijl.heid Tegenwoordig is het een aangenomen r ge! g 'wnnlc'H eiken ellendeling die lot gewelddaden nv-rgnat, als zot of on vernntwoó'(lelijk uit te geven. Wij geven geerne toe dat een mensch, mti er toe te korrien moord te plegen of bemren te werpen voor T minst de kalmte, do koelbloedigheid, de tegen tvoordiglieid vtm geest, tot eene volle tiige verantwoordelijkheid vereischt, moet hebben verloren. Wij gaan nog verder; wij willen aan- O ’men dat degenen die in deze buiten sporigheden vallen, in vele gevallen eene ziekelijkc natuur, een misvormd ver- Mmidsvc: mogm hebben en bi’gevölg, ininder besland ztjr- legen de misdadgigc bekoringen. Doch kunnen een Beyl of een Sehinas misschien in eenen zekeren zin op die verzachtende omstandigheden aanspraak maken, dat wil in grenen deele zeggen dat er geene verantwoordelijkheid meer bestaat. Goed gesproken moeder Een goddelooze, ter tafel genoodigd in een’ C'tïrfsteff tïöisge.z.in weigerde vóór liet eten te bidden hij hracït zijne schaamteloosheid zon verre dat hij aan het gezelschap zijde ve-’Wondering uit. drukte, omdat hij ió’dit buis alleen van’ zijn gedacht was. - Gij zijt. mis, mijn heer f zégde hem de vrouw van den huize, mijn hond en mijn kat doen ge lijk gij. aankondigingen per regel 2Ü ondigirignn, vólgi-ns Gvefeonkomst. v O nör^o. ii iICi IUII1I 11 ■■llir.l-mbl» IIIIUjVftlBI BM—hMIgMI - I I... .rr, r - o A^i.;iBij-jCT: tr» s-^Alle at'.ichcn bij ons ge Irukt. worden EENS ;‘\J nemer - "e .mnkondirincen >n<ir Belgie en Buitenland b.-i<l<- VI - - >n’’Vilhgcn V -«hssbl -.1 --- -v ucinci :'c .i.inkondit'inac.. bcitlji V’| .anderen uitgezonderd trorden !’1! I X ietl-A-<n at, -’ft. --- i i .mi» onvurgeld ge- dqpr den OFFICE

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1